Rahmi
Rahmi
08 Aralık 2015 Salı 13:38
Koşullu salıvermede lehe kanun uygulaması

 

• LEHE İNFAZ KANUNU'NUN TESPİTİ ( Koşullu Salıverilme - 3713 S. Kanuna Göre Koşullu Salıverilme İçin Hükümlülük Süresinin Dörtte Üçünün İyi Halli Çekilmesi Gerektiği/5275 S. Kanunda da İyi Halli Geçirilmesi Gereken Süre Hükmedilen Süreli Hapis Cezasının Dörtte Üçü Olduğu - İnfazının 5275 S. Kanuna Göre Yaptırılması Gerektiği )

• KOŞULLU SALIVERMEDE LEHE KANUN UYGULAMASI ( 3713 S. Kanuna Göre Koşullu Salıverilme İçin Hükümlülük Süresinin Dörtte Üçü İyi Halli Çekileceği - 5275 S. Kanuna Göre de Hükmedilen Süreli Hapis Cezasının Dörtte Üçü Geçirileceği/T.C.K.'nun 7/3. Md. Göre Derhal Uygulama İlkesi Gereği İnfazının 5275 S. Kanuna Göre Yaptırılacağı )

• DERHAL UYGULANMASI İLKESİ ( Koşullu Salıverilme/Uygulanacak İnfaz Kanununun Tespiti - 3713 S. Kanuna Göre Koşullu Salıverilme İçin Hükümlülük Süresinin Dörtte Üçü İyi Halli Çekileceği/5275 S. Kanuna Göre de Hükmedilen Süreli Hapis Cezasının Dörtte Üçü Çekileceği - İnfazının 5275 S. Kanuna Göre Yaptırılacağı Gözetileceği )

5237/m.7/2

5275/m.107/4

4422/m.13

3713/m.171

ÖZET : Dava; uygulanacak infaz kanunun tespitine ilişkindir. 5237 sayılı TCK'nun 7/2. maddesine göre infaz rejimine ilişkin hükümlerin derhal uygulanacağı fakat koşullu salıverilmenin, infaz rejimine ilişkin hükümlerin derhal uygulanmasının istisnaları arasında sayıldığı dikkate alındığında; koşullu salıverme ile ilgili olarak da lehe infaz Kanununun tespit edilmesi gerektiği; suç tarihinde yürürlükte bulunan 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu'nun 13. maddesinde bu Kanun kapsamına giren suçlardan mahkum olanlar hakkında Terörle Mücadele Kanununun 17. maddesi hükümlerinin uygulanacağı atfının bulunduğu, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 5532 sayılı Kanun ile değiştirilmeden önceki lehe olan 17/1. maddesine göre 647 sayılı Kanunun 19. maddesinin bir ve ikinci fıkraları ile Ek 2. maddesi hükümlerinin uygulanmayacağı ve koşullu salıverilme için hükümlülük süresinin dörtte üçünün iyi halli olarak çekilmesi gerektiği, bu durumda 3713 sayılı Kanunun 5532 sayılı Kanun ile değiştirilmeden önceki 17/1. maddesi hükümleri ile sonradan yürürlüğe giren ve 5275 sayılı Kanunun 107/4. maddesi hükümleri arasında yapılacak lehe Kanun değerlendirmesinde, her iki durumda da koşullu salıverilme için cezaevinde iyi halli olarak geçirilmesi gereken sürenin hükmedilen süreli hapis cezasının dörtte üçü olacağı bu durumda ise değerlendirmeye konu edilen her iki Kanun hükmünün aynı sonucu vermesi ve 5275 sayılı Kanunun 107. maddesinde öngörülen denetim süresinin infaz rejimine ilişkin olup TCK'nun 7/3. maddesine göre derhal uygulanması gerektiği buna göre hükümlü hakkındaki cezaların infazının 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun'un 107/4 maddesi uyarınca yapılması gerekir.

DAVA : Kasten adam öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yağma suçlarından sanık G. T.'nın 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 149/1-a-c-d ( 2 kez ) 149/1-h, 109/2, 109/3-a-b, 35/1-2, 62, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 448 ve 59/2. maddeleri gereğince 8 yıl 9 ay hapis, 5 yıl hapis ( 2 kez ) ve 20 yıl hapis cezaları ile cezalandırılmasına, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, suç eşyasını almak, sahtecilik ve 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçlarından dolayı açılan kamu davasının, 765 sayılı Kanun'un 102/4 ve 104/2, maddeleri uyarınca zamanaşımı nedeniyle düşürülmesine dair İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin ( CMK'nun 250. madde ile görevli ) 11/10/2011 tarihli ve 2003/73 esas, 2011/248 sayılı kararının Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 03/07/2013 tarihli ve 2013/2300 esas, 2013/4743 karar sayılı ilamıyla onanmasını müteakip infaz aşamasında İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin ( CMK'nun 250. madde ile görevli ) 15/07/2014 tarihli ve 2014/464 değişik iş sayılı içtima kararına konu 36 yıl hapis cezasının 5275 sayılı Kanun'un 107/4. maddesi gereğince 1/4 indirimden yararlandırılmak suretiyle infazına dair Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 01/08/2014 tarihli ve 2013/5-8014 sayılı müddetnameye yönelik itirazın kabulü ile hükümlünün cezasının infazının suç tarihinde yürürlükte olan 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanun kapsamında 1/2 gün ayda 6 gün olarak uygulanmasına dair İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin ( CMK'nun 250. madde ile görevli ) 10/10/2014 tarihli ve 2014/503 değişik iş sayılı kararına karşı Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itirazın reddine ilişkin İstanbul 11.Ağır Ceza Mahkemesinin 11/12/2014 tarihli ve 2014/555 değişik iş sayılı kararını kapsayan infaz dosyası ile ilgili olarak;

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 18/09/2007 tarihli ve 2007/1-214-181 sayılı kararında belirtildiği üzere infaza ilişkin lehe oluşan hataların kazanılmış hakka konu olmayacağı gözetilerek yapılan incelemede;

Benzer bir olaya ilişkin Yargıtay 6. Ceza Dairesinin 27/03/2013 tarihli ve 2013/5247 esas, 2013/6089 sayılı İlamında da belirtildiği üzere, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı hakkında Kanun'un 107/4. maddesinde yer alan " Suç işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek ya da örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçtan dolayı mahkumiyet halinde; ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş olanlar otuzaltı yılını, müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş olanlar otuz yılını, süreli hapis cezasına mahkum edilmiş olanlar cezalarının dörtte üçünü infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabilirler." şeklindeki düzenleme dikkate alındığında, her ne kadar İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin ( CMK'nun 250. madde ile görevli ) 11.10.2011 tarihli ve 2003/73 esas. 2011/248 sayılı kararında, sanık hakkında çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak suçundan dolayı açılan kamu davasının 765 sayılı Kanun'un 102/4 ve 104/2 maddeleri uyarınca zamanaşımı nedeniyle düşürülmesine karar verilmiş ise de, sanığın cezalandırılmasına karar verilen ve kesinleşen kasten adam öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yağma suçlarını suç örgütü faaliyeti çerçevesinde işlediği gözetilmeksizin itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309.maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 11.05.2015 gün ve 94660652-105-34- 3998-2015-9187/29848 sayılı yazılı istemlerine müsteniden 22.05.2015 tarih ve 2015/175871 sayılı tebliğnamesine bağlı dosya dairemize gönderilmekle, okundu, gereği konuşulup, düşünüldü:

KARAR : I- ) Hükümlü G. T. hakkındaki dosya kapsamından;

a- )Hükümlünün İstanbul 10.Ağır Ceza Mahkemesinin 11.10.2011 tarih, esas 2003/73, karar 2011/248 sayılı kararı ile 01.06.2005 tarihinden önce işlemiş olduğu yağma suçundan 5237 sayılı TCK'nun 149/1-a, c, d, h, 35, 62. maddeleri uyarınca 8 yıl 9 ay hapis; kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 5237 sayılı TCK'nun 109/2,3-a, b, 62. maddeleri uyarınca 5 yıl hapis; yağma suçundan 5237 sayılı TCK'nun 149/1-a, c, d, 35, 62. maddeleri uyarınca 5 yıl hapis; adam öldürme suçundan 765 sayılı TCK'nun 44859. maddeleri uyarınca 20 yıl hapis cezasıyla cezalandırıldığı, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçundan açılan kamu davasının 765 sayılı TCK'nun 102/4, 104/2 ve CMK'nun 223/8. maddeleri uyarınca dava zamanaşımı nedeniyle düşürülmesine karar verildiği,

b- )Hükümlü hakkındaki mahkumiyet kararlarının Yargıtay l.Ceza Dairesinin 03.07.2013 tarih, esas 2013/2300, karar 2013/4743 sayılı ilamı ile onanarak kesinleştiği,

c- )İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosunun 02.062014 tarih ve 2013/1-10851 sayılı yazıları ile hükümlü hakkında verilen ve kesinleşen cezaların toplanmasına karar verilmesini talep etmesi üzerine İstanbul 10.Ağır Ceza Mahkemesinin 06.06.2014 tarih ve 2014/425 değişik iş sayılı kararı ile; 11.10.2011 tarih, esas 2003/73, karar 2011/248 sayılı kararla öldürme, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından verilen ve kesinleşen cezalarının 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun'un 99 ve 101. maddeleri uyarınca 38 yıl 9 ay hapis cezası olarak toplanmasına karar verildiği,

d- )İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ağır Ceza Masasının 27.06.2014 tarih ve 2013/1-10851 sayılı yazı ile İstanbul 10.Ağır Ceza Mahkemesinden,06.06.2014 tarih ve 2014/425 değişik iş sayılı toplama kararının çözülerek suç tarihleri dikkate alınarak 765 sayılı TCK'nun 77. maddesi uyarınca 36 yıl olarak toplanmasına karar verilmesini talep ettiği,

İstanbul 10.Ağır Ceza Mahkemesinin 02.07.2014 tarih ve 2014/449 değişik iş sayılı kararı ile Cumhuriyet Savcılığının isteminin reddine karar verdiği, Cumhuriyet Başsavcılığının 10.07.2014 tarihinde tekrar aynı konuda yaptığı müracaat üzerine İstanbul 10.Ağır Ceza Mahkemesinin 15.07.2014 tarih ve 2014/464 değişik iş sayılı kararı ile hükümlü hakkında yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve adam öldürme suçlarından verilen cezaların toplamı 38 yıl 9 ay hapis ise de, suç tarihleri 01.06.2005 tarihinden önce olduğundan 765 sayılı TCK'nun 77/1 maddesine göre toplam ceza miktarı 36 yılı geçemeyeceğinden, hükümlü hakkındaki cezaların 36 yıl hapis olarak toplanmasına karar verildiği,

e- )27.12.2002 tarihinde cezaevine giren hükümlü hakkında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 36 yıl hapis cezası esas alınarak 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun'un 107/4 maddesine göre düzenlenen 01.08.2014 tarih ve 2013/5-8014 sayılı müddetnamede koşullu salıverilme tarihinin 23.12.2029, bihakkın tahliye tarihinin 23.12.2038 olarak tespit edildiği,

f- )Hükümlü vekilinin müddetnameye 04.09.2014 tarihli dilekçe ile itiraz ettiği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ağır Ceza Masasının 08.10.2014 tarih ve 2013/1-10851 sayılı yazı ile hükümlü hakkında çıkar amaçlı suç örgütü üyesi olmak suçundan açılan kamu davasının dava zamanaşımı nedeniyle düşürülmesine karar verilmesi, öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarının örgüt faaliyeti kapsamında işlenmemesi, yağma suçunda TCK'nun 149/1-f bendinin uygulanmaması nedeniyle, hükümlü hakkındaki cezaların 647 sayılı Kanun hükümlerine göre infazına karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle itiraz ettiği,

