29 Ekim 2013 Salı 08:18
Taahhüdü ihlale beraat

Ünye (İcra Ceza) 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 22/01/2002 gün ve 294-1 kararında borcun ödenmemesinde makul sebep kavramından bahsedildiğini, bu nedenle borcun hangi nedenlerle yerine getirilmediğinin araştırılarak hukuki durumun belirlenmesinde zorunluluk olduğunu, Ödeme gücü olduğu halde borcunu ödemeyenlerin cezalandırılmasının gerektiği.

Borcunu ödemede acz içinde bulunan ve herhangi bir kazanç kaynağı bulunmayan, çok zor şartlar altında yasamını sürdüren kişiler hakkında Taahhüdü İhlal (Borçlunun Ödeme Şartını İhlal) suçunun yasal unsurlarının oluşmayacağı gerekçesiyle Ünye (İcra Ceza) Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen Beraat Kararı.

T.C.
ÜNYE
(İCRA CEZA) 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DEĞİŞİK İŞ NO : 2013/8 D,İs
HAKİM : Mutlu TANRIKULU 104757
KATİP : Mehmet Akif ÇOŞKAN 102871
İTİRAZ EDİLEN KARAR : Ünye 2. Asliye Hukuk (İcra Ceza) Mahkemesinin 02.07.2013 Tarih 2013/24 - 23 Esas Karar Sayılı Kararı.
İTİRAZ TARİHİ: 29/07/2013
KARAR TARİHİ : 23/08/2013

          Sanık Mehmet'e ait 29/07/2013 tarihli itiraz dilekçesi mahkememize tevzi edilmiş olup mahkememizin 05/08/2013 tarihli kararı ile itirazın kabulüne karar verilmiş ise de verilmiş kararda hüküm kurulmadığından dosyanın yeniden mahkememize gönderildiği anlaşılmakla dosya incelendi:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :
          Sanık Mehmet, 29/07/2013 tarihli dilekçesi ile Ünye İcra Müdürlüğü 2012/291 esas sayılı dosyasında mevcut bulunan taahhütnamenin geçerli olup olmadığının tespit edilmesi gerektiğini, Avukata bu dosya borcuna ilişkin bürosunda 2.500,00 TL ödemede bulunduğunu ancak parayı icra dosyasına yatırmadığını Ceza Genel Kurulu'nun 22/01/2002 gün ve 294-1 kararında makul sebep kavramından bahsedildiğini bu nedenle mahkemece borcun hangi nedenlerle yerine getirilmediğinin araştırılarak hukuki durumun belirlenmesinde zorunluluk olduğunu, ödeme gücü olduğu halde borcunu ödemeyenlerin cezalandırılmasının gerektiğini, acz içinde bulunduğunu ve herhangi bir kazanç kaynağı bulunmadığını, çok zor şartlar altında yasamını sürdürdüğünü, bu nedenle hakkında verilen cezanın kaldırılarak beraatine karar verilmesini talep etmiştir,

          Mahkememizin 05/08/2013 tarih, 2013/8 Değ İş sayılı kararı ile sanığın üzerine atılı taahhüdü ihlal suçunun yasal unsurları oluşmadığından "itirazın KABULÜ ile Ünye 2. Asliye Hukuk(İcra Ceza) Mahkemesinin 02/07/2013 tarih ve 2013/24 esas; 2013/23 karar sayılı kararının KALDIRILMASINA,

          Evrakın (dosyanın) Ünye 2. Asliye Hukuk{icra ceza) Mahkemesine gönderilmesine karar verildiği, Ünye 2. Asliye Hukuk(Icra Ceza) Mahkemesinin 19/08/2013 tarihli yazıyla 5271 Sayılı CMK'nun itiraz başlıklı 271 maddesinde de "(1) Kanunda yazılı olan haller saklı kalmak üzere, itiraz hakkında duruşma yapılmaksızın karar verilir. Ancak, gerekli görüldüğünde Cumhuriyet savcısı ve sonra müdafi veya vekili dinlenir. (2) itiraz yerinde görülürse merci; aynı zamanda itiraz konusu hakkında da karar, verir" denildiğinden gereğinin takdir ve ifası için mahkememize gönderildiği, Mahkememizin 20/08/2013 tarihli yazısı ile dosyanın kesin karar olduğu ve halihazırda mevcudiyetini sürdürdüğünden dolayı 2. İcra Ceza Mahkemesine iade edildiği,

