YARGITAY 12. Hukuk Dairesi
ESAS NO: 2012/25472
KARAR NO: 2013/1881


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Alacaklı vekilince, asıl borçlu dava dışı kooperatif hakkında ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip, borçlunun da içerisinde yer aldığı kefiller hakkında ise genel haciz yolu ile ilamsız takip yapıldığı, borçlunun 15.07.2003 tarihinde borca itiraz ettiği, asıl borçlu kooperatifin açmış olduğu (istirdata dönüşen) menfi tespit davası ile alacaklı tarafından kefillerin itirazları üzerine açılan itirazın iptali davalarının birleştirilerek karara bağlandığı görülmektedir.

Mersin Tüketici Mahkemesi'nin 2011/336 E.- 2012/46 K. sayılı ilamı ile kooperatifin açmış olduğu menfi tespit-istirdat davasının kısmen kabul edildiği, borçlu kefile karşı açılan itirazın iptali davası hakkında ise borcun ödenmiş olması gerekçesi ile karar verilmesine yer olmadığına karar verildiği anlaşılmaktadır. Bu durumda, Mersin Tüketici Mahkemesi tarafından itirazın iptali talebinin reddine karar verilmemiştir. HGK.nun. 08.10.1997 tarih ve 1997/12-517 E, 1997/776 K. sayılı kararında vurgulandığı üzere “ilamların infaz edilecek kısmı hüküm bölümüdür. Hükmün içeriğinin aynen infazı zorunludur.” Bu nedenle borçlu, hakkındaki itirazın iptali talebinin reddine ilişkin hüküm bulunmadığı için, anılan “karar verilmesine yer olmadığına” dair ilam ile hakkındaki takipte hacizlerin kaldırılmasını istemesine yasal imkan yoktur.

Öte yandan, menfi tespit- istirdat kararının şikayetçi borçlu yönünden de sonuç doğuracağı kabul edilse bile İİK'nun 72/5. maddesi uyarınca menfi tespite ilişkin karar kesinleşmeden dosyadaki hacizlerin kaldırılması da istenemeyecektir.

O halde, yukarıda açıklandığı üzere mahkemece, şikayetin reddi yerine yazılı gerekçe ile kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ :Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.'nun 366. ve HUMK.'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 24/01/2013 günündeoybirliğiyle karar verildi.
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
 
Mesajlar: 2673
Kayıt: 24 Şub 2012, 13:16
Konum: İstanbul