Admin
Admin
29 Temmuz 2017 Cumartesi 17:01
HSK'dan ihraç edilen hakim ve savcılara ret

Hakimler ve Savcılar Kurulu, meslekten çıkarılan 67 hakim ve savcının itirazını görüştü. Kurul itirazlarını reddetti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:

HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU
GENEL KURUL KARARI

Karar No: 2017/702
Tutanak No: 31
Karar Tarihi: 28/07/2017


Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu, 6087 sayılı Kanun'un 29'uncu maddesi gereğince aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı ile 19.07.2017 tarihinden başlayarak 28.07.2017 tarihine kadar belirli gün ve saatlerde toplandı.

Bakanlar Kurulu'nun 20.07.2016 tarihli kararıyla, Anayasanın 120'nci maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 3'üncü maddesinin l'ınci fıkrasının (b) bendine göre, ülke genelinde 21.07.2016 günü saat 01:00'dan itibaren doksan gün süreyle olağanüstü hal ilan edilmesine karar verildiği, bu kararın TBMM Genel Kurulu tarafından 21.07.2016 tarihli ve 1116 sayılı kararla onaylandığı, Bakanlar Kurulu'nun 05.10.2016, 03.01.2017 ve 17.04.2017 tarihli kararlarıyla olağanüstü halin 3'er ay süreyle uzatılmasına karar verildiği ve bu kararların Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tarafından 11.10.2016, 03.01.2017 ve 18.04.2017 tarihlerinde onaylandığı, son olarak Bakanlar Kurulu'nun 17.07.2017 tarihli kararıyla, ülke genelinde devam etmekte olan olağanüstü halin 19.07.2017 Çarşamba günü saat 01:00'dan geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılmasına karar verildiği ve bu kararın Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tarafından 17.07.2017 tarihinde onaylandığı,

23.07.2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 667 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alman Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/1'inci maddesinde; 'Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun salt çoğunluğunca; Yargıtay daire başkanı ve üyeleri hakkında Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunca; Danıştay daire başkanı ve üyeleri hakkında Danıştay Başkanlık Kurulunca; hakim ve savcılar hakkında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunca ve Sayıştay meslek mensupları hakkında Sayıştay Başkanının başkanlığında, başkan yardımcıları ile Sayıştay Başkanı tarafından belirlenecek bir daire başkanı ve bir üyeden oluşan komisyonca meslekle kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına karar verilir..,' şeklinde; yine 18.10.2016 tarih ve 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alman Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 3/1. maddesinde; "Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun salt çoğunluğunca; Yargıtay daire başkanı ve üyeleri hakkında Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunca; Danıştay daire başkanı ve üyeleri hakkında Danıştay Başkanlık Kurulunca; hakim ve savcılar hakkında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunca, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi daire başkanı ve üyeleri hakkında Başkanlar Kurulunca; Askeri Yargıtay daire başkanı ve üyeleri hakkında Başkanlar Kurulunca; askeri hakimler hakkında Milli Savunma Bakanının başkanlığında, Milli Savunma Bakanı tarafından birinci sınıf askeri hakimler arasından seçilecek iki askeri hakimden oluşan komisyonca ve Sayıştay meslek mensupları hakkında Sayıştay Başkanının başkanlığında, başkan yardımcıları ile Sayıştay Başkanı tarafından belirlenecek bir daire başkanı ve bir üyeden oluşan komisyonca meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına karar verilir..."şeklinde düzenlemelere yer verildiği, Olağanüstü hali gerekli kılan konu, 667 sayılı KHK'nın amacı ile KHK'nın ve 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 3'üncü ve 4'üncü maddelerinde düzenlenen tedbirlerin kapsamı ve mahiyeti birlikte dikkate alındığında, anılan tedbirler vasıtasıyla başta FETÖ/PDY olmak üzere terör örgütlerine veya MGK'ca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen kişilerin tamamının tüm kamu kurum ve kuruluşlarından çıkarılması sonucuna ulaşılmak istendiği anlaşılmaktadır. Buna göre; KHK ve 6749 sayılı yasanın 3'üncü ve 4'üncü maddelerinde öngörülen meslekten veya kamu görevinden çıkarma; adli suç veya disiplin suçu işlenmesi karşılığında uygulanan yaptırımlardan farklı olarak terör örgütleri ile milli güvenliğe karşı faaliyette bulunduğu kabul edilen diğer yapıların kamu kurum ve kuruluşlarındaki varlığını ortadan kaldırmayı amaçlayan, geçici olmayan ve nihai sonuç doğuran "olağanüstü tedbir" niteliğinde olduğu, FETÖ/PDY'nin kamu kurumlarının neredeyse tamamında örgütlenmesi ve 15 Temmuz tarihli somut darbe teşebbüsünün bu yapılanmadan kaynaklanmış olması, potansiyel tehdidi var olan (mevcut) tehlikeye dönüştürmüş olmasının, demokratik anayasal düzeni sürdürmek bakımından olağanüstü tedbirler alınmasını zorunlu kıldığı,