          Ünye 2. Asliye Hukuk (İcra Ceza) Mahkemesinin 22/08/2013 tarih ve 2013/24 Esas sayılı yazısı ile sanık hakkında mahkemece verilen 02/07/2013 ve 2013/24 esas, 2013/23 karar sayılı kararın kaldırılmasına karar verildiği ancak sanık hakkında herhangi bir hüküm kurulmadığından dosyanın 5271 sayılı CMK'nun 271. maddesi uyarınca karar vermekte yetkili ve görevli mahkememize gönderildiği ve itiraz hususunda hüküm kurulmasının talep edildiği anlaşılmıştır.

          İİK'nın 353/2 maddesi "icra mahkemesinin bu Bapta yer alan suçlardan dolayı verdiği hükümlerle ilgili olarak 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun kanun yollarına ilişkin hükümleri uygulanır." şeklinde olup atıf yapılan 5271 sayılı CMK'nun itiraz başlıklı 271 maddesinde de "(1) Kanunda yazılı olan haller saklı kalmak üzere, itiraz hakkında duruşma yapılmaksızın karar verilir. Ancak, gerekli görüldüğünde Cumhuriyet savcısı ve sonra müdafi veya vekil dinlenir. (2) İtiraz yerinde görülürse merci, aynı zamanda itiraz konusu hakkında da karar verir," şeklindedir.

          Yüksek Yargıtay 16. Hukuk Dairesinin 13/12/2011 tarih, 2011/3413 Esas, 2011/8832 Karar sayılı dosya kapsamına göre; İcra Mahkemesinin tensip zaptındaki ara kararlarının yerine getirilmiş, tüm delillerin toplanmış olması ve dosya içerisinde araştırılması gereken bir husus ve toplanması gereken bir delil de bulunmamasına göre, sanık müdafinin itirazının: kabulüne karar veren Ağır Ceza Mahkemesinin, "İtirazın esası hakkında da bir karar vermesi gerekirken, dosyanın icra Mahkemesine gönderilmesine karar vermesi isabetsizdir". şeklindeki bozma ilamında da belirtildiği üzere itirazın kabulü halinde, itirazın esası hakkında da karar verilmesi gerektiği bu eksikliğin ek karar ile giderilmesinin mümkün olduğu değerlendirildiğinden incelenen tüm dosya kapsamından sanık Mehmet'in üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmaması sebebiyle İtirazın KABULÜ ile

          Ünye 2. Asliye Hukuk (İcra Ceza) Mahkemesinin 02/07/2013 tarih ve 2013/24 esas, 2013/23 karar sayılı kararının KALDIRILMASINA, Sanığın üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmaması sebebiyle sanık Mehmet'in borçlunun ödeme şartını ihlali suçundan BERAATİNE karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklanan nedenlerle:
           1- İtirazın KABULÜ ile Ünye 2. Asliye Hukuk (îcra Ceza) Mahkemesinin 02/07/2013 tarih ve 2013/24 esas, 2013/23 karar sayılı kararının KALDIRILMASINA,
           2- Sanığın üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmaması sebebiyle sanık Mehmet'in borçlunun ödeme şartını ihlali suçundan BERAATİNE,
           3- Kararın mahkemesince itiraz eden sanığa tebliğine,
           4- Evrakın (dosyanın)Ünye 2.Asliye Hukuk (İcra Ceza)Mahkemesine gönderilmesine,

Dair, Dosya üzerinden yapılan inceleme neticesi kesin olarak karar verildi. 23/08/2013

HAKİM  04757                                                                                            KATİP 102871Ünye (İcra Ceza) 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 22/01/2002 gün ve 294-1 kararında borcun ödenmemesinde makul sebep kavramından bahsedildiğini, bu nedenle borcun hangi nedenlerle yerine getirilmediğinin araştırılarak hukuki durumun belirlenmesinde zorunluluk olduğunu, Ödeme gücü olduğu halde borcunu ödemeyenlerin cezalandırılmasının gerektiği.

