Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar

Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar; halk arasında cinsel suçlar olarak da bilinen TCK madde 102 ila 105 arasında düzenlenen suçlardır. Cinsel suçlar, cinsel hayata karşı işlenen cinsel amaçlı fiilleri yaptırım altına almaktadır. Cinsel suçlar; TCK 105 cinsel taciz suçu, TCK 102 cinsel saldırı suçu, TCK 103 çocukların cinsel istismarı suçu, TCK 104 reşit olmayanla cinsel ilişki suçu olarak düzenlenmiştir.

Yazımızın devamına cinsel suçlarının tamamını detaylı olarak inceleyeceğiz.

Cinsel Saldırı Suçu (TCK 102)

Cinsel saldırı suçu, bir başkasının vücuduna cinsel amaçlı temaslarda bulunulması halinde ortaya çıkar. Cinsel saldırı suçunda failin, cinsel saiklerle hareket etmesi şarttır. Cinsel amaç içermeyen temaslar cinsel saldırı suçunu oluşturmaz. Bununla birlikte, iradi olmayan temaslar cinsel saldırı suçuna sebebiyet vermez.

Örneğin otobüsün ani fren yapması nedeniyle kişinin elinin bir başkasına çarpması, ne cinsel saldırı suçunu ne de vücut dokunulmazlığına karşı suçları oluşturmaz. Önemle belirtmeliyiz ki, temasın vücudun hangi bölümüne yönelik olduğu önem arz etmez, cinsel amaçla temas edilmesi (örneğin saça dokunmak) bu kapsamda değerlendirilir.

Cinsel saldırı suçunun temel hali 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasını gerektirir. Bununla birlikte cinsel saldırı suçunun soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı hale getirilmiştir. Dolayısıyla cinsel saldırı suçunun işlenmesinden itibaren 6 ay içerisinde ihbar veya şikayette bulunulması şarttır. Cinsel saldırı suçu mağdurun cinsiyeti açısından herhangi bir farklılık oluşturmaz. Cinsiyetine bakılmaksızın herkes bu suçun mağduru/faili olabilir.

Sarkıntılık Nedir?

Cinsel saldırı suçunun sarkıntılık düzeyinde kalması ise cezanın azaltılmasına sebep olur. Sarkıntılık seviyesinde kalan cinsel suçlar, şikayete bağlı olarak 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası gerektirir. Sarkıntılık; planlı olmayan, ani ve kısa süreli temaslar olarak tanımlanabilir. Bununla birlikte failin mağduru cinsel temaslarda bulunmaya zorlaması da sarkıntılık olarak değerlendirilir.

Cinsel Saldırı Suçunun Nitelikli Hali

Cinsel saldırı suçunun vücuda organ veya sair bir cisim sokulmak suretiyle işlenmesi halinde verilecek cezanın artırılması gerekir. Bu durumda suçun soruşturulması için mağdurun şikayetine ihtiyaç duyulmaz. Fiili öğrenen adli makamlar soruşturma ve kovuşturmayı re’sen başlatabilir. Ancak fiilin eşe karşı işlenmesi halinde suç şikayete bağlı hale gelir. Cinsel saldırı suçunun nitelikli hali 12 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası gerektirir (TCK 49).

Cinsel Saldırı Suçunda Cezayı Arttıran Hususlar

Cinsel saldırı suçunun aşağıdaki şekillerde işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında arttırılır:

 • Silahla veya birden fazla kişiyle birlikte işlenmesi.
 • İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğu olan durumlardan yararlanarak işlenmesi.
 • Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı yetkinin kötüye kullanılarak işlemesi.
 • Bedensel veya ruhsal olarak kendini savunma yeteneği bulunmayan kişiye karşı.
 • Üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi bulunan birine karşı işlenmesi.
 • Üvey anne-baba-kardeş, evlatlık veya evlat edinen tarafından işlenmesi.

Bazı durumlarda cinsel saldırı suçunun işlenmesi için cebir ve şiddete başvurulabilir. Bu gibi durumlarda failin davranışları, kasten yaralama suçunun ağır sonuçlarına sebep olursa, ayrıca kasten yaralama fiilinden hüküm kurulmalıdır. Bu durumlardan farklı olarak, suçun işlenmesi halinde mağdur bitkisel hayata girer yahut ölümü ortaya çıkarsa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerekir.

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu (TCK 103)

Kural olarak 18 yaşını doldurmayan her birey çocuk olarak kabul edilmektedir. Cinsel suçların çocuklara karşı işlenmesi ise ayrı bir suç tipi olarak düzenlenmiştir. Verilecek cezalar, fiilin niteliğine ve çocuğun yaşına göre değişmektedir. Kanun koyucu, çocuklara karşı yapılan fiillere cinsel saldırı deyimi yerine cinsel istismar deyimini kullanmayı tercih etmiştir.

Çocuğun cinsel yönden istismar edilmesi halinde 8 yılda 15 yıla kadar hapis cezası gerekmektedir. Çocuğun 12 yaşını tamamlamamış olması halinde cinsel istismar eylemi için verilecek ceza 10 yıldan, sarkıntılık düzeyinde kalması halinde verilecek ceza 5 yıldan daha az olamaz. Çocuğa karşı sarkıntılık düzeyinde kalmış cinsel istismar suçu, mağdurun velisinin veya vasisinin şikayetine bağlıdır.

Cinsel istismar fiillerini ise şu şekilde sıralayabiliriz:

 • 15 yaşını tamamlamamış çocuklara karşı her türlü cinsel davranış.(TCK 103/1-a)
 • 15 yaşını tamamlamış ancak fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını ayırt edemeyen çocuğa karşı cinsel davranış. (TCK 103/1-a)
 • 15 yaşını tamamlamış çocuğa karşı cebir, tehdit gibi iradeyi etkileyen başka bir sebebe bağlı olarak gerçekleştirilen cinsel davranış.(TCK 103/1-b)

Cinsel İstismar Suçunun Nitelikli Hali

Cinsel istismar suçunun vücuda organ veya başka bir cisim sokulmak suretiyle işlenmesi halinde verilecek ceza 16 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıdır. Şayet çocuk 12 yaşını tamamlamamış olursa verilecek ceza 18 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıdır (TCK 49).

Cinsel İstismar Suçunun Daha Fazla Cezayı Gerektiren Halleri

Aşağıda yer alan hususlardan birinin varlığı halinde verilecek ceza yarı oranında arttırılır:

 • Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle
 • Üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içerisinde bulunulan kişiye karşı işlenmesi.
 • Üvey baba-anne-kardeş veya evlat edinen tarafından işlenmesi.
 • Birden fazla kişinin aynı suçu işleme amacıyla birlikte işlemesi.
 • Eğitici, vasi, gibi gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından işlenmesi.
 • İnsanların toplu olarak yaşamak zorunda bulunduğu ortamda bu durumdan yararlanarak işlenmesi.

Cinsel istismar suçu 1. fıkranın (a) bendinde kalan çocuklara karşı cebir veya tehditle; ya da (b) bendindeki çocuklara silahla işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır. Cinsel saldırı suçunda olduğu gibi, cinsel istismar suçu için işlenen cebirin, kasten yaralama suçunun ağır sonuçlarını doğurması halinde ayrıca kasten yaralama suçundan hüküm tesis edilir. Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi yahut ölümü halinde verilecek ceza ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır. Cinsel istismar suçu hakkında detaylı bilgi için makalemizi inceleyebilirsiniz.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu (TCK 104)

Cinsel saldırı ve cinsel istismar suçlarında mağdurun rızasının olmaması esastır. Ancak reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda, mağdurun rızası olsa dahi gerçekleştirilen eylem yaptırım altına alınmıştır. Ancak burada yaptırım altına alınan husus 15 yaşını tamamlamış çocuklarla; cebir, tehdit veya hile olmaksızın girilen cinsel ilişkidir. Hiç şüphe yok ki, 15 yaşını tamamlamamış çocukların iradesi kabul edilemez. Dolayısıyla 15 yaşının altındaki çocuklarla rızaen ilişkiye girme söz konusu olmayacağından, cinsel istismar suçundan yargılama yapılacaktır.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun temel hali 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası gerektirmektedir. Ayrıca reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun soruşturulması ve kovuşturulması şikayete tabidir. Suçun mağdur ile arasında evlenme yasağı bulunan hallerde işlenmesi durumunda verilecek ceza 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıdır. Bu durumda şikayetin varlığı aranmaz. Bununla birlikte evlat edinmek üzere bakımı üstlenilen çocuğa karşı işlenmesi halinde şikayet aranmaksızın aynı cezaya hükmedilir.

Önemle belirtmeliyiz ki, failin yaşının ve cinsiyetinin ceza sorumluluğu yönünden hiçbir farkı bulunmaz. Dolayısıyla 15 yaşını tamamlamış iki çocuğun cinsel ilişkiye girmesi, şikayetin varlığı halinde her ikisi içinde ceza soruşturmasını gerektirecektir.

Cinsel Taciz Suçu (TCK 105)

Cinsel taciz suçları, vücuda herhangi bir cinsel temas içermeyen söz, fiil ve davranışlarla ortaya çıkabilen suçlardır. Günümüzde cinsel taciz suçlarının işlenme oranı oldukça yüksek olmasına rağmen maruz kalınan fiilin cinsel taciz suçu olduğu bilinmediğinden çoğu kez failler ceza soruşturmasına tabi tutulmamaktadır. Konu ehemmiyeti dolayısıyla yazımızın dikkatle okunmasını rica ederiz.

Cinsel taciz suçunda yaptırım altına alınan fiillerin, cinsel saldırı suçuna göre daha hafif nitelikte, vücuda temas içermeyen fiiller olduğundan bahsetmiştik. Cinsel taciz fiilleri, ani olabileceği gibi sürekli de olabilir. Suçun oluşabilmesi için yapılan davranışların cinsel amaç içermesi gerekmektedir. Yargıtay uygulamasında cinsel taciz olarak kabul edilebilecek fiilleri şu şekilde örneklendirebiliriz: “bir kimseye karşı bıyık bükmek, laf atmak, cinsel ilişki teklifinde bulunmak, cinsel içerikli mesajlar veya görseller göndermek, ısrarla ve tekrarla duygusal ilişki teklifinde bulunmak”. Bununla birlikte failin şehvet duygusuyla mağdura yönelik şarkı, türkü, şiir okuması da bu kapsamdadır.

Önemle belirtmeliyiz ki, cinsel taciz suçunda fiilin şekli önemli değildir. Mesaj atmak, el hareketlerinde bulunmak, fotoğraf göndermek, şarkı söylemek, mektupla veya 3.kişi aracılığıyla cinsel içerikli bilgiler iletmek, cinsel içerikli soru sormak… gibi şekillerin tamamı cinsel taciz suçunu oluşturmaktadır. Burada eylemin mağdurun vücuduna temas içermemesi şarttır. Örneğin mağdurun yanağından makas almak, saçlarına dokunmak, öpmek gibi davranışlar vücuda temas içerdiğinden, cinsel taciz değil cinsel saldırı suçu oluşmaktadır.

Cinsel taciz suçunun yaptırımı, mağdurun şikayeti varsa, 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır. Defaten belirtmeliyiz ki, cinsel taciz suçu nedeniyle yapılacak ihbar ve şikayet, fiilin ve failin öğrenilmesinden itibaren 6 aylık süreye tabidir.

Cinsel Taciz Suçunun Daha Ağır Cezayı Gerektiren Halleri

Aşağıdaki hususlardan birinin varlığı halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır:

 • Teşhir suretiyle işlenmesi
 • Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle
 • Posta veya elektronik haberleşme (internet) araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle
 • Kamu görevinin, hizmet ilişkisinin yahut aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle
 • Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından işlenmesi.

Cinsel taciz fiili nedeniyle mağdur; okuldan ayrılmak, işi değiştirmek veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmışsa verilecek hapis cezası 1 yıldan daha az olamaz.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.