İstanbul 10.Ağır Ceza Mahkemesinin itirazı kabul ederek 10.10.2014 tarih ve 2014/503 değişik iş sayılı kararla "hükümlü lehine 2003 yılında yürürlükte bulunan 647 sayılı Kanuna göre ilamın infazının 1/2 gün, ayda 6 gün olarak infazına..." karar verdiği,

Bu karara karşı Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosu'nun 03.11.2014 tarih ve 2013/5-8014 ilamat sayılı yazısı ile hükümlü hakkındaki cezaların infazının 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun'un 107/4 maddesi uyarınca yapılması gerektiği gerekçesiyle itiraz ettiği,

İstanbul 10.Ağır Ceza Mahkemesinin 01.12.2014 tarih ve 2014/505 değişik iş sayılı kararla itirazın reddine karar verdiği ve CMK'nun 268/2 maddesi uyarınca itiraz konusunda bir karar verilmek üzere dosyayı itiraz mercii olan İstanbul 11.Ağır Ceza Mahkemesine gönderdiği, İstanbul 11.Ağır Ceza Mahkemesinin de 11.12.2014 tarih ve 2014/555 değişik iş sayılı kararla itirazın reddine karar verdiği,

g- )Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 647 sayılı Kanun hükümleri esas alınarak 23.12.2014 tarihinde düzenlenen müddetnamede koşullu salıverilme tarihinin 18.05.2017, bihakkın tahliye tarihinin ise 23.12.2038 olarak tespit edildiği,

h- )Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının 05.01.2015 tarih ve 2013/5-8014 sayılı yazı ile Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünden, İstanbul 10.Ağır Ceza Mahkemesinin 10.10.2014 tarih ve 2014/503 değişik iş sayılı kararına karşı kanun yararına bozma yoluna gidilmesi isteminde bulunduğu,

anlaşılmıştır.

II- ) HUKUKSAL DEĞERLENDİRME:

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı hakkında Kanun'un 107/4. maddesine göre; " Suç işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek ya da örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçtan dolayı mahkumiyet hâlinde; ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar otuzaltı yılım, müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş olanlar otuz yılını, süreli hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar cezalarının dörtte üçünü infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabilirler.

4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç örgütleriyle Mücadele Kanun'un 13 maddesine göre; "Bu kanun kapsamına giren suçlardan tutuklananlar ile mahkum olanlar hakkında Terörle Mücadele Kanun'un 16 ve 17. maddesi hükümleri uygulanır."

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanun'un 18.07.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5532 sayılı Kanun ile değiştirilmeden önceki 171 maddesine göre; Bu Kanun kapsamına giren suçlardan mahkum olanlardan, ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezası alanlar 36 yıllarını, müebbet ağır hapis cezasına hükümlüler 30 yıllarını, diğer şahsi hürriyeti bağlayıcı cezalara mahkum edilmiş olanlar hükümlülük süresinin 3/4'ünü çekmiş olup da iyi halli hükümlü niteliğinde bulundukları takdirde talepleri olmaksızın şartla salıverilirler.

Bu hükümlüler hakkında, 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 10.uncu maddesinin bir ve ikinci fıkraları ile Ek 2.nci maddesi hükümleri uygulanmaz.

