2016 Kasım ayı işsizlik oranına ilişkin yazılı değerlendirmede bulunan Böke, Kasım ayında işsizliğin mevsim etkisinden arındırıldığında yüzde 10,4, genç işsizliği ise yüzde 18,6 olarak gerçekleştiğini hatırlatarak, söz konusu oranın işgücüne dahil her 5 gençten birinin işsiz olduğu anlamı taşıdığını, yıllardır süregelen yüksek yapışkan işsizlik oranı gibi kadınların işgücüne katılımının da düşük bir düzeyde yapışkanlığını sürdürdüğü tespitini aktardı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke, 2015 yılının Kasım ayında yüzde 31,6 olarak gerçekleşen kadınların işgücüne katılım oranının erkeklerin işgücüne katılım oranının yarısından az olduğunu kaydetti.

Böke, şöyle devam etti:

“Küresel ekonomide rekabet edebilmenin ve kalkınmanın en önemli gereklerinden olan kadınların işgücüne katılımında da ne yazık ki dünya ortalamasının çok gerisinde kalmaya devam etmekteyiz. Dünyada her 10 kadından 5’i işgücüne dâhil olurken Türkiye’de her 10 kadından sadece 3’ü işgücüne dahil olmaktadır.

İşsizlik ve istihdama ilişkin açıklanan son göstergeler, 14 yıllık AKP iktidarının ekonomi reçetelerinin işsizlik sorununu çözmek konusunda büyük bir başarısızlığa uğradığını, ülkemizde işsizliğin dünya ortalamasının altında işgücüne katılıma rağmen iki haneli rakamlarda yapışkan hale geldiğini bir kez daha ortaya koymaktadır. 2002 yılından bu yana dünya konjonktürü Türkiye gibi ülkelere doğru politikalarla yapısal problemlerini çözerek, sürdürülebilir büyüme ve kalkınma sağlamak için büyük bir imkan sunduğu halde, bu imkan AKP eliyle heba edilmiştir. AKP, üretim ekonomisine geçişi mümkün kılacak uzun erimli reformlar yerine, kolayı seçmiş, bir rant ekonomisi inşa ederek vasata razı olmuştur. Gelinen noktada, küresel koşulların değişmesiyle birlikte AKP mirasının, vatandaşlarımıza faturası daha net görülmektedir. “

"DAHA FAZLA SÖMÜRÜ GETİRİR SORUNLARI DERİNLEŞTİRİR "

Böke, işsizlik sorununu çözmekte kolaycı ve vasata razı yaklaşımıyla başarısızlığa uğrayan iktidarın, işgücü piyasasının yapısal sorunlarını çözmek konusunda da aynı kolaycılıkta ısrar ettiğini dile getirdi.
Böke, ‘’Esnek çalışma adı altında, geçici istihdam modellerinin Türkiye’de uygulanmaya çalışılarak, yapısal sorunlar geçici, yamalı bohça misali çözümlerle ötelenmeye çalışıldığına dikkat çekti.

Esnek çalışma yasasının amacının kayıtdışı istihdamı azaltmak, toplam işsizliği ve genç işsizliği düşürmek, kadınların işgücüne katılımını arttırmak olarak yansıtıldığını belirten Böke, ancak, söz konusu yasanın satır araları okunduğunda ve geçici istihdam iş piyasasının diğer göstergeleriyle birlikte analiz edildiğinde, anılan yasanın tam aksi sonuçlar üreteceği, iş güvencesini daha da aşındıracağı, çalışanın kaderini tamamen piyasanın insafına terk edeceği ve AKP iktidarının neoliberal, piyasacı politikalarıyla zaten aşındırılan emek örgütlenmesini daha da zorlaştıracağına işaret etti.
Böke, “Unutulmamalıdır ki; güvence ile desteklenmeyen esneklik, emek sömürüsünü arttırır ve işgücü piyasasının yapısal sorunlarını da çözmek şöyle dursun, daha da derinleştirir.“ dedi.

AKP iktidarında genel eğilim, güvenceli istihdam imkanlarından, güvencesizliğe ve geçici işçiliğe hızlı bir geçiş biçiminde olduğunu hatırlatan Genel Başkan Yardımcısı Böke, şunları ifade etti:

“2004 yılında yüzde 8,3 olan geçici istihdam 2014 yılında yüzde 13’e kadar çıkmış olup, yükselen geçici istihdama rağmen işsizlik seviyesi yüzde 9-10 seviyelerinde seyretmiştir. Aynı dönemde işsizlere işsizlik sebebi sorulduğunda her 10 işsizde 3’ü ‘geçici işi bittiği için işsiz kaldığını beyan etmiştir. Yani geçici istihdam işsizlik sorununun çözümüne de katkı yapmamaktadır.

