Maliye Bakanlığı, e-Fatura uygulamasından yararlanma şartlarını ve uygulamadan yararlanmak isteyen mükelleflerin yerine getirmeleri gereken işlemleri belirledi Maliye Bakanlığı, e-Fatura uygulamasından yararlanma şartlarını ve uygulamadan yararlanmak isteyen mükelleflerin yerine getirmeleri gereken işlemleri belirledi. Maliye Bakanlığı, gerçek mükelleflere de e-Fatura uygulamasından yararlanma imkanı getirdi. Bakanlık, e-Fatura uygulamasından yararlanmak isteyen gerçek kişi mükellef veya tüzel kişi mükellef olmayan kurum, kuruluş ve işletmelerin uygulama karşısındaki durumu ve uygulamadan yararlanma prosedürlerinin, yazılı başvuru üzerine Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenmesini öngördü.

Maliye Bakanlığı'nın 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 232. maddesi uyarınca fatura düzenlemek zorunda olan gerçek kişi mükelleflere bu Tebliğde getirilen usul ve esaslar çerçevesinde e-Fatura gönderme veya alma izni verilmesi uygun görüldü. Mevcut düzenlemede, gerçek kişilerin ise e-Fatura Uygulaması bünyesinde e-Fatura göndermeleri ve almaları (Tebliğin 8. bölümünde yer alan istisna hariç olmak üzere) mümkün bulunmuyordu.

Tebliğ'de, uygulamadan yararlanmak isteyen mükelleflerin yerine getirmeleri gereken işlemler şöyle sıralandı:

"http: //www.efatura.gov.tr/ internet adresinde yer alan "e-Fatura Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi' doldurularak, yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanacak. Tüzel kişi mükellefler için "Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi' doldurularak yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanacak. Gerçek kişi mükelleflerin 15 Ocak 2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümleri çerçevesinde üretilen nitelikli elektronik sertifikaya sahip olmaları gerekecek. Uygulamadan yararlanmak isteyen mükellefler aşağıda yer alan belgeler ile Başkanlığa yazılı olarak başvuruda bulunacak.

"e-Fatura Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi'nin imzalı aslı. Tüzel kişi mükellefler tarafından "Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi'nin imzalı aslı, şirket kuruluş sözleşmesi Ticaret Sicil Gazetesi'nde 1 Ekim 2003 tarihinden önce yayımlanmış ise ilgili ticaret sicil gazetesinin noter onaylı örneği veya aslının getirilmesi halinde Başkanlıkça onaylanmak üzere fotokopisi, başvuru formuna tüzel kişi mükelleflerin adına imza atan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren noter onaylı imza sirküleri örneği veya aslının getirilmesi halinde Başkanlıkça onaylanmak üzere fotokopisi, başkanlık tarafından yapılan değerlendirme sonrasında başvuruları uygun bulunan gerçek kişi mükelleflerin kullanıcı hesapları Başkanlıkça tanımlanacak ve aktive edilecek."

-GERÇEK KİŞİLERİN UYGULAMADAN YARARLANMA PROSEDÜRLERİ BAŞKANLIK TARAFINDAN BELİRLENECEK-

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan değerlendirme sonrasında başvuruları uygun bulunan tüzel kişi mükelleflerden Mali Mühürlerinin temini işlemlerini yerine getirenlerin kullanıcı hesapları Başkanlıkça tanımlanacak ve aktive edilecek. Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından kullanıcı hesabı aracılığı ile e-Fatura gönderme veya alma işlemleri gerçekleştirilebilecek.

Gerçek kişi mükellef veya tüzel kişi mükellef olmayan ve e-Fatura göndermek veya almak isteyen kurum, kuruluş ve işletmelerin uygulama karşısındaki durumu ve uygulamadan yararlanma prosedürleri, yapacakları yazılı başvuru üzerine Başkanlık tarafından belirlenecek.

-e-FATURANIN KAĞIDA BASILARAK SAKLANMASI SÖZ KONUSU OLMAYACAK-

e-Faturanın veri bütünlüğünün sağlanması ile kaynağının inkar edilemezliği "Mali Mühürle" ve 5070 sayılı Kanun ile getirilen nitelikli elektronik sertifika ile garanti altına alınacak. Elektronik imzanın ve "MaliMührün" doğruluk ve geçerlilik kontrolünün ancak elektronik ortamda yapılabilmesi nedeniyle e-Faturanın kağıda basılarak saklanması söz konusu olmayacak. Bu nedenle mükellefler, düzenledikleri ve aldıkları e-Faturaları, üzerindeki "Mali Mühür" veya elektronik imzayı da içerecek şekilde kanuni süreler dahilinde kendi bünyelerindeki elektronik, manyetik veya optik ortamlarda muhafaza ve istendiğinde elektronik, manyetik veya optik araçlar vasıtasıyla ibraz edecek. Tebliğ bugünden itibaren yürürlüğe girecek. -Ankara

HABERLER.COM