banner200
banner222
21 Ocak 2013 Pazartesi 10:44
Atatürkçü vatansever kişiler cezaevlerine hapsediliyor!…
banner188
banner213
banner230

Hande ZEYREK / SÖZCÜ

Atatürk’ü övdüğü için konferanslara çağrılmayan Ural, “Değerli bilim adamlarımız hapiste Devir değişti. Şimdi tarikat mensubu olmak lazım. Kaytan bıyıklı olmak lazım” diye konuştu.

1992’de Ko­ca­eli Üni­ver­si­te­si­ne ku­ru­cu rek­tör ata­nan, ar­dın­dan 1994’te rek­tör olan Atıf Ural, 1998’de en çok oyu al­ma­sı­na rağ­men rek­tör­lü­ğe atan­ma­dı. 80 ya­şı­nı de­vi­ren Atıf Ura­l’­ı evin­de zi­ya­ret et­tim. Ül­ke­yi eği­ti­mi dahil her şe­yi ko­nuş­tuk… Za­man za­man göz­yaş­la­rı­nı tu­ta­ma­dı….

1998 rek­tör­lük se­çim­le­ri son­ra­sın­da ne­ler ol­du?
6 yıl emek ver­di­ğim, yok­tan ya­rat­tı­ğım Ko­ca­eli Üni­ver­si­te­si’nde 1998 yılında en çok oyu almama rağmen atanmadım. Benim gibi 60 kü­sür ya­şın­da bir öğ­re­tim üye­si­ni, İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si­’ne bil­gi ve gör­sü­nü art­tır­mak ama­cıy­la gön­de­rdiler. Ko­mik­li­ği dü­şü­nün. Beni oraya ce­za ola­rak gön­der­di­ler. O za­man ki rek­tör Ke­mal Alem­da­roğ­lu be­ni he­men da­nış­ma­nı yap­tı.

Ki­min aya­ğı­na bas­tı­nız?
Bir in­san ya­şa­mın­da dü­rüst­se ve bir de Ata­türk dev­rim­le­ri­ne yü­rek­ten bağ­lı bir ki­şiy­se de­vam­lı bu tip oyun­la­rın için­de olu­yor­su­nuz. Ben o dö­nem Tan­su Çil­le­r’­in ba­şın­da ol­du­ğu De­mok­rat Par­ti­’den ba­zı mil­let­ve­kil­le­ri­nin is­tek­le­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­me­dim.
n Siz­den ne is­ti­yor­lar­dı?
Be­nim şu kı­zı üni­ver­si­te­ye alır mı­sın? Bu ya­sa­dı­şı is­tek­le­ri ye­ri­ne ge­tir­me­di­ği­miz za­man bu bi­zim rek­tör de­ğil… 4-5 mil­let­ve­ki­li bir­den Cum­hur­baş­ka­nı­’na gi­dip bu ho­ca­yı gö­rev­den alın di­yor­lar­dı.
Bu­gün­kü ata­ma­lar na­sıl?
Şim­di­ki sis­te­mi AKP öy­le bir kur­du ki, za­ten Tür­ki­ye­’de içi­ne gi­ril­me­miş, kad­ro­la­rı de­ğiş­ti­ril­me­miş, ken­di adam­la­rıy­la dol­du­rul­ma­mış hiç­bir ku­rum kal­ma­dı. Üni­ver­si­te­ler de bu­na da­hil. İç­le­ri oyul­du üni­ver­si­te­le­rin. Bir ara tür­ban üni­ver­si­te­de ser­best ol­sun di­ye bir bil­di­ri ya­yın­lan­dı o bil­di­ri­yi im­za­la­yan pro­fe­sör­ler­den yüz­de 90’ı bu­gün rek­tör. Şim­di ta­ri­kat men­su­bu ol­mak la­zım. Kay­tan bı­yık­lı ol­mak la­zım.
Emek­li­li­ği­niz­de ne­ler yap­tı­nız?
2000’de emek­li ol­dum. 10’a ya­kın ki­tap yaz­dım. Üni­ver­si­te­ler­de kon­fe­rans­lar verirdim. Ama bü­tün ko­nuş­ma­la­rım il­gi çek­ti. Çün­kü ben va­ta­nı­nı se­ven, bil­gi­li bir öğ­re­tim üye­si­yim. Ben ulu­sal­cı Ata­türk­çü mem­le­ke­ti­ni se­ven bir ko­nuş­ma ya­pın­ca be­ni üni­ver­si­te­le­re de ça­ğır­maz ol­du­lar. Sen otur otur­du­ğun yer­de de­di­ler.

