Yeşim
Yeşim
13 Ocak 2015 Salı 14:00
Güncel Yargıtay Ceza Daireleri Kararları
 T.C.
YARGITAY
Dokuzuncu Ceza Dairesi
E: 2013/13274
K: 2014/1664
T: 11.02.2014
  • Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama
  • Katılma Hakkı
  • Muhakemat Müdürlüğü

Özet:
Sanıklara atılı “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan doğrudan doğruya zarar görmeyen muhakemat müdürlüğünün kamu davasına katılma hakkı olmadığı gözetilmelidir.
(5271 s. CMK m. 237)
(4208 s. KPAK m. 7)
(5549 s. SGAÖK m. 14)
Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Sanıklara atılı suçun niteliği itibariyle suçtan doğrudan doğruya zarar görmeyen ve bu nedenle de davaya katılma hakkı bulunmayan İstanbul Muhakemat Müdürlüğünün davaya katılmasına ilişkin verilen karar hukuki değerden yoksun olup hükmü temyiz yetkisi vermeyeceğinden, katılan İstanbul Muhakemat Müdürülüğü adına hükmü temyiz eden Hazine vekilinin temyiz isteminin 1412 sayılı CMUK'nın 317. maddesi gereğince (REDDİNE), 11.02.2014 tarihin-de oybirliğiyle karar verildi.


T.C.
YARGITAY
Dokuzuncu Ceza Dairesi
E: 2013/6600
K:2014/1628
T: 12.02.2014

  • Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma
  • Kanunların Zaman Bakımından Uygulanması
  • Amaç Dışı Tasarruf

Özet:
Sanığın muhafaza edilmek üzere kendisine teslim edilen mahcuz mallar üzerinde teslim amacı dışında tasarrufta bulunması nedeniyle eylemin sübuta erdiği ve 6352 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik hükümlerinin bu kanunun yürürlük tarihinden önceki takip işlemlerine yönelik olarak uygulanamayacağından mahkumiyete hükmedilmesi gerektiği gözetilmelidir.
(5237 s. TCK m. 289/1)
(2004 s. İİK geçici m. 10)
Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
12.10.2011 tarihli tutanakla sanığa yediemin olarak bırakılan eşyaların yerinde olmadığının tespit edildiği ve sanığın "Televizyon, buzdolabı ve çamaşır makinasını sattık" şeklindeki beyanı karşısında sanığın muhafaza edilmek üzere kendisine teslim edilen mahcuz mallar üzerinde teslim amacı dışında tasarrufta bulunduğu, 6352 sayılı Kanunun 38. maddesi ile 2004 sayılı Kanuna eklenen geçici 10. madde hükmü uyarınca 6352 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik hükümlerinin bu kanunun yürürlük tarihinden önceki takip işlemlerine yönelik olarak uygulanamayacağı gözetilmeden sübuta eren ve unsurları yönünden oluşan atılı suçtan sanığın mahkumiyeti yerine yazılı gerekçe ile beraatine karar verilmesi,
Kanuna aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı (BOZULMASINA), 12.02.20M tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


T.C.
YARGITAY
Onuncu Ceza Dairesi

E:2011/26372
K:2014/1250
T: 24.02.2014

  • Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak
  • Uyuşturucu Madde Bulundurma
  • Delillerin Değerlendirilmesi

Özet:
Hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan ayrı soruşturma yapılan kişinin soyut beyanı ile somut olay ve olgularla örtüşmeyen telefon konuşmaları dışında, üzerinde ele geçirilen 0,02 gramdan ibaret eroini, satmak için bulundurduğuna veya suçları sabit olan diğer sanıkların fiillerine iştirak ettiğine ilişkin kesin ve yeterli delil bulunmayan sanığın sabit olan fiilinin “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma ” suçunu oluşturacağı gözetilmelidir.
Suçu sabit olan babası ile uyuşturucu maddenin ele geçirildiği evde birlikte oturması dışında, atılı suçu işlediğine ilişkin, kuşkuyu aşan kesin ve yeterli delil bulunmayan sanığın beraatine hükmedilmelidir.
(5237 s. TCK m. 188/3, 191/1)
Dosya incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ :
A) Sanıklar Ali, Cemâl ve Haşan hakkındaki hükümlerin incelenmesi
Yargılama sürecindeki işlemlerin yasaya uygun olarak yapıldığı, delil¬lerin gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemlerin sanıklar tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, eylemlere uyan suç tipi ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından; sanıkların müdafiilerinin ve sanık Ali'nin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükümlerin ONANMASINA,
B) Sanık Aydın hakkındaki hükmün incelenmesi:
Hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan ayrı soruşturma yapılan Furkan'ın soyut beyanı ile somut olay ve olgularla örtüşmeyen telefon konuşmaları dışında, sanığın üzerinde ele geçirilen 0,02 gramdan ibaret eroini, savunmasının aksine, satmak için bulundurduğuna veya suçları sabit olan diğer sanıkların fiillerine iştirak ettiğine ilişkin kesin ve yeterli delil bulunmadığı, sabit olan fiilinin "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma" suçunu oluşturduğu gözetilmeden, "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan mahkûmiyet hükmü kurulması,
Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün (BOZULMASINA),
C) Sanık Ali S... hakkındaki hükmün incelenmesi:
Kendisinde herhangi bir uyuşturucu ya da uyarıcı madde bulunmayan sanığın savunmasının aksine, diğer sanıkların suçlarına iştirak ettiğine veya ele geçen uyuşturucu maddelerle ilgisi olduğuna ilişkin, somut olay ve olgularla örtüşmeyen telefon görüşmeleri dışında, kuşku sınırlarını aşan kesin ve yeterli delil bulunmadığı gözetilmeden, sanığın atılı suçtan beraati yerine mahkûmiyetine karar verilmesi,
Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün (BOZULMASINA),
D) Sanık Ali A... hakkındaki hükmün incelenmesi:
Sanığın, suçu sabit olan babası Haşan ile uyuşturucu maddenin ele geçirildiği evde birlikte oturması dışında, atılı suçu işlediğine ilişkin, kuşkuyu aşan kesin ve yeterli delil bulunmadığı gözetilmeden, sanık hakkında beraat yerine mahkûmiyet hükmü kurulması,
Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün (BOZULMASINA), 24.02.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Son Güncelleme: 13.01.2015 14:06
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol