10 Haziran 2011 Cuma 11:16
HAKİMLİK SINAVLARI 35 YAŞA ÇIKARTILDI
Karar Sayısı: kil k/643
3046 sayılı Kanun ve bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması ile 633 ilâ 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin uygulanma esaslarının belirlenmesi; 6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca 3/6/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.
MADDE 1- 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Başbakan Yardımcıları
MADDE 4-Başbakana yardım etmek ve Bakanlar Kurulunda eşgüdüm sağlamak üzere Hükümetin oluşumu ve genel siyasetinin yürütülmesinin gerektirdiği sayıda bakan, Başbakan Yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Ayrıca Başbakana yardım etmek ve Başbakan tarafından verilecek görevleri yerine getirmek, Bakanlar Kurulunda koordinasyonu sağlamak, özel önem ve öncelik taşıyan konularda tecrübe ve bilgilerinden istifade edilmek amacıyla Başbakanın teklifi ve Cumhurbaşkanının onayı ile, Başbakan Yardımcısı unvamyla görev yapmak ve sayısı beşi geçmemek üzere bakan görevlendirilebilir. Başbakan Yardımcısı unvanıyla görev yapmak üzere görevlendirilen bakanların danışma ve büro hizmetlerini yürütecek personele ait kadrolar Başbakanlık kadro cetvelinde gösterilir."
MADDE 2- 3046 sayılı Kanuna 19 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 19/A maddesi eklenmiş ve aynı Kanunun 4 üncü maddesinin son fıkrası ile 10 uncu maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
"Bağlılık değişikliği
MADDE 19/A- Bakanlık bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşları (10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (III) sayılı cetvelde yer alan kurumlar dahil) Başbakanın teklifi ve Cumhurbaşkanının onayı ile, Başbakanlıkla veya diğer bakanlıklarla ilgilendirilebilir. Söz konusu kuruluşların özel kanunlarında bağlı, ilgili ve ilişkili olunan bakanlığa ya da bakana verilen yetki ve görevler ilgilendirilen bakanlık veya bakan tarafından kullanılır ve yerine getirilir."
MADDE 3- 3046 sayılı Kanuna 21 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 21/A maddesi eklenmiştir. "Bakan Yardımcıları
MADDE 21/A- Bakana (Millî Savunma Bakanı dahil) bağlı olarak Bakana ve Bakanlığa verilen görevlerin yerine getirilmesinde Bakana yardımcı olmak üzere Bakan Yardımcısı atanabilir. Bakan Yardımcıları bu görevlerin yerine getirilmesinden Bakana karşı sorumludur.
Bakan Yardımcıları Hükümetin görev süresiyle sınırlı olarak görev yapar; Hükümetin görevi sona erdiğinde, Bakan Yardımcılarının görevi de sona erer. Bakan Yardımcıları gerektiğinde Hükümetin görev süresi dolmadan da görevden alınabilir.
Bakan Yardımcılarına en yüksek Devlet memuruna mali haklar kapsamında yapılan ödemelerin yüzde yüzellisi oranında aynı usul ve esaslar çerçevesinde aylık ücret ödenir."
MADDE 4- 3046 sayılı Kanunun eki cetvel aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"CETVEL BAKANLIKLAR
1.      Adalet Bakanlığı
2.      Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
3.      Avrupa Birliği Bakanlığı
4.      Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
5.      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
6.      Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı
7.      Dışişleri Bakanlığı
8.      Ekonomi Bakanlığı
9.      Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
10.   Gençlik ve Spor Bakanlığı
11.   Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
12.   Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
13.   İçişleri Bakanlığı
14.   Kalkınma Bakanlığı
15.   Kültür ve Turizm Bakanlığı
16.   Maliye Bakanlığı
17.   Milli Eğitim Bakanlığı
18.   Milli Savunma Bakanlığı
19.   Sağlık Bakanlığı
20.   Ulaştırma Bakanlığı"
MADDE 5- 3046 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
"EK MADDE 1- Ekli (1) sayılı listede yer alan Bakan Yardımcısı kadroları ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin, Milli Savunma Bakanlığı hariç olmak üzere bu Kanuna ekli cetvelde yer alan bakanlıkların merkez teşkilatına ait bölümüne birer adet eklenmiştir. Millî Savunma Bakanlığı için ihdas edilen bir adet Bakan Yardımcısı kadrosu ise anılan Bakanlık merkez teşkilatı kadrolarının ilgili bölümüne ilave edilmiştir.
 