Esnek çalışma programı adı altında hükümet gençlere ve kadınlara ilişkin çeşitli düzenlemelerle geçici istihdamın yolunu açmaya çalışmaktadır. 2004 yılında yüzde 9,3 olan geçici genç istihdamın toplam genç istihdama oranı 2014 yılında yüzde 22’ye yükselmiştir. Kadınların geçici istihdam içerisindeki payı ise 2000 yılından bu yana hızlı bir biçimde artarak yüzde 12’den yüzde 23,5’a ulaşmıştır. Fakat bu yıllar arasında kadınların işgücüne katılımında ve genç işsizliğin çözümünde herhangi bir başarı sağlanamamıştır. Özetle, geçici istihdam kadınların işgücüne katılımını arttırmamakta, genç işsizliğine ise derman olamamaktadır. “

Anılan yasayla birlikte, emekçilerin izin ve ikramiye hakları doğmayacağını, grev hakları ellerinden alınacağını, fazla mesai için hiçbir ücret talep edilemeyeceğini ve emekçilerin işe iade davası gibi yasal yollara başvuramayacağını ön gören Böke, “ Söz konusu yasada, ‘makul bir neden olmadan’ geçici işçilere kadrolu işçilerden farklı ücret ve haklar verilemeyeceği ifadesi kullanılarak emekçilerin haklarının gasp edilmesinin yolu açılmaktadır. Ayrıca, anılan düzenlemelerle işverenlerin kadın çalışan yerine erkek çalışanları tercih etmesi teşvik edilmektedir. Maalesef karanlıktan beslenen iktidar, aydınlanmanın öncüsü kadınları iş hayatında da toplumsal hayatta da görmek istememektedir.” İzahında bulundu.

"YENİ BİR MODELE İHTİYAÇ VAR"

CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke açıklamasında, Türkiye’nin esnek çalışma yasası gibi emekçilerin hareket alanlarını kısıtlamaya çalışan palyatif politikalara değil beşeri ve fiziksel sermayeye dayalı istihdam ve üretim yaratıcı reel iktisadi politikalara ihtiyacı olduğunu aktardı.

CHP’nin ortaya koyduğu Yeni Kalkınma Hamlesi’nin eğitim ve teknoloji reformlarına dayanan bir üretim modeline geçişin altını çizdiğini savunan Böke, Türkiye ancak bu yeni kalkınma anlayışı ile yüksek katma değerli üretime, yüksek ücretli istihdama geçiş yapacaktır.

CHP’nin Yeni Kalkınma Hamlesi gençlerin eğitim hayatları boyunca desteklenmesi, mezunlara iş bulacakları zamana kadar işsizlik desteğinin verilmesi, staj olanaklarının yanı sıra genç istihdamı teşvik eden büyüme modeli ile daha kolay iş bulmalarının sağlanması ve genç girişimcilere destek gerekliliklerini içermektedir. Kadınların ihtiyacı olan kısmi zamanlı çalışmadan ziyade tam zamanlı çalışırken çocuğunu gönül rahatlığıyla bırakabileceği ve gün içerisinde bakım sorumluluklarını yerine getirebileceği işyerinde açılacak kreşlerdir. Her mahallede kreş açılması CHP’nin yeni kalkınma hamlesinin çok önemli bir adımıdır. Eğitimde fırsat eşitliği sağlanarak ve eğitimi yarıda kalmış kadınlar teşvik edilerek kadınların işgücüne katılımı arttırılmalıdır. İşgücüne katılımı zorlaştıran, ulaşım ve güvenlik gibi sorunlar çözülmelidir. İşyerinde kadınlara yapılan ayrımcılığın ve sözel, fiziksel ve psikolojik tacizin önüne geçilmeli ve yönetim kademelerinde de yer almaları teşvik edilmelidir.“ görüşünü dile getirdi.

Böke, “Türkiye’nin ekonomik problemlerinin çözümü, AKP’nin vasat ve yanlış ekonomik modelinin terk edilerek, yüksek katma değerli üretime dayanan yeni ve bütüncül bir modelin derhal uygulamaya konulmasında yatmaktadır.” diye açıklamasını tamamladı.

Kaynak: Cumhuriyet.com.tr