08 Kasım 2012 Perşembe 12:40
Müddetname hesaplaması 2

ŞARTLA SALIVERİLME

MADDE 19 - (Değişik 1712 - 3.5.1973) (Değişik 1. fıkra: 3267 - 11.3.1986) (Değişik ibare: 5218 - 14.7.2004 / m.1/E-3) "Ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezasına hükümlüler 25" yıllarını; müebbet ağır hapis cezasına hükümlüler 20 yıllarını; diğer şahsî hürriyeti bağlayıcı cezalara mahkum edilmiş olanlar hükümlülük süresinin 1/2'sini; çekmiş olup da Tüzüğe göre iyi halli hükümlü niteliğinde bulundukları takdirde, talepleri olmasa dahi şahsi şartla salıverilirler.

(Değişik 2. fıkra: 3653 - 6.6.1990) Tutuklu veya hükümlü iken firar edenler, firara teşebbüs suçundan veya cezaevi idaresine karşı ayaklanma suçundan mahkum edilmiş olanlar ile disiplin cezası olarak dört defa hücre hapsi cezası almış olanların yukarıdaki fıkra hükmünden yararlanabilmeleri için, bunlardan; (Değişik ibare: 5218 - 14.7.2004 / m.1/E-3) "ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezasına hükümlülerin 29" yıllarını, müebbet ağır hapse mahkum olanların 25 yıllarını, diğer şahsî hürriyeti bağlayıcı cezalara mahkum olanların ise hükümlülük sürelerinin 2/3'ünü çekmiş olmaları şarttır. Tutuklu veya hükümlü iken iki defa firar edenler, iki defa firara teşebbüs suçundan veya iki defa cezaevi idaresine karşı ayaklanma suçundan mahkum edilmiş olanların yukarıdaki fıkra hükmünden yararlanabilmeleri için, bunlardan; (Değişik ibare: 5218 - 14.7.2004 / m.1/E-3) "ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezasına hükümlülerin 32" yıllarını, müebbet ağır hapse mahkum olanların 28 yıllarını, diğer şahsî hürriyeti bağlayıcı cezalara mahkum olanların ise hükümlülük sürelerinin 3/4'ünü çekmiş olmaları şarttır.

Yukardaki nisbetlerin tayininde hükümlünün tutuklu kaldığı günler de hesaba katılır.

Şartla salıverilmeyigerektirir mahiyette cezaevi idaresi tarafından verilen gerekçeli mütalâa,hükmü veren mahkemeye, hükümlü başka bir yerde bulunuyorsa, hükümlünün bulunduğu yerdeki hükmü veren mahkeme derecesinde bulunan mahkemeye tevdiedilir. Mahkeme bu mütelâayı uygun görürse şartla salıverilme kararı derhalyerine getirilir.

Mahkeme şartlasalıverilmeyi uygun görmediği takdirde gerekçesini kararında gösterir.

Bu karara karşı hükümlü,vekili, kanuni mümessili veya Cumhuriyet Savcısı tarafından acele itiraz yoluna başvurulabilir.

Kısa süreli hürriyetibağlayıcı cezalarının bu Kanunun 8 inci maddesinin 1, 2 ve 3 üncü bentlerinegöre infazına karar verilenler şartla salıverilmeden yararlanamazlar.

Şartla salıverilmiş olanhükümlüler hakkında şartla salıverilme süresinin sonuna kadar Türk Ceza Kanununun 28 inci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkraları hükümleri uygulanır.

Şartla salıverme, hükümlünün iktidarı nisbetinde şahsî hakları tazmin etmesi şartına talik edilebilir.

(Ek fıkra: 2638 - 17.3.1982 / m.3) (...) (Madde 19 un son fıkrası, 6 Haziran 1990 tarih ve 3653 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.) (*)
_____

(*) 1 - 3.8.2002 tarih ve 4771 sayılı kanunun 1-A maddesi hükmü gereğince, Savaş ve çok yakın savaş tehdidi hallerinde işlenmiş suçlar için öngörülen idam cezaları hariç olmak üzere, kanunda yer alan idam cezaları müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülmüştür.

Şu kadar ki,

Aynı Kanunun 1-A-b maddesi gereğince, Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 19 ve Ek 2 nci maddelerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ölüm cezalarının yerine getirilmemesine karar verilenlere ilişkin hükümleri saklıdır.

2 - Aynı Kanunun 1-B maddesi hükmü gereğince, idam cezaları müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülen terör suçluları hakkında Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun şartla salıverilmeye ilişkin hükümleri uygulanmaz. Bunlar hakkında müebbet ağır hapis cezası ölünceye kadar devam eder.

EK MADDE 2 - (Ek: 2148 - 1.6.1978 / m.1) Hükümlülerin yarı açık veyaaçık cezaevlerine seçilmelerine karar verme işlemi, Adalet Bakanlığınca heryılın Ocak ayı içerisinde tespit edilerek Cumhuriyet Savcılıklarına bildirilen şartla salıverilme tarihine göre yapılır. Bakanlıkça bildirilen bu tarih aşılmamak ve kapalı kurumlarda çalışanlara öncelik tanınmak kaydıyla; 9, 10 ve11 inci maddeler gereğince tabi tutulacakları müşahadeleri sonucu yarı açık veya açık müesseselere nakl olunan hükümlülerin; anılan müesseselerde kaldıkları her ay için 6 gün, 19 uncu maddenin 1, 2 ve 3 üncü fıkralarına göre tespit edilecek şartla salıverilme tarihlerinden indirilmek suretiyle şartla salıverilme işlemi yapılır.

Kapalı infaz kurumlarında bulunanlardan yarı açık veya açık infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanıp da olanak sağlanmaması sebebiyle naklolunamayanlar ile aynı nitelikleri haiz oldukları halde yaş ve bedeni kabiliyetleri itibarıyla çalışma şartlarına intibak edemiyecekleri tespit edilenlerin, iktisap ettikleri hak tarihinden sonra kapalı kurumlarda geçirecekleri süreleri de yarı açık veya açık müesseselerde geçmiş sayılır.

1 ve 2 nci fıkralardaki indirimden yararlananların, yarı açık veya açıkkurumlara ayrılmalarına ilişkin idare kurulu kararından önce tutuklu ve hükümlü olarak çalışmak veya çalışmak isteyip de çalıştırılmasına olanak sağlanamaması suretiyle veya yaş ve bedeni kabiliyetleri itibarıyla çalışamayanların, iyi hallilikle geçirdikleri günler, 1 inci fıkradaki indirime esas sürelerine eklenir.

Her iki halde de yapılacak indirimlerde 1 aydan az süreler hesaba katılmaz.

Şartla salıverilmenin geri alınmasına karar verilmesi halinde, bu kararla birlikte 1, 2 ve 3 üncü fıkralar gereğince yapılan indirim de geri alınmış olur.

Yarı açık veya açık müesseselerden ve 2 nci fıkrada belirtilen nitelikleri haiz olduğu halde kapalı müesseselerden firar edenlerle, en az iki defa kapalı cezaevlerine iade edilenler veya yarı açık veya açık cezaevlerinden kapalı kurumlara iadeyi gerektiren hareketleri sebebiyle 2 nci fıkraya görekazandıkları hakları en az iki defa kaybedenler; evvelce yarı açık veya açık müesseselerde veya bu kurumlara ayrılmaya hak kazandıkları tarihten sonra kapalı cezaevlerinde geçirdikleri süreler dahil hiçbir surette indirimden yararlanamazlar.

(Ek fıkra: 3267 - 11.3.1986 / m.3) Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalara mahkûm olanlar hakkında da, müşahadeye tâbi tutulma ve açık ve yarıaçık müesseselere ayrılma şartları aranmaksızın bu madde hükümleri uygulanır.

(...) (Ek Madde 2 nin 8. fıkrası, 21.7.2004 tarih ve 25529 sayılı R.G.'de yayımlanan, 14.7.2004 tarih ve 5218 sayılı kanunun Madde 1/E-4 hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 

(Ek fıkra: 3333 - 26.3.1987 / m.3) Hükümlülerin bu maddede belirtilen indirimden yararlanarak şartla salıverilmeleri için, açık veya yarıaçık cezaevlerine ayrılmalarına dair cezaevi idare kurullarınca verilecek kararlar ve müşahade dosyaları Bakanlığa gönderilmez. (*)
_____

(*) 1 - 3.8.2002 tarih ve 4771 sayılı kanunun 1-A maddesi hükmü gereğince, Savaş ve çok yakın savaş tehdidi hallerinde işlenmiş suçlar için öngörülen idam cezaları hariç olmak üzere, kanunda yer alan idam cezaları müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülmüştür.

