09 Ekim 2013 Çarşamba 18:39
4616 şartlı tahliye
Daire:1
Tarih:2014
Esas No:2012/6224
Karar No:20131575
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:4616 şartlı tahliye
T.C.
YARGITAY
1. Ceza Dairesi

YARGITAY İLAMI
(KANUN YARARINA BOZMA İSTEMİ)

Esas No : 2012/6224
Karar No : 2013/1575
Tebliğname No : YE - 2012/299827

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hükümlü Ramazan Dere'nin 05/10/1997 tarihinde işlediği kasten adam öldürmek ve 6136 sayılı Yasaya muhalefet etmek suçlarından Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi'nin 25/11/1998 tarih, 1997/63 Esas, 1998/56 sayılı kararı ile, kasten adam öldürmek suçundan 15 sene ağır hapis cezası ile; 6136 sayılı Yasaya muhalefet etmek suçundan 10 ay hapis cezası ve 716,666 TL ağır para cezası ile cezalandırılmasına karar verilerek, bu cezaların içtima edilmesi suretiyle hükümlünün neticeten 15 yıl ağır hapis, 10 ay hapis ve 716,666 TL ağır para cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiş, iş bu karar Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin 25/03/1999 tarih, 1999/414 Esas, 1037 Karar sayılı ilamı ile onanarak kesinleşmesi ile hükümlünün cezası infaz edilmekte iken Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi'nin 22/10/2000 tarih ve 2000/67 müteferrik sayılı kararı ile 4616 sayılı Yasa uyarınca hükümlü aynı gün şartla salıverilmiş, ancak hükümlünün bihakkın tahliye tarihi dolmadan 03/09/2005 tarihinde işlediği kasten adam yaralamak suçundan dolayı Yalvaç Asliye Ceza Mahkemesi'nin 21/10/2008 tarih 2006/119 Esas, 2008/211 sayılı kararı 4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, bu kararda Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin 19/03/2012 tarih, 2010/6137 Esas, 2012/10205 sayılı ilamı ile onanarak kesinleşmesi ve infaza başlanması üzerine Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığının 07/06/2012 tarih, 2006/51 ilamat nolu yazısı ile Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi'nden hükümlü hakkında verilen 22/12/2000 tarih, 2000/67 müteferrik sayılı şartla tahliye kararının kaldırılması ve işlenen ikinci suçun işlenme tarihi olan 03/09/2005 ile ilk suçun bihakkın tahliye tarihi olan 02/08/2013 tarihleri arasındaki sürelerin aynen infazına karar verilmesi talep edilmiş, bu talep üzerine Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi'nin 11/06/2012 tarih, 2012/186 değişik iş sayılı kararı ile; kasten adam öldürmek suçundan verilen 15 yıl hapis cezası açısından, koşullu salıverilme kararının geri alınmasına karar verilmiş ancak hükümlü hakkında 6136 sayılı Yasaya muhalefet etmek suçundan verilen 10 ay hapis cezası açısından "ikinci suç olan kasten yaralama suçu ile 6136 sayılı Yasaya muhalefet etmek suçlarının aynı neviden olmadıkları, 4616 sayılı Yasaya göre koşullu salıverilmeden sonra dava zamanaşımı
.../...
Esas No : 2012/6224 S/2
Karar No : 2013/1575
Tebliğname No : YE - 2012/299827

süresi içerisinde ve aynı neviden ikinci bir suç işlenmesi durumunda koşullu salıverilme kararının geri alınabileceği" gerekçesi ile talebin reddine karar verilmiştir.
Yukarıda zikredilen 6136 sayılı Yasaya muhalefet etmek suçundan verilen 10 ay hapis cezası açısından Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığının koşullu salıverilme kararının geri alınması talebinin reddine dair Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesinin 11/06/2012 tarih ve 2012/186 değişik iş sayılı kararına karşı Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün 28/11/2012 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.04-105-32- 7778-2012/17339/67178 sayılı istemlerine dayanılarak, anılan kararın 5271 sayılı CMK.nun 309 maddesi uyarınca kanun yararına bozulmasına ilişkin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 10/12/2012 tarih ve 2012/299827 sayılı tebliğnamesine bağlı dosya incelendi, gereği düşünüldü.

