banner200
banner222
Yeşim
Yeşim
05 Mart 2016 Cumartesi 14:56
YARGITAY KANUNU’NDA DEVRİM GİBİ DÜZENLEMELER
banner188
banner213
banner230

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

Yagrıtay Kanunu  baştan sona  değişiyor. Değşikliğe ilişkin tasarıya göre  Yargıtayda onüç hukuk, yedi ceza dairesi ve en fazla yüzelli üye bulunur. Her daire, bir daire başkanı ile yeteri kadar üyeden oluşacağı düzenlenmiş.

Tasarının tam metni şöyle :

YARGITAY KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
 
MADDE 1- 4/2/1983 tarihli ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 5- Yargıtayda onüç hukuk, yedi ceza dairesi ve en fazla yüzelli üye bulunur. Her daire, bir daire başkanı ile yeteri kadar üyeden oluşur.
 
Dairelerin üye sayıları Birinci Başkanlık Kurulunca belirlenir.”
 
 
MADDE 2- 2797 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 6- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili ile Yargıtay Cumhuriyet savcılarından oluşur.”
 
MADDE 3- 2797 sayılı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 7- Hukuk Genel Kurulu, hukuk dairelerinden seçilmiş birinci başkanvekili ile hukuk dairelerinin başkan ve üyelerinden; Ceza Genel Kurulu, ceza dairelerinden seçilmiş birinci başkanvekili ile ceza dairelerinin başkan ve üyelerinden oluşur.
 
Hukuk ve Ceza Genel Kurullarının içtihadı birleştirme toplantılarında; bu kurullara bağlı dairelerin her birinin mevcudu beş itibar edilerek toplamının en az üçte ikisi kadar üyenin, diğer toplantılarında, işi görüşme konusu olan daireden beşten fazla üyenin katılmaması koşuluyla bu kurullara bağlı daire sayısının en az iki katı üyenin bulunması zorunludur.
 
Toplantılara daire başkanlarının en az yarısından fazlasının ve başkanlarının katıldığı dairelerden bir, katılmadığı dairelerden iki üyenin katılması gerekir.
 
Ceza Genel Kurulunun içtihadı birleştirme toplantılarına ayrıca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili veya bunlardan biri katılır.
 
İtiraz ettiği konularda görüşünü açıklamak, müzakere ve oya katılmamak koşuluyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Ceza Genel Kuruluna bizzat katılabilir.
 
Hukuk ve Ceza Genel Kurullarındaki başkanlar yeter sayısı, başkanların izinli veya özürlü olması halinde aynı dairenin kıdemli üyesi ile doldurulur.
 
Birinci Başkanın başkanlık etmediği veya katılamadığı hâllerde Hukuk Genel Kuruluna hukuk dairelerinden, Ceza Genel Kuruluna ise ceza dairelerinden seçilmiş olan birinci başkanvekili başkanlık eder.
 
Birinci Başkanla belli kurulda onun yerini tutacak olan birinci başkanvekilinin katılamaması hâlinde, diğer birinci başkanvekili, onun da katılamaması halinde o toplantıya katılmış olan daire başkanlarından en kıdemlisi başkanlık görevini yapar.
 
2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunundaki ceza hükümlerinin uygulanmasına ilişkin daire kararlarının Ceza Genel Kurulunda incelenmesi sırasında ilgili dairenin başkan ve en az bir üyesi de Ceza Genel Kuruluna katılır.
 
Hukuk Genel Kurulu ile Ceza Genel Kurulu aşağıdaki şekilde çalışır:
 
1. İlk derece mahkemesi olarak görev yapan Hukuk Genel Kurulu, Birinci Başkan vekilinin başkanlığında tek numaralı hukuk daireleri başkanları ile çift numaralı hukuk dairelerinin kıdemli üyelerinden oluşur. Üye sayısının çift olması halinde davaya bakmakla görevli dairenin kıdemli üyesi kurula katılır.
 
Hukuki veya fiili engel bulunmadıkça yargılama aynı kurul tarafından yapılıp sonuçlandırılır. Zorunlu hâllerde, katılamayan başkan yerine o dairenin kıdemli üyesi, katılamayan üye yerine ondan sonraki kıdemli üye katılır.
 
Yargılama 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa göre yürütülür.
 
Karar taraflara tebliğ edilir. Kararlara karşı Hukuk Genel Kuruluna temyiz yoluna başvurulabilir.
 
Temyiz incelemesi yapacak olan Hukuk Genel Kurulu Birinci Başkanın başkanlığında, ilk derece yargılamasına katılmayan hukuk daireleri başkan ve üyelerinin katılımıyla oluşur. Hukuki veya fiili engeli bulunmayan bütün daire başkan ve üyelerinin kurula katılması zorunludur. İnceleme evrak üzerinde yapılır. İlk toplantıda üçte iki çoğunluk oyu, ikinci toplantıda salt çoğunlukla karar verilir. Kurul kararları kesindir.
 
2. İlk derece mahkemesi olarak görev yapan Ceza Genel Kurulu, Ceza Genel Kuruluna başkanlık eden Birinci Başkanvekilinin başkanlığında tek numaralı ceza dairelerinin başkanları ile çift numaralı ceza dairelerinin kıdemli üyelerinden oluşur. Üye sayısının çift olması halinde kurula, görülmekte olan davaya bakan özel daireden kıdem sırasına göre bir üye daha katılır. Hukukî veya fiilî engel olmadıkça yargılama aynı kurul tarafından yapılıp sonuçlandırılır. Zorunlu hâllerde katılamayan başkan yerine o dairenin kıdemli üyesi, katılamayan üye yerine o dairenin ondan sonraki kıdemli üyesi katılır.
 