Şu kadar ki,

Aynı Kanunun 1-A-b maddesi gereğince, Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 19 ve Ek 2 nci maddelerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ölüm cezalarının yerine getirilmemesine karar verilenlere ilişkin hükümleri saklıdır.

2 - Aynı Kanunun 1-B maddesi hükmü gereğince, idam cezaları müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülen terör suçluları hakkında Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun şartla salıverilmeye ilişkin hükümleri uygulanmaz. Bunlar hakkında müebbet ağır hapis cezası ölünceye kadar devam eder.

 ÖRNEK (2) : Suç tarihi 15.10.2004 dir. Suç tarihinde hükümlünün yaşı 18 den büyüktür. Ceza süresi 1 Yıl hapistir. Hükümlünün 1 gün Nezaret ve 35 gün Tutukluluğu vardır. Cezaevine 25.03.2009’da girerse, Şartla Tahliye tarihi ve Bihakkın tahliye tarihi nedir?

 

1-) Koşullu Salıverme Tarihini bulmak için:

 

Önce tüm Ceza güne çevrilir.

1 Yıl Hapis  =  365 gündür.

Örneğimizde Suç tarihi 15.10.2004 tarihidir.

Suç tarihi 01.06.2005’den önce olduğu için, (Yeni İnfaz Yasasının yürürlük tarihinden önce) Eski 647 Sayılı infaz Kanunun 19.md.si ve 2148 s k. nun Ek. 2 md.si gereği, indirim oranı (1/2 , ayda 6 gündür)

Buna göre işlem yaparsak: 

365 gün ÷ 2     = 182.5 dır. (Küsurat sanığın lehine olarak 183 gün olarak hesaplanır.)

182.5 gün ÷ 30    =  6

6  x  6  = 36 gün 

 

Hükümlünün yararlanması :

1/2  den yararlanması            -     183 gün

Ayda 6 günden yararlanması  -      36 gün

Tutukluktan yararlanması        -      35 gün

Nezaretten yararlanamsı         -       1 gün

                                           +_______

                                                  255  gün Toplam yararlanacağı

 

365  gün           - Toplam süre

255  gün           - Toplam yararlanacağı süre

-______         

110  gün          (Yatacağı Süre) 

 

Cezaevine girdiği  tarih : 25.03.2009 olduğundan,

Mart Ayından        -   6 gün yatar

Nisan Ayından      -  30 gün yatar

Mayıs Ayından      -  31 gün yatar

Haziran Ayından   -  30 gün yatar

Temmuz Ayından  -  13 gün yatar

                       +__________

                            110 gün

 

Koşullu Salıverme Tarihi : 13.07.2009’dur. 

 

 

2-) Bihakkın Tahliye Tarihini bulmak için :

 

Toplam Ceza süresinden, tutukta ve nezarette kaldığı süre toplamı çıkarılır. Bihakkın süresi bulunur.

 365 gün     - Toplam Ceza süresi

  36 gün     - Tutukluluk ve Nezaret toplamı

-______   

  329  gün’dür. 

 

Cezaevine giriş tarihi :  25.03.2009 olduğundan,

Mart Ayından              -  6 gün

Nisan Ayından             - 30 gün

Mayıs Ayından             - 31 gün

Haziran Ayından          - 30 gün

Temmuz Ayından         - 31 gün

Ağustos Ayından         - 31 gün

Eylül Ayından              - 30 gün

Ekim Ayından              - 31 gün

Kasım Ayından             - 30 gün

Aralık Ayından            -  31 gün

Ocak Ayından             - 31 gün     -( 2010 Yılı)

Şubat Ayından            - 17 gün                                          

                               +_____

                                 329  gün 

 

Bihakkın tahliye tarihi : 17.02.2010 tarihidir.

İnfazda suçun işlenme tarihinin ayrı bir önemi vardır.

kararara.com sitesi geliştirdiği bir programla infaz (yatar) hesaplamayı kolaylaştırdı. Bazı barolar şimdiden sitelerinden programa  link vermiş bulunuyor.


Son Güncelleme: 28.01.2014 13:31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.