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun, 667 sayılı KHK ile 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alman Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 3'üncü maddeleri uyarınca yapacağı değerlendirmenin, adli suç ya da disiplin suçu niteliğindeki somut bir eylemin soruşturması niteliğinde olmadığı, hakim ve Cumhuriyet savcılarının Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplardan Milli Güvenlik Kurulu kararlarında ifade edildiği şekliyle "Paralel Devlet Yapılanması" ile "üyelik", "mensubiyet", "iltisak" veya "irtibat" şeklinde herhangi bir bağlantılarının bulunup bulunmadığına ilişkin olup ilgililerin mesleğe kabulleri ile başlayan, eğitim merkezi ve Türkiye Adalet Akademisindeki faaliyetleri, hizmet içi eğitim ve yabancı dil eğitimlerine katılımlarına, yurtdışına gönderilmelerine, özel yetkili savcılıklara veya mahkemelere yahut idari görevlere atanmalarına ilişkin bilgiler ile bu görevlendirmelerde ve yine bir silah olarak kullanılan özel yetkili mahkemelere hakim veya unvanlı olarak, Teftiş Kurulu Başkanlığına, başkan, başkan yardımcısı veya müfettiş olarak, idari kuramlara tetkik hakimi, daire başkam veya yardımcısı, genel müdür veya yardımcısı v.s. şeklinde yapılan atamalarda dikkate alman kriterler, özlük dosyalarındaki bilgi ve belgeler, sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları, ilgililer hakkında Hakimler ve Savcılar Kuruluna intikal eden şikayet, ihbar, inceleme ve soruşturma dosyalan ile bu dosyalar hakkında verilen kararlar, mahallinde yapılan araştırmalar, FETÖ/PDY terör örgütü ile ilintili dosyalarda görev alan hakim ve Cumhuriyet savcılarının bu dosyalarda yapmış oldukları işlemler ve verdikleri kararlar, örgüt mensuplarının haberleşme İçin kullandıkları şifreli programlarda yer alan kayıtlar, Hakimler ve Savcılar Kurulunun FETÖ/PDY mensubu oldukları Emniyet Genel Müdürlüğü terörle mücadele birimlerince düzenlenen raporlarla sabit olan örgüt üyeleri hakkında tayin ettiği disiplin cezaları ve muhalefet şerhleri, sosyal çevre bilgileri, FETÖ/PDY'nin yargıdaki yapılanmasına ilişkin olarak Bölge Adliye Mahkemelerinin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılıklarınca başlatılan ve halen devam eden soruşturmalarda ifadelerine başvurulan hakim ve Cumhuriyet savcılarının ifade ve sorgu tutanakları, itirafçıların beyanları ile diğer bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda, Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 05.05.2017 tarih, 2017/682 karar karan ile incelemeye konu hakim ve Cumhuriyet savcılarının 23.07.2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alman Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ile bu KHK'nın değiştirerek onay kanunu olan 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alman Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 3'üncü maddesi kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne mensubiyet, irtibat ve iltisaklarının sabit görülmesi nedeniyle MESLEKTE KALMALARININ UYGUN OLMADIĞINA ve ayrı ayrı olmak üzere MESLEKTEN ÇIKARILMALARINA karar verildiği,

6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu'nun 33'üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasında "Genel Kurulun ilk defa aldığı kararlara karşı, Başkan veya ilgililer, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde, Genel Kuruldan yeniden inceleme talebinde bulunabilir; yeniden inceleme talebi üzerine verilen kararlar kesindir." düzenlemesine, 17.08.2016 tarih ve 29804 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 10/1'inci maddesi ile 22.07.2016 tarihli ve 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alman Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 3'üncü maddesinin birinci fıkrasına ilk cümlesinden sonra gelmek üzere "Bu kararlar, Resmi Gazete'de yayımlanır ve yayımı tarihinde ilgililere tebliğ edilmiş sayılır." düzenlemesine; 01.09.2016 tarih ve 29818 (2. mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 10/1'inci maddesi ile 22.07.2016 tarihli ve 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alman Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 3'üncü maddesinin birinci fıkrasına ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere "Meslekten çıkarma kararlarına karşı ilgili kanunlarda yer alan hükümler uyarınca itiraz edilmesi veya yeniden inceleme talebinde bulunulması üzerine verilen kararlar da Resmi Gazetede yayımlanır ve yayımı tarihinde ilgililere tebliğ edilmiş sayılır." düzenlemesine, 18.10.2016 tarih ve 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alman Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 3/1. maddesinde; "...Bu kararlar, Resmi Gazete'de yayımlanır ve yayımı tarihinde ilgililere tebliğ edilmiş sayılır. Meslekten çıkarma kararlarına karşı ilgili kanunlarda yer alan hükümler uyarınca itiraz edilmesi veya yeniden inceleme talebinde bulunulması üzerine verilen kararlar da Resmi Gazete 'de yayımlanır ve yayımı tarihinde ilgililere tebliğ edilmiş sayılır." düzenlemesine yer verildiği,