Hukuki veya fiili engel olmadıkça yargılama aynı kurul tarafından yapılıp sonuçlandırılır. Zorunlu hâllerde katılamayan başkan yerine o dairenin kıdemli üyesi, katılamayan üye yerine o dairenin ondan sonraki kıdemli üyesi katılır.
 
Yargılama 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre yapılır.
 
İlk derece mahkemesi olarak görev yapan Ceza Genel Kurulu kararlarına karşı sanık, katılan ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından temyiz yoluna başvurulabilir.
 
Temyiz incelemesi yapacak olan Ceza Genel Kurulu Birinci Başkanın başkanlığında ilk derece yargılamasına katılmayan ceza daireleri başkan ve üyelerinin katılımıyla oluşur. Hukukî veya fiilî engel bulunmayan bütün daire başkan ve üyelerinin kurula katılması zorunludur. İnceleme evrak üzerinden yapılır. İlk toplantıda üçte iki çoğunluk, ikinci toplantıda ise salt çoğunlukla karar verilir. Kurul kararları kesindir.”
 
MADDE 4- 2797 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 10- Birinci Başkanlık Kurulu; Yargıtay Birinci Başkanının başkanlığında üçü daire başkanı, üçü Yargıtay üyesi olmak üzere altı asıl ve ikisi daire başkanı, ikisi Yargıtay üyesi olmak üzere dört yedek üyeden oluşur.”
 
MADDE 5- 2797 sayılı Kanunun 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 11- Yüksek Disiplin Kurulu; Yargıtay Birinci Başkanı, kıdemli birinci başkanvekili ile dört hukuk ve iki ceza dairesi başkanları ve başkanları katılmayan dairelerden seçilen üç üyeden oluşur.
 
Kurula ayrıca bir hukuk ve bir ceza dairesi başkanı ile bir hukuk ve bir ceza dairesi üyesi yedek üye olarak seçilir.”
 
MADDE 6- 2797 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 13- Yargıtayın görevleri şunlardır:
 
1. Adli yargı ilk derece ve bölge adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümleri son merci olarak inceleyip karara bağlamak,
 
2. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkan ve üyelerinin, başsavcılarının, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinin, Sayıştay Başkan ve üyelerinin ve ayrıca özel kanunlarında belirtilen kimselerin aleyhindeki görevden doğan tazminat davalarına ve bunların kişisel suçlarına ait ceza davalarına ve kanunlarda gösterilen diğer davalara ilk ve son derece mahkemesi olarak bakmak,
 
3. Kanunlarla verilen diğer işleri görmek.”
 
MADDE 7- 2797 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 14- Özel kanunlarda başkaca hüküm bulunmadığı takdirde,
 
1. Hukuk dairelerinden;
 
Birinci Hukuk Dairesi: Taşınmaz mallara ilişkin mülkiyet hakkına, sınırlı ayni haklara, şahsi haklara dayanan taşınmaz ile ilgili davalara, mera, yaylak, kışlak davaları,
 
İkinci Hukuk Dairesi: 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun birinci, ikinci ve üçüncü kitapları ile özel kanunlarda düzenlenmiş olan kişi, aile ve miras hukukuna ilişkin davaları,
 
Üçüncü Hukuk Dairesi: Kaynaklara, özel ve genel sulara işgal tazminatına, geçerli olup olmadığına bakılmaksızın 818 sayılı Borçlar Kanununun ikinci kısmında düzenlenmiş sözleşmelerle, özel kanunlara göre yapılan sözleşmelerden doğan davaları,
 
Dördüncü Hukuk Dairesi: Sebepsiz zenginleşme, haksız fiil, hizmet akdinden, genel ve özel kanunlardan doğan davaları,
 
Beşinci Hukuk Dairesi: Her türlü kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa ve vakfa ilişkin davaları,
 
Altıncı Hukuk Dairesi: Eser sözleşmesinden doğan davaları,
 
Yedinci Hukuk Dairesi: 3402 sayılı Kadastro Kanunundan doğan ve anılan Kanunun uygulanmasını gerekli kılan kadastro mahkemelerince ve genel mahkemelerce bakılan davaları,
 
Sekizinci Hukuk Dairesi: 6831 sayılı Orman Kanunundan ve 3402 sayılı Kanunun dördüncü maddesinden kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin genel mahkemeler ve kadastro mahkemelerinden verilen kararlarla, zilyetlik hukukuna ilişkin davaları,
 
Dokuzuncu Hukuk Dairesi: 818 sayılı Kanundaki hizmet akdinden kaynaklanan davalar hariç, iş hukuku ile ilgili kanunlardan doğan davaları,
 
Onuncu Hukuk Dairesi: Sosyal güvenlik hukukuna ilişkin kanunlardan doğan davaları,
 
Onbirinci Hukuk Dairesi: Onikinci Hukuk Dairesinin görevine giren işler ile mahkemelerden verilmiş iflas ve konkordatoya ilişkin hüküm ve kararlar, İcra ve İflas Kanununun 142, 151 ve 235 inci maddelerine ilişkin davalar ve şikayetler sonunda verilen hüküm ve kararlar, icra tetkik mercilerinden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 99 uncu maddesine göre verilen ihalenin feshine dair kararlar hariç, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile bu Kanunun diğer kanunlarda yer almasına rağmen ticari hüküm saydığı kuralların uygulanmasından doğan ve ticari sayılan uyuşmazlıklara ilişkin davaları,
 
Onikinci Hukuk Dairesi: İcra ve İflas Kanununun uygulanmasından doğan davalar ile iflas ve iflasın ertelenmesine ait hüküm ve kararları,
 
Onüçüncü Hukuk Dairesi: Ticari satış ile ilgili her türlü dava, konkordatonun tasdiki ile ilgili ticaret mahkemelerinden verilen kararlar, sıra cetveline itiraz ve şikayet ile ilgili ticaret mahkemelerinden ve icra mahkemelerinden verilen kararlar ile deniz, taşıma, sigorta hukuku hariç Onbirinci Hukuk Dairesinin görevine giren menfi tespit ve itirazın iptali davaları ile Yargıtayın diğer dairelerinin görevine girmeyen iş ve davaları,
 
inceler ve karara bağlar.
 