TÜRK MİLLETİ ADINA
I-OLAY:

Hükümlü Ramazan Dere hakkında 05/10/1997 tarihinde işlediği kasten adam öldürmek ve 6136 sayılı Yasaya muhalefet etmek suçlarından Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi'nin 25/11/1998 tarih, 1997/63 Esas, 1998/56 sayılı kararı ile içtimaen 15 yıl ağır hapis, 10 ay hapis ve 716,666 TL ağır para cezasıyla cezalandırılmasına karar verildiği, iş bu kararın Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin 25/03/1999 tarih, 1999/414 Esas, 1037 Karar sayılı ilamı ile onanarak kesinleştiği, 07/10/1997 tarihinde tutuklanarak cezaevine alınan ve hükmen tutuklu bulunan hükümlüye ait kesinleşen ilam infaza verildiğinde, hükümlünün gözaltında kaldığı 1 günlük gözaltı süresi de gözetilerek yapılan müddetnameye göre bihakkın tahliye tarihinin 02/08/2013 ve şartla tahliye tarihinin 647 sayılı CİK.nun 19. maddesine göre 03/09/2005 tarihi; 2148 sayılı Kanuna göre ise 04/02/2004 tarihi olduğu,
Hükümlü bu cezasını ceza infaz kurumunda çekmekte iken Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi'nin 22/10/2000 tarih ve 2000/67 müteferrik sayılı kararı ile şartla salıverilmesine ve 5 yıl içerisinde yeni bir suç işlediğinde şartla tahliyesinin geri alınmasına karar verildiği, ancak hükümlünün henüz bihakkın tahliye tarihi dolmadan 03/09/2005 tarihinde ikinci kez işlediği kasten adam yaralama suçundan dolayı Yalvaç Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2006/119 Esas, 2008/211 sayılı kararı ile 4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, bu kararı Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin 19/03/2012 tarih, 2010/6137 Esas, 2012/10205 sayılı ilamı ile onanarak kesinleştiği, kesinleşen bu ilamın infazı için Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı'na verildiği ve infaza başlanıldığı,
.../...
Esas No : 2012/6224 S/3
Karar No : 2013/1575
Tebliğname No : YE - 2012/299827

Hükümlünün cezası infaz edilmekte iken Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 07/06/2012 tarih, 2006/51 ilamat nolu yazısı ile Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi'nden hükümlü hakkında 22/12/2000 tarihinde 2000/67 müteferrik sayılı karar ile verilen şartla tahliye kararının kaldırılması ve işlenen ikinci suçun tarihi olan 03/09/2005 ile ilk suçun bihakkın tahliye tarihi olan 02/08/2013 tarihleri arasındaki süreleri, aynen infazına karar verilmesinin talep edildiği,
Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu talebi üzerine, Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi'nin 11/06/2012 tarih ve 2012/186 değişik iş sayılı kararı ile kasten adam öldürmek suçundan verilen 15 yıl hapis cezası açısından verilen koşullu salıverilme kararının geri alınmasına, ertelenen cezanın aynen infazına karar verildiği; ancak hükümlü hakkında 6136 sayılı Yasaya muhalefet suçu için verilen 10 ay hapis cezası açısından ise "ikinci suç olan kasten yaralama suçu ile 6136 sayılı Yasaya muhalefet etmek suçunun aynı neviden olmadıkları, 4616 sayılı Yasaya göre, koşullu salıverilmeden sonra dava zamanaşımı süresi içerisinde ve aynı neviden ikinci bir suçun işlenmesi durumunda koşullu salıverilme kararının geri alınabileceği" gerekçesi ile talebin reddine karar verildiği,
Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosu'nca düzenlenen 07/09/2012 tarihli fezleke ile Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nden Kanun Yararına Bozma talebinde bulunulduğu,
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün 28/11/2012 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.04-105-32-7778-2012/17339/67178 sayılı istemleri ile anılan kararın 5271 sayılı CMK.nun 309. maddesi uyarınca kanun yararına bozulması talebiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen dosya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 10/12/2012 tarih ve 2012/299827 sayılı tebliğnamesi ile Dairemize intikal ettiği;