MADDE 6- 3046 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 6- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden sonra kurulacak ilk Bakanlar Kurulunda yer alacak bakanlar bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi ile yeniden düzenlenen cetvelde yer alan bakanlıklar ile bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi ile değiştirilen 4 üncü madde hükümleri esas alınarak atanır. 633 ilâ 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak milletvekili genel seçiminden sonra kurulacak ilk Bakanlar Kurulu üyelerinin atandığı tarihten itibaren uygulanır. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde görevde bulunan Bakanlar Kurulu üyelerinin görevleri, yeni Bakanlar Kurulu üyeleri atanıncaya kadar devam eder."
MADDE 7-10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına "Bakanlık, Müsteşarlık ve Bağımsız Genel Müdürlük Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları," ibaresinden sonra gelmek üzere "Aile ve Sosyal Politikalar Denetçileri ve Aile ve Sosyal Politikalar Denetçi Yardımcıları," ibaresi eklenmiştir.
MADDE 8- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;
a) 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı
bendinde yer alan "Devlet Planlama Teşkilatı Uzman Yardımcıları,", "Sanayi ve Ticaret
Uzman Yardımcıları,", "Çevre ve Orman Uzman Yardımcıları, Özürlüler Uzman
Yardımcıları,", "Sosyal Yardım Uzman Yardımcıları, Aile ve Sosyal Araştırma Uzman
Yardımcıları, Kadının Statüsü Uzman Yardımcıları", "Gümrük Uzman Yardımcıları,", "Dış
Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticarette Standardizasyon Denetmen Yardımcıları,", "Devlet
Planlama Uzmanlığına,", "Sanayi ve Ticaret Uzmanlığına,", "Çevre ve Orman Uzmanlığına,
Özürlüler Uzmanlığına,", "Sosyal Yardım Uzmanlığına, Aile ve Sosyal Araştırma
Uzmanlığına, Kadının Statüsü Uzmanlığına,", "Gümrük Uzmanlığına,", "Dış Ticaret
Müsteşarlığı Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenliğine," ibareleri yürürlükten
kaldırılmış ve anılan bende "İstihdam ve Meslek Uzman Yardımcıları," ibaresinden sonra
gelmek üzere "Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzman Yardımcıları, Çevre, Orman ve
Şehircilik Uzman Yardımcıları, Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcıları, Gümrük ve Ticaret
Uzman Yardımcıları, Gençlik ve Spor Uzman Yardımcıları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Uzman Yardımcıları, Aile ve Sosyal Politikalar Uzman Yardımcıları, Aile ve Sosyal
Politikalar Denetçi Yardımcıları, Ürün Denetmen Yardımcıları" ibaresi ve "İstihdam ve
Meslek Uzmanlığına," ibaresinden sonra gelmek üzere "Kalkınma Bakanlığı Planlama
Uzmanlığına, Çevre, Orman ve Şehircilik Uzmanlığına, Sanayi ve Teknoloji Uzmanlığına,
Gümrük ve Ticaret Uzmanlığına, Gençlik ve Spor Uzmanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Uzmanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar
Denetçiliğine, Ürün Denetmenliğine" ibaresi eklenmiştir.

