Rahmi Ofluoğlu
Rahmi Ofluoğlu
AVUKAT
Yazarın Makaleleri
Temyiz eden, temyiz nedenlerini dilekçesinde göstermek zorundadır
ÖZET Temyiz eden, temyiz nedenlerini dilekçesinde göstermek zorundadır Temyiz hükmün hukuka aykırı olması nedenleriyle yapılabilir. ''Yargıtay, yalnız temyiz başvurusunda belirtilen hususlar ile temyiz istemi usule ilişkin noksanlardan...
Geçersiz taşınmaz satış sözleşmesi, sebepsiz zenginleşme
Tapu dışı taşınmaz satış sözleşmesi geçersizdir, ödenen bedel sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre geri istenebilir. Tapu dışı taşınmaz satış sözleşmesi geçersizdir ÖZET Tapulu taşınmazın tapu dışı satışı için yapılan...
FETÖ-BYLOCK Davalarını Etkiyecek İstinaf Kararı
Birinci derece mahkemesinin gerekçeli kararının kopyala yapıştır ile oluşturulan, hükümle somut bağları bulunmayan kısımlarını dikkate almadık. Kararın kritik etmeğe değer bölümü: V-DELİLLERİN TAHLİLİ VE SUÇUN VASIFLANDIRILMASI;...
İlama dayalı bir alacak ilamsız takip konusu yapılamaz
T.C. YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME GENEL KURULU E. 2017/2 K. 2017/3 T. 26.5.2017 ÖZET: İlama dayalı bir alacak ilamsız takip konusu yapılamaz. İlamların genel haciz yolu ile ilamsız takibe konu edilmesinin icra hukukuna ve yargılama tekniğine...
İcra takibinden sonra zamanaşımı
T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2016/25178 K. 2017/16438 T. 28.12.2017 2004/m.33a,59, 62 ÖZET: Dava, icranın geri bırakılması istemine ilişkindir. Alacaklının sadece haciz talebinde bulunması yeterli olmayıp, işlemin zamanaşımını kesmesi...
Haksız mal edinme
Haksız mal edinme, yetersiz araştırma ile verilen hükmün düzeltilerek onanmasının yasaya aykırılığı nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavclığının itirazının kabulü ve bozmaya karar verilmesi, 19. Ceza Dairesi 2018/1481 E. , 2018/1569...
Maddi gerçek aydınlatılmadan, her türlü şüphen uzak kesin kanaat oluşmadan nitelikli dolandırıcılıktan cezaya hükmedilemez
15. Ceza Dairesi 2018/1350 E. , 2018/1408 K. Maddi gerçek aydınlatılmadan, her türlü şüphen uzak kesin kanaat oluşmadan nitelikli dolandırıcılıktan cezaya hükmedilemez "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Nitelikli dolandırıcılık...
İmzaya itirazda inkâr tazminatı ve para ceza sorumluluğu
ÖZET Somut olayda, takibin geçici olarak durdurulmasına karar verilmiş ise de, yukarıda özetlenen açık yasa hükmüne göre, mahkemece İİK.68/a maddesinin 4. fıkrasına göre yapılacak bir imza incelemesi neticesinde tarafların tazminatla sorumlu...
Tüzel kişilere ödeme emrinin tebliği
ÖZET Tüzel kişilere(limitet, A.Ş., Kooperatifler) 21. Maddeye göre yapılan tebligatlarda tebliğ memurunun  muhatabın adreste bulunmama nedenini araştırma, adrese dönüp dönmeyeceğini tespit etme zorunluluğu yoktur. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ...
Yargıtay'dan soyut gerekçe ile KHK ile işten çıkarmaya bozma
Soyut gerekçe ile KHK ile işten çıkarmaya bozma ÖZET Örgüt ile ilişkisi olduğundan şüphe duyulmasını gerektiren nedenleri ispat edemediği, feshin ''işletmesel gereklilik'' denilerek yapıldığı, feshin geçerli nedene...