Borcunu ödemede acz içinde bulunan ve herhangi bir kazanç kaynağı bulunmayan, çok zor şartlar altında yasamını sürdüren kişiler hakkında Taahhüdü İhlal (Borçlunun Ödeme Şartını İhlal) suçunun yasal unsurlarının oluşmayacağı gerekçesiyle Ünye (İcra Ceza) Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen Beraat Kararı.

T.C.
ÜNYE
(İCRA CEZA) 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DEĞİŞİK İŞ NO : 2013/8 D,İs
HAKİM : Mutlu TANRIKULU 104757
KATİP : Mehmet Akif ÇOŞKAN 102871
İTİRAZ EDİLEN KARAR : Ünye 2. Asliye Hukuk (İcra Ceza) Mahkemesinin 02.07.2013 Tarih 2013/24 - 23 Esas Karar Sayılı Kararı.
İTİRAZ TARİHİ: 29/07/2013
KARAR TARİHİ : 23/08/2013

          Sanık Mehmet'e ait 29/07/2013 tarihli itiraz dilekçesi mahkememize tevzi edilmiş olup mahkememizin 05/08/2013 tarihli kararı ile itirazın kabulüne karar verilmiş ise de verilmiş kararda hüküm kurulmadığından dosyanın yeniden mahkememize gönderildiği anlaşılmakla dosya incelendi:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :
          Sanık Mehmet, 29/07/2013 tarihli dilekçesi ile Ünye İcra Müdürlüğü 2012/291 esas sayılı dosyasında mevcut bulunan taahhütnamenin geçerli olup olmadığının tespit edilmesi gerektiğini, Avukata bu dosya borcuna ilişkin bürosunda 2.500,00 TL ödemede bulunduğunu ancak parayı icra dosyasına yatırmadığını Ceza Genel Kurulu'nun 22/01/2002 gün ve 294-1 kararında makul sebep kavramından bahsedildiğini bu nedenle mahkemece borcun hangi nedenlerle yerine getirilmediğinin araştırılarak hukuki durumun belirlenmesinde zorunluluk olduğunu, ödeme gücü olduğu halde borcunu ödemeyenlerin cezalandırılmasının gerektiğini, acz içinde bulunduğunu ve herhangi bir kazanç kaynağı bulunmadığını, çok zor şartlar altında yasamını sürdürdüğünü, bu nedenle hakkında verilen cezanın kaldırılarak beraatine karar verilmesini talep etmiştir,

          Mahkememizin 05/08/2013 tarih, 2013/8 Değ İş sayılı kararı ile sanığın üzerine atılı taahhüdü ihlal suçunun yasal unsurları oluşmadığından "itirazın KABULÜ ile Ünye 2. Asliye Hukuk(İcra Ceza) Mahkemesinin 02/07/2013 tarih ve 2013/24 esas; 2013/23 karar sayılı kararının KALDIRILMASINA,

          Evrakın (dosyanın) Ünye 2. Asliye Hukuk{icra ceza) Mahkemesine gönderilmesine karar verildiği, Ünye 2. Asliye Hukuk(Icra Ceza) Mahkemesinin 19/08/2013 tarihli yazıyla 5271 Sayılı CMK'nun itiraz başlıklı 271 maddesinde de "(1) Kanunda yazılı olan haller saklı kalmak üzere, itiraz hakkında duruşma yapılmaksızın karar verilir. Ancak, gerekli görüldüğünde Cumhuriyet savcısı ve sonra müdafi veya vekili dinlenir. (2) itiraz yerinde görülürse merci; aynı zamanda itiraz konusu hakkında da karar, verir" denildiğinden gereğinin takdir ve ifası için mahkememize gönderildiği, Mahkememizin 20/08/2013 tarihli yazısı ile dosyanın kesin karar olduğu ve halihazırda mevcudiyetini sürdürdüğünden dolayı 2. İcra Ceza Mahkemesine iade edildiği,