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 05.05.2017 tarih ve 2017/682 karar no.lu kararın 06.05.2017 tarih ve 30058 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı, ayrıca söz konusu kararın Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun resmi internet sitesinde yayımlandığı, ceza infaz kurumunda tutuklu olarak bulunan ilgililere de meslekten çıkarma kararlarına karşı yasal başvuru haklarını kullanmaları için Cumhuriyet Başsavcılıkları kanalıyla tebligat yapıldığı, ilgililerin, meslekten çıkarma kararlarına karşı bizzat ya da vekilleri marifetiyle dilekçe sunarak haklarında uygulanan idari işleme karşı savunmada bulundukları anlaşılmıştır.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 05.05.2017 tarih ve 2017/682 karar no.lu kararla verdiği meslekten çıkarma kararına karşı Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu nezdinde yeniden inceleme kanun yoluna başvuran ilgililerin yeniden inceleme dilekçeleri ile soruşturma dosyasında yer alan bilgi ve belgeler ile tüm deliller incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu'nun 05.05.2017 tarih ve 2017/682 sayılı karan ile meslekten çıkarılmalarına karar verilen ilgililerden; Hakim (38151) Çetin SÖNMEZ'in 09.05.2017 ve vekilinin 12.06.2017 tarihli, Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi (40783) Mustafa ŞENEL'in 11.05.2017, 15.05.2017 ve 04.07.2017 tarihli, Cumhuriyet Savcısı (107617) Veysel ERTARĞIN'ın 11.05.2017 tarihli, Hakim (109753) Gıyasettin BELGELİ'nin 11.05.2017 ve 18.06.2017 tarihli, Hakim (119193) Mahmut Emre TOPSAKAL'ın 07.05.2017 ve 12.05.2017 tarihli, Yargıtay Tetkik Hakimi (122341) Ömer DEMİR'in 15.05.2017 tarihli, Hakim (122362) Adem YURT'un 12.05.2017 tarihli, Cumhuriyet Savcısı (122584) Uğur AY'ın 09.05.2017 tarihli, Hakim (125265) Nurdan CENGİZ'in 11.05.2017, 12.05.2017, 23.05.2017 ve 16.06.2017 tarihli, Hakim (137314) Emrah ÖZTÜRK'ün 12.05.2017 tarihli, Hakim (137340) İlker ZENCİR'in 15.05.2017 ve 22.05.2017 tarihli, Hakim (137482) Ekrem YEGİN'in 10.05.2017 tarihli, İdare
Mahkemesi Üyesi (138957) Gültekin ÇETİN'in 11.05.2017, 22.05.2017 ve 29.06.2017 tarihli, Hakim (139566) Said BÜKER'in 11.05.2017 tarihli, Cumhuriyet Savcısı (139702) İdris AKKEÇELİ'nin 12.05.2017 tarihli, Cumhuriyet Savcısı (139902) Muhammed Ali ÖZCAN vekilinin 15.05.2017 tarihli, Hakim (149931) Kamer ÇALIŞKAN'ın 10.05.2017 tarihli, Hakim (149953) Mehmet ÖZAKAR'm 29.05.2017 tarihli, Hakim (150162) Cemal PİŞİREN'in 15.05.2017 ve 29.06.2017 tarihli, Hakim (151345) Oğuzhan SEÇKİN'in 15.05.2017 tarihli, Hakim (151446) Abdullah CEVREN'in 08.05.2017 ve 12.05.2017 tarihli, Cumhuriyet Savcısı (153085) Kenan ALPAY'ın 12.05.2017 tarihli, Cumhuriyet Savcısı (153088) Mahmut ALTIN'm 15.05.2017 ve 06.06.2017 tarihli, Yargıtay Tetkik Hakimi (153231) Seda SARIKAYA'nın 12.05.2017 ve 07.06.2017 tarihli, Hakim (153312) Mustafa KILIÇ'ın 15.05.2017 tarihli, Cumhuriyet Savcısı (153321) Abdullah KOÇAK'ın 19.05.2017 tarihli, Cumhuriyet Savcısı (153534) Orhan TUĞRUL'un 12.05.2017 tarihli, Hakim (153595) Ahmet YÜZÜNCÜDÜR'ün 12.05.2017, 03.07.2017 ve 05.07.2017 tarihli, İdare Mahkemesi Üyesi (167831) Mehmet Samet SAYDAM'ın 12.05.2017, 15.05.2017, 02.06.2017, 28.06.2017, 03.07.2017, 13.07.2017 ve 18.07.2017 tarihli, Hakim (170425) Kadri KIRAN'ın 10.05,2017 tarihli, Hakim (171004) Abdulkadir AKINCI'nın 12.05.2017, 22.06.2017, 12.07.2017, Cumhuriyet Savcısı (171017) Mesut AKVERDİ'nin 12.05.2017 tarihli, Hakim (171084) Yusuf KAZICI'nm 10.05.2017 ve 19.07.2017 tarihli, Cumhuriyet Savcısı (171114) Mehmet Emin KIZMAZ'ın 10.05.2017, 17.05.2017, 24.05.2017 ve 05.07.2017 tarihli, Cumhuriyet Savcısı (171132) Tevfik Mehmet KORUCU'nun 12.05.2017, 22.05.2017 ve 24.05.2017 tarihli, Hakim (171296) Murat TAŞAN'ın 10.05.2017, 16.06.2017, 06.07.2017 ve 14.07.2017 tarihli, Hakim (171338) Osman DAĞLI'ın 09.05.2017, 05.07.2017 ve 10.07.2017 tarihli, Hakim (171491) Metin ERTAŞ'ın 15.05.2017, 08.06.2017 ve vekilinin 15.05.2017 tarihli, Hakim (171509) Ümit YETKİN'in 10.05.2017 ve 15.05.2017 tarihli, Hakim (171521) Nurullah YILDIZ'ın 12.05.2017, 21.05.2017 ve 13.07.2017 tarihli, Cumhuriyet Savcısı (171551) Halil İbrahim YÜKSEL'in 16,05.2017 tarihli, Cumhuriyet Savcısı (171554) Ahmet HEKİM'in 16.05.2017 ve 15.06.2017 tarihli, Hakim (174579) Kamil BOYRAZ'ın 10.05.2017 ve 22.05.2017 tarihli, İdare Mahkemesi Üyesi (178487) Haci BAYDEMİR'in 12.05.2017 ve 12.06.2017 tarihli, Yargıtay Tetkik Hakimi (179182) Gfllşen ÇOMAKTI ŞEKER'in 15.05.2017 tarihli, Cumhuriyet Savcısı (179228) Deniz KIYAĞAN'ın 11.05.2017, 15.05.2017 ve 14.06.2017 tarihli, Hakim (179365) Kinyas AYGUR'un 17.05.2017 ve vekilinin 15.06.2017 tarihli, Hakim (179439) Özlem BAYSAL'ın 12.05.2017, 18.05.2017 ve 15.06.2017 tarihli, Cumhuriyet Savcısı (179506) Burak SARIGÜL'ün 12.05.2017, 17.05.2017, 05.06.2017 ve 10.07.2017 tarihli, Cumhuriyet Savcısı (179521) İbrahim Alper KARA'nın 15.05.2017 ve 15.06.2017 tarihli, Hakim (179705) Mehmet YILMAZ'ın 10.05.2017, 14.05.2017, 15.05.2017 ve 16.06.2017 tarihli, Hakim (189488) Selin AĞIRKOL DOĞAN/ın 15.05.2017 ve 17.05.2017 tarihli, Hakim (189631) Burcu BAŞAK'ın 11.05.2017 ve 29.05.2017 tarihli, Hakim (189782) Ümit DEMİR'in 09.05.2017 tarihli, Hakim (189879) Mustafa FIRAT'ın 15.05.2017 ve 17.07.2017 tarihli, Hakim (189994) Ezgi KANUT'un 12.05.2017 tarihli, Hakim (190001) Bilge KARA'nın 15.05.2017 tarihli, Cumhuriyet Savcısı (190052) Orhan KAYABAŞI'nın 15.05.2017, 17.05.2017 ve 22.05.2017 tarihli, Hakim (190098) Sümeyye KOÇ'un 12.05.2017 tarihli, Hakim (190152) Şerife Gökçen ORHAN'ın 12.05.2017 ve 18.05.2017 tarihli, Hakim (190216) Hatice ÖZYAR KARATAŞ'ın 15.05.2017 tarihli, Hakim (190282) Burçin KARDEŞOĞLU'nun 12.05.2017, 09.06.2017 ve 15.06.2017 tarihli, Hakim (190343) Tuğba YILMAZ'ın 15.05.2017, 06.06.2017, 10.07.2017 ve 24.07.2017 tarihli, Hakim (193600) Esra ALA DİŞLİ'nin 12.05.2017, 15.05.2017 ve 10.07.2017 tarihli, Cumhuriyet Savcısı (193726) Mehmet AYKAN'ın 12.05.2017, 20.06.2017 ve 14.07.2017 tarihli, Hakim (194611) Pelin SARIHAN USLU'nun 05.06.2017 ve vekilinin 11.05.2017 tarihli, Hakim (194747) Hakan TİMUR'un 15.05.2017 ve 23.05.2017 tarihli yeniden inceleme talepli dilekçeleri, dosyadaki bilgi ve belgeler ile tüm deliller birlikte değerlendirilerek yapılan incelemede; Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu'nun 05.05.2017 tarih ve 2017/682 sayılı karar yerinde olduğundan değiştirilmesine yer olmadığına, ilgililer ve vekillerinin yeniden inceleme taleplerinin ayrı ayrı olmak üzere ESASTAN REDDİNE,

28.07.2017 tarihinde oybirliğiyle ve KESİN olmak üzere karar verildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.