05 Eylül 2013 Perşembe 00:43
KTO Karatay Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

YÖNETMELİK

KTO Karatay Üniversitesinden:

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ LİSANS VE ÖNLİSANS

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; KTO Karatay Üniversitesinin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; KTO Karatay Üniversitesinin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İlgili birim amiri: Fakültelerde dekanı, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yüksekokul ve meslek yüksekokul müdürünü,

b) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

c) İlgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu kurulu: KTO Karatay Üniversitesine bağlı fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu kurullarını,

ç) İlgili fakülte/yüksekokul meslek yüksekokulu kurulu yönetim kurulu: KTO Karatay Üniversitesine bağlı fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarının yönetim kurullarını,

d) Kayıt yenilemeyen öğrenci/kaydı askıya alınmış öğrenci: Süresi içinde öğrenim ücretini ödemediği için ders kaydı yenilenmeyen ve o dönemde hiçbir öğrencilik hakkından yararlanamayan öğrenciyi,

e) KTO: Konya Ticaret Odasını,

f) Mütevelli Heyeti: KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

g) Rektör: KTO Karatay Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Senato: KTO Karatay Üniversitesi Senatosunu,

h) Üniversite: KTO Karatay Üniversitesini,

ı) Yabancı dil koordinatörlüğü: Rektör tarafından öğretim elemanları ve okutmanlar arasından seçilerek görevlendirilen, İngilizce hazırlık sınıfı ve üniversitedeki yabancı dil dersleri ve uygulamaları ile ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlayan kurulu,

i) Uzatmalı öğrenci: Bu Yönetmelikte belirtilen azami öğrenim süresini doldurduğu halde 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uyarınca, ilişiği kesilmeyerek öğrenimine devam ettirilen öğrenciyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim, Sınav ve Değerlendirme ile İlgili Esaslar

İlk kayıt işlemleri ve gerekli belgeler

MADDE 4 – (1) Üniversitede bir programa kesin kayıt hakkı kazananların ilk kayıt işlemleri, Rektörlükçe belirlenen ve öğrenci işleri müdürlüğü tarafından ilan edilen tarihlerde, istenilen belgelerle yapılır. Kayıt için istenilen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(2) Belgelerinde eksiklik ya da tahrifat olanlar Üniversiteye kayıt yaptıramazlar, kayıtları yapılmış olsa bile iptal edilir.

(3) Kayıt için zamanında başvurmayan ve gerekli belgeleri sağlamayan öğrenciler kayıt haklarını kaybederler. Süresi içinde kayıt yaptırmayanların mazeretlerini belgelendirmeleri kaydıyla kabulüne ve kayıtlarının yapılıp yapılmayacağına Üniversite Yönetim Kurulu karar verir.

(4) Başvuru formunda ikamet adresi olarak belirtilen adres, öğrencinin yazılı bildirim adresi olarak kabul edilir. Bu adresin değişmesi halinde öğrenci, değişikliği Üniversiteye bildirmek zorundadır.

İngilizce yeterlik

MADDE 5 – (1) Hazırlık sınıfı olan bölümlere kayıt yaptıran tüm öğrencilerin İngilizce dil bilgilerinin yeterli olup olmadığı, yabancı dil koordinatörlüğü tarafından her akademik yılın başında yapılan İngilizce yeterlik-düzey belirleme sınavı ile tespit edilir.

(2) Yeterlik-düzey belirleme sınavını başaranlar ya da 23/11/2011 tarihli ve 28121 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KTO Karatay Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen koşulları sağlayarak yeterli görülenler kayıtlı oldukları eğitim öğretim programına başlar.

(3) Üniversiteye kabul edilen öğrencilere İngilizce hazırlık programlarından muafiyet getiren, üniversite dışında yapılan sınavlar ve bunlardan muafiyet için alınması gereken en az puanlar Senato tarafından belirlenir.

Birden çok dilde yeterlik

MADDE 6 – (1) Birden çok dilde eğitim yapan fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarına kayıt yaptıran öğrenciler, İngilizce yanında diğer yabancı dillerden de yeterlik sınavına girerler. Bu öğrencilerin bağlı bulundukları fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulların ilk dönemine kaydolmaları ve yabancı dilden muaf olmaları ile ilgili işlemler, İngilizce için bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen esaslar ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak Senato tarafından alınacak kararlar çerçevesinde yürütülür.

Yatay ve dikey geçiş yolu ile kabul

MADDE 7 – (1) Üniversite programlarına yatay ve dikey geçişler ile öğrenci kabulü Yükseköğretim Kurulunun ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak, Senato tarafından belirlenen esaslar ve kontenjanlar çerçevesinde ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu kurulu kararı ile yapılır.

(2) Yatay geçiş ve dikey geçiş ile kesin kayıt yaptıran öğrencilerin, kayıt oldukları eğitim-öğretim yılı müfredatına uygun olarak intibakları yapılır.

(3) Öğrencinin aldığı derslerin muafiyeti ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu kurulu tarafından yapılarak derslerin kredi ve notları, transfer kredisi olarak sayılır ve T notu olarak kayıtlara işlenir.

Değişim programlarına katılan öğrenciler

MADDE 8 – (1) Üniversite ile diğer bir üniversite arasında yapılan anlaşma uyarınca, öğrenci değişim programları çerçevesinde Üniversite tarafından bir veya iki yarıyıl süresince anlaşmalı üniversitelere öğrenci gönderilebilir veya anlaşmalı üniversitelerden öğrenci kabul edilebilir. Bu süre içinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır.

(2) Öğrencinin değişim programı çerçevesinde aldığı dersler ve bunların başarı notunun nasıl yansıtılacağı ile öğrenci değişimine ilişkin diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

Özel öğrenciler, misafir öğrenciler ve yaygın eğitim

MADDE 9 – (1) Özel öğrenciler, Üniversitenin herhangi bir önlisans ya da lisans programına kayıtlı olmayan, bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, sınırlı sayıda derse kaydolarak bu derslerin gereklerini yerine getirmeleri beklenen öğrencilerdir.

(2) Özel öğrenciler bir dönemde başvurdukları programın toplam kredisinin 1/3'ü kadar ders alabilir. Özel öğrenci başvuruları ilgili yönetim kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır. Özel öğrencilere diploma, unvan ve kredi verilmez. Ancak, başarı durumlarını gösteren bir belge verilir. Özel öğrenciler, Üniversitenin diğer öğrencilerine uygulanan idari ve akademik kurallara tabidirler.

(3) Misafir öğrenciler, yabancı ülkelerde lisans düzeyinde eğitimlerine devam eden veya bir yükseköğretim kurumu mezunu olup Üniversitede en fazla iki dönem ders alan öğrencilerdir. Misafir öğrenciler ilgili dönemin normal ders yükü kadar ders alabilir. Misafir öğrencilere diploma ve unvan verilmez, ancak aldıkları dersleri ve kazandıkları kredileri gösteren bir belge verilir. Bir değişim programı çerçevesinde Üniversiteye gelen misafir öğrencilere öncelikle ilgili protokol hükümleri uygulanır.

(4) Üniversitenin öğrencileri, lisans düzeyinde ilk iki dönem ve varsa değişimde geçirilen süreler hariç en fazla iki dönem ders almak üzere yurt dışında misafir öğrenci statüsünde eğitimlerine devam edebilirler.

(5) Özel öğrenciler, misafir öğrenciler ve yaygın eğitim ile ilgili olarak; bu Yönetmelikte yer almayan konularda ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları doğrultusunda işlem yapılır.

Dönem kayıtları

MADDE 10 – (1) Öğrenciler, eğitim-öğretim süreleri boyunca dönemlik program uygulayan birimlerde her dönem başında, yıllık program uygulayan birimlerde öğretim yılı başında Rektörlük tarafından ilan edilen süreler içinde kayıtlarını yenilemek zorundadır. Dönem kayıtları sırasında bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükmüne göre öğrencinin o dönemde alacağı dersler belirlenir ve kaydı yapılır. Ders kaydına ilişkin öğrencinin yapması gereken başvuru ve işlemlere ilişkin esaslar öğrenci işleri müdürlüğünce ilan edilir. Dönem kaydının yapılması için o dönem ücretinin ödenmiş olması gerekir. Mazeretleri Üniversite Yönetim Kurulunca uygun görülen öğrenciler, ders ekleme süresi içinde kayıt yaptırabilir. Bu durumda olan öğrenciler, dönem ücretini, normal kayıt süresinin son gününe kadar yatırmamışlarsa, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesi hükümleri uygulanır.

(2) Dönem kayıt süresi içinde ders kaydını yeniletmeyen öğrencilerin kayıtları askıya alınır. Kaydını yenilemeyenler, derslere ve sınavlara giremezler.

(3) Öğrencinin dönem kayıt yenilemesinin yapılabilmesi için kayıt yenilemek istediği dönem dahil, varsa geriye yönelik ödeme yükümlülüklerinin tamamının yerine getirilmiş olması zorunludur. Bu koşulu yerine getirmemiş öğrencilerin dönem kayıt yenileme işlemleri yapılmaz.

(4) Öğrencinin kayıt yenilemediği dönem, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddesinde belirtilen azami öğrenim süresinden sayılır.

(5) Azami öğrenim sürelerini doldurmuş öğrenciler uzatmalı öğrenci olarak öğrenimlerine devam ederler. Ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(6) Kayıt yenilemeyen öğrenciler ile uzatmalı öğrenciler kayda geldikleri akademik yıl geçerli olan öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler ve ancak kayıtlı oldukları dönemlerde öğrencilik haklarından yararlanabilirler.

Yıllık dersler

MADDE 11 – (1) Bir dersin yıllık ders olarak verilmesi fakülte, yüksekokul veya meslek okulu kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(2) Yıllık derslerde her dönem dersi için biri birinci dönem, diğeri ikinci dönem olmak üzere iki ayrı ders kodu verilir. Öğrenci dönem başlarında ders seçimi yaparken bu kodlara göre seçimini yapar. Yıllık derslerde birinci dönem sonunda P notu verilir, öğrencinin başarı durumu yılsonu notuna göre belirlenir. Yıllık derslerde öğrenci ilk dönemde sıfır kredi, ikinci dönemde ise toplam bir yıllık krediyi kazanır.

Ücretler

MADDE 12 – (1) Üniversitede muhtelif programlara devam edebilmek için ödenecek yıllık ücret, burslar, bursluluk oranları ve diğer ücretler ile ücretlerin nasıl tahsil edileceği Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Öğrenim ücretini ödemeyen öğrencinin kayıt ve kayıt yenileme işlemleri yapılmaz.

(2) Ücretlerini zamanında ödemeyen öğrencilerin, miktar ve oranı Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen gecikme faiziyle birlikte ödemeleri gerekir.

(3) Özel öğrenciler, misafir öğrenciler, çift anadal programlarına kayıtlı olan öğrenciler ve 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddelerinde belirtilen öğrenciler, katıldıkları derslerin sayısı ve kredi saati esas alınarak Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen esaslara göre öğrenim ücreti öderler.

(4) Kendi istekleri ile kayıtlarını sildiren veya yatay geçiş nedeni hariç başka bir nedenle Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencilerin ödemiş oldukları ücretlerin iadesine ilişkin usul ve esaslar Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve Üniversitenin internet sayfasından duyurulur.

(5) Disiplin suçu nedeniyle Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin de, ödemekle yükümlü oldukları dönem öğrenim ücretini ödemeleri gerekir. Bu öğrencilere herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

(6) Uzatmalı öğrenciden uzattıkları dönem için her fakültenin öğrenim ücreti doğrultusunda, dönem ya da yılbaşına ders yükü kredisine kadar;

Ücret = (dönemlik-yıllık) öğrenim ücreti/(dönemlik-yıllık) ders yükü AKTS x alınan AKTS; ders yükü kredisinden fazla dersi olanlardan ise dönemlik ya da yıllık öğrenim ücreti tahsil edilir.

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 13 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı (akademik yıl) her biri en az ondört haftalık iki dönemden oluşur. Senato gerek gördüğünde bu süreyi değiştirebilir. Akademik yılın başlangıç ve bitiş tarihleri Senato tarafından belirlenerek ilan edilir. Gerektiğinde yaz dönemi açılabilir. Yaz dönemi açılıp açılmaması ve yaz dönemiyle ilgili diğer hususlar ilgili yönetim kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile belirlenir.

Eğitim-öğretim türleri

MADDE 14 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde örgün öğretim yapılır. Ancak ilgili kurulların gerekçeli önerileri, Senatonun kararı ve YÖK'ün onayı ile ikinci öğretim, uzaktan, yaygın, açık öğretim ve dışarıdan (ekstern) öğretim de yapılabilir. Eğitim-öğretim ile ilgili olan ve bu Yönetmelikte bulunmayan hususlar Senato tarafından belirlenir.

Ders Programları

MADDE 15 – (1) Bir lisans veya önlisans programının müfredatı, dersleri, bu derslerin AKTS değerleri ve programın mezuniyet koşulları, diploma programının diplomayı almayı hak eden kişiye kazandıracağı bilgi, beceri ve yetkinlikleri sağlayacak şekilde iş yükü esas alınarak hazırlanır. Teorik dersler ve/veya uygulamalar; seminer, atölye, laboratuvar, klinik çalışması, özel ya da kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde ortak öğretim uygulamaları, saha uygulaması, okul uygulamaları ve benzeri uygulamalardan oluşur. Hangi dersler için uygulama yapılacağı veya hangi uygulamaların ders sayılacağı ilgili bölüm, anabilim/ana sanat dalı başkanının önerisi üzerine ilgili yönetim kurullarınca karara bağlanıp Senatonun onayına sunulur. Bir sonraki akademik yılla ilgili değişiklikler her yıl en geç Mayıs ayı içinde aynı yolla belirlenir.

(2) Bir programda yer alan derslerin verildikleri yarıyıla ilişkin değişiklikler ile açılacak veya kaldırılacak seçmeli dersler hakkında ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokul kurulları yetkilidir.

(3) Ortak zorunlu dersler dahil dört yıllık öğretim programlarının 240 AKTS, meslek yüksekokulu programlarının ise 120 AKTS dersleri kapsaması gerekir.

Öğrenci danışmanlığı

MADDE 16 – (1) Her öğrenci için, ilgili birim amiri tarafından kesin kayıttan sonra ders kayıt haftasına kadar öğretim elemanları arasından bir danışman görevlendirilir.

(2) Danışman öğrenciyi izler, eğitim-öğretim çalışmaları ve üniversite yaşamı ile ilgili sorunların çözümünde öğrenciye yardımcı olur.

Zorunlu, seçmeli ve önşart dersler

MADDE 17 – (1) Dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Her öğrenci kayıtlı olduğu bölümün müfredatında yer alan zorunlu dersleri almak, seçmeli dersler arasından akademik programda belirtilen kredi yükü miktarınca ders seçmek ve almakla yükümlüdür. Seçmeli dersler, müfredatta yer alan sınırlamalar içerisinde kalmak kaydıyla öğrencinin ilgi alanı ve isteği de göz önünde bulundurularak danışman yardımıyla belirlenir.

(2) Bir dersin alınabilmesi için, ondan önce alınarak başarılması gereken ders, ön şart dersidir. Ön şart dersleri, ilgili bölüm başkanlığı ya da bölüm başkanının olmadığı birimlerde ilgili birim amiri tarafından fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu kuruluna önerilir ve bu kurulun onayından sonra kesinleşir.

(3) Haftalık ders programı, öğrenci ders kayıtlarının tamamlanmasından sonra değiştirilmez.

(4) Gerekli durumlarda ders ve sınavlar, hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/veya cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.

Ders yükü

MADDE 18 – (1) Bir dönemde/yılda alınan toplam ders sayısına ders yükü denir. Ders yükleri hesaplanırken Senato tarafından belirlenen dersler toplam 30/60 AKTS’dir.

(2) Bir yarıyıl/yılda alınması gereken ders yükü miktarı Senato tarafından belirlenen bir üst ve bir alt sınırdan oluşur.

(3) Mezuniyet durumunda bulunan öğrenciler için, eğitimlerinin son döneminde/yılında danışmanının ve bölüm bulunan birimlerde bölüm başkanının önerisi ve ilgili birim amirinin onayıyla azami ders yükü iki ders arttırılabilir.

Ders alma-bırakma işlemleri

MADDE 19 – (1) Öğrenci her dönemin başlangıcından önce, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde alacağı dersleri belirler ve ders kaydını yapar. Genel not ortalaması 2.00’dan düşük olan öğrenciler ders kayıtlarını akademik danışmanı ile birlikte yapmak zorundadırlar.

(2) Öğrenci öncelikle başarısız olduğu dersleri almakla yükümlüdür; ders yükü dolmadığı takdirde daha önceki yarıyıl/yıllara ait almadığı dersleri alabilir. Önceki yarıyıl/yıllarda hiç almadığı dersleri olan öğrenci sonraki yarıyıl/yıldan ders alamaz.

(3) Tekrar alınması gereken seçmeli veya zorunlu derslerden birinin ya da birkaçının programdan çıkarılması halinde, öğrenci bunların yerine ilgili fakülte/yüksekokul kurulunca uygun görülen eşdeğer dersleri almadıkça ders üzerinden silinmez.

(4) Öğrenciler akademik takvimde belirlenen ders alma-bırakma günlerinde de danışman onayı ile yeni dersler alabilir, tekrarlamak ve almak zorunda olduğu dersler hariç diğer dersleri bırakabilir.

(5) Ders alma-bırakma günlerinden sonra hiçbir şekilde öğrencinin üzerine ders yüklenmesi ve üzerinden ders silinmesi işlemi yapılmaz.

(6) Öğrenci, süresi içinde usulüne uygun olarak ders kaydında belirtmediği derslere devam edemez ve bu derslerin sınavına giremez, bu sınavlara girilmesi halinde notu iptal edilir.

Derslerden muafiyet

MADDE 20 – (1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı programın ilk döneminde ders ekle-sil süresinin sonuna kadar, daha önce öğrenim gördüğü ve Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarında aldığı ve başarılı olduğu müfredatındaki zorunlu derslerden muafiyet isteğinde bulunmak için onaylı not döküm belgesi ve bir dilekçeyle başvurabilir.

(2) Öğrencilerin muafiyet talepleri, muafiyet talep edilen derslerin kodlarının ait olduğu bölümlerin görüşü üzerine ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu kurullarında karara bağlanır. Muafiyet yoluyla transfer edilen ders kredileri öğrencinin mezuniyet için tamamlaması gereken kredi yüküne sayılır; muaf olunan derslerin notları ise öğrencinin ders dökümünde gösterilmez. Muaf olunan dersler akademik not ortalamalarına dâhil edilmez.

(3) Öğrencilerin diğer üniversitelerden özel öğrenci statüsünde ders almalarına izin verilmez. Ancak, öğrencinin mezuniyetinin, herhangi bir dersteki başarısızlığından veya normal döneminde alması gereken ve alabileceği bir dersi kendi isteğiyle ileri dönemlere bırakmasından kaynaklanmayan nedenlerle gecikmesi durumunda, diğer üniversitelerden özel öğrenci statüsünde ders alma talepleri ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu kurulunun görüşü alınarak Senato tarafından karara bağlanır.

Ders ve uygulamalara devam

MADDE 21 – (1) Öğrenciler, ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarının belirlediği ilkeler doğrultusunda derslere, laboratuvar ve uygulamalara devam etmek, dönem içinde her türlü sınava ve öğretim elemanlarının uygun gördüğü diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdür. Öğrenci, teorik derslerin %70’ine, uygulamalı derslerin %80'ine devam etmek zorundadır. Aksi takdirde devamsızlık nedeniyle başarısız sayılır.

(2) Öğrencinin devamsızlık durumu, dersin öğretim elemanı tarafından izlenir. Devamsızlık sınırını aşan öğrencilerin durumu, yarıyıl/yıl sonu sınavlarından iki gün önce ilgili dersin öğretim üyesi tarafından duyurulur. Devamsızlık sınırını aşan öğrencilerin sınavları ilgili dersin öğretim üyesi tarafından FX notuna dönüştürülür.

(3) Rapor, disiplin cezası ve benzeri gerekçeler derse devamsızlığın mazereti olarak kabul edilmez. Kabul edilebilecek geçerli mazeretlerin neler olduğu, Senato tarafından belirlenir.

(4) Tekrarlanan derslerde önceki dönemde daha önceden devam koşulu yerine getirilmişse, ilgili dersin ara sınavlarına girmek, ödev, çalışma ve benzeri etkinliklerdeki yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla devam koşulu aranmaz.

Kayıt dondurma

MADDE 22 – (1) Öğrencilerin tekrar Üniversiteye dönmek üzere; haklı ve geçerli olabilecek bir mazeretleri nedeniyle öğrencisi oldukları fakültenin/yüksekokulun yönetim kurulu kararı ile kayıtları dondurulabilir.

(2) Yabancı dil hazırlık sınıfında toplam en fazla iki dönem, önlisans programlarında üç dönem ve lisans programlarında dört dönem öğrencilerin kayıtları dondurulabilir. Zorunlu hallerde Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile bu süreler aşılabilir. Kayıt dondurulan süreler azami öğrenim süresinden sayılmaz. Üniversite, kaydını donduran öğrenciden bir sonraki dönemin öğrenim ücretinin yarısını peşinen ödemesini talep eder.

(3) Öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen haklı ve geçerli mazeretlerine istinaden, belgelemek koşulu ile sağlık, ekonomik, ailevi, askerlik, kişisel, akademik, yurt dışında eğitim, beklenmedik zorunlu olaylar ve benzeri nedenlerle kayıt dondurmak için başvurabilirler.

(4) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı, kayıt dondurma sebebi olamaz.

(5) Kayıt dondurmak isteyen öğrenciler, kayıt dondurmaya ilişkin belgeleri de ekleyerek bir dilekçe ile en geç derslerin başlamasını takip eden iki hafta içinde Öğrenci İşleri Müdürlüğüne başvururlar.

(6) Mücbir sebepler dışında bu süreler bittikten sonra yapılan başvurular işleme konulmaz.

(7) Kayıt dondurma talebinin işleme konulabilmesi için o döneme ilişkin kayıt dondurma ücreti ile diğer yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması gerekir. Yapılmış olan ödeme, kayıt dondurma halinde öğrencinin eğitime başladığı ilk dönem ücretine mahsup edilir.

(8) Kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurma süresinin bitiminde normal dönem kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine devam ederler. Ancak, sağlık mazereti ile kayıt dondurmuş öğrenciler; eğitime başlayacakları dönemden önceki iki hafta içerisinde, öğrenimlerine devam edecek durumda olduklarını ilgili uzman hekimden alacakları sağlık raporu ile ispatlamak zorundadırlar.

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 23 – (1) Üniversitenin dönemlik programlarında her dönem için bir ara sınavı ve bir dönem sonu sınavı yapılır. Yıllık programlarda her dönem için birer ara sınavı, yıl sonunda ise yıl sonu sınavı yapılır.

(2) Derslerinde başarılı olamayan ya da not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrencilere bütünleme sınav hakkı verilir. Not yükseltmek amacı ile bütünleme sınavına giren öğrenci dönem sonu/yıl sonu sınavında aldığı not bütünleme sınavından aldığı nottan daha yüksek olsa bile bütünleme sınavından aldığı not dikkate alınır.

(3) Dönemlik ve yıllık programlarda ara sınav ve yıl/dönem sonu sınav değerlerinin toplamı %30’dan az, %70’ten çok olamaz. Öğretim elemanı uygun gördüğü takdirde ödev, devam oranı, laboratuvar ve benzeri çalışmaları sınav notlarını belirlemede etki edecek şekilde değerlendirebilir. Bu konulara ilişkin duyurular ilgili öğretim elemanı tarafından derslerin başlangıç tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde öğrencilere duyurulur.

(4) Dönem sonu/yıl sonu ders notları ilgili öğretim elemanı tarafından Öğrenci İşleri Müdürlüğüne bildirilir. Notlar Öğrenci İşleri Müdürlüğünce ilan edildiğinde kesinleşir.

(5) Sınav kâğıtları, en geç notların ilan tarihinden bir hafta sonra ilgili öğretim elemanı tarafından kapalı zarfların içinde imzalı olarak Öğrenci İşleri Müdürlüğüne teslim edilir. Bu belgeler beş yıl süreyle saklanır.

(6) Uygulamalı veya benzeri kapsamdaki teorik olmayan derslerde, dönem sonu/yıl sonu notu, öğrencinin dönem içi çalışmaları değerlendirilerek takdir olunur. Bu dersler, ilgili bölüm başkanlığının ya da bölüm başkanı yoksa ilgili akademik birim amirinin önerisi ve fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu kurulunun kararı ile belirlenir.

Mazeret sınavı

MADDE 24 – (1) Mazereti sebebiyle bir dersin ara sınavına giremeyen öğrenciler mazeret sınavına alınır. Dönem sonu/yıl sonu, bütünleme ve mazeret sınavının mazereti olmaz.

(2) Mazereti olan öğrenciler durumlarını belgeleyen evrakı bir dilekçe ile birlikte; sınavların bitim tarihinden itibaren en geç üç gün içinde ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu idaresine vermek zorundadır.

(3) Geçerli sağlık raporu olan öğrencinin, raporlu olduğu süre içinde yapılan çalışmaları tamamlama veya giremediği ara sınavları yerine, bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinde gösterilen şartlarda ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen günde mazeret sınavına girme hakkı verilir. Ancak raporlu olduğu süreler içinde yapılan sınavlara giremez, girdiği takdirde aldığı not geçersiz sayılır.

Mezuniyet ek sınav hakkı

MADDE 25 – (1) Mezun olabilmek için devam koşulunu yerine getirmiş olan önlisans programlarında tek dersten, lisans programlarında iki dersten başarısız olan öğrencilere, dilekçe ile başvurmaları halinde bir defaya mahsus olmak üzere bütünleme sınavını takip eden bir ay içinde mezuniyet ek sınav hakkı tanınır. Bu mezuniyet ek sınav hakkı her yarıyıl bütünleme sınavlarından sonra yapılır. Mezuniyet ek sınav hakkını her öğrenci bir kez kullanır.  Dilekçe ile müracaat edip sınava girmeyen öğrenci mezuniyet ek sınav hakkını kullanmış sayılır.

Notlar

MADDE 26 – (1) Öğrencilere, aldıkları her ders için aşağıdaki harf notlarından biri, ilgili öğretim üyesi tarafından başarı notu olarak verilir.

a) Notlar ve katsayıları aşağıdaki gibidir:

Puan Aralığı

Verilen Not

Katsayı

90 - 100

A

4,0

85 - 89

A-

3,7

80 - 84

B+

3,3

75 - 79

B

3,0

70 - 74

B-

2,7

65 - 69

C+

2,3

60 - 64

C

2,0

55 - 59

C-

1,7

50 - 54

D+

1,3

40 - 49

D

1,0

0 - 39

FF

0,0

b) Diğer harf notları şunlardır:

1) FG = Sınava Girmedi

2) FX = Devamsız

3) I = Eksik

4) S = Yeterli

5) U = Yetersiz

6) T = Transfer

7) P = Devam Eden

(2) Bir dersten A, A-, B+, B, B-, C+, C ve S notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır. Bir veya birkaç dersten C- veya D+ notlarından birini alan öğrencinin başarılı sayılabilmesi için dönem sonu/yılsonu ağırlıklı not ortalamasının 2,00 veya daha yüksek olması gerekir. Dönem sonu/yılsonu ağırlıklı not ortalaması 2,00'ın altında olan öğrenciler bu derslerden başarısız olmuş olurlar.

(3) İlgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu kurulu kararı ve ilgili birim amirinin onayı ile bağıl değerlendirme sistemi uygulanabilir.

(4) Herhangi bir dönemde/yılda FF, D, FX veya U notlarından birini alan ya da sınavlara girmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır. Öğrenci başarısız olduğu ders ya da dersleri açıldığı ilk dönemde/yılda tekrar almak zorundadır.

(5) I notu, hastalık veya başka bir zorunlu nedenle, başarılı olduğu halde ders için gerekli çalışmaları bitiremeyen, ara sınavına giremeyen ya da stajı devam eden öğrencilere verilir. Bir öğrenci I notu aldığı dersten, notların ilan tarihinden itibaren on beş gün içinde eksiklerini tamamlamak ya da ilgili birim amirliğince ilan edilen tarihte mazeret sınavına girerek bir not almak zorundadır. Programlarında staj uygulaması bulunan birimlerde, eksiklik stajdan kaynaklanıyor ise dersi yürüten öğretim elemanının başvurusu ve bölüm başkanının, bölüm bulunmayan birimlerde ilgili birim amirinin onayıyla bir sonraki dönemin ders kayıtları başlayana kadar ek süre verilebilir. Bu durumda öğrenci bir sonraki dönemin ders kayıtları başlayana kadar, staja ilişkin eksiklerini tamamlamak zorundadır. Verilen sürede eksiklerini tamamlayan öğrenciye ilgili öğretim elemanı tarafından bir harf notu takdir edilir. Bu süre içinde eksiklerini tamamlamayan öğrencinin, I notu FF notuna dönüşür.

(6) S notu bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen harf notlarını gerektirmeyen İngilizce hazırlık sınıfındaki derslerden başarılı olan öğrencilere, T notu, üniversite dışından geçiş yapan öğrencilere, daha önce almış oldukları ve eşdeğerliliği bölüm başkanlığının önerisi üzerine fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu kurulunca kabul edilmiş dersler için verilir. S ve T notları ortalama hesaplarına katılmaz.

(7) P notu; bir dönemden fazla süren derslerde, birinci dönem sonunda verilir. P notu ortalama hesaplarına katılmaz.

(8) U notu bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen harf notlarını gerektirmeyen İngilizce hazırlık sınıfındaki derslerden başarısız olan öğrencilere verilir. Bu not, ortalama hesaplarına katılmaz.

Bağıl değerlendirme sistemi

MADDE 27 – (1) Bağıl değerlendirme sistemi, dönem/yılsonunda hesaplanan sayısal başarı puanlarının bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde yer alan harfli ders başarı notuna dönüştürülmesidir. Bu işlem şu şekilde yapılır:

a) Dersi alan tüm öğrencilerin sayısal başarı puanlarının en büyükten en küçüğe doğru sıralanmış bir listesi alınır. Hangi sayısal başarı puanının üzerinde kalan gruba hangi harfin verileceği, bu listeden yararlanılarak belirlenir. Öğretim elemanı, dersi alan öğrencilerin derse ilgisi, ortalama başarısı, sınavlarda sorulan soruların ağırlığı ve benzeri hususları göz önüne alarak harf notlarını belirler.

b) Ancak sayısal başarı puanı 40’tan az ise FF notu verilir. Sayısal başarı puanı 85’ten az olana A notu verilemez.

c) Öğretim elemanı sayısal başarı puanlarının dağılımını ve notlar arasındaki farkları göz önüne alarak her harf notu için sayısal başarı puanının alt sınırını belirler. Bu alt sınırları belirlerken, sıralanmış puanlardaki kopmalardan yararlanabilir.

ç) Dönem/yılsonunda belirlenecek harf notu aralığı bütünleme sınavında da geçerli olacağından, öğretim elemanın tüm harfler için aralık belirlemesi gerekir.

(2) Öğretim elemanı, sayısal başarı puanlarını yukarıdaki esaslara göre harf notlarına dönüştürür.

(3) Bir öğrenciye; ders başarı notu olarak, sayısal başarı puanı kendisininkinden daha yüksek olan diğer bir öğrenciden daha yüksek bir harf notu takdir edilemez.

(4) Bir dersin aynı öğretim elemanınca iki veya daha fazla gruplar halinde verilmesi durumunda harf notu aralıkları tüm gruplar için ortak yapılabilir.

(5) Harf notlarının sayısal değeri için hesaplanan sınıf ortalamasının 3,00’den fazla 1,00’den az olması durumunda, öğretim elemanı durumu izah eden bir raporu ilgili birim amirine sunmak zorundadır.

Notlarda maddi hata

MADDE 28 – (1) Maddi hata, her bir soru için verilen puanın yanlış toplanması, test sınavında öğrencinin notunun yanlış tespit edilmesi, bazı cevapların okunmaması ya da notlandırılmaması halleridir.

(2) Sınav kâğıdında maddi hata olduğunu düşünen öğrenci bir dilekçe ile veya belge geçerle notların ilanından itibaren en geç beş iş günü içinde ilgili dekanlık ya da müdürlüğe müracaat eder. Maddi hata olup olmadığına ilişkin inceleme, kurulan maddi hata komisyonu tarafından yapılır. Maddi hata incelemesi yapılırken sınav yeniden okunup değerlendirilmez.

Başarı durumunun belirlenmesi, ağırlıklı not ve ağırlıklı not ortalaması

MADDE 29 – (1) Ağırlıklı not, bir dersin kredisi ile o dersten alınan notun katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı notudur.

(2) Dönem sonu/yılsonu ağırlıklı not ortalaması, öğrencinin o dönem kaydolduğu tüm derslerin ağırlıklı notlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir. Bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Sonuçlarda virgülden sonraki üçüncü hane beşten küçükse sıfıra, beş veya daha büyükse artırılmış şekilde yuvarlanarak iki hane olarak tespit edilir.

(3) Genel ağırlıklı not ortalaması, öğrencinin bir fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokuluna kaydolduğu tarihten itibaren aldığı bütün derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir. Genel ağırlıklı not ortalaması hesaplamasında öğrencinin tekrar ettiği derslerden aldığı son harf notu dikkate alınır.

(4) Mezuniyet ağırlıklı not ortalaması, öğrencinin mezun olmaya hak kazandığı tarih itibariyle genel ağırlıklı not ortalamasıdır.

(5) Öğrencilerin başarı durumu her dönem sonu/yılsonu ağırlıklı not ortalamasına göre belirlenir. Gerek dönem sonu, gerekse yılsonu ağırlıklı not ortalamalarında A'dan FF'ye kadar olan notlar esas alınır.

Şeref öğrencileri

MADDE 30 – (1) Bir dönem sonu veya yılsonu ağırlıklı not ortalaması 3,00 - 3,49 olan başarılı durumdaki öğrenciler o dönem/yıl için şeref öğrencisi, 3,50 ve üstü olanlar ise yüksek şeref öğrencisi sayılırlar. Şeref veya yüksek şeref öğrencisi olabilmek için, mezuniyet yarıyılı hariç, ilgili yarıyılda en az normal ders yükünün alt sınırının bir eksiği kadar ders almış olmak gereklidir. Genel not ortalaması 3,50 veya üzeri olanlar yüksek şeref öğrencisi, genel not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olanlar şeref öğrencisi olarak mezun olurlar. Şeref ve yüksek şeref listesine geçen öğrencilerin durumu diplomalarında belirtilir.

(2) Disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile şeref veya yüksek şeref öğrencisi olamazlar.

Öğrenim süresi, tam zamanlı ve uzatmalı öğrenciler

MADDE 31 – (1) Üniversitede normal öğrenim süresi önlisans programlarında iki, lisans programlarında dört akademik yıldır. Tam zamanlı öğrenci statüsünde azami öğrenim süresi önlisans programlarında dört, lisans programlarında yedi akademik yıldır. Yabancı dil hazırlık programlarında geçirilecek süre bu sürelere dahil değildir.

(2) Yatay veya dikey geçiş yoluyla Üniversiteye kayıt yaptıranlar ile Üniversite içinde bölüm değiştiren öğrencilerin önceki programlarında geçirdikleri süre, yabancı dil hazırlık programlarında geçirilen süre hariç, öğretim sürelerine dahil edilir.

(3) Kayıtlı olduğu eğitim programını, normal eğitim süresi içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayan bu öğrenciler diledikleri dönemlerde, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ders başına ücreti ödeyerek derslere kayıt yaptırabilirler. Bu öğrenciler Üniversite tarafından verilen burslardan yararlanamazlar.

Diploma verilme şartları

MADDE 32 – (1) Bir öğrenci, kayıtlı olduğu bölümün programında bulunan tüm dersleri başarıyla tamamladığında genel ağırlıklı not ortalaması 2,00 veya daha yüksek ise diploma almaya hak kazanır.

(2) Üniversiteye giren öğrencilerin mezuniyet için lisans programlarında en az son dört, önlisans programlarında en az son iki dönemde Üniversitenin öğrencisi olmaları gerekir.

Diplomalar ve belgeler

MADDE 33 – (1) Kayıtlı olduğu önlisans programında en az 120 AKTS; lisans programında en az 240 AKTS kredilik dersi başarıyla tamamlayan, genel not ortalaması en az 2,00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın diploması ile akademik ve mesleki yeterliklerin uluslararası düzeyde tanınmasına yardımcı olan diploma eki belgesi verilir.

(2) Öğrencilerin mezuniyeti ilgili fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul yönetim kurullarında onaylanarak kesinleşir. Diplomaya mezuniyet tarihi olarak ilgili yönetim kurulunun onay tarihi yazılır.

(3) Mezuniyet dereceleri diplomaya yazılmaz.

(4) Önlisans diploması meslek yüksekokulu müdürü ve Rektör tarafından imzalanır. Diploma üzerinde öğrencinin tamamladığı programın adı belirtilir.

(5) Lisans programını tamamlayamayanlara verilecek Ön Lisans Diploması, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre bir lisans programının en az ilk dört yarı yılının bütün derslerinden başarılı olanlara verilir. Bu diploma, ilgili fakülte dekanı veya yüksekokul müdürü ve Rektör tarafından imzalanır.

(6) Lisans diploması dekan ve Rektör tarafından imzalanır. Diploma üzerinde öğrencinin fakültesi/yüksekokulu ve tamamladığı programın adı belirtilir.

(7) Çift ana dal programı uygulayan fakülte veya yüksekokullarda çift ana dal diploması almaya hak kazananlara verilen çift ana dal diplomalarında, dekan ve Rektörün imzaları bulunur. Diploma üzerinde öğrencinin tamamlamış olduğu çift ana dal programının adı ve çift ana dal programının bağlı bulunduğu fakülte/yüksekokul belirtilir.

(8) Yan dal programı uygulayan fakülte veya yüksekokullarda yan dal sertifikası almaya hak kazananlara verilen yan dal sertifikalarında ilgili dekan ve Rektörün imzaları bulunur. Sertifika üzerinde öğrencinin tamamlamış olduğu yan dal programının adı ve yan dal programının bağlı bulunduğu fakülte/yüksekokul belirtilir.

(9) Bütün diplomaların şekli, ölçüleri ve diplomalara yazılacak bilgiler Senato tarafından belirlenir.

(10) Diplomalar hazırlanıncaya kadar ve bir defaya mahsus olmak üzere ilgili dekan/müdür ve Öğrenci İşleri Müdürünün imzalarını taşıyan geçici bir mezuniyet belgesi verilebilir.

(11) Diplomanın kaybı halinde Türkiye genelinde yayımlanan bir gazetede kayıp ilanının verilmesi, ücretin yeniden ödenmesi ve durumun dilekçe ile beyan edilmesi koşulu ile bir defaya mahsus olmak üzere ikinci nüsha ibaresini taşıyan diploma verilir.

Kayıt sildirme

MADDE 34 – (1) Öğrenciler, Öğrenci İşleri Müdürlüğüne dilekçe ile başvurarak istedikleri takdirde kayıtlarını sildirebilir. Kayıtlarını sildirenlerin öğretim ücretinin iadesi esasları Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve Üniversitenin internet sayfasından duyurulur. Gerekli işlemler tamamlandıktan sonra, öğrencinin kaydının silindiği Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından ilgili dekanlık veya müdürlüğe bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 35 – (1) 21/8/2011 tarihli ve 28032 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KTO Karatay Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve ilgili birimlerin Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmeliğin;

a) 25 inci maddesi yayımı tarihinde,

b) Diğer maddeleri 2013-2014 eğitim-öğretim yılı başında,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini KTO Karatay Üniversitesi Rektörü yürütür.
Son Güncelleme: 05.09.2013 00:44
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.