19 Temmuz 2013 Cuma 09:26
 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/6/2013 Tarihli ve 4460-8 Sayılı Kararı

KURUL KARARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Karar No: 4460-8                                                                                             Karar Tarihi: 20/06/2013

MADDE 1 (1) 9 Nisan 2007 tarihli ve 26488 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4/4/2007 tarihli ve 1153 sayılı Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri ve Ulusal Marker Teslimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı’nın 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Karar, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 18 inci maddesi ile Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2 (1) Aynı Kararın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ), (i) ve (k) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (k) bendinden sonra gelmek üzere (l) bendi eklenmiştir.

“ğ) Ulusal marker: Akaryakıta, rafineri çıkışında, gümrük girişinde, sanayide yan ürün olarak veya diğer şekillerde üretilen veya tasfiye edilmiş kaçak akaryakıttan teknik düzenlemelere uygun olan akaryakıta veya benzin türlerine harmanlanacak etanole ticari faaliyete konu edilmeden önce eklenecek ve akaryakıtın özelliklerini bozmayacak niteliği haiz kimyasal ürünü,

i) Kaçak akaryakıt: 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca kaçak olarak kabul edilen akaryakıtı,

k) Bağımsız Gözetim Firması: İlgili lisans sahipleri tarafından görevlendirilecek, petrol ve petrol ürünlerinin miktar kontrolü ile numune alımı ve bu işlemler ile ulusal marker ekleme işlemlerine nezaret alanlarında Türk Akreditasyon Kurumundan veya Türk Akreditasyon Kurumu ile karşılıklı tanıma anlaşması bulunan akreditasyon kurumlarından akredite olmuş ve Kurum tarafından yetkilendirilmiş kuruluşları,

l) Gözetim Yetki Belgesi: Kurum tarafından bağımsız gözetim firmalarına verilen belgeyi,

MADDE 3 (1) Aynı Kararın 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

a) Kuruma verilen pazarlama projeksiyonlarıyla uyumlu olmak üzere yurt içinde pazarlayacakları akaryakıt/akaryakıta harmanlanacak ürün/biodizel/tasfiye edilmiş kaçak akaryakıt kapsamındaki akaryakıt/4458 sayılı Gümrük Kanununa göre tasfiyelik hale gelen ve ilgili kamu kuruluşlarınca tasfiyesi yapılan akaryakıt miktarını işaretlemek için gerekli olan ulusal markeri Ek-1e uygun olarak tanzim edecekleri Ulusal Marker Talep Formu ile yetkili kuruluşa ve belirlenen biçimde Petrol Piyasası Bilgi Sistemi aracılığıyla elektronik imza kullanarak Kuruma ilgili dönemden en geç 15 gün önce bildirir.

b) Tasfiye edilmiş kaçak akaryakıttan teknik düzenlemelere uygun olan akaryakıt için ulusal marker talebinde bulunmadan önce söz konusu akaryakıtın içerdiği ulusal marker oranını yetkili kuruluşa tespit ettirir. Ulusal Marker Talep Formunu Kurumca belirlenen şart ve seviyede ulusal marker içerecek şekilde ekleme yapmak için gereken ulusal marker miktarına göre düzenler.

c) Kuruma sunulan pazarlama projeksiyonuna uygun olması kaydıyla aynı dönem için en fazla iki defa ulusal marker talebinde bulunabilir. İkinci talep, ulusal markerin tesliminin istendiği tarihten en geç 3 iş günü öncesinde yapılır. Önceki dönemlerden kalan kullanılmayan ulusal marker miktarının talep edilecek ulusal marker miktarından düşülmesi suretiyle hazırlanan Ulusal Marker Talep Formunu yetkili kuruluşa ve, ikinci talep tarihine kadar olan kullanıma ilişkin 6 ncı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan belgeleri ekleyerek belirlenen biçimde Petrol Piyasası Bilgi Sistemi aracılığıyla elektronik imza kullanarak Kuruma bildirir.

MADDE 4 (1) Aynı Kararın 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve yedinci fıkrasından sonra gelmek üzere sekizinci fıkra eklenmiştir.

(1) Yetkili kuruluş tarafından; Kurum koordinasyonunda Ulusal Marker Talep Formunda yer alan akaryakıt/ akaryakıta harmanlanacak ürün/biodizel/tasfiye edilmiş kaçak akaryakıt kapsamındaki akaryakıt/4458 sayılı Gümrük Kanununa göre tasfiyelik hale gelen ve ilgili kamu kuruluşlarınca tasfiyesi yapılan akaryakıt miktarını işaretlemek için gerekli olan ulusal marker, pazarlama projeksiyonu bildiriminde yer alan miktar ile kontrol edilir ve Ek-2de bulunan Ulusal Marker İzleme Çizelgesi düzenlenerek Ulusal Marker Talep Formunda belirtilen tarihte ve ulusal marker teslim yerinde ilgili lisans sahibine Kurum adına teslim edilir.

(8) Teslim alınan ulusal marker, Ulusal Marker Talep Formunda kullanılacağının belirtildiği dönemden önce kullanılamaz.

MADDE 5 (1) Aynı Kararın 6 ncı maddesinin birinci ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(1) İlgili lisans sahibi tüzel kişiler, rafineri çıkışında, gümrük girişinde, sanayide yan ürün olarak veya diğer şekillerde üretilen veya tasfiye edilmiş kaçak akaryakıttan teknik düzenlemelere uygun olan akaryakıta veya benzin türlerine harmanlanacak etanole ticari faaliyete konu edilmeden önce Kurumun belirleyeceği şart ve özellikte marker ekleyecektir.

(4) Akaryakıt/akaryakıta harmanlanacak ürün/biodizel/tasfiye edilmiş kaçak akaryakıt kapsamındaki akaryakıt/4458 sayılı Gümrük Kanununa göre tasfiyelik hale gelen ve ilgili kamu kuruluşlarınca tarafından tasfiyesi yapılan akaryakıt miktarına karşılık kullanılması gereken ulusal markerin, ait olduğu döneme ait Ulusal Marker Talep Formu ve Ulusal Marker İzleme Çizelgesi ile birlikte, işaretlenen akaryakıt/akaryakıta harmanlanacak ürün/biodizel/tasfiye edilmiş kaçak akaryakıt kapsamındaki akaryakıt/4458 sayılı Gümrük Kanununa göre tasfiyelik hale gelen ve ilgili kamu kuruluşlarınca tasfiyesi yapılan akaryakıta ait serbest dolaşıma giriş beyannamesi ve/veya satış belgesi veya satış belgelerine ait yetkililerce imzalı ve kaşeli satış detaylarını gösterir rapor, ulusal markerin eklendiğine dair beyan ile ulusal marker işlemlerine ilişkin bağımsız gözetim firması raporu, ilgili lisans sahibi tarafından ait olduğu dönemi takip eden ayın en geç beş işgünü içinde Petrol Piyasası Bilgi Sistemi aracılığıyla elektronik imza kullanarak Kuruma bildirilir.

MADDE 6 (1) Aynı Karara 6 ncı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiş ve müteakip madde numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

Bağımsız gözetim firmalarına ilişkin usul ve esaslar

MADDE 7 (1) Gözetim yetki belgesi verilmesi, gözetim yetki belgesi başvurusunun reddedilmesi ve verilmiş olan belgenin iptal edilmesi işlemleri Kurul Kararı ile olur.

(2) Başvuru sahibinin gözetim yetki belgesi alabilmesi için aşağıdaki koşulları sağlaması gerekir:

a) Türkiyede yerleşik, ticaret veya sanayi siciline kayıtlı ve 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda anonim şirket ya da limited şirket olması,

b) Şirketin veya ortaklarının başka bir bağımsız gözetim firmasında ve/veya ulusal marker eklemekle yükümlü herhangi bir lisans sahibinde ortaklığının bulunmaması ve/veya şirket ortaklarının başka bir bağımsız gözetim firmasında yönetici veya çalışan unvanı altında çalışmaması,

c) Şirketin petrol ve petrol ürünlerinin miktar kontrolü ile numune alımı ve bu işlemler ile ulusal marker ekleme işlemlerine nezaret alanında Türk Akreditasyon Kurumundan veya Türk Akreditasyon Kurumu ile karşılıklı tanıma anlaşması bulunan akreditasyon kurumlarından akredite olması,

ç) Şirketin daha önce bu maddenin yedinci fıkrasının (d) bendine göre gözetim yetki belgesinin iptal edilmemiş olması,

d) Şirket ortaklarının daha önce bu maddenin yedinci fıkrasının (d) bendine göre gözetim yetki belgesi iptal edilmiş olan bir bağımsız gözetim firması ortağı olmaması.

(3) Gözetim Yetki Belgesi almak üzere Kuruma yapılacak başvurularda aşağıdaki bilgi ve belgeler aranır.

a) Bağımsız gözetim faaliyetinde bulunmak istenildiğine dair Ek-4te yer alan başvuru dilekçesi,

b) Şirket ortaklarının başka bir bağımsız gözetim firmasında ve/veya ulusal marker eklemekle yükümlü herhangi bir lisans sahibinde ortaklığının bulunmadığına ve başka bir bağımsız gözetim firmasında yönetici veya çalışan unvanı altında çalışmadığına ilişkin beyanları,

c) Şirketin, petrol ve petrol ürünlerinin miktar kontrolü ile numune alımı ve bu işlemlere nezaret ile ulusal marker ekleme işlemlerine nezaret alanında Türk Akreditasyon Kurumundan veya Türk Akreditasyon Kurumu ile karşılıklı tanıma anlaşması bulunan akreditasyon kurumlarından akredite olduğuna dair akreditasyon sertifikası ve ekleri,

ç) Ulusal marker ekleme işlemlerine nezaret alanında akredite olunan prosedürler ve çalışma talimatlarının onaylı örneği,

d) Son altı ay içerisinde düzenlenmiş şirkete ait oda sicil kaydı,

e) Son altı ay içerisinde düzenlenmiş şirkete ait yetki belgesi,

f) Şirkete doğrudan ortak olan gerçek kişilerin adı ve soyadı, T.C. uyruklular için kimlik numarası, diğerleri için varsa eşdeğer numara, hisse oranı ve sermaye tutarı bilgileri ile tüzel kişiye doğrudan ortak olan tüzel kişilerin unvanı, bağlı oldukları oda, oda sicil numarası, hisse oranı ve sermaye tutarı bilgilerinin beyan edildiği veya bağlı olunan oda tarafından bildirildiği ortaklar hisse dağılım beyanı,

g) Şirket ortaklarının daha önce bu maddenin sekizinci fıkrasına göre gözetim yetki belgesi iptal edilmiş olan bir bağımsız gözetim firması ortağı olmadığına ilişkin beyanları,

ğ) Gözetim yetki belgesi alma bedeli olan 10.000¨nın Kurum hesabına yatırıldığına dair belge.

(4) Gerekli koşulları taşıyan ve başvuru belgelerini eksiksiz olarak Kuruma sunan Şirketlere Kurul Kararı ile gözetim yetki belgesi verilir. Kurul Kararı ile gözetim yetki belgesi almaya hak kazanan bağımsız gözetim firmaları Kurum internet sitesinde yayımlanır ve şirketlere bu yetkilerini gösteren birer belge verilir.

(5) Bağımsız gözetim firmalarının ulusal marker ekleme işlemlerine nezaret etmesi amacıyla ulusal marker eklemekle yükümlü lisans sahipleri tarafından görevlendirilmesinde hizmet sözleşmesi yapılması esastır.

(6) Bağımsız gözetim firmaları;

a) Ulusal markerin, ulusal marker kabından alınması, miktar olarak ölçülmesi, enjeksiyon donanımlarına nakledilmesi, enjeksiyon donanımlarına boşaltılması, enjeksiyon donanımları vasıtası ile akaryakıtın ve/veya biyoetanolün ulusal marker ile işaretlenmesi, işaretlenen ürünlerde ulusal marker konsantrasyonunun tespit edilmesi ve ilgili lisans sahibinin elinde kalan ulusal marker miktarının tespiti işlemlerine nezaret etmekle,

b) Nezaret edilen işlemler ile ilgili rapor düzenlemek ve bu raporları en az on yıl süre ile saklamakla,

c) Kurumun talep etmesi halinde her türlü bilgi ve belgeyi Kuruma sağlamakla,

ç) Gözetim yetki belgesi almak için gerekli olan niteliklerden herhangi birinin kaybedilmesi durumunda Kurumu derhal bilgilendirmekle,

d) Nezaret ettikleri işlemlerde ilgili mevzuata aykırı bir durum oluşması halinde Kurumu derhal bilgilendirmekle,

yükümlüdür.

(7) Gözetim yetki belgeleri;

a) Bağımsız gözetim firmasının talebi,

b) Bağımsız gözetim firmasının iflasına karar verilmesi,

c) Bağımsız gözetim firmasının tüzel kişiliğinin sona ermesi,

ç) Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen koşullardan herhangi birini taşımadığının ortaya çıkması,

d) Bağımsız gözetim firması tarafından hazırlanan belge ve/veya raporlar ile nezaret edilen işlemlerde, ilgili mevzuata karşı hile veya gerçek dışı beyanda bulunulduğunun tespiti,

halinde Kurul Kararı ile iptal edilir.

(8) Bağımsız gözetim firmalarının yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde Kanunun 19 uncu maddesi hükümleri uygulanır.

MADDE 7 (1) Aynı Kararın ekinde yer alan Ulusal Marker Talep Formu ve Ulusal Marker İzleme Çizelgesi, Ek-1 ve Ek-2de yer alan şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8 (1) Aynı Karara Ek-3te yer alan Gözetim Yetki Belgesi Başvuru Formu Ek-4 olarak eklenmiştir.

MADDE 9 (1) Bu Kararın 6 ncı maddesi 1/9/2013 tarihinde, diğer maddeleri yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 10 (1) Bu Karar kapsamında Petrol Piyasası Bilgi Sistemi aracılığıyla elektronik imza kullanılarak ilgili lisans sahipleri tarafından Kuruma yapılacak bildirim yükümlülükleri 1/9/2013 tarihinde başlar.

MADDE 11 (1) Bu Kararı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

 

EK-1

ULUSAL MARKER TALEP FORMU

1. İlgili Lisans sahibinin Bilgileri

Lisans Numarası

 

Adı

 

Adres

 

Telefon ve Faks

 

 

2.Ulusal Marker Eklenecek Akaryakıtın

Cinsi/Türü

 

Miktarı (M ton) / (m3)

 

 

3. İthalatın yapılacağı 1

Antrepo İşletmecisinin Lisans Numarası

 

Gümrük İdaresinin Adı2

 

Antrepo Adı 2

 

 

4. Ulusal Marker Eklenecek Biodizelin

Üretici İşleme Lisansı Numarası

 

Üretim Tesisi Adresi

 

 

5. Ulusal Marker Eklenecek Harmanlanan Ürünün

Cinsi/Türü

 

Miktarı (M ton) / (m3)

 

 

6. Ulusal Marker Eklenecek Tasfiye Edilmiş Kaçak Akaryakıt Kapsamındaki Akaryakıt / 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’na Göre Tasfiyelik Hale Gelen ve İlgili Kamu Kuruluşlarınca Tasfiyesi Yapılan Akaryakıt

Cinsi/Türü

 

Miktarı (M ton) / (m3)

 

Ekleme Yapılacak Tesis Adı ve Lisans Numarası

 

 

Ulusal Markerin Tesliminin İstendiği Tarih:

Ulusal Markerin Kullanılacağı Dönem :

 

İMZA

…./…/…..

Lisans Sahibini Temsile Yetkili Kişi

……………………………

Not: 1. Sadece ithalat durumunda doldurulacaktır.

        2. İthalatın yapılacağı Gümrük Müdürlüğünün veya antreponun adı tam olarak yazılacaktır.

        3. Ulusal Marker Talep Formu Bilgisayar ortamında doldurulacaktır.

EK-2

ULUSAL MARKER İZLEME ÇİZELGESİ

 

1. Ulusal Markeri Teslim Alan

Lisans Sahibinin Adı

Lisans Numarası

 

Sorumlu Kişinin

Adı ve Soyadı

 

Teslim Alınan Ulusal Marker Miktarı

 

 

2.Ulusal Marker Eklenecek Akaryakıt/Biodizel/Harmanlanacak Ürün/ Tasfiye Edilmiş Kaçak Akaryakıt Kapsamındaki Akaryakıt/4458 Sayılı Gümrük Kanunu’na Göre Tasfiyelik Hale Gelen ve İlgili Kamu Kuruluşlarınca Tasfiyesi Yapılan Akaryakıt

Cinsi/Türü

 

Miktarı (M ton) / (m3)

 

Rafineri/Antrepo/Biodizel Üretim Tesisi / Depolama Tesisi Adı ve adresi

 

 

3. Ulusal Markeri Teslim Eden

Yetkili Kuruluş

 

Sorumlu Kişinin Adı ve Soyadı

 

 

Teslim Edilen Ulusal Marker Miktarı (kg)/(lt):

 

Ulusal Markerin Kullanılacağı Dönem:

İMZA

ONAY

…./…/…..

Markeri Teslim Eden                                                  Markeri Teslim Alan

…………………………..  Adına                                 …………………………..  Adına

 

Adı Soyadı                                                                    Adı Soyadı

 

Not: 3 Nüsha Düzenlenecektir

 

 

EK- 3

 

GÖZETİM YETKİ BELGESİ BAŞVURU FORMU

 

 

T.C.

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA

 

09/04/2007 tarihli ve 26488 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1153 sayılı Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri ve Ulusal Marker Teslimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı’nın 7 nci maddesinde yer alan nitelikleri taşıdığımı ve ilgili tüm mevzuata uygun davranacağımı beyan ve taahhüt eder tarafıma Gözetim Yetki Belgesi verilmesini arz ederim.

 

 

 

BAŞVURU SAHİBİNİN

UNVANI

:

 

 

ADRESİ

:

 

 

TELEFON NUMARASI

:

 

 

FAKS NUMARASI

:

 

 

İNTERNET ADRESİ

:

 

 

E-POSTA ADRESİ

:

 

 

VERGİ DAİRESİ VE NUMARASI

:

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           TEMSİLE YETKİLİ KİŞİ VEYA KİŞİLERİN

                                                                                                                                            ADI-SOYADI

                                                                                                                                                  TARİH

                                                                                                                                                   İMZA

                                                                                                                                                   KAŞE

 

 

 

Son Güncelleme: 19.07.2013 09:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.