Hukuk dairelerinin görevlerini tayinde davadaki tavsif asıldır.
 
Bir davadaki uyuşmazlık konusu, taraflar arasındaki hukuki ilişkinin aslına değil de bu ilişkiden doğan diğer isteklerle ilgili ise, temyiz incelemesi asıl hukukî ilişkiye ait hüküm ve kararları incelemekle görevli dairece yapılır.
 
Bir davada birkaç hukuk dairesinin görevine giren uyuşmazlık söz konusu ise, temyiz incelemesi uyuşmazlığı doğuran asıl hukuki ilişkiye ait hüküm ve kararları inceleyen dairece yapılır.
 
Bir davada uyuşmazlık konusu hukuki ilişki birkaç dairenin görev alanına giren karma sözleşmeye yahut birden ziyade sözleşme türüne ayrı ayrı dayanıyorsa temyiz incelemesi bunlardan Borçlar Kanunundaki özel sözleşme türüne ilişkin davalara ait hüküm ve kararları incelemekle görevli dairece yapılır.
 
Bir dava dosyası ile ilgili olarak duruşma için tebligat yapıldıktan sonra, o dosya iş bölümü nedeniyle başka daireye gönderilmez.
 
2. Ceza dairelerinden;
 
Birinci Ceza Dairesi: 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının Birinci Kısmının Birinci Bölümünde ve İkinci Kısmının Birinci ve İkinci Bölümlerinde yazılı suçlara ilişkin hüküm ve kararları,
 
İkinci Ceza Dairesi: 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının İkinci Kısmının Dört, Beş, Yedi, Sekiz ve Dokuzuncu Bölümlerinde, Üçüncü Kısmının Birinci Bölümünde yazılı suçlara ilişkin hüküm ve kararları ile 6831 Sayılı Orman Kanununa giren suçlara ilişkin hüküm ve kararları,
 
Üçüncü Ceza Dairesi: 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının İkinci Kısmının Onuncu Bölümünde, Üçüncü Kısmının İkinci, Üçüncü ve Onuncu Bölümlerinde yazılı suçlara ilişkin hüküm ve kararları,
 
Dördüncü Ceza Dairesi: 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının Üçüncü Kısmının Dört ve Dokuzuncu Bölümlerinde, Dördüncü Kısmının Birinci Bölümünde yazılı suçlara ilişkin hüküm ve kararları,
 
Beşinci Ceza Dairesi: 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının İkinci Kısmının Altıncı Bölümünde ve Üçüncü Kısmının Yedi ve Sekizinci Bölümlerinde ve Dördüncü Kısmının İkinci Bölümünde yazılı suçlara ilişkin hüküm ve kararları,
 
Altıncı Ceza Dairesi: 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının Birinci Kısmının İkinci Bölümünde ve İkinci Kısmının Üçüncü Bölümünde, Üçüncü Kısmının Beşinci ve Altıncı Bölümlerinde, Dördüncü Kısmının Üçüncü, Dördüncü, Beşinci, Altıncı, Yedinci ve Sekizinci Bölümlerinde yazılı suçlara ilişkin hüküm ve kararlarla, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna giren suçlara dair hüküm ve kararları,
 
Yedinci Ceza Dairesi: Orman Kanunu ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun hariç, özel ceza kanunlarında yer alan suçlarla ilgili, mahkemelerden verilen kararlar, koruma tedbirleri nedeniyle tazminat davaları ile diğer dairelerin görevine girmeyen hüküm ve kararları,
 
inceler ve karara bağlar.
 
Yargılama görevi özel kanunlarınca Yargıtaya verilen kişilerin davaları, fiilin niteliğine göre benzeri fiillere ilişkin hüküm ve kararların inceleme yeri olan daireye ve bu dairelerden çıkacak kararların temyiz yolu incelemesi de Ceza Genel Kuruluna aittir.
 
Hüküm veren dairenin, Ceza Genel Kurulu kararına uymayarak kendi kararında direnmesi halinde Ceza Genel Kurulunca verilecek ikinci karar kesin olup, ilgili dairece uyulması zorunludur.
 
Ceza dairelerinin görevlerinin tayininde, davadaki tavsif esas alınır.
 
Muhtelif suçlara ait davalarda en ağırını incelemeye yetkili daire görevlidir. Temyizi hâlinde bunlardan sadece temyize konu olanlar nazara alınır.”
 
MADDE 8- 2797 sayılı Kanunun 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 15- Hukuk ve Ceza Genel Kurullarının görevleri şunlardır:
 
1. Yargıtay dairelerinin bozma kararlarına karşı adlî yargı ilk derece ve bölge adliye mahkemelerince verilen direnme kararlarını inceleyerek karar vermek,
 
2. a) Aynı veya farklı yer bölge adliye mahkemelerinin kesin olarak verdikleri kararlar bakımından hukuk daireleri arasında veya ceza daireleri arasında uyuşmazlık bulunursa,
 
b) Hukuk veya ceza daireleri arasında içtihat uyuşmazlıkları bulunursa,
 
c) Yargıtay dairelerinden biri; yerleşmiş içtihadından dönmek isterse, benzer olaylarda birbirine uymayan kararlar vermiş bulunursa,
 
Bunları içtihatların birleştirilmesi yoluyla kesin olarak karara bağlamak,
 
3. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi başkan ve üyeleri, başsavcıları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili, Sayıştay başkan ve üyeleri ile yargılama görevi özel kanunlarınca Yargıtay Genel Kurullarına verilen kişilere ait davaları ilk ve son derece mahkemesi olarak görmek ve hükme bağlamak ve ilgili daire tarafından ilk derece mahkemesi olarak verilen kararların temyiz ve itiraz yoluyla incelemesini yapmak,
 
4. Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
 
Hukuk ve Ceza Genel Kurullarına katılmak zorunda olan başkan ve üyelerin belirlenmesine ilişkin esaslar, görüşmelerin gündemi, yönetimi, çalışma gün ve saatleri, oylama ve karar, ön sorun ve öncelikle karara bağlanacak hususlar, kararın çıkmış sayılması, bu Kanun hükümleri çerçevesinde Yargıtay İç Yönetmeliği ile düzenlenir.”
 
MADDE 9- 2797 sayılı Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (4) ve (6) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“4. Yargıtay Birinci Başkanı, birinci başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeleri ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinin Yargıtay üyeliği onur ve vakarına ve kişisel haysiyetlerine dokunan veya görev gereklerine uygun düşmeyen davranışlarından, kişisel ve görevle ilgili suçlarından dolayı inceleme veya soruşturma yapmak,”
 
“6. Bu Kanun ve diğer kanunlarla verilen görevleri yerine getirmek.”
 
 
MADDE 10- 2797 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 19- Yüksek Disiplin Kurulu, Yargıtay üyeliği onur ve vakarına dokunan, kişisel haysiyet ve itibarını kıran veya görevin gerektirdiği tutum ve davranışlara uymayan Yargıtay Birinci Başkanı, birinci başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeleri ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili hakkında disiplin kovuşturması yapar.”
 
MADDE 11- 2797 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 23- Genel Sekreter, Yargıtayın yönetim işlerinde Birinci Başkanın yardımcısıdır.
 
Genel Sekreterin görevleri şunlardır:
 
1. Birinci Başkanın vereceği yönetim görevlerini yerine getirir ve bu Kanunda katılacağı belirtilen kurullara katılır.
 
2. Birinci Başkanlıkta çalışan büro personeline gerektiğinde mazeret izni verebilir.
 
3. Birinci Başkanlıkta çalışan büro personeline uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları verebilir.
 
Genel Sekretere, Birinci Başkanın onayı ile Yargıtay tetkik hâkimlerinden ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının muvafakati koşulu ile Yargıtay Cumhuriyet savcılarından yeteri kadar yardımcı ile genel sekreterlik hizmetleri için yeteri kadar memur verilir.
 
Birinci Başkan, Genel Sekreterin izinli veya özürlü olması hâllerinde bir Yargıtay üyesini geçici olarak görevlendirebilir.”
 
MADDE 12- 2797 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (2), (3) ve (4) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“2. Kararların zamanında yazılıp dosyaların mahallerine iadesini sağlamak ve gerekli tedbirleri almak,
 
3. Yargıtay tetkik hâkimleri ile kalem personeline mazeret izni vermek, kalem personelini denetlemek,
 
4. Kalem personeli hakkında ilgili kanunda belirtilen uyarma ve aylıktan kesme disiplin cezalarını vermek,”
 
 
MADDE 13- 2797 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“Yargıtay tetkik hâkimlerinin görevleri
 
MADDE 26– Yargıtay tetkik hâkimleri, kurul ve daire başkanlarının kendilerine verecekleri dosya ve evrakı, süresinde inceleyerek konuyla ilgili görüşlerini de içeren bir rapor düzenler, imzalar ve heyete sözlü olarak açıklarlar.
 
Başkan tarafından görevlendirilmeleri hâlinde verilen kararın gerekçeli taslağını hazırlarlar.
 
Birinci Başkan, kurul ve daire başkanlarının verecekleri diğer görevleri yerine getirirler.”
 
MADDE 14- 2797 sayılı Kanununun 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 27- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının görevleri şunlardır:
 
1. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığını temsil etmek,
 
2. Yüce Divanda Cumhuriyet savcılığı görevini yapmak,
 
3. Ceza Genel Kurulunda görülen davaların duruşmalarına katılmak,
 
4. Bizzat veya Yargıtay Cumhuriyet savcıları marifetiyle siyasi partilerin tüzük ve programlarının ve kurucularının hukukî durumlarının Anayasa ve kanun hükümlerine uygunluğunu, kuruluşlarını takiben ve öncelikle incelemek, faaliyetlerini takip etmek, gerektiğinde siyasi parti, siyasi parti üyesi veya kuruluşu hakkında mahallinde denetleme, inceleme ve soruşturma yapmak, yaptırmak,
 
5. Siyasi partilerin kapatılması ya da Devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılması için Anayasa Mahkemesine dava açmak,
 
6. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının verimli ve düzenli bir şekilde çalışmasını sağlamak ve bu yolda uygun göreceği her türlü tedbiri almak,
 
7. Yargıtay Cumhuriyet savcılarının bu göreve ve bu görevden başka görevlere atanmalarında yetkili mercie görüş bildirmek,
 
8. Yargıtay Cumhuriyet savcılarının yükselme ve ilerleme fişlerini düzenlemek,
 
9. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bürolarını ve personelini denetim ve gözetim altında bulundurmak veya bu denetim ve gözetimi tensip edeceği Yargıtay Cumhuriyet savcılarından birine yaptırmak,
 
10. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bürolarına naklen atanacak personelin inhalarını yapmak,
 
11. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında görevli personel hakkında belirtilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme disiplin cezalarını vermek,
 
12. Yargıtay Büyük Genel Kurulu ile Ceza Genel Kurulundaki içtihatların birleştirilmesi müzakere ve kararlarına katılıp oyunu kullanmak,
 
13. 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu ve diğer kanunlarla verilen görevleri yerine getirmek.
 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinin görevleri şunlardır:
 
1. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının kanunî nedenlerle görevi başında bulunmaması hâlinde, kanunların bizzat Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından yapılmasını öngördüğü görevler dahil, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının tüm görevlerini yerine getirmek,
 
2. Ayrıca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı görevi başında bulunsa dahi kanunların bizzat Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından yapılmasını öngördüğü görevler dahil olmak üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının vereceği işleri ifa etmek,
 
3. Yargıtay Büyük Genel Kurulu ile Ceza Genel Kurulundaki içtihatların birleştirilmesi müzakere ve kararlarına katılıp, oyunu kullanmak.”
 
MADDE 15- 2797 sayılı Kanunun 28 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“Yargıtay Cumhuriyet savcılarının görevleri
 
MADDE 28- Yargıtay Cumhuriyet savcılarının görevleri şunlardır:
 
1. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinin vereceği görevleri yapmak,
 
2. Kendilerine verilen dosyaların tebliğnamelerini, itiraz ve kanun yararına başvurma işlemlerini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı adına düzenlemek ve imza etmek,
 
3. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının vereceği diğer işleri yapmak.”
 
 
MADDE 16- 2797 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu ceza ve hukuk dairelerindeki ihtiyaç durumunu yetkili kurula bildirir. Kurul, seçimlerde belirtilen bu ihtiyaç durumunu öncelikle gözetir.”
 
MADDE 17- 2797 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddenin dördüncü fıkrası madde metninden çıkartılmıştır.
 
“Birinci Başkanlık Kuruluna seçilecek iki asıl daire başkanı ile bir yedek daire başkanı ve iki asıl üye ile bir yedek üye hukuk dairelerinden; bir asıl daire başkanı ile bir yedek daire başkanı ve bir asıl üye ile bir yedek üye ceza dairelerinden olmak üzere Yargıtay Büyük Genel Kurulunca seçilir. Birinci Başkanlık Kurulu üyeliğine aynı daireden birden fazla kimse seçilemez.”
 
MADDE 18- 2797 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 34- Başkanlık Kurulu tarafından Yüksek Disiplin Kuruluna sevk işlemi yapıldığında, Başkanlar Kurulunca ad çekme suretiyle üyeler belirlenerek Kurul oluşturulur.
 
Başkanlar Kurulunca dört hukuk dairesi ve iki ceza dairesi başkanı ile iki hukuk dairesi ve bir ceza dairesi üyesi asıl üye olarak seçilir.
 
Ayrıca aynı usulle bir hukuk dairesi ve bir ceza dairesi başkanı ile bir hukuk dairesi ve bir ceza dairesi üyesi yedek üye olarak belirlenir.
 
Hakkında soruşturma yapılan ile Birinci Başkanlık Kurulunda asıl veya yedek daire başkanı veya üye olarak karara katılanlar ad çekmeye dahil edilmezler.
 
Yüksek Disiplin Kurulunun görevi, oluşturulmasına neden olan işlem hakkında karar verilmesiyle sona erer.”
 
MADDE 19- 2797 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi madde metninden çıkartılmış, maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
 
“Yönetim Kuruluna aday çıkmadığı takdirde Birinci Başkanlık Kurulu boş olan üyelikler için üç katı aday gösterir.
 
Yönetim Kurulunun süresi iki yıldır. Aynı daireden birden çok kişi Kurulda yer alamaz.”
 
 
MADDE 20- 2797 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin başlığı “Yargıtay tetkik hâkimlerinin nitelikleri ve atanmaları” olarak, birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “tetkik” ibarelerinden önce gelmek üzere “Yargıtay” ibaresi eklenmiştir.
 
“Yargıtayda yeteri kadar Yargıtay tetkik hâkimi bulunur. Yargıtay tetkik hakimleri mesleklerinde fiilen en az beş yıl başarı ile adlî yargı hâkim ve Cumhuriyet savcılığı yapanlar arasından Birinci Başkanlık Kurulunun görüşü alınarak, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca atanır.”
 
 
MADDE 21- 2797 sayılı Kanunun 37 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“Yargıtay Cumhuriyet savcılarının nitelikleri ve atanmaları
 
MADDE 37- Yargıtay Cumhuriyet savcıları meslekte fiilen en az beş yıl başarı ile adlî yargı hâkim veya Cumhuriyet savcılığı yapanlar arasından Birinci Başkanlık Kurulunun görüşü alınarak, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca atanır.
 
Atamanın gecikeceği ve ihtiyacın zorunlu olduğu hâllerde, boş bulunan Yargıtay Cumhuriyet savcılığı kadrolarına, bu kadrolara atanma niteliğine sahip hâkimler ve Cumhuriyet savcıları, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca geçici yetki ile görevlendirilebilirler.
 
Yukarıdaki fıkralar uyarınca görevlendirilen ve atanan Yargıtay Cumhuriyet savcıları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının gösterdiği lüzum ve Birinci Başkanlık Kurulunun kararı uyarınca, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca başka bir göreve atanabilirler.”
 
 
MADDE 22- 2797 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 39- Kanunda belirtilen özel hükümler ayrık olmak üzere daireler ve kurullar üye tam sayısı ile toplanır.
 
