20 Eylül 2013 Cuma 09:55
BASIN VE ENFORMASYON UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü)tan:

BASIN VE ENFORMASYON UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Basın ve Enformasyon Uzman Yardımcılarının işe alımı, yetiştirilmesi, Basın ve Enformasyon Uzmanlığına atanması ve Basın ve Enformasyon Uzmanları ile Basın ve Enformasyon Uzman Yardımcılarının görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Basın ve Enformasyon Uzman Yardımcılığına atanmak isteyen adaylar ile Basın ve Enformasyon Uzmanı ve Uzman Yardımcıları hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesi ile 8/6/1984 tarihli ve 231 sayılı Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Genel Müdür: Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürünü,

b) Genel Müdürlük: Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünü,

c) Giriş Sınavı: Basın ve Enformasyon Uzman Yardımcılığı giriş sınavını,

ç) Giriş Sınavı Kurulu: Basın ve Enformasyon Uzman Yardımcılığı giriş sınavı kurulunu,

d) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,

e) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

f) Uzman: Basın ve Enformasyon Uzmanını,

g) Uzman Yardımcısı: Basın ve Enformasyon Uzman Yardımcısını,

ğ) Tez ve Yeterlik Sınavı Kurulu: Basın ve Enformasyon Uzmanlığı tez ve yeterlik sınav kurulunu,

h) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ı) Yeterlik Sınavı: Basın ve Enformasyon Uzmanlığı yeterlik sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Giriş Sınavı ve Uzman Yardımcılığına Atanma

Giriş sınavı

MADDE 5 (1) Genel Müdürlükte görevlendirilecek uzman yardımcıları, kadro ve ihtiyaç durumları dikkate alınarak, Genel Müdürlükçe uygun görülecek tarihlerde açılacak giriş sınavı ile alınırlar.

(2) Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya yalnızca sözlü olarak tek aşamalı yapılabilir.

Sınav kurulları

MADDE 6 (1) Giriş Sınavı Kurulu ile Tez ve Yeterlik Sınavı Kurulu, Genel Müdür veya görevlendireceği genel müdür yardımcısının başkanlığında; genel müdür yardımcıları, I. Hukuk Müşaviri ve daire başkanları arasından Genel Müdür tarafından belirlenecek toplam beş asil ve üç yedek üyeden oluşur.

(2) Genel Müdürlükçe lüzum görülmesi halinde, öğretim üyeleri ile diğer kamu idarelerinden konusunda uzman kişiler Kurul üyesi olarak görevlendirilebilirler. Ancak bu şekilde görevlendirilecek üye sayısı üçü geçemez.

(3) Kurul üyeleri kendilerinin veya boşanmış olsalar dahi eşlerinin ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev alamazlar.

(4) Sınav Kurulları üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

(5) Sınav Kurullarının sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

Giriş sınavı duyurusu

MADDE 7 (1) Giriş sınavı tarihinden en az otuz gün önce öğrenim dalları itibariyle atama yapılacak kadroların sayı, sınıf, unvan ve dereceleri, sınava kabul edilecek aday sayısı, sınava katılacaklarda aranacak genel ve özel şartlar, başvuru tarihleri, yeri ve şekli ile başvuruda istenecek belgeler, sınavın yeri, zamanı, sınav konuları ve değerlendirme yöntemleri Resmî Gazetede, Genel Müdürlük internet sayfasında ve Türkiye genelinde yayınlanan baskı sayısı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ilân vermek suretiyle duyurulur.

Giriş sınavına başvuru şartları

MADDE 8 (1) Giriş sınavına katılabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Genel Müdürlüğün kadro ve ihtiyaç durumuna göre;

1) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, işletme ve iktisat fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından,

2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren iletişim ve mühendislik fakülteleri ile matematik, istatistik, mütercim-tercümanlık, fotoğraf, grafik ile sinema ve televizyon bölümleri veya filoloji ve edebiyat fakültelerinin dil eğitimi veren bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından,

mezun olmak,

c) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış KPSSde, giriş sınavı ilânında belirtilen puan türü veya türlerinden, aynı ilânda belirtilen taban puanı almış olmak,

ç) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

şarttır.