b)     59 uncu maddesinin birinci fıkrasına "Türkiye Büyük Millet Meclisinin memurluklarına," ibaresinden sonra gelmek üzere "Bakan Yardımcılıklarına," ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer alan "Avrupa Birliği Genel Sekreterliğine, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Müşavirliklerine ve" ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve "Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Başkanlıklarına (İdari Hizmetler Başkanlığı hariç)," ibaresi "Avrupa Birliği Bakanlığı Başkanlıklarına (İdari Hizmetler Başkanlığı hariç)," şeklinde değiştirilmiştir.
c)     152 nci maddesinin "II-Tazminatlar" kısmının "A-Özel Hizmet Tazminatı" bölümünün;
 
1- (f) bendinde yer alan ", Avrupa Birliği Genel Sekreterliği" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı bentte yer alan "Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Gümrük Müsteşarlığı" ibaresi "Ekonomi Bakanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı" olarak değiştirilmiştir.
2- (g) bendine "Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere ", Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Denetçi ve Denetçi Yardımcıları" ibaresi eklenmiştir.
3- (h) bendinde yer alan "D.P.T. Planlama Uzmanları" ibaresi "Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanları" şeklinde, "Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri" ibaresi "Ürün Denetmenleri" şeklinde değiştirilmiş, "Sosyal Yardım Uzmanları," ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
4- (i) bendinde yer alan "Çevre ve Orman Uzmanları, Sanayi ve Ticaret Uzmanları," "Gümrük Uzmanları," ve "Özürlüler Uzmanları, Aile ve Sosyal Araştırma Uzmanları, Kadının Statüsü Uzmanları," ibareleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı bende "Tapu ve Kadastro Uzmanları," ibaresinden sonra gelmek üzere "Sanayi ve Teknoloji Uzmanları, Çevre, Orman ve Şehircilik Uzmanları, Gençlik ve Spor Uzmanları, Gümrük ve Ticaret Uzmanları, İhracatı Geliştirme Uzmanları, Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanları" ibaresi eklenmiştir.
ç) Eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün;
1- (a) bendine "Diyanet İşleri Başkanı" ibaresinden sonra gelmek üzere ", Bakan Yardımcısı" ibaresi eklenmiştir.
2- (b) bendinde yer alan "Avrupa Birliği Genel Sekreteri" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
3- (d) bendinde yer alan "Devlet Planlama Teşkilatı Genel Sekreteri,", "Avrupa Birliği Genel Sekreter Yardımcıları,", "Özürlüler İdaresi Başkanı,", "Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanı,", "Dış Ticaret Müsteşarlığı" ibareleri yürürlükten kaldırılmış, aynı bende "GAP İdaresi Başkanı," ibaresinden sonra gelmek üzere "Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı," ibaresi, "Bakanlıklar merkez teşkilatına dahil Kurul Başkanları," ibaresinden sonra gelmek üzere "Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanları, Bakanlık Denetim Hizmetleri Başkanları," ibaresi eklenmiştir.
 