Daireler ve kurullarda görüşmeler gizli olur. Görüşmeler sırasında öneri ve konuşma yapanların kimlikleri ile öneri ve konuşmaların içerikleri açıklanamaz.
 
Daireler ve kurullarda özel hükümler ayrık olmak üzere oylama açık olarak yapılır. Oylamanın gizli yapılması halinde oyların rengini belirtir işlem yapılamaz ve kararlara karşı oy yazılamaz.
 
Özel hükümler saklı kalmak kaydıyla daireler ve kurullarda kararlar salt çoğunlukla alınır. Alınan yargısal kararların sonuçları karşı oylarla birlikte açıklanır. Karara katılan başkan ve üyelerin adları, mahalline gönderilecek karar örneklerinde de gösterilir.
 
Dairelerin ve genel kurulların başkan ve üyeleri reddolunabilirler. Ret hususundaki istemler, reddolunan başkan ve üye katılmaksızın ilgili daire veya genel kurullarca incelenerek kesin olarak karara bağlanır. Daire ve kurulların toplantı sayılarının oluşmasını engelleyen toplu ret istemleri dinlenemez.”
 
 
MADDE 23- 2797 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi madde metninden çıkartılmış, maddeye aşağıdaki fıkralar ikinci ve son fıkra olarak eklenmiştir.
 
“İçtihadı birleştirme toplantılarında da karar için aynı yeter sayı aranır.”
 
“Hukuk ve Ceza Genel Kurullarına katılacak başkanlar, Birinci Başkan; üyeler ise, daire başkanı tarafından belirlenir ve ikişer aylık listeler hâlinde ilgili dairelere ve dairelerce de ilgili kurul başkanlıklarına sunulur. Daire başkanı, dairesine ait görüşülecek işin niteliğine göre belirlenenlerin dışında bir üyeyi kurula katılmak üzere görevlendirebilir.”
 
MADDE 24- 2797 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“Yargıtay Büyük Genel Kurulu, birinci toplantıda bulunanların üçte iki çoğunluğuyla karar verir. Ancak, birinci toplantıda bu çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantıda bulunanların çoğunluk oyu ile yetinilir.”
 
MADDE 25- 2797 sayılı Kanunun 42 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 42/A maddesi eklenmiştir.
 
“Birinci Başkanlık Kurulunca inceleme ve soruşturma yapılması
 
MADDE 42/A- Yargıtay Birinci Başkanı, birinci başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeleri ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinin, Yargıtay üyeliği onur ve vakarına ve kişisel haysiyetlerine dokunan veya görev gereklerine uygun düşmeyen davranışları ile kişisel ve görevden doğan suçlarını her ne surette olursa olsun öğrenen Birinci Başkan gerekli inceleme ve soruşturma işleminin yapılması için durumu Birinci Başkanlık Kuruluna bildirir.
 
Şu kadar ki;
 
1. Belli bir konuyu içermeyen veya somut delile dayanmayan,
 
2. Başvuru sahibinin adı, soyadı, imzası ile iş veya yerleşim yeri adresi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bulunmayan,
 
3. Daha önceden şikâyet konusu yapılıp sonuçlanan hususlarda yeni delil içermeyen,
 
4. Kanun yollarına başvuru sebebi olarak ileri sürülebilecek veya yargı yetkisi kapsamında kalan hususlara ilişkin bulunan,
 
5. Akıl hastalığı sebebiyle vesayet altına alınanlar ile henüz vesayet altına alınmamış olmakla birlikte bu hastalığa düçar oldukları sağlık kurulu raporu ile belirlenenlerce verilmiş olan,
 
İhbar ve şikâyetler işleme konulmaz. Ancak ikinci bentte yazılı şartları taşımayan ihbar ve şikâyetlerin somut delillere dayanması durumunda, konu hakkında gerekli araştırma ve inceleme yapılır.
 
Adalet Bakanlığı ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulundan gelen ihbar ve şikayetlerin sonucu Bakanlık ve Kurula bildirilir.
 
Birinci Başkanlık Kurulu ihbar ve şikayetin niteliğine ve delil durumuna göre inceleme veya soruşturma yapılmasına karar verir. İnceleme veya soruşturma dosyası hakkında inceleme veya soruşturma yapılan kişiden kıdemli olan, bu mümkün olmadığı takdirde eşit kıdemli, o da yoksa en yakın kıdemli başkan veya üye görevlendirilir. Birinci Başkanlık Kurulunda görev yapan daire başkanı ve üyelere de bu görev verilebilir.
 
İnceleme veya soruşturma yapmakla görevlendirilen, olayla ilgili her türlü delili toplar, gerek görürse ilgilinin savunmasını alarak düşüncesiyle birlikte düzenleyeceği raporu Birinci Başkanlık Kuruluna sunar.
 
Kurul, toplanan delilleri yeterli görmez ise inceleme veya soruşturmanın genişletilmesini isteyebilir.
 
Birinci Başkanlık Kurulu, toplanan delilleri yeterli görürse işin esasını görüşür. Eylemin kişisel ve görevden kaynaklanan suç niteliğinde olduğunu saptarsa soruşturmanın 47 nci madde uyarınca derinleştirilmesine, eylemin disiplin suçunu oluşturması halinde dosyanın Yüksek Disiplin Kuruluna sevkine ve aksi takdirde bir işlem yapılmasına gerek olmadığına karar verir.
 
Birinci Başkanlık Kurulunun Yüksek Disiplin Kuruluna sevk kararı ile bir işlem yapılmasına gerek olmadığına ilişkin kararına karşı Yargıtay Birinci Başkanı veya hakkında inceleme veya soruşturma yapılan kişi tarafından yapılan itiraz, Başkanlar Kurulunca incelenir ve kesin olarak karara bağlanır.”
 