(2) Genel Müdürlük, birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen mezuniyet koşullarına uygun olarak öğrenim alanları ve bunlara ilişkin kontenjanları belirleyebilir.

Başvuru şekli ve belgeleri

MADDE 9 (1) Giriş sınavına başvuru; şahsen, elden veya posta yoluyla ilânda belirtilen adrese veya ilânda belirtildiği takdirde internet erişimi üzerinden yapılır. Postadaki gecikmeler ve ilânda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

(2) Giriş sınavına girecek adaylardan başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir:

a) Sınav başvuru formu,

b) KPSS sonuç belgesinin aslı ya da onaylı örneği veya bilgisayar çıktısı,

c) İki adet vesikalık fotoğraf,

ç) Yükseköğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı ya da belgenin verildiği Kurumca veya Genel Müdürlükçe onaylı örneği,

d) Erkek adayların askerlik durumuna dair yazılı beyanı,

e) Adli sicil kaydı olup olmadığına dair yazılı beyan,

f) Adayın özgeçmişi.

(3) İkinci fıkranın (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen belgeler, sadece sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylardan istenir. Adayların söz konusu belgeleri, Genel Müdürlük tarafından belirlenecek tarihe kadar teslim etmesi zorunludur.

(4) İstenilen belgeleri süresinde teslim etmeyenler ile belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında ilgili mercilere suç duyurusunda bulunulur.

Giriş sınavına çağrı

MADDE 10 (1) Süresi içinde yapılan başvurular ve başvuru belgeleri Genel Müdürlük tarafından incelenerek gerekli şartları taşıyanlar belirlenir ve adayların listesi düzenlenir.

(2) Giriş sınavının yazılı ve sözlü yapılması halinde, başvuran adaylardan KPSS sonuçlarına göre en yüksek puana sahip olandan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının en fazla yirmi katına; sadece sözlü yapılması halinde en fazla dört katına kadar aday çağrılır. Sonuncu adayla aynı puana sahip olanlar da dâhil edilerek sınava gireceklerin listesi Genel Müdürlük internet sayfasında yayınlanır.

Giriş sınavı ve konuları

MADDE 11 (1) Giriş sınavının yazılı aşaması mezun olunan bölümlerin müfredatı dikkate alınarak belirlenen alan bilgisi konuları (%80) ile Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin temel konuları (%20) kapsayacak şekilde yapılır. Sınav konularının alt başlıkları ve diğer hususlar sınav duyurusunda belirtilir.

(2) Yazılı sınav Genel Müdürlük tarafından yapılır veya Millî Eğitim Bakanlığı, ÖSYM, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.

(3) Giriş sınavının sözlü aşamasında ya da giriş sınavının sadece sözlü yapılması halinde sınavda adayın;

a) Birinci fıkrada belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Giriş sınavının değerlendirilmesi ve duyurulması

MADDE 12 (1) Giriş sınavının yazılı aşamasında başarılı sayılmak için en az yetmiş puan alınması şarttır. Yazılı sınavda başarılı olanlar arasından, en yüksek puandan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının en fazla dört katı kadar aday ile son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar sözlü aşamaya girmeye hak kazanır.

(2) Yazılı sınav sonuçları, Genel Müdürlük internet sayfasında yayınlanmak suretiyle ilân edilir. İlânda, sözlü aşamaya girmeye hak kazanan adayların sınav yeri, tarihi ve saati de belirtilir. İlân dışında adaylara ayrıca tebligat yapılmaz.

(3) Sözlü sınavda adaylar, Kurul tarafından 11 inci maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında ayrıca herhangi bir kayıt tutulmaz. Kurulun başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalaması adayın puanıdır. Sözlü aşamadan geçmek için, sınav kurulu üyelerinin puanlarının aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.

(4) Giriş sınavı puanı, yazılı sınav yapılması halinde yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak, sadece sözlü sınav yapılması durumunda sözlü sınav puanı esas alınmak suretiyle belirlenir. Adayların giriş sınavı puanlarının aynı olması halinde sırasıyla, yazılı sınav puanı ve KPSS puanı yüksek olana öncelik verilir. Giriş sınavı sonuçları, sınav kurulunca puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle başarı derecesine göre liste halinde tespit edilerek bir tutanağa bağlanır.

(5) Kadro durumu ve ihtiyaca göre belirlenen yeteri kadar aday yarışma sınavını kazanmış sayılır. Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış adaylardan başarı sıralamasına göre, ilâna çıkılan boş kadro sayısının yarısı kadar yedek aday belirlenir. Yedek adayların hakları, sınav sonuçlarının ilânından itibaren bir yılı aşmamak üzere müteakip sınavın ilânına kadar geçerlidir.

(6) Giriş sınavı sonuçları, yazılı olarak ve Genel Müdürlük internet sayfasından yayınlanmak suretiyle ilgililere duyurulur.

Uzman yardımcısı olarak atanma

MADDE 13 (1) Giriş sınavını kazananlar arasından asil listede yer alanlardan başlamak üzere ilânda belirtilen boş kadro sayısı kadar aday başarı sıralamasına göre uzman yardımcılığı kadrosuna atanır.

(2) Giriş sınavını kazananların uzman yardımcılığı kadrolarına atanmaları için Genel Müdürlük tarafından bildirilen süre içinde aşağıdaki belgelerle birlikte İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına başvurmaları gereklidir;

a) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanı,

b) Mal bildirimi,

c) Dört adet vesikalık fotoğraf.

(3) İkinci fıkrada belirtilen süre içinde geçerli bir mazereti olmaksızın başvurmayan adayların atamaları yapılmaz. Bu şekilde atama yapılamayan kadrolara veya ataması yapıldığı halde göreve başlamayan ya da göreve başlayıp da ayrılanların yerine, yedek adaylardan başarı sıralamasına göre atama yapılır.

(4) Giriş sınavı sonunda göreve başlatılanlar on beş gün içinde Devlet Personel Başkanlığı ve ÖSYMye bildirilir.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 14 (1) Uzman yardımcısı kadrolarına atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında saklanır. Atanamayanların başvuru belgeleri ise giriş sınavı sonuçlarının ilânını izleyen iki ay içinde talepleri halinde ilgililere elden iade edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uzman Yardımcılığı Dönemi ve Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesi

Yetiştirme programı

MADDE 15 (1) Uzman yardımcıları için İnsan Kaynakları Dairesi Başkanınca bir yetiştirme planı hazırlanır ve bu plan uzman yardımcılarının atanmalarını takip eden bir ay içerisinde Genel Müdür tarafından onaylanır.

(2) Yetiştirme planı;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 55 inci maddesi ve 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ilk üç ay içerisinde temel ve hazırlayıcı eğitim verilmesini,

b) Uzman yardımcısına, yetiştirilmesinin ilk altı ayı içerisinde, atandığı birim dışında, Genel Müdürlük birimlerinde toplam bir aydan az olmamak üzere staj yaptırılmasını,

c) Mesleki mevzuat ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerilerin edinilmesini,

ç) Yazışma, rapor yazma, bilimsel araştırma ve inceleme tekniklerinin geliştirilmesini,

d) Stratejik yönetim anlayışı konularında gerekli bilgi ve yeteneğin kazandırılmasını,

e) Genel Müdürlük görev alanıyla ilgili uzmanlaşma için gerekli tanım, kavram, yöntem ve uygulamalara ilişkin temel bilgiler, kurumsal kültür, mesleki etik ve temsil kabiliyetinin kazandırılmasını,

sağlamaya yönelik hazırlanır.

(3) Uzman ve uzman yardımcılarının yetiştirilmesine yönelik olarak ayrıca;

a) Yabancı dil bilgilerinin geliştirilmesine,

b) Genel Müdürlüğün çalışma alanı ile ilgili yurt içi ya da yurt dışı konferans, seminer, staj, eğitim, inceleme ve araştırmalara katılım yoluyla tecrübe kazandırılmasına,

yönelik tedbirler alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tez, Yeterlik Sınavı ve Uzmanlığa Atanma

Tez çalışmalarına başlama

MADDE 16 (1) Uzmanlık tezi çalışmalarına başlanmadan önce, 6 ncı maddede belirtilen usulle Tez ve Yeterlik Sınavı Kurulu oluşturulur. Her bir uzman yardımcısının hazırlayacağı uzmanlık tezinin konusu ile tez danışmanı, aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izin süreleri hariç olmak üzere iki yıllık hizmet sürelerinin tamamlanmasını müteakip bir ay içinde belirlenir.

