banner285
Av. Bengisu Bozkurtgil
Av. Bengisu Bozkurtgil
Yazarın Makaleleri
GENEL AFFIN AMACI, KAPSAMI VE GÜNCEL ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER
            Hukukumuzda, bir suç niteliği teşkil eden eylemin mağduru olan kişinin, kendisine karşı suç niteliği teşkil eden eylemi gerçekleştiren faili bizzat cezalandırması yasaktır....
İCRA VE İFLAS KANUNU ÇERÇEVESİNDE MAL BEYANININ İÇERİĞİ VE MAL BEYANINDA BULUNMA ZORUNLULUĞU
Mal beyanında bulunmak, aleyhine icra takibi başlatılan borçlunun, borcunu karşılamaya yeter miktarda mal varlığını, geçim kaynaklarını ve üçüncü kişilerden olan hak ve alacaklarını icra müdürlüğüne bildirmesi anlamına gelir. Borçlu,...
ZİNA SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASINDA YARGILAMA SÜRECİNDE ALINABİLECEK ÖNLEMLER
ZİNA SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASINDA YARGILAMA SÜRECİNDE ALINABİLECEK ÖNLEMLER             Türk Medeni Kanunu'nun "Geçici Önlemler" başlıklı 169. maddesi uyarınca; "Boşanma veya ayrılık...
BOŞANMA DAVALARINDA MANEVİ TAZMİNAT
Genel olarak manevi tazminat talebi; tazminat talebine konu olay neticesinde şahıs varlığı saldırıya uğramış olan tarafın, yargı makamları eliyle; yaşadığı üzüntü, elem ve zedelenen kişilik hakkına dayanarak, karşı taraftan uygun miktar...
TÜRK MEDENİ HUKUKU'NDA ÖZEL VE GENEL BOŞANMA SEBEPLERİ
            Türk Medeni Hukuku'nda evlilik; tarafların ölümü, gaiplik, cinsiyet değişikliği ve boşanma nedenleri ile sona erebilir.            ...
ÖDEME EMRİNE İTİRAZ - BORCA İTİRAZ VE İMZAYA İTİRAZ
Ödeme Emri Nedir? Alacaklının, borçlu aleyhine ilamsız icra takibi (herhangi bir mahkeme ilamına veya ilam niteliğinde belgeye dayanmayan) başlatmasına binaen, icra müdürlüğü tarafından, borçluya gönderilen belge, ödeme emridir. Borçluya...
İLAMSIZ TAKİPLERE İTİRAZDA, ALACAKLININ BAŞVURACAĞI YOL BAKIMINDAN İTİRAZIN İPTALİ VE İTİRAZIN KALDIRILMASI MÜESSESELERİ
Aleyhine ilamsız icra takibi başlatılmış olan borçlunun, geçerli itirazına binaen durdurulan icra takibinde, borçlunun itirazını hükümsüz kılarak icra takibine devam etmek isteyen alacaklının; somut olayın şartları, elindeki delillerin...