05 Eylül 2013 Perşembe 00:45
Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

YÖNETMELİK

Süleyman Demirel Üniversitesinden:

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlarda uygulanacak esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsünde yürütülen tezli yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

b) Bahar yarıyılı: Bahar dönemi eğitim-öğretimin başladığı günden güz dönemi eğitim-öğretimin başladığı güne kadar olan süreyi,

c) Başarı puanı: Öğrencinin ALES sayısal puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması, yabancı dil puanı ve yazılı bilim sınavı puanının belirli oranlarda katkısı ile hesaplanan puanı,

ç) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyesini veya doktoralı öğretim görevlisini,

d) Enstitü: Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsünü,

e) Enstitü Anasanat Dalı (EASD): 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan ve Enstitüde eğitim programı bulunan anabilim dalını,

f) Enstitü Anasanat Dalı Akademik Kurulu (EASDAK): Enstitü Anasanat Dalının lisansüstü eğitim programlarında görev alan kadrolu profesör, doçent ve yardımcı doçent unvanlı öğretim üyeleri ve doktoralı öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

g) Enstitü Anasanat Dalı Kurulu (EASDK): Anasanat Dalı Başkanının Başkanlığında, varsa yardımcıları ile o enstitü anasanat dalını oluşturan sanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

ğ) Enstitü Kurulu (EK): Enstitü Müdürünün başkanlığında, Enstitü müdür yardımcıları ve Enstitüde öğretim programları bulunan ve/veya ortak öğretim programı yürüten anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

h) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, Enstitü müdür yardımcıları ve Enstitü Müdürünün göstereceği altı aday arasından Enstitü Kurulunca seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

ı) GMAT: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Management Admission Test Sınavını,

i) GRE: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Record Examination Sınavını,

j) Güz yarıyılı: Güz dönemi eğitim-öğretimin başladığı günden bahar dönemi eğitim-öğretimin başladığı güne kadar olan süreyi,

k) IELTS: Uluslararası sınavlardan olan International English Language Testing System Sınavını,

l) İş yükü: Bir dersin başarıyla tamamlanması için gerekli olan faaliyetlerini; derse katılımını, uygulamalara katılımı, proje hazırlama, sınav, tüm bireysel çalışmaları, staj için gerekli zamanı,

m) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

n) Kredi: Bir dersin hedeflenen öğrenim çıktılarını kazanmak amacıyla planlanan öğrenim aktivitelerini başarıyla tamamlamak için gerekli zamanı temel alarak belirlenen iş yüküne dayanan kredi sistemini,

o) Lisansüstü eğitim-öğretim: Tezli yüksek lisans ile sanatta yeterlik programlarını,

ö) Müdür: Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürünü,

p) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim için öğrenci statüsünde kayıtlı olan öğrenciyi,

r) Rektör: Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörünü,

s) Seminer: Öğrencinin danışmanı ile birlikte belirlediği bir konuyu araştırıp, inceleyip veya derleyip, yarıyıl içerisinde sözlü olarak sunduğu ve enstitü tez yazım kurallarına göre yazılı olarak EASD’na teslim ettiği çalışmayı,

ş) Senato: Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosunu,

t) Sergi çalışması: Öğrencinin, tez çalışmasının yanında anasanat dalına yönelik uygulama çalışmasını da EYK tarafından belirtilen koşullara uygun bir biçimde, sayıda, ölçüde ve yerde sunmasını,

u) Tez: Yüksek lisans veya sanatta yeterlik tezini,

ü) TOEFL: Uluslararası sınavlardan olan Test of English as a Foreign Language Sınavını,

v) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,

y) Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesini,

z) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kontenjan, Kayıt-Kabul/Yenileme, Bilimsel/Sanatsal Hazırlık Programı,

Yatay Geçiş, Sınavlar, İlişik Kesme, Ders Tekrarı ve İkinci Öğretim

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı

MADDE 5 – (1) Öğrenci kontenjanları, ilgili EASDK’leri tarafından belirlenerek Enstitü müdürlüğüne teklif edilir. Bu kontenjanlar EK'de görüşülerek karara bağlanmak üzere Senatoya sunulur ve Rektörlük tarafından ilan edilir. İlanda programların adları, son başvuru tarihi, başvuru koşulları, istenen belgeler, var ise diğer açıklayıcı bilgiler yer alır. Söz konusu ilan her yarıyıl başında verilebilir. Sınav ile ilgili tüm işlemler, Enstitü Müdürlüğünce yürütülür. Başvuru için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.

Öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1) Lisansüstü eğitim ile ilgili başvurular aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

1) Eğitim dalı yönünden ilgili EASD’ce uygun görülen bir lisans diplomasına sahip olmak,

2) ALES’ten sözel puan türünde en az 55 standart puana sahip olmaları, Güzel Sanatlar Fakültesi mezunları ve Konservatuar mezunları hariç Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES sınavına eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören GRE ya da GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puan almış olmak,

3) Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulünde Senatoca belirlenen usul ve esaslar uygulanır.

b) Sanatta yeterlik programına başvurabilmek için adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

1) Eğitim dalı yönünden ilgili EASD’ce uygun görülen bir yüksek lisans diplomasına sahip olmak ve yüksek lisans not ortalamasının 100 tam not üzerinden en az 75 veya eşdeğeri mezuniyet derecesine, lisans diplomasıyla başvuranlar için en az 4 üzerinden 3 lisans mezuniyet notuna sahip olmak,

2) Güzel Sanatlar Fakültesi mezunları ve Konservatuar mezunları hariç ALES’in sözel kısmından en az 55, lisans diplomasıyla başvuranlar için 70 standart puana sahip olmak veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES sınavına eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören GRE ya da GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puan almış olmak,

3) YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından YDS'ye eşdeğer sayılan ve ulusal veya uluslararası düzeyde kabul gören KPDS, TOEFL, IELTS ve benzeri yabancı dil sınavlarından buna eşdeğer bir puan almış olmak,

4) Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulünde Senatoca belirlenen usul ve esaslar uygulanır.

Giriş sınavı

MADDE 7 – (1) Lisansüstü programlara, belirtilen belge ve koşullara sahip olan adaylar başvurabilir. Başvuruların değerlendirilmesi aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuar mezunları için;

1) Yüksek lisans başvurusunda alanla ilgili bilgilerin ölçülmesinin amaçlandığı yazılı sınav uygulamasının %50’si; dosya inceleme ve/veya uygulamalı sınavının %25’i; ön görüşme (mülakat) sınavının %15’i; yabancı dil sınav puanının %10’undan oluşan başarı puanının yüksek puandan düşük puana doğru sıralanması ile öğrenci alınır. Öğrenci alımında 40 başarı puanı esas olarak kabul edilir. 40’ın altında puan alan öğrenciler başarısız olarak tanımlanır. Mülakat sınavına girmeyen öğrencinin sınavı geçersiz sayılır. Yabancı dil belgesi olmayan adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak kabul edilir. İlan edilen kontenjan sayısından az başvuru olması durumunda 40 başarı puanı barajı uygulanmaz.

2) Sanatta yeterlik başvurusunda alanla ilgili bilgilerin ölçülmesinin amaçlandığı yazılı sınav uygulamasının %50’si; dosya inceleme ve/veya uygulamalı sınavın %25’i; ön görüşme (mülakat) sınavının %15’i; yabancı dil sınav puanının %10’undan oluşan başarı puanının yüksek puandan düşük puana doğru sıralanması ile öğrenci alınır. Öğrenci alımında 40 başarı puanı esas olarak kabul edilir. 40’ın altında puan alan öğrenciler başarısız olarak tanımlanır. Mülakat sınavına girmeyen öğrencinin sınavı geçersiz sayılır. İlan edilen kontenjan sayısından az başvuru olması durumunda 40 başarı puanı barajı uygulanmaz.

b) Güzel Sanatlar Fakültesi, Konservatuar mezunu olmayanlar için;

1) Yüksek lisans başvurusunda ALES’in %50’si, bilim, kültür ve sanata dair bilgilerin değerlendirildiği sınav uygulamasının ve/veya dosya inceleme ve/veya uygulamalı sınavın %25’i; ön görüşme (mülakat) sınavının %15’i; yabancı dil sınav puanının %10’undan oluşan başarı puanının yüksek puandan düşük puana doğru sıralanması ile öğrenci alınır. Mülakat sınavına girmeyen öğrencinin sınavı geçersiz sayılır. Yabancı dil belgesi olmayan adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak kabul edilir.

2) Sanatta yeterlik başvurusunda ALES’in %50’si, bilim, kültür ve sanata dair bilgilerin değerlendirildiği sınav uygulamasının ve/veya dosya inceleme ve/veya uygulamalı sınavın %25’i ön görüşme (mülakat) sınavının %15’i; yabancı dil sınav puanının %10’undan oluşan başarı puanının yüksek puandan düşük puana doğru sıralanması ile öğrenci alınır. Mülakat sınavına girmeyen öğrencinin sınavı geçersiz sayılır.

Bilimsel/sanatsal hazırlık programı

MADDE 8 – (1) Yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksiklerini gidermek amacıyla bilimsel/sanatsal hazırlık programı uygulanabilir:

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans programından farklı alanlarda almış olan adaylar,

b) Lisans ve/veya yüksek lisans derecelerinden birini başvurdukları sanatta yeterlik programı alanından almamış olan adaylar.

(2) Bilimsel/sanatsal hazırlık programında alınması zorunlu dersler lisans düzeyinde ve aralıksız iki yarıyıl olmak üzere danışmanın teklifi EASD’nin önerisi ve EYK kararı ile belirlenir. Alınan dersler, öğrencinin lisansüstü öğretiminde alması gereken ders yükünden sayılmaz.

(3) Bilimsel/sanatsal hazırlık programında; alınan derslerin devam durumu, sınavlar, başarı notu, kayıt silme ve diğer esaslar hakkında öğrencinin ders aldığı programa ilişkin mevzuat hükümleri uygulanır. Bilimsel/sanatsal hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Bilimsel/sanatsal hazırlık programında ders alan ve iki yarıyılda başarılı olamayan öğrenciler için her bilimsel/sanatsal hazırlık ek dönemleri için katkı payını 2547 sayılı Kanuna göre zamlı öder. Bilimsel/sanatsal hazırlık programında geçirilen süre, lisansüstü ders almamak kaydıyla bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya sanatta yeterlik programı sürelerine dahil edilmez.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Yükseköğretim lisans mezunları veya son sınıf öğrencileri, belirli konuda bilgisini artırmak için EASD başkanlığının önerisi ve EYK’nin onayı ile en az bir öğrencinin kayıtlı olduğu lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamaz, ancak bu öğrenciler de derslere devam ve başarı durumları hakkında Enstitüde uygulanan esaslara uymak zorundadır. Özel öğrencilere başarılı olmaları halinde, derslerin kredisi ve başarı durumunu belirleyen bir belge verilir. Öğrencilerin kayıt ücretleri EYK’ce karara bağlanır. Özel öğrenciler ilgili lisansüstü programında alınması gereken derslerin toplam kredisinin en fazla %50’sini alabilirler.

Yatay geçiş

MADDE 10 – (1) Enstitü bünyesindeki başka EASD veya başka yükseköğretim kurumlarına bağlı lisansüstü programlarda kayıtlı olup, en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış öğrenciler Üniversitenin lisansüstü eğitim programlarına yatay geçiş yolu ile ilan edilen kontenjan sayısınca kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla yapılan öğrenci kabulünde bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki esaslar uygulanır. Yatay geçiş için öğrencilerin, ilgili programın öğrenci kabul şartlarını taşıması ve geldikleri programda devam ettikleri derslerin tamamını başarmış olmaları ve bu derslerden başarı notu ortalamasının yüksek lisans için 4’lük not sistemi üzerinden en az 2, sanatta yeterlik için 4’lük not sistemi üzerinden en az 2,5 veya eşdeğeri puan almış olmaları gerekir. Yatay geçişler, ancak yarıyıl başlarında öğrenci kabulü başvuruları sırasında yapılabilir. Öğrencinin kabul edildiği programlardaki intibakına EASD başkanlığının görüşü alınarak EYK’ce karar verilir. Lisansüstü eğitim programlarına yatay geçiş yolu ile ilan edilen kontenjanlardan fazla başvuru olması halinde ALES puanının %50’si, lisans veya yüksek lisans ortalamasının %25’i, yabancı dil puanının %25’i alınarak başarı sıralamalarına göre kontenjan dahilinde öğrenci alınır. ALES puanı olmayan Konservatuar ve Güzel Sanatlar Fakülteleri mezunları için, ALES Puanı 55, Yabancı Dil puanı bulunmayanlar için sıfır kabul edilir.

Lisansüstü eğitim programlarına kayıt

MADDE 11 – (1) Yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarına yerleştirilmeye hak kazanan adaylar, EYK’ce belirlenen süre içinde istenen belgelerle başvurarak kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Belirlenen süre içerisinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybederler. Kesin kaydını yaptırmayan adayın yerine yedek adaylardan başarı puanına göre eksik kontenjan kadar aday kayıt hakkı kazanır.

(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya ilgili belgenin verildiği resmi kurumun onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Başvuruda istenen belgeler kayıtta yeniden istenmez.

Kayıt yenileme

MADDE 12 – (1) Öğrenci, akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme süresi içinde o yarıyıl için Senato tarafından belirlenmiş olan dersler arasından danışmanınca uygun görülen derslere elektronik ortamda kaydolarak danışmanı ile birlikte kaydını yenilemek zorundadır.  Herhangi bir sebep dolayısıyla kaydını yaptıramayan öğrenci Senatoca yayınlanan Akademik takvimde belirtilen mazeretli kayıt süresince mazeretlerini bildirerek kayıt yaptırır. Bunların dışında öğrenci kayıt yenileyemez. Öğrenci katkı payını yatırmadığı dönemler için kayıt yaptırmamış sayılır, ancak bu dönemler normal öğrenim sürelerinden sayılır.

Uzmanlık alan dersi

MADDE 13 – (1) Danışman; danışmanı olduğu lisansüstü öğrencilerinin öğrenimleri süresince tüm diğer akademik, idari yük ve görevlerine ek olarak uzmanlık alan dersi açabilir. Lisansüstü öğrencileri uzmanlık alan dersini danışmanın isteğine bağlı olarak almak ve devam sağlamak zorundadır. Danışman, dersi alan öğrencinin notunu bir sonraki dönem başlamadan başarılı veya başarısız olarak değerlendirerek Enstitüye yazılı olarak bildirir. Uzmanlık alan dersi öğrencinin ders yükü kredisine dahil edilmez. Bu dersi alan öğrenciler başarısız olması durumunda, başarılı oluncaya kadar dersi tekrar alırlar.

(2) Danışman, danışmanlığını yaptığı yüksek lisans öğrencisi için lisansüstü öğretimi boyunca en fazla dört, sanatta yeterlik öğrencisi için ise lisansüstü öğretimi boyunca en fazla sekiz dönem uzmanlık alan dersi açabilir.

(3) Uzmanlık alan dersi; EK’de görüşülüp karara bağlandıktan sonra danışmanın, uzmanlık alan dersi ders açma formunu Enstitüye teslim ettiği dönem başında başlar ve öğrencinin mezuniyetine ya da ilişiğinin kesilmesine karar verildiği tarihe kadar devam edebilir. Uzmanlık alan dersleri; güz yarıyılında kaydolan öğrenciler için bahar yarıyılı başlangıcına kadar, bahar yarıyılında kaydolan öğrenciler için güz yarıyılı başlangıcına kadar yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir.

(4) Uzmanlık alan dersine ilişkin esaslar, Senato tarafından belirlenir ve EYK’ce uygulanır.

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 14 – (1) Sınavlar; ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarından ibarettir. Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az % 70’ine, laboratuar ve uygulamaların ise en az % 80’ine katılmış olması zorunludur.

(2) Sınavlarda tam not 100 puandır. Sınavlar yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı veya sözlü-uygulamalı yapılabilir. Bir ders için başarı notu ara sınav notunun % 50 si ile yarıyıl sonu sınav notunun % 50 sinin toplanması ile hesaplanır. Bir dersten başarılı olabilmek için başarı notunun, yüksek lisansta en az 2, sanatta yeterlik için en az 2,5 olması gerekir. Notların değerlendirilmesinde aşağıdaki tablo esas alınır:

a)

Puanlar          Notlar           Katsayılar

90-100             AA                4

85-89               BA                 3.5

80-84               BB                 3

75-79               CB                 2.5

70-74               CC                 2

65-69               DC                 1.5

60-64               DD                1

50-59               FD                 0.5

0-49                 FF                  0

b) Diğer harf notları şunlardır:

1) NA (Devamsız),

2) H (Mazeretli),

3) G (Başarılı),

4) K (Başarısız).

(3) Kredisiz olarak alınan; uzmanlık alan dersleri ve seminer başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve genel not ortalamasına katılmaz.

(4) H notu mazereti nedeniyle yarıyıl sonu sınavına giremeyen ve mazereti EYK’ce kabul edilen öğrencilere verilir. Bu öğrencilerin mazeret sınav tarihleri EYK’ce belirlenir.

İtiraz

MADDE 15 – (1) Öğrenciler, lisansüstü derslerinde aldıkları notlara maddi hata yönünden itiraz edebilirler. İtirazlar not ilanından itibaren bir hafta içinde Enstitü Müdürlüğüne yapılır. Not değişikliklerini EYK karara bağlar.

Notlarda maddi hata

MADDE 16 – (1) Yarıyıl sonu ders notlarına ilişkin herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde düzeltme işlemi, ilgili öğretim elemanlarının başvurusu ve bağlı olduğu EASD başkanlığının önerisi üzerine EYK’ce karara bağlanır. Yarıyıl sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç bir sonraki yarıyılın kayıt süresi içinde düzeltilmiş olması gerekir.

Not ortalaması

MADDE 17 – (1) Not ortalaması, öğrencinin bir yarıyılda aldığı her dersin notu ile kredisinin çarpımları sonucu elde edilecek toplamın, krediler toplamına bölünmesi ile bulunur. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki basamak yürütülür ve yuvarlanır.

Genel not ortalaması

MADDE 18 – (1) Genel not ortalaması; not ortalamasının hesaplanmasındaki yol izlenerek, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not dikkate alınır.

Ders saydırma

MADDE 19 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen özel öğrenciler veya başka bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü öğrenci statüsünde ders almış öğrenciler, kabul edildikleri lisansüstü programda başarılı oldukları dersleri danışmanın isteği, EASDK önerisi ve EYK kararı ile saydırabilirler.

Ders tekrarı

MADDE 20 – (1) Öğrenciler başarısız oldukları dersleri öncelikle tekrarlamak zorundadırlar. Başarısız olunan dersin açılmaması veya programdan kaldırılması halinde, danışmanın önerisi doğrultusunda EASD başkanlığının teklifi ve Enstitü Müdürlüğüne bildirimi ile başka bir ders alabilirler.

(2) Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı olunan dersleri tekrar alabilirler. Tekrarlanacak derslerle ilgili başvuru, ders kayıtları süresi içinde öğrencinin dilekçesi, danışman onayı ve EASD başkanlığının teklifi ile Enstitü Müdürlüğüne yapılır. Öğrencinin not ortalamasının hesaplanmasında herhangi bir dersten en son alınan ders notu dikkate alınır.

Kayıt dondurma

MADDE 21 – (1) EYK, lisansüstü programına; kendisi ve birinci dereceden yakınının hastalığı, doğum, doğal afet, zorunlu askere gönderilmesi, görev yerinin değişmesi ve benzeri gibi öğrenimini engelleyen haklı ve geçerli nedenlerden dolayı devam edemeyen öğrencilere, bu durumlarını belgelemek koşuluyla, en fazla 2 yarıyıl kayıt dondurma hakkı verebilir. Bu süre normal eğitim süresinden sayılmaz.

Kayıt silme

MADDE 22 – (1) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrenci, dilekçe ile Enstitü Müdürlüğüne başvurur. Kayıt, EYK kararıyla silinir. Bu takdirde ödenmiş olan harç ve kayıt ücretleri iade edilmez. Kayıt sildiren öğrencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir. 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre kaydı silinmesi gereken öğrencilerin kayıtları EYK kararı ile silinir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programıyla İlgili Esaslar

Yüksek lisans

MADDE 23 – (1) Yüksek lisans programı tezli şekilde yürütülebilir. Bu programın hangi EASD’de ve nasıl yürütüleceği EYK’nin teklifi ile Senato tarafından belirlenir.

Tezli yüksek lisans programının amacı

MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin sanatsal, kültürel ve bilimsel araştırma yaparak akademik nitelikte bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

Ders yükü

MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencileri, öğrenimleri boyunca dersler, bir seminer ve tez çalışması dahil toplam en az 90 krediyi başarmak zorundadır. 60 krediyi bir Seminer dahil başarıyla tamamlayan öğrenciler ders dönemini tamamlamış sayılır ve tez aşamasına geçebilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans eğitimi sırasında alınmamış olmak koşulu ile lisans derslerinden seçilebilir.

(2) Öğrenciler danışmanın isteği, EASD başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en çok 2 tanesini alabilirler.

Süre

MADDE 26 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır. Daha kısa sürede mezun olabilecek bir öğrenciyle ilgili düzenlemeler, ilgili senato tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir. Bu süreyi başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin katkı payının 2547 sayılı Kanunda öngörüldüğü şekilde zamlı ödenmesi durumunda kayıtları yenilenir. Bu durumda ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Danışman atanması