4-   (f) bendinde yer alan "Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Başkanları" ibaresi "Avrupa Birliği Bakanlığı Başkanları" şeklinde değiştirilmiş, aynı bende "Atatürk Kültür Merkezi Başkanları," ibaresinden sonra gelmek üzere "Kalkınma Araştırmaları Merkezi Başkanı," ibaresi, "GAP İdaresi Başkan Yardımcısı," ibaresinden sonra gelmek üzere "Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı," ibaresi eklenmiştir.
5-   (g) bendinde yer alan "Dış Ticaret Müsteşarlığı" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, "Devlet Planlama Uzmanları" ibaresi "Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanları" şeklinde değiştirilmiş ve aynı bende "Eğitim Müfettişleri" ibaresinden sonra gelmek üzere ", Aile ve Sosyal Politikalar Denetçileri" ibaresi eklenmiştir.
6-   (h) bendinde yer alan "Çevre ve Orman Uzmanları, Özürlüler Uzmanı, Sosyal Yardım Uzmanları, Aile ve Sosyal Araştırma Uzmanları, Kadının Statüsü uzmanları,", "Sanayi ve Ticaret Uzmanları" ve "Gümrük Uzmanları," ibareleri yürürlükten kaldırılmış, aynı bende "Teknik Yardım Uzmanları," ibaresinden sonra gelmek üzere "Sanayi ve Teknoloji Uzmanları, Çevre, Orman ve Şehircilik Uzmanları, Gençlik ve Spor Uzmanları, Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanları, Gümrük ve Ticaret Uzmanları, İhracatı Geliştirme Uzmanları," ibaresi eklenmiş ve bu bentte yer alan "Dış Ticarette Standardizasyon Denetmem" ibaresi "Ürün Denetmenleri" şeklinde değiştirilmiştir.
d) Eki (II) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin;
1- "1. Başbakanlık ve Bakanlıklarda" bölümünde yer alan "Milli Emlak Dairesi Başkanı" ibaresinden sonra gelmek üzere ", Avrupa Birliği Bakanlığı Daire Başkanları, Serbest Bölge Müdürü" ibaresi eklenmiştir.
2- "2. Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yüksek Öğretim Kuruluşlarında" bölümünde yer alan "Devlet Planlama Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Müşaviri, Devlet Planlama Teşkilatı Daire Başkanı (Ana Hizmet Birimi),", "ve Dış Ticaret Müsteşarlığı", "Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürü, Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü (Ankara, İstanbul, İzmir), Serbest Bölge Müdürü,", "Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Daire Başkanları" ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.
3- "4. Başbakanlık ve Bakanlıklarda" bölümüne "Defterdar Yardımcısı," ibaresinden sonra gelmek üzere "Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdür Yardımcısı ve Serbest Bölge Müdür Yardımcısı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bölge Müdür Yardımcısı," ibaresi eklenmiştir.
4- "5- Yargı Kuruluşları Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yükseköğretim Kuruluşlarında" bölümünde yer alan "Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü, Gümrük ve Muhafaza Baş Müdür Yardımcısı,", "Serbest Bölge Müdür Yardımcısı," ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.
e) Eki (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin; 1 inci sırasına "Başbakanlık Müsteşarı" ibaresinden sonra gelmek üzere ", Bakan Yardımcısı" ibaresi eklenmiş, 2 nci sırasında yer alan ", Avrupa Birliği Genel Sekreteri", ibaresi ile 7 nci sırasında yer alan "Gümrük Müsteşarlığı Başmüdürleri" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, 8 inci sırasının (b) bendinde yer alan "D.P.T. Planlama Uzmanları" ibaresi "Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanları" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 9- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
"EK MADDE 40-Mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan ve bu Kanunun 36 nci maddesinin Ortak Hükümler Bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan kadrolara atanmak amacıyla kurumlarca yapılacak olan özel yarışma sınavlarına başvurularda üst yaş sınırı; özel mevzuatında yer alan yaş şartına ilişkin hükümlere bağlı kalınmaksızın sınavın yapıldığı tarihte otuzbeş yaşını doldurmamış olmak şeklinde uygulanır.
Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları tarafından mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle yapılacak alımlarda da birinci fıkra hükmü uygulanır. "
MADDE 10- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 38-Bu Kanunun ek 40 mcı maddesi ile yapılan düzenleme; bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden önce duyurusu yapılıp başvuru süresi bitmiş olan giriş sınavları hakkında uygulanmaz. Bu sınavlarda yaş şartına ilişkin olarak duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri uygulanır."
MADDE 11- 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunun eki (2) sayılı cetvele "Müsteşar ve yardımcıları" ibaresinden önce gelmek üzere "Bakan Yardımcıları," ibaresi eklenmiştir.
MADDE 12- 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
" b) Giriş sınavının yapıldığı tarih itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış olmak."
MADDE 13-10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun;
a) Eki (I) sayılı Cetvelde yer alan aşağıdaki sıralar yürürlükten kaldırılmıştır.
"15) Bayındırlık ve İskân Bakanlığı" "18) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı" "20) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı" "23) Çevre ve Orman Bakanlığı" "30) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı" "32) Dış Ticaret Müsteşarlığı
33) Gümrük Müsteşarlığı" "36) Avrupa Birliği Genel Sekreterliği" "39) Özürlüler İdaresi Başkanlığı" "46) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü" "49) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü
50) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü
51) Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü
52) Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü"
 
b)Eki (II) sayılı Cetvelin "B) ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER"bölümünde yer alan "29) İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi"sırası yürürlükten kaldırılmıştır.
c) Eki (I) sayılı Cetvele 23 üncü sırasından sonra gelmek üzere aşağıdaki sıralar eklenmiş ve diğer sıralar buna göre teselsül ettirilmiştir.
" 24) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
25)   Avrupa Birliği Bakanlığı
26)   Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
27)   Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı
28)   Ekonomi Bakanlığı
29)   Gençlik ve Spor Bakanlığı
30)   Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
31)   Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
32)   Kalkınma Bakanlığı"
ç) Eki (II) sayılı Cetvelin "B) ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER" bölümünün 13 üncü sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bölüme aşağıdaki sıralar eklenmiştir.
 
"13) Spor Genel Müdürlüğü"
"39) Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 40) Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı"
MADDE 14- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinin;
a) Birinci fıkrasında yer alan "Bayındırlık ve İskân Bakanlığı" ibaresi "Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı" şeklinde, "Tarım ve Köyişleri Bakanlığı" ibaresi "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı" şeklinde, "Avrupa Birliği Genel Sekreterliği" ibaresi "Avrupa Birliği Bakanlığı" şeklinde, "Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü" ibaresi "Spor Genel Müdürlüğü" şeklinde değiştirilmiş; "Çevre ve Orman Bakanlığı,", "Tarım Reformu Genel Müdürlüğü,", "Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü," ibareleri yürürlükten kaldırılmış; anılan fıkraya "Kültür ve Turizm Bakanlığı," ibaresinden sonra gelmek üzere "Kalkınma Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı," ibaresi, "GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı," ibaresinden sonra gelmek üzere "Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı," ibaresi eklenmiştir.
b) Altıncı fıkrasında yer alan "23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
c) Yedinci fıkrasında yer alan "Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı,", "Özürlüler İdaresi Başkanlığı,", "Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü," ve "4/11/1981 tarihli ve 2547 Kanunun 10 uncu maddesinin yedinci fıkrası," ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.
 
ç) Sekizinci fıkrasında yer alan "Çevre ve Orman Bakanlığı" ibaresi "Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı" şeklinde değiştirilmiştir.
 
MADDE 15- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci, 13 üncü ve 14 üncü maddeleri 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak milletvekili genel seçiminden sonra kurulacak ilk Bakanlar Kurulu üyelerinin atandığı tarihte, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 16- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
 
 
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan

C. ÇİÇEK                      B. ARINÇ                     A. BABACAN
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.     Devlet Bak. ve Başb. Yrd.     Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

M. AYDIN Devlet Bakanı

 

H. YAZICI Devlet Bakanı
F. N. ÖZAK Devlet Bakanı
M. Z. ÇAĞLAYAN Devlet Bakanı
F. ÇELİK Devlet Bakanı

 

E. BAĞIŞ Devlet Bakanı
S. A. KAVAF Devlet Bakanı
C. YILMAZ Devlet Bakanı
A. KAHRAMAN Adalet Bakanı

 

M. V. GÖNÜL Milli Savunma Bakanı

O. GÜNEŞ İçişleri Bakanı
A. DAVUTOĞLU Dışişleri Bakanı
M. ŞİMŞEK Maliye Bakanı

 

N. ÇUBUKÇU                      M. DEMİR
Milli Eğitim Bakanı        Bayındırlık ve İskân Bakanı

R. AKDAĞ
Sağlık Bakanı
M. H. SOLUK Ulaştırma Bakanı

 

M. M. EKER

Ö. DÎNÇER

N. ERGÜN

T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı   Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı    Sanayi ve Ticaret Bakanı    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

E. GÜNAY
Kültür ve Turizm Bakanı
V. EROĞLU
Çevre ve Orman BakanıYorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.