Senette düzenleme yeri belli değilse
Senette düzenleme yeri belli değilse ÖZET Senetlerde düzenleme yeri yazılmadığından kambiyo senedi olarak kabulü mümkün değildir, mahkeme bu hususu resen gözetmek durumundadır. 12. Hukuk Dairesi 201312935 E. , 2013/21855 K. "İçtihat Metni"...
Münfesih duruma düşen şirkete icra takibi
Ticaret Sicilinden kaydı silinen şirketin ihyası, taraf teşkili 11. Hukuk Dairesi 2018/401 E. , 2018/1193 K. "İçtihat Metni" Taraflar arasında görülen davada İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesi'nce verilen 15/11/2017 tarih ve...
Karşılık çeke ceza neden geri geldi?
Karşılıksız çeke adli cezanın neden geri geldiğini anlamak için karşılıksız çeke adli cezayı kaldıran hükümet tasarısının genel gerekçesine bakmak yeter. Tasarının genel gerekçesine yansıyan anlayışa göre karşılıksız çekin...
VDENR , vergi tekniği raporunda yer alan soyut, klişe ibarelerle cezaya hükmedildiği, somut olaylara değinilmediği gerekçesiyle bozma kararı
ÖZET Sanık hakkında sahte fatura düzenlemekten dava açılmış, KDV beyanlarını matrahsız olması, şirkette çalışanının bulunmaması, BA/BS beyanlarının verilmediği, kurumlar vergisi, geçici kurumlar ve stopaj gelir vergisi beyannamelerini...
Usulüne uygun mütalaa olmaksızın açılan sahte fatura davası
Usulüne uygun mütalaa olmaksızın açılan sahte fatura davası ÖZET Defterdar veya Vergi Dairesi Başkanı adına imza atmaya yetkili olanlardan mütalaa alınmadan, usulüne uygun alınmayan mütalaa ile ceza davası açılmış olduğundan...
Karşılıksız çek cezası neden kaldırıldı, neden geri geldi?
Karşılıksız çek cezalarının kaldırılması 2008 küresel krizinden sonra ülke gündemine girdi. Küresel krizden önce mahkemelerde yüzbinlerce karşılıksız çek davası mevcuttu. Küresel kriz karşılıksız çekte sosyal patlamaya neden oldu....
Şubat 2018 tarihli FETÖ-BYLOCK Yargıtay bozma kararları
​​​​​​​Av. Refik Çağlar Dilber'in yorumuyla 16. Ceza Dairesi 2017/3394 E. , 2018/453 K. 22.02.2018 tarihli kararında kovuşturma aşamasından sonra dosyaya eklenen ByLock analiz raporunun CMK'nın 217. maddesi uyarınca mahkeme...
BYLOCK ve Aristo Mantığı
Aristo mantığında önermeler bir doğru düşünme yöntemi olarak kabul edilir. Bir önerme; Bütün kuşlar uçar, Karga da bir kuştur, o halde karga da uçar. Bu önerme ile birçok doğru sonuca varmak mümkündür. İlk bakışta her durumda doğru...
Kes yapıştır yöntemiyle gerekçesiz karar oluşturma
Kes yapıştır yöntemiyle gerekçesiz karar oluşturma YARGITAY 7. CEZA DAİRESİ E. 2017/9521 K. 2017/11096 T. 25.12.2017 2709/m.141/3 5271/m.34, 230, 289/9 ÖZET : İddia, savunma, sanıkların leh ve aleyhindeki kanıtların tartışılması, sanıkların...
Tanıkların mahkeme huzurunda dinlenmesi, tapiler, şüpheden sanık yararlanır
Tanıkların mahkeme huzurunda dinlenmesi, tapiler, şüpheden sanık yararlanır Ceza Dairesi         2016/2822 E.  ,  2017/993 K. ÖZET CMK'nın 217. maddesinin 1. fıkrası hükmü gereği mahkeme...