II-Kanun Yararına Bozma İstemine İlişkin Uyuşmazlığın Kapsamı:
Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi'nin 11/06/2012 tarih ve 2012/186 değişik iş sayılı hükümlü hakkında 6136 sayılı Yasaya muhalefet etmek suçundan verilen 10 ay hapis cezası açısından koşullu salıverilme kararının geri alınması talebinin reddine dair kararın bozulmasına ilişkindir.

III-Hukuksal Değerlendirme:
4616 sayılı Yasanın 1. maddesinin 1. fıkrasının 4. bendinin 2 nolu parağrafının infaz aşamasında verilen koşullu salıverilme kararının geri alınması ile ilgili olarak uygulanma olanağı bulunmamaktadır. Bu hüküm devam eden davalarda verilen
.../...
Esas No : 2012/6224 S/4
Karar No : 2013/1575
Tebliğname No : YE - 2012/299827

"davanın kesin hükme bağlanmasının ertelenmesi" kararının kaldırılmasına ilişkindir. İnfaz aşamasında koşullu salıverilmeden sonra koşullu salıverilmenin geri alınma şartlarını gösteren bir hüküm 4616 sayılı Yasada yer almamaktadır.
Somut durumda koşullu salıverilmenin geri alınmasının şartlarını gösteren hükümler 765 sayılı TCK.nun 17 ve 5275 sayılı CGTİHK.nun 107. maddeleridir. Her iki maddede de koşullu salıverilen hükümlünün denetim süresi içerisinde hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suç işlemesi durumunda koşullu salıverilme kararının geri alınacağı ve ikinci suçu işlediği tarih ile ilk suç açısından bihakkın tahliye tarihi arasındaki sürenin aynen infaz edileceği belirtilmektedir. Bu durum karşısında denetim süresi içerisinde işlenen suçun koşullu salıverilme kararı verilen suç ile aynı cins olması gerekmemektedir. Denetim süresi içerisinde işlenen ikinci suçun kasıtlı bir suç olması, bu suçun hapis cezasını gerektiren bir suç olması ve bu suç nedeniyle hapis cezası verilmiş olması yeterlidir.
Bu durumda Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesince 765 sayılı TCK.nun 17 ve 5275 sayılı C.G.T.İ.H.K'nun 107 maddeleri uyarınca mezkur konuda koşullu salıverilme kararının geri alınmasına, ertelenen cezanın aynen infazına karar verilmesi gerekirken talebin reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden, yasaya aykırı bulunan Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesinin 11/06/2012 tarih ve 2012/186 değişik iş sayılı kararının zikredilen hususa münhasıran bozulması cihetine gidilmiştir.

IV-Sonuç ve Karar:
Yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının istemi yerinde görüldüğünden, Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesinin 11.06.2012 tarih ve 2012/186 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK.nun 309. maddesi uyarınca anılan hususa münhasıran (BOZULMASINA), diğer işlemlerin yapılabilmesi için dosyanın Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na (TEVDİİNE), 28/02/2013 gününde oybirliği ile karar verildi.
Başkan Üye Üye Üye Üye
M.Yalçın M.Üstüner H.Kırca E.Yeşil M.Şentürk


Başkan
Mehmet Yalçın


Karşılaştırıldı.
Son Güncelleme: 09.10.2013 18:42
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.