MADDE 27 – (1) EASD’de görevli öğretim üyeleri ya da sanatta yeterlik ve doktoralı öğretim görevlileri arasında Anasanat Dalı Başkanı her öğrenci için öğrencinin önceki bilimsel çalışmalarını, çalışmak istediği alanı ve öğrencinin danışman tercihini de dikkate alarak öğrencinin danışmanını Enstitüye önerir. Danışman, EYK kararı ile yarıyıl başlangıcından itibaren en geç 15 gün içinde atanır.  Tez çalışmasının niteliği birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı; danışmanın isteği ve EASDK ile EYK’ce atanır. Öğrenciler için ikinci tez  danışmanı EASDK kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarının öğretim üyelerinden de danışman atanabilir. Bu durumda birinci tez danışmanı Süleyman Demirel Üniversitesinin kadrolu öğretim üyesi olmak zorundadır.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi, kayıt işlemleri ve tez çalışmaları danışmanı tarafından yürütülür. Danışman; lisansüstü programda açılması kararlaştırılan dersler arasından, öğrencinin alacağı dersleri belirleyerek, her yarıyılın ders kayıt tarihleri içerisinde Enstitüye bildirir. Danışman atanıncaya kadar bu görevi EASD başkanı yürütür. Danışmanın altı aydan fazla yurt içindeki kurum ya da üniversitede görevlendirilmesi durumunda ikinci danışman atanır veya yurt dışı başka bir kurum ya da üniversitede görevlendirilmesi durumunda danışmanlık görevi sona erer ve öğrenciye yeni bir danışman atanır. Başka bir kuruma kadrosu ile geçen öğretim üyelerinin danışmanlıkları sona erer ve bir ay içerisinde yeni bir danışman atanır. Danışmanın altı aydan fazla süreyle yurtiçinde veya dışında görevlendirilmesi durumunda EASD başkanlığınca öğrencinin tez çalışmasını altı ay içinde bitirebileceğinin bildirilmesi halinde, ikinci danışman atanması veya danışman değişikliği yapılması gerekmeyebilir. Yüksek lisans kredili derslerinin ve seminerin başarı ile tamamlanmasından sonra tez konusunu belirlemek amacıyla, tez gerekçesi en geç bir sonraki dönem başına kadar danışman ve EASDK’nin önerisi ile EYK’de kabul edilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 28 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, Enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde hazırladığı tezi, beş nüsha olarak EASD başkanlığına teslim eder.

(2) Anasanat dalı başkanı Yüksek lisans tez jürisi ve tez savunma sınav tarihini Enstitüye yazılı olarak teklif eder. EYK onayı ile yüksek lisans tez jürisi ve tez savunma sınav tarihi kesinleşir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi; öğretim üyesi, sanatta yeterlik ve/veya doktoralı öğretim görevlisi olmak üzere  üç veya beş  asil ve iki yedek üyeden oluşur. Üyelerden biri tez danışmanıdır. Diğer üyeler Üniversite içindeki öğretim üyeleri, sanatta yeterlik ve/veya doktoralı öğretim görevlilerinden ve/veya diğer yüksek öğrenim kurumlarındaki öğretim üyelerinden seçilir. Jüri üyeleri savunulacak tez konusu ile ilgili uzmanlığı olan öğretim üyeleri arasından seçilir.

(4) Yüksek lisans tez jürisi belirlenen sınav tarihinde, hazırladıkları kişisel raporlar ile birlikte toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Jüri, kendi aralarından bir başkan seçer. Öğrenci tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak ve varsa ilgili anasanat dalının isteği doğrultusunda uygulamalarını sergilemek zorundadır. Sınav tezin takdimi ve soru-cevap kısımlarından oluşur. Dinleyicilere açık olan tez savunma sınavı; en az 45, en çok 90 dakikadır.

(5) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, EASD başkanlığınca tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci sınav tarihinden itibaren en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen öğrenci yeni bir tez konusu belirlemek zorundadır. Tez konusunun belirlenmesinde bu Yönetmeliğin 27 nci maddesindeki tez konusu belirleme usul ve esasları uygulanır.

(6) Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

Yüksek lisans diploması

MADDE 29 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlamak şartıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş üç kopyasını, elektronik ortamda yazılmış üç kopyasını, Enstitü tarafından istenen diğer belgeleri tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eder. Tezi şekil yönünden EYK’ca uygun bulunan yüksek lisans öğrencisinin mezuniyetine karar verilir. Yazım kurallarına uymayan tez, iade edilerek tekrar yazılması için Enstitü müdürlüğünce bir aya kadar ek süre verilir.

(2) Mezuniyetine karar verilen yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir. Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EASD’daki programın onaylanmış adı bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Sanatta yeterlik programının amacı

MADDE 30 – (1) Sanatta yeterlik çalışması özgün bir sanat eserinin ortaya koyulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik çalışması sonunda hazırlanacak tezin aşağıdaki niteliklerinden en az birine sahip olması gerekir:

a) Bilime ve sanata yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Özgün bir sanat eseri ortaya koyma,

ç) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama.

Ders yükü

MADDE 31 – (1) Sanatta yeterlik programı; dersler, iki seminer ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 180 krediden ve yeterlik sınavı ile tez önerisinden oluşur. 60 krediyi, bir seminer dahil, başarıyla tamamlayan öğrenciler ders dönemini tamamlamış sayılır ve yeterlik sınavına geçebilir. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; en az 120 krediyi, bir seminer dahil, başarıyla tamamlayan öğrenciler ders dönemini tamamlamış sayılır ve yeterlik sınavına geçebilir.

(2) Öğrenciler danışmanın isteği, EASD başkanlığının önerisi ve EYK’nin onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden en çok iki tanesini alabilirler.

(3) Lisans dersleri ders yüküne ve sanatta yeterlik kredisine sayılmaz. Sanatta yeterlik programları yurt içi ve yurt dışı entegre sanatta yeterlik programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programlar Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslara göre yürütülür.

Süre

MADDE 32 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için azami 6 yıl, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için azami 9 yıldır. Sanatta yeterlik programını tamamlayabilmek için; tez önerisi kabulünden sonra yapılacak tez izleme komisyonlarının en az dördünden başarılı olunması gerekir.  Öğrenci, ard arda iki Tez İzleme Komisyonundan başarısız olduğu durumda, öğrencinin tez çalışması başarısız kabul edilir.  Öğrenci sonraki dönemde tekrar tez başlığı belirler. Bu durumda öğrenci, isterse danışmanını değiştirebilir.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen altı yıl sonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için dokuz yıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.

(4) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanat yeterliği tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması

MADDE 33 – (1) Danışman, EASD’de görevli veya üniversite içindeki diğer öğretim üyeleri arasından seçilir. Enstitü anasanat dalı başkanı her öğrenci için öğrencinin önceki bilimsel çalışmalarını, çalışmak istediği alanı ve öğrencinin danışman tercihini de dikkate alarak öğrencinin danışmanını Enstitüye önerir. Danışman, EYK kararı ile yarıyıl başlangıcından itibaren en geç 15 gün içinde atanır.  Tez çalışmasının niteliği birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı; danışmanın isteği ve EASDK ile EYK’ce atanır.  Öğrenciler için ikinci tez danışmanı EASDK kararı ile başka yükseköğretim kurumu öğretim üyelerinden de önerilebilir. Bu durumda birinci tez danışmanı Süleyman Demirel Üniversitesinin kadrolu öğretim üyesi olmak zorundadır.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi, kayıt işlemleri ve tez çalışmaları danışmanı tarafından yürütülür. Danışman; lisansüstü programda açılması kararlaştırılan dersler arasından, öğrencinin alacağı dersleri belirleyerek, her yarıyılın kayıt tarihleri içerisinde Enstitüye bildirir. Danışman atanıncaya kadar bu görevi EASD başkanı yürütür. Danışmanın 6 aydan fazla yurt içindeki kurum ya da üniversitede görevlendirilmesi durumunda ikinci danışman atanır veya yurt dışı başka bir kurum ya da üniversitede görevlendirilmesi durumunda danışmanlık görevi sona erer ve öğrenciye yeni bir danışman atanır. Başka bir kurum kadrosuna geçen öğretim üyelerinin danışmanlıkları sona erer ve bir ay içerisinde yeni bir danışman atanır. Danışmanın 6 aydan fazla süreyle yurtiçinde veya dışında görevlendirilmesi durumunda EASD başkanlığınca öğrencinin tez çalışmasını 6 ay içinde bitirebileceğinin bildirilmesi halinde ikinci danışman atanması veya danışman değişikliği yapılması gerekmeyebilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 34 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve sanatta yeterlik çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır.

(2) Öğrenciler yeterlik sınavına yılda iki kez Enstitünün belirlediği akademik takvimde belirtilen tarihler arasında girer. Yeterlik jürisi ve sınavın tarihi EASDK’nin teklifi ve EYK’ce belirlenir.

(3) Yeterlik sınavları, danışmanın da içinde bulunacağı en az üç kişiden oluşan bir yeterlik sınav jürisi tarafından yapılır. Yeterlik sınav jürisindeki diğer üyeler konu ile ilgili olmak kaydıyla başka bir yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyelerinden seçilebilir.

(4) Sanatta yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yeterlik sınav jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EASD başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.

(5) Sanat Yeterliği jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam ders kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 35 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için danışmanın teklifi, EASDK’nin önerisi ve EYK’nin kararı ile bir ay içinde tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede, danışmandan başka konu ile ilgili olmak kaydıyla üniversite içindeki öğretim üyelerinden ve/veya başka bir yükseköğretim kurumu içindeki öğretim üyelerinden seçilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, danışmanın teklifi, EASD’nın önerisi ve EYK kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir. Altı aydan daha fazla yurt dışında görevlendirilen tez izleme komitesi üyesinin görevi kendiliğinden sona erer. Bu üyenin yerine tez izleme komitesi üyesi seçimine ilişkin esaslara göre yeni bir üye seçilir.

(4) Öğrenci ard arda iki tez izleme komisyon raporundan başarısız olursa, tezi başarısız kabul edilir.  Öğrenci bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesine göre sonraki dönemde tez başlığı belirler.

Tez önerisi savunması

MADDE 36 – (1) Sanatta yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç 6 ay içinde, yapacağı tez çalışmasının amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde dinleyicilere açık şekilde sözlü olarak savunur. Bu 6 aylık süre öğrencinin tez süresinden sayılır. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az 15 gün önce tez izleme komitesi üyelerine dağıtır. Sözlü savunma sınavının tarihi, yeri ve saati tez izleme komitesi tarafından belirlenir.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar ve tez gerekçesi, EASD başkanlığınca tez önerisini izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az 15 gün önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak salt çoğunlukla belirlenir. Öğrencinin tez izleme komitesi raporlarının sonuçları, EASD başkanlığınca Enstitüye bildirilir.

Sanatta yeterlik tezinin sonuçlandırılması

MADDE 37 – (1) Sanatta Yeterlik programındaki bir öğrenci, Enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde hazırladığı tezi, sekiz nüsha olarak EASD başkanlığına teslim eder. EASD başkanlığınca Enstitüye gönderilen tezi, öğrenci jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Tez hazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje hazırlayan bir öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini veya sergisi veya projesini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(3) Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyeleri olmak üzere beş kişiden oluşur.

(4) EASD jüri üyelerinin seçiminde, jüri üyelerinin uzmanlık alanları savunulacak tez konusuna en uygun öğretim üyeleri arasından seçilmesine dikkat eder.

(5) Sanatta yeterlik tez jürisi ve tez savunma sınav tarihi, danışmanın teklifi EASDK’nın kararı ile Enstitüye yazılı olarak bildirilir. EYK onayı ile sanatta yeterlik tez jürisi ve tez savunma sınav tarihi kesinleşir.

(6) Jüri üyeleri, EYK’nca belirlenen sınav tarihinde öğrenciyi tez savunma sınavına alırlar. Jüri aralarında bir başkan seçer. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Dinleyicilere açık olan tez savunma sınavı; en az 45, en çok 90 dakikadır.

(7) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, EASD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci sınav tarihinden itibaren en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen öğrenci, yeni tez konusu belirler. Yeni tez konusu belirlenmesinde bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesi hükümleri uygulanır. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci bendine  göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 38 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlamak şartıyla, sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş üç kopyasını, elektronik ortamda yazılmış üç kopyasını, Enstitü tarafından istenen diğer belgeleri tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eder. Tezi şekil yönünden EYK’ce uygun bulunan sanatta yeterlik öğrencisinin mezuniyetine karar verilir. Yazım kurallarına uymayan tez, iade edilerek tekrar yazılması için Enstitü Müdürlüğünce bir aya kadar ek süre verilir.

(2) Mezuniyetine karar verilen sanatta yeterlik öğrencisine sanatta yeterlik diploması verilir. Sanatta yeterlik diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü Anasanat Dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Telif ücreti

MADDE 40 – (1) Tezlerin ya da tez kapsamında yapılan uygulamaların kısmen veya tamamen Enstitüce yayınlanması ve kullanılması halinde telif ücreti ödenmez.

Disiplin

MADDE 41 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 42 – (1) 25/10/2011 tarihli ve 28095 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 25/10/2011 tarihinden önce kayıt yaptıran öğrenciler için;

a) Yüksek lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin ders yükleri en az yedi ders, bir seminer ve tez çalışmasından oluşur.

b) Sanatta yeterlik programına kayıt yaptıran öğrencilerin ders yükleri en az sekiz ders, iki seminer ve tez çalışmasından oluşur. Öğrenci tez savunmasına girebilmek için, ders dönemini bitirdikten sonra, sanat yeterliği sınavı, tez önerisi ve en az bir tez izleme komisyonundan başarılı olmak zorundadır.

Yürürlük

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.
Son Güncelleme: 05.09.2013 00:46
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.