          Ünye 2. Asliye Hukuk (İcra Ceza) Mahkemesinin 22/08/2013 tarih ve 2013/24 Esas sayılı yazısı ile sanık hakkında mahkemece verilen 02/07/2013 ve 2013/24 esas, 2013/23 karar sayılı kararın kaldırılmasına karar verildiği ancak sanık hakkında herhangi bir hüküm kurulmadığından dosyanın 5271 sayılı CMK'nun 271. maddesi uyarınca karar vermekte yetkili ve görevli mahkememize gönderildiği ve itiraz hususunda hüküm kurulmasının talep edildiği anlaşılmıştır.

          İİK'nın 353/2 maddesi "icra mahkemesinin bu Bapta yer alan suçlardan dolayı verdiği hükümlerle ilgili olarak 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun kanun yollarına ilişkin hükümleri uygulanır." şeklinde olup atıf yapılan 5271 sayılı CMK'nun itiraz başlıklı 271 maddesinde de "(1) Kanunda yazılı olan haller saklı kalmak üzere, itiraz hakkında duruşma yapılmaksızın karar verilir. Ancak, gerekli görüldüğünde Cumhuriyet savcısı ve sonra müdafi veya vekil dinlenir. (2) İtiraz yerinde görülürse merci, aynı zamanda itiraz konusu hakkında da karar verir," şeklindedir.

          Yüksek Yargıtay 16. Hukuk Dairesinin 13/12/2011 tarih, 2011/3413 Esas, 2011/8832 Karar sayılı dosya kapsamına göre; İcra Mahkemesinin tensip zaptındaki ara kararlarının yerine getirilmiş, tüm delillerin toplanmış olması ve dosya içerisinde araştırılması gereken bir husus ve toplanması gereken bir delil de bulunmamasına göre, sanık müdafinin itirazının: kabulüne karar veren Ağır Ceza Mahkemesinin, "İtirazın esası hakkında da bir karar vermesi gerekirken, dosyanın icra Mahkemesine gönderilmesine karar vermesi isabetsizdir". şeklindeki bozma ilamında da belirtildiği üzere itirazın kabulü halinde, itirazın esası hakkında da karar verilmesi gerektiği bu eksikliğin ek karar ile giderilmesinin mümkün olduğu değerlendirildiğinden incelenen tüm dosya kapsamından sanık Mehmet'in üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmaması sebebiyle İtirazın KABULÜ ile

          Ünye 2. Asliye Hukuk (İcra Ceza) Mahkemesinin 02/07/2013 tarih ve 2013/24 esas, 2013/23 karar sayılı kararının KALDIRILMASINA, Sanığın üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmaması sebebiyle sanık Mehmet'in borçlunun ödeme şartını ihlali suçundan BERAATİNE karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklanan nedenlerle:
           1- İtirazın KABULÜ ile Ünye 2. Asliye Hukuk (îcra Ceza) Mahkemesinin 02/07/2013 tarih ve 2013/24 esas, 2013/23 karar sayılı kararının KALDIRILMASINA,
           2- Sanığın üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmaması sebebiyle sanık Mehmet'in borçlunun ödeme şartını ihlali suçundan BERAATİNE,
           3- Kararın mahkemesince itiraz eden sanığa tebliğine,
           4- Evrakın (dosyanın)Ünye 2.Asliye Hukuk (İcra Ceza)Mahkemesine gönderilmesine,

Dair, Dosya üzerinden yapılan inceleme neticesi kesin olarak karar verildi. 23/08/2013

HAKİM  04757                                                                                            KATİP 102871

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 22/01/2002 gün ve 294-1 kararı için TIKLAYINIZ

Son Güncelleme: 29.10.2013 08:56
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.