5532 sayılı Kanun ile değişik 17. maddeye göre " Bu Kanun kapsamına giren suçlardan mahkum olanlar hakkında, koşullu salıverilme ve denetimli serbestlik tedbirinin uygulanması bakımından 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 107.nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 108.nci maddesi hükümleri uygulanır."şeklindeki mevcut düzenlemelere göre somut olay değerlendirildiğinde;

Hükümlü G. T. hakkında çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak suçundan açılan kamu davasının, 765 sayılı Kanun'un 102/2 ve 104 /son, CMK"nun

223/8. maddeleri uyarınca dava zamanaşımı nedeniyle düşürülmesine karar verilmiş ise de, hükümlünün cezalandırılmasına karar verilen ve kesinleşen öldürme, yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarını suç örgütü faaliyeti kapsamında işlendiği,

5237 sayılı TCK'nun 7/2. maddesine göre suçun işlendiği zamanda yürürlükte bulunan Kanun ile sonradan yürürlüğe giren Kanun hükümlerinin farklı olması halinde hükümlünün lehine olan Kanunun uygulanacağı ve infaz olunacağı, aynı maddenin 3. fıkrasına göre infaz rejimine ilişkin hükümlerin derhal uygulanacağı fakat koşullu salıverilmenin, infaz rejimine ilişkin hükümlerin derhal uygulanmasının istisnaları arasında sayıldığı dikkate alındığında; koşullu salıverme ile ilgili olarak da lehe infaz Kanununun tespit edilmesi gerektiği; suç tarihinde yürürlükte bulunan 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu'nun 13. maddesinde bu Kanun kapsamına giren suçlardan mahkum olanlar hakkında Terörle Mücadele Kanununun 17. maddesi hükümlerinin uygulanacağı atfının bulunduğu, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 18.07.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5532 sayılı Kanun ile değiştirilmeden önceki lehe olan 17/1. maddesine göre 647 sayılı Kanunun 19. maddesinin bir ve ikinci fıkraları ile Ek 2. maddesi hükümlerinin uygulanmayacağı ve koşullu salıverilme için hükümlülük süresinin dörtte üçünün iyi halli olarak çekilmesi gerektiği, bu durumda 3713 sayılı Kanunun 5532 sayılı Kanun ile değiştirilmeden önceki 17/1. maddesi hükümleri ile sonradan yürürlüğe giren ve 5275 sayılı Kanunun 107/4. maddesi hükümleri arasında yapılacak lehe Kanun değerlendirmesinde, her iki durumda da koşullu salıverilme için cezaevinde iyi halli olarak geçirilmesi gereken sürenin hükmedilen süreli hapis cezasının dörtte üçü olacağı bu durumda ise değerlendirmeye konu edilen her iki Kanun hükmünün aynı sonucu vermesi ve 5275 sayılı Kanunun 107. maddesinde öngörülen denetim süresinin infaz rejimine ilişkin olup TCK'nun 7/3. maddesine göre derhal uygulanması gerektiği buna göre hükümlü hakkındaki cezaların infazının 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun'un 107/4 maddesi uyarınca yapılması gerektiği anlaşılmakla;

Örgüt faaliyeti kapsamında suç işleyen hükümlünün cezasının infazı ile ilgili olarak Cumhuriyet savcılığının İstanbul 10.Ağır Ceza Mahkemesinin 01.12.2014 tarih ve 2014/505 değişik iş sayılı kararına karşı yapmış olduğu itirazın kabulüne karar verilmesi gerekirken reddine dair verilen İstanbul 11.Ağır Ceza Mahkemesinin 11.12.2014 tarih ve 2014/555 değişik iş sayılı kararında isabet görülmediğinden, bu kararın Kanun yararına bozulmasına karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının istemi yerinde görüldüğünden, İstanbul 11.Ağır Ceza Mahkemesinin 11.12.2014 tarih ve 2014/555 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK.nun 309. maddesi uyarınca Kanun yararına BOZULMASINA, diğer işlemlerin yapılabilmesi için dosyanın Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 07.07.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Son Güncelleme: 08.12.2015 13:42
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.