50 yıl ön­ce ile bu­gün ara­sın­da ne­ler de­ğiş­ti?
Tür­ki­ye çok kö­tü bir du­rum­da. Ül­ke dış güç­le­rin bu­ra­da­ki or­tak­la­rı ta­ra­fın­dan par­ça­la­nı­yor. Ata­türk­çü, va­tan­per­ver ki­şi­ler se­bep­siz ye­re cezaevlerine ko­nul­du. Bu ara­da sa­yın mes­lek­ta­şım Fa­tih Hil­mi­oğ­lu­’nu da an­mak is­te­rim. Çok de­ğer­li bir bi­lim ada­mı da on­la­rın ara­sın­da­dır. Ül­ke hu­ku­kun de­mok­ra­si­nin ol­ma­dı­ğı, ku­rum­la­rın de­for­me edil­di­ği, ye­ral­tı kay­nak­la­rı­nın ya­ban­cı­la­ra sa­tıl­dı­ğı onu­ru­nun yok edil­di­ği bir Tür­ki­ye var. Ata­türk za­ma­nın­da …… (Ağ­la­ma­ya baş­lı­yor… Ko­nu­şa­mı­yor…)

Si­zi duy­gu­lan­dı­ran şey ne­dir?
Ül­ke­nin ha­li iç­ler acı­sı… Ata­türk sev­gi­siy­le bü­yü­yen her­kes gi­bi ül­ke­nin bu ha­li­ne üzü­lü­yo­ruz. Biz, Ata­tür­k’­ü ya­şa­ya­rak bü­yü­dük. Bi­zim ba­ba­mız İs­tik­lal Ma­dal­ya­lı­’dır. Ata­tür­k’­ün elin­den al­mış­tır ma­dal­ya­sı­nı. Ba­ba­mı­zın ve an­ne­mi­zin bi­ze ver­di­ği va­tan sev­gi­siy­le bü­yü­dük. Ba­ba­mız İs­tik­lal Mar­şı çal­dı­ğın­da ev­de tek bi­le ol­sa ha­zı­ro­la ge­çer­di.
n Şim­di ise üni­ver­si­te­ler­de İs­tik­lal Mar­şı oku­nur­ken aya­ğa kalk­ma­yan öğ­ren­ci­ler var…
Söy­le­ye­cek söz bu­la­mı­yo­rum. Da­mar­la­rım­da­ki kan do­nu­yor. Ata­tür­k’­ü iyi ta­nıt­tır­mı­yor­lar. Ulu­su­mu­zun uyan­ma­sı la­zım.

Türkiye’nin yeni bir lidere ihtiyacı var!

Bir öğ­re­tim üye­si ola­rak ik­ti­dar ve mu­ha­le­fe­te kar­ne ve­rir­se­niz not­ları ne olur?

İk­ti­da­rın tüm not­la­rı sı­fır. Mu­ha­le­fe­tin bir ve iki­si var. Ama o da bu Türk Ulu­su’­na la­yık bir mu­ha­le­fet gös­ter­mi­yor. Ne MHP ne de CHP. Onun için Tür­ki­ye­’nin ye­ni bir li­de­re ih­ti­ya­cı var.

Öğ­ren­ci­ler açı­sın­dan si­zin dö­ne­miz­le şim­di ara­sın­da ne­ler de­ğiş­ti?
80’li yıl­lar­da sağ­cı sol­cu di­ye ay­rı­lan genç­ler bu­gün din­ci Ata­türk­çü ola­rak ay­rı­lı­yor. Din­dar de­mi­yo­rum din­ci. Di­ni kul­la­nan­lar öğ­ren­ci­le­rin de bey­ni­ni yı­kı­yor.

Hem din­dar hem Ata­türk­çü olu­na­maz mı?
Biz öy­le­yiz. Kar­de­şim­le her Ra­ma­zan oruç tu­ta­rız. Ama kim­se bil­mez. Ger­çek din­dar di­ni­ni gös­ter­me­yen­dir. Ata­türk­çü genç­ler de di­ne ina­nı­yor. Ama bir şey­le­re alet et­mez.

OD­TÜ de ya­şa­nan olay­lar ve ar­dın­dan Baş­ba­ka­n’­ın yap­tı­ğı açık­la­ma­la­rı na­sıl de­ğer­len­di­ri­yor­su­nuz?
OD­TÜ Tür­ki­ye­’nin en çağ­daş en bi­lim­sel üni­ver­si­te­le­rin­den bi­ri. Dün­ya sı­ra­la­ma­sın­da da önem­li bir ye­ri var. Bu üni­ver­si­te­nin rek­tör­le­ri­ni ken­di­le­rin­den se­çe­mi­yor­lar. Rek­tör­ler ül­ke­si­ni se­ven Ata­türk­çü ki­şi­ler olun­ca öğ­ren­ci­le­ri de Ata­türk­çü yurt­se­ver olu­yor. Baş­ba­kan ona kı­zı­yor. Dün­ya­nın han­gi ye­rin­de bir baş­ba­kan 3 bin po­lis­le üni­ver­si­te­ye gi­rer. San­ki bir ka­le­yi fet­het­me­ye gi­di­yor.

Üni­ver­si­te­le­rin sa­yı­sı her ge­çen gün ar­tı­yor. Pe­ki eği­tim­de­ki ka­li­te ne ka­dar art­tı?
Ka­li­te ar­ta­ca­ğı­na düş­tü. Şim­di bu üni­ver­si­te­le­rin bü­yük ço­ğun­lu­ğu ka­li­te­siz eği­tim ya­pı­yor. İçin­de iki öğ­re­tim üye­si da­hi ol­ma­yan üni­ver­si­te­ler var. Ora­dan bu­ra­dan ça­ğı­rı­yor­lar ho­ca­la­rı. Yan­lız ta­be­la­la­rı var.

sözcü

banner229
Son Güncelleme: 21.01.2013 10:45
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol