YMM Ali Çakmakcı
YMM Ali Çakmakcı
YMM Ali Çakmakcı
Yazarın Makaleleri
VERGİMİZ ADİL Mİ TOPLANIYOR MU?
VERGİMİZ ADİL Mİ TOPLANIYOR MU? Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir-E. Hesap Uzmanı İletişim: info@adenymm.com.tr-0212 592 00 92 Türk vergi sistemimizde her ne kadar basit bir -kanun gerekçesi- bulunsa dahi, kime, hangi iktisadi veya mali rasyonalite...
GELİRİN VEYA SERVETİN GERÇEK SAHİBİ-GERÇEK FAYDALANICI
VERGİ HUKUKUNDA KAÇAKÇILIK FİİLLERİNİN KAPSAMI IV
Suçun Varlığı İçin Rapor Değerlendirme Komisyonunun Mütalaa Şartı 6009 sayılı Kanunun 13'üncü maddesiyle Vergi Usul Kanununun 367'nci maddesinin birinci fıkrası, 'Yaptıkları inceleme sırasında 359'uncu maddede yazılı...
VERGİ KAÇAKÇILIK SUÇLARINDAN DEFTER-BELGE GİZLEME SUÇU VE HUKUKİ SONUÇLARI IV
YARGI KARARI 'Yazılı yargılama yöntemini benimseyen İdari Yargılama Usulü Kanunu, davaların açılması, delillerin toplanması ve ilgililerce sonradan ibraz edilen belgelerin incelenmesini öngören 3, 16, 20 ve 21'inci maddelerinde, tarafların...
VERGİ KAÇAKÇILIK SUÇLARINDAN DEFTER-BELGE GİZLEME SUÇU VE HUKUKİ SONUÇLARI III
VUK'nın 256. maddesinin 2. cümlesinde yeminli mali müşavirlere ibraz zorunluluğu düzenlenmiştir. Geçen maddelerde yazılı gerçek ve tüzel kişiler ile mükerrer 257'nci madde ile getirilen zorunluluklara tabi olanlar, muhafaza etmek zorunda...
VERGİ KAÇAKÇILIK SUÇLARINDAN DEFTER-BELGE GİZLEME SUÇU VE HUKUKİ SONUÇLARI II
VUK 359. maddesinde defter, kayıt ve belgelerin ibraz edilmemesinin gizleme olarak kabul edilebilmesi için, ibraz etmeme fiilinin 'inceleme sırasında ve incelemeye yetkili kimselere” karşı işlenmiş olması gerekir. Aksi durumda, gizleme fiili...
VERGİ KAÇAKÇILIK SUÇLARINDAN DEFTER-BELGE GİZLEME SUÇU VE HUKUKİ SONUÇLARI I
DEFTER VE BELGE GİZLEME SUÇU NEDİR? Vergi Usul Kanununda defter ve belgelere ilişkin usul ve esaslar çok ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiş, defter ve belgelerin saklanması ve ibrazına ilişkin özel hükümlere yer verilmiştir. Vergi Usul Kanununun...
VERGİ HUKUKUNDA KAÇAKÇILIK FİİLLERİNDE CEZADAN KURTULMA YOLLARI
ADLİ VEYA İDARİ CEZAYI KALDIRAN HALLER Vergi Usul Kanununda bazı haller kaçakçılık suçlarında cezaların kaldırılmasına olanak tanınmaktadır. Bunlardan bir tanesi 'pişmanlık ve ıslah” müessesi, diğeri ise belli şartlar altında...
VERGİ HUKUKUNDA KAÇAKÇILIK FİİLLERİNİN KAPSAMI III
Vergi Usul Kanunu 280 Sıra No.lu Genel Tebliğinin Getirdikleri Daha önceki bölümlerde de ifade edildiği üzere kaçakçılık, ağır kusur ve kusur cezaları 1/1/1999 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmış, bu tarihten itibaren vergi ziyaına...
VERGİ HUKUKUNDA KAÇAKÇILIK FİİLLERİNİN KAPSAMI II
Kaçakçılık Suçlarının Peçelemeden Farkı Kaçakçılık suçları peçeleme olayından farklı bir durumu temsil etmektedir. Vergi kaçırma fiilinde, ilgili mevzuatta öngörülen kurallar doğrudan çiğnenmektedir. Yasa dışı bu eylem ile ödenmesi...
VERGİ HUKUKUNDA KAÇAKÇILIK FİİLLERİNİN KAPSAMI I
Kaçakçılık Suçlarının Kısa Bir Tarihçesi Kaçakçılık suçu, 1.1.1950 tarihinde yürürlüğe giren 5432 sayılı Vergi Usul Kanunu'ndan günümüze kadar, değişik ad ve niteliklerle varlığını devam ettirmiş olan vergi suçudur. Sözü...
TRANSİT TAŞIMACILIKTA YETKİLİ KURULUŞLARIN TEMİNAT SAĞLAMA HİZMETİNİN KDV AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
TRANSİT TAŞIMACILIKTA YETKİLİ KURULUŞLARIN TEMİNAT SAĞLAMA HİZMETİNİN KDV AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir-Bağımsız Denetçi-E. Hesap Uzmanı 'info@adenymm.com.tr” I-Giriş: Transit ticaretin ve uluslararası...
LİMİTED ŞİRKETLERDE PAY DEVİRLERİ VE DEĞER ARTIŞ KAZANCININ TESPİTİNE İLİŞKİN KURALLAR
1-Limited Şirket Pay/Hisse Devrinde Vergilendirme İlkeleri: 193 sayılı GVK'nın Mükerrer 80. Maddesinin birinci fıkrasının 4. Bendine göre 'ortaklık haklarının” veya 'hisselerinin” elden çıkarılmasından doğan kazançlar...
SAHTE BELGE VE MİYB’NİN KARA PARA (SUÇ GELİRİNİN) AKLANMASI AŞAMASINA ETKİLERİ
Karapara veya Suç Gelirinin Tanımı 'Kara para” ya da 'suç geliri”, altyapısında başka bir suç bulunan faaliyetlerden elde edilen gelir iken, 'aklama” bu suçun devamında teşekkül eden başka bir suçu ifade etmektedir. Bir...
AKARYAKITTA VERGİ KAYBINI BİTİRECEK FORMÜL “KDV YERİNE ÖTV” VEYA TAM TEVKİFAT
Üzerindeki ağır vergi yükü nedeniyle yıllardır ülkemizin en büyük vergi kaçakçılığı, haksız vergi (KDV, ÖTV) iadelerinin ve sahte belge ticaretinin kaynağı olagelen ve milyarlarca dolarlık işlem hacmine sahip bulunan akaryakıt sektöründe...
AMME BORÇLARI AÇISINDAN BORÇLULARIN MAL KAÇIRMA EYLEMLERİ
Amme alacakları açısından açılan 'iptal davaları”nda güdülen amaç; amme alacağını ödemeyen borçlunun malı bulunmadığı ya da borca yetmediği takdirde, amme alacağının tamamının veya bir kısmının tahsiline imkan bırakmamak...
TTK KAPSAMINDA MUVAZAALI ŞEKİLDE MAL KAÇIRMA
Şirket ortakları, şirket alacaklılarına karşı yükümlülüklerini yerine getirmemek amacıyla şirket mallarını gizlemek, saklamak suretiyle veya muvazaalı şekilde üçüncü kişilere aktararak takip işlemlerinden kaçırabilmektedirler. Bir...
ŞİRKETE BORCU OLAN ŞİRKET ORTAKLARINI BEKLEYEN BÜYÜK HACİZ TEHLİKESİ
Şirketlerin borçlarının ortaklar nezdinde etkisi şirket yapılanmalarını da doğrudan etkilemektedir. Bu kapsamda, günümüzde şirket borçlarının kendilerine nasıl yansıyacağı konusunda şirket ortaklarının ciddi tereddüt içinde oldukları...
Limited Şirketlerin Amme Borçlarından Dolayı Ortakların Sorumluluğu
6183 sayılı Kanuna göre limited şirket ortakları şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu olurlar ve bu Kanun hükümleri gereğince...
ŞİRKET ORTAKLARININ “ŞAHSİ BORÇLARININ” ŞİRKETLERE ETKİSİ
Ticaret hayatının kaçınılmaz tartışmalarından bir tanesi şirket ortaklarının şahsi borçlarından dolayı ortakların hisselerinin veya ortaklık paylarının bu borç ilişkisinden etkilenip etkilenmeyeceğidir. 6102 sayılı TTK açısından...