(2) Uzman yardımcısı tarafından üç tez konusu ve öğretim üyeleri veya daire başkanları arasından en fazla üç tez danışmanı belirlenerek İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı aracılığıyla Tez ve Yeterlik Sınavı Kuruluna önerilir. Tez konusu ve tez danışmanı, önerilerle sınırlı olmaksızın Tez ve Yeterlik Sınavı Kurulu tarafından belirlenerek ilgililere duyurulur.

(3) Tez konusunun uygun bulunmaması halinde, uzman yardımcısı on beş gün içinde onay makamının önerileri doğrultusunda yeni bir tez konusu belirler. Belirlenen tez konusu aynı usulle onaya sunulur. Tez konusunun ikinci kez uygun görülmemesi halinde, onay makamı tarafından yeni bir tez konusu resen belirlenir.

(4) Genel Müdürlük içerisinden belirlenen tez danışmanının sadece bir tez için danışmanlık yapması esastır.

Tezin hazırlanması

MADDE 17 (1) Uzmanlık tezlerinin tez danışmanı rehberliğinde, bilimsel araştırma esaslarına uygun olması gerekir.

(2) Tezin hazırlanmasında, konunun başka bir kurum ve kuruluşta uzmanlık, yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir ad altında içerik ve sonuçları açısından aynı şekilde incelenip savunulmamış olması esastır.

(3) Uzman yardımcısının hazırlayacağı tezin kendi görüş ve değerlendirmeleri ile önerilerini içermesi ve bilimsel çalışma etiğine uygun olması gerekir.

(4) Tez döneminde uzman yardımcısına teziyle ilgili araştırmaları için gerekli kolaylık sağlanır.

Tezin teslimi

MADDE 18 (1) Tez konusunun ilgililere duyurulmasından itibaren on iki ay içerisinde tezin uzman yardımcısı tarafından İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına teslimi zorunludur. Tez danışmanları da rehberlik ettikleri tez hakkındaki görüşlerini ve uzman yardımcılarının çalışmasını bir rapor halinde tezin son halinin kendisine tesliminden itibaren bir ay içinde anılan Başkanlığa iletir.

(2) Danışman görüşü ve tez, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca bir hafta içerisinde Tez ve Yeterlik Sınavı Kuruluna iletilir.

(3) Geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içinde tezlerini sunmayanlara bir defaya mahsus olmak üzere altı ayı aşmamak üzere ek süre verilir.

Tez değerlendirme

MADDE 19 (1) Tez ve Yeterlik Sınavı Kurulu, tezi inceleyerek ve uzman yardımcısının sözlü tez savunmasını alarak tezle ilgili değerlendirmesini yapar. Tezin başarılı ya da başarısız olduğuna oy çokluğuyla karar verilir. Kararın, tezin Kurula iletilmesinden itibaren en geç iki ay içerisinde verilmesi esastır.

(2) Tezi başarısız bulunan uzman yardımcısına, tezde tespit edilen aksaklıklar yazılı olarak bildirilir ve yeni bir tez hazırlaması için altı aya kadar ek süre tanınır. Yeniden yazılan tez aynı usulle tekrar değerlendirilir.

Yeterlik sınavına girmeye hak kazanma

MADDE 20 (1) Uzman yardımcılarının yeterlik sınavına girebilmesi için adaylıkta geçen süreler dâhil aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç en az üç yıl uzman yardımcısı olarak görev yapmış olması ve hazırladıkları uzmanlık tezlerinin başarılı kabul edilmesi şarttır.

(2) Yeterlik sınavı, Tez ve Yeterlik Sınavı Kurulu tarafından uygun görülen yer ve tarihte yazılı ve sözlü olarak yapılır.

(3) Yeterlik sınavı, Genel Müdürlüğün görev ve çalışmaları ile ilgili uygulamalardan oluşur. Konuların kapsamı, yeterlik sınavından en az altı ay önce yazılı olarak duyurulur.

(4) Yeterlik sınavında başarılı olabilmek için yazılı ve sözlü sınavların her birinden  yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alınması şarttır.

(5) Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.

Uzmanlığa atanma

MADDE 21 (1) Uzman olarak atanabilmek için;

a) Yeterlik sınavında başarılı olmak,

b) Uzman yardımcılığı dönemi içinde alınmış olmak kaydıyla, YDSden asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye, yeterlik sınav tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde sahip olmak,

şarttır.

(2) Birinci fıkradaki şartları yerine getiren uzman yardımcısı, yeterlik sınavındaki başarı sıralamasına göre durumuna uygun uzman kadrosuna atanır.

Başarısızlık hali ve başka kadroya nakil

MADDE 22 (1) Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci yeterlik sınavında da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanamayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve Genel Müdürlükte durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Uzman ve Uzman Yardımcılarının Görev ve Yetkileri ile Eğitimi

Görev ve yetki

MADDE 23 (1) Uzman ve uzman yardımcıları görevli bulundukları hizmet birimindeki birim amirlerine bağlı olarak;

a) Birimin görev alanıyla ilgili verilen görevleri yerine getirmek,

b) Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin olarak politika, strateji ve hedeflerin belirlenmesi, mevzuatın geliştirilmesi, uygulamadaki aksaklıkların tespiti ve benzeri amaçlarla her türlü araştırma ve incelemeler yaparak önerilerde bulunmak,

c) Genel Müdürlük hizmetlerinde etkinlik, verimlilik ve performansın artırılması ile norm ve standart birliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarda bulunmak, genel uygulama ilkelerinin saptanması ve birimler arası eşgüdüm sağlanması için ortak çalışma yapmak,

ç) Görevli olduğu konuyla ilgili her türlü bilgi ve veriyi derlemek ve değerlendirmek,

d) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda proje önerileri getirmek ve geliştirmek,

e) Görevlendirildikleri konularda Genel Müdürlük içinde ya da başka kurumlarda eğitimler vermek,

f) Görev alanıyla ilgili ulusal veya uluslararası komisyon, kurs, seminer, toplantı ve çalışmaları takip etmek,

g) Görevli olduğu konularda, Genel Müdürlük ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasındaki irtibatı sağlamak,

ğ) Benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek,

ile görevlidirler.

Hizmet içi eğitim

MADDE 24 (1) Genel Müdürlük, uzman ve uzman yardımcıları için uygun bulacağı zamanlarda ilgili birim amirlerinin teklifi üzerine veya doğrudan hizmet içi eğitim programları düzenleyebilir.

(2) Eğitimler Genel Müdürlük personeli tarafından verilebileceği gibi ihtiyaç duyulması halinde öğretim üyeleri, diğer kamu idarelerinin personeli ile konusunda uzman özel sektör çalışanlarından faydalanılabilir.

Yurt dışında eğitim

MADDE 25 (1) Uzmanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde araştırma yapmak, mesleki bilgi ve görgülerini arttırmak, lisansüstü eğitim yapmak amacıyla yurt dışına gönderilebilirler.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İtiraz

MADDE 26 (1) Giriş sınavı ile yeterlik sınav sonuçlarına yedi gün içerisinde itiraz edilebilir. İtirazlar, ilgili kurul tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır.

Kariyer dışı uzman atanamayacağı

MADDE 27 (1) Uzman ve uzman yardımcısı kadrolarına, bu Yönetmelik hükümleri dışında atama yapılamaz.

Uzmanlığa yeniden atama

MADDE 28 (1) Uzman unvanını kazandıktan sonra çeşitli sebeplerle görevinden ayrılanlar, talepleri halinde boş kadro olması, ihtiyaç bulunması ve gereken şartları kaybetmemiş olmaları koşuluyla uzman kadrosuna yeniden atanabilirler.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 29 (1) 7/12/2011 tarihli ve 28135 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Basın ve Enformasyon Uzmanı ve Uzman Yardımcısı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 30 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 31 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.
Son Güncelleme: 20.09.2013 10:01
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.