 
MADDE 26- 2797 sayılı Kanunun 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 43- Soruşturma dosyasının Yüksek Disiplin Kuruluna intikali üzerine Birinci Başkan, kurulda görevli daire başkanı veya üyelerden bir kişiyi soruşturma yapmakla görevlendirir. Görevlendirilen başkan veya üyenin, hakkında soruşturma yapılandan kıdemli veya kıdemce yakın olması gözetilir.
 
Soruşturma ile görevlendirilen başkan veya üye konu ile ilgili toplanmayan delilleri toplar, lüzum gördüğü kişileri tanık olarak yeminle dinler. Bütün daire, kurum ve kuruluşlar ile özel ve gerçek kişiler sorulan hususlara cevap vermek zorundadır.
 
Görevlendirilen başkan veya üye tarafından ilgiliye savunmalarını bildirmesi için tebligat yapılır. İlgili, tebligat tarihinden itibaren on gün içinde savunma yapabilir. Bu süre içinde savunma yapılmadığı takdirde savunmadan vazgeçilmiş sayılır. Hakkında soruşturma yapılan bu dosyayı, soruşturma yapanın yanında inceleyebilir.
 
Soruşturmanın bitiminde görevli başkan veya üye evrakı kanaati ile birlikte ve bir rapor halinde Yüksek Disiplin Kuruluna sunar.
 
Yüksek Disiplin Kurulu res’en veya yazılı istem üzerine hakkında soruşturma yapılanın kurulda dinlenmesine karar verebilir. İlgili, vekili aracılığı ile de yazılı veya sözlü savunma yapabilir. Yüksek Disiplin Kurulu delilleri serbestçe takdir eder.
 
Yüksek Disiplin Kurulu üye tam sayısı ile toplanır. Soruşturma yapan kurula katılamaz, noksan üyelik yedeği ile tamamlanır ve ilk oylamada üçte iki çoğunluk oyu ile karar verilir. Oylamada bu sonuç sağlanamaz ise hemen ikinci oylamada salt çoğunlukla karar verilir.
 
Yüksek Disiplin Kurulu eylemi sabit görmez ise “disiplin cezası tayin ve takdirine yer olmadığına” aksi takdirde eylemin ağırlığına göre “uyarma” veya “görevden çekilmeye davet” işlemlerinden birinin uygulanmasına karar verir.
 
Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verilen uyarma ve görevden çekilmeye daveti içeren kararlar ilgilinin siciline işlenir.
 
Görevden çekilmeye davet kararının tebliğinden itibaren ilgili izinli sayılır.
 
Görevden çekilmeye davet olunan kişi, kararın kesinleşmesinden itibaren bir ay içinde görevden çekilmediği veya emekliliğini istemediği takdirde çekilmiş kabul edilir.”
 
MADDE 27- 2797 sayılı Kanunun 45 inci maddesinin beşinci fıkrasında geçen “adliye” ibaresi “adli yargı ilk derece ve bölge adliye” şeklinde, maddenin altıncı fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“İçtihadı birleştirme kararları, kararın verilmesini izleyen en kısa zamanda elektronik ortamda yayımlanır ve Adalet Bakanlığına bildirilir. Adalet Bakanlığı bu kararları, bütün adlî yargı mahkemelerine ve Cumhuriyet başsavcılıklarına gecikmeksizin uygun vasıtalarla duyurur.”
 
 
MADDE 28- 2797 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 46- Yargıtay Birinci Başkanı, birinci başkanvekilleri, daire başkanları, üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinin görevleriyle ilgili veya kişisel suçlarından dolayı haklarında soruşturma yapılabilmesi Birinci Başkanlık Kurulunun kararına bağlıdır. Ancak ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçüstü hâllerinin soruşturması genel hükümlere tabidir. Soruşturma, suç yerinin bağlı olduğu il Cumhuriyet başsavcısı tarafından bizzat yapılır.
 
Birinci Başkanlık Kurulu kendisine intikal eden veya ettirilen ihbar ve şikayetleri inceleyerek soruşturma açılmasını gerektirir nitelikte gördüğü takdirde, soruşturma yapılması için ceza veya hukuk dairesi başkanlarından veya üyelerinden birini görevlendirir. Aksi takdirde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verir. Bu karar Yargıtay Birinci Başkanının veya suçtan zarar görenin itirazı üzerine Başkanlar Kurulunca incelenir ve kesin olarak karara bağlanır.
 
Soruşturma ile görevlendirilen başkan veya üye, soruşturmayı tamamladıktan sonra evrakı Birinci Başkanlık Kuruluna gönderir.
 
Görevlendirilen başkan veya üye, soruşturmayı Ceza Muhakemesi Kanununun soruşturmaya ilişkin hükümlerine göre yapar. Soruşturma sırasında hakim kararı alınmasını gerektiren hususlarda istemi değerlendirmek üzere hakkında inceleme ve soruşturma yapılanın dairesi dışında kalan diğer dairelerden kura ile iki ceza bir hukuk dairesi üyesinden oluşmak üzere bir kurul oluşturulur. Bu kurulun vereceği kararlara vaki olabilecek itirazları incelemek üzere de, yine ilgilinin dairesi dışında kalan diğer dairelerin üyelerinden kur’a ile üç ceza, iki hukuk dairesi üyesinden oluşmak üzere yeni bir kurul oluşturulur. Oluşturulacak bu kurullara en kıdemli üye başkanlık eder. İstemler bu kurullarca evrak üzerinde incelenip sonuçlandırılır. Birinci Başkanlık Kurulu, incelediği evrakta eksiklik bulursa soruşturmayı yapana tamamlattırır. Kovuşturma açılmasına gerek görmediği takdirde evrakın işlemden kaldırılmasına karar verir. Bu karar Yargıtay Birinci Başkanının veya suçtan zarar görenin itirazı üzerine Başkanlar Kurulunca incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. Kovuşturma açılmasına gerek görüldüğü takdirde dosya, görevle ilgili suçlarda Yüce Divana, kişisel suçlarda Yargıtay Ceza Genel Kuruluna tevdi olunmak üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir.
 
Sanık, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve varsa katılan Ceza Genel Kurulunca verilen kararın tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde kararın temyizen incelenmesini isteyebilir.
 
Ceza yargılaması, bu Kanunun 7 nci maddesinin onuncu fıkrası uyarınca oluşturulan ve ilk derece mahkemesi olarak görev yapan Ceza Genel Kurulu tarafından yapılır.
 
Haklarında inceleme ve soruşturma yapılacakların, inceleme ve soruşturma mercilerinin tayininde son görev ve sıfatları esas alınır. Sıkıyönetim Kanununda sözü edilen yetkili izin mercii, Yargıtay Büyük Genel Kuruludur.”
 
MADDE 29- 2797 sayılı Kanunun 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 47- Yüksek Disiplin Kuruluna sevkedilen kişi hakkında aynı zamanda ceza yönünden soruşturma veya kovuşturma yapılması, disiplin işleminin uygulanmasına engel oluşturmaz.
 
Yüksek Disiplin Kurulu, ilgili hakkındaki ceza soruşturması veya kovuşturmasının sonucunun beklenmesine karar verebilir.
 
İlgili hakkındaki ceza soruşturması veya kovuşturmasının işlem yapılmasına yer olmadığı, düşme ve beraatle sonuçlanması gibi nedenlerle ortadan kalkması, disiplin işlemlerinin ayrıca uygulanmasına engel oluşturmaz.”
 
MADDE 30- 2797 sayılı Kanunun 47 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 47/A maddesi eklenmiştir.
 
“Başkanlar Kuruluna itiraz ve inceleme usulü
 
MADDE 47/A- Yönetim Kurulu, Birinci Başkanlık Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulunun bu Kanunda kesin olduğu belirtilen kararlar ve özel olarak düzenlenen hâller ayrık olmak üzere diğer kararlarına karşı ilgilisi tarafından kararların tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Başkanlar Kuruluna itiraz olunabilir.
 
İtiraz, kararların yerine getirilmesini durdurur.
 
İtiraza konu olan kararlara daire başkanı veya üye sıfatıyla katılmış olanlar, itirazı inceleyecek olan Başkanlar Kurulu toplantısına katılamazlar.
 
İtiraz, Başkanlar Kurulu tarafından evrak üzerinden incelenir, dosyadaki bütün bilgi ve belgeler okunduktan sonra gizli oylama yapılır.
 
Başkanlar Kurulu, itirazın reddine, itirazın kabulü ile kararın iptaline veya değiştirilmesine karar verebilir.
 
İtiraz üzerine verilen kararlar kesin olup, bu kararlarla ilgili olarak başka makam ve mercie başvurulamaz.”
 
MADDE 31- 2797 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“Yayın Kurulu, Yargıtayın yayın işlerinde görev yapmak üzere, Birinci Başkanlık Kurulunca Yargıtay üyeleri arasından seçilen üç üyeden oluşur. Kurul, belirli aralıklarla toplu çalışma yapar. Kurul, kendi üyelerinden birini gizli oyla başkanlığa seçer. Üyelerin görev süresi dört yıldır. Aynı kişiler yeniden seçilebilirler.”
 
MADDE 32- 2797 Sayılı Kanunun 49 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“Tasnif işleri
 
MADDE 49- Birinci Başkanvekilleri Genel Kurullardan, daire başkanları da dairelerden verilen ve emsal teşkil eden kararların en az iki adedini yayımlanmak üzere, kararların verildiği tarihten başlayarak en geç bir ay içinde, gerekirse özetleriyle birlikte yayın işleri müdürlüğüne gönderirler. Birinci Başkan bu görevin gereği gibi yerine getirilmesini denetler. Gönderilen kararların özetleriyle birlikte aynen yayımlanması zorunludur.
 
Kararlar elektronik ortamda da yayımlanır. Kararların yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslar İç Yönetmelikte düzenlenir.”
 
 
MADDE 33- 2797 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“a) Tasnif edilen Yargıtay içtihadı birleştirme, genel kurul ve daire kararlarını, mevzuat hükümlerine göre elektronik ortama geçirmek ve arşivleyerek saklamak,
 
b) Kararları ve özetlerini fihristleriyle, resmî külliyat olarak teselsül eden ciltler halinde yayımlamak ve yayınla ilgili tasnif giderlerini karşılamak,”
 
 
MADDE 34- 2797 sayılı Kanunun 50 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 50/A maddesi eklenmiştir.
 
“Yargıtay Kütüphanesi
 
MADDE 50/A- Yargıtay Birinci Başkanlığına bağlı Yargıtay Kütüphanesi kurulur. Bu kütüphanenin kaynakları, yönetimi, kitap ve dokümanların tasnifi, Yargıtay mensuplarına ve diğer kişilere hizmet şekil ve usulleri Birinci Başkanlıkça yapılacak yönetmelikte belirlenir.
 
Kütüphane Müdürlüğü, dört yıllık eğitim veren üniversitelerin kütüphanecilik bölümü mezunu bir müdür ile yeteri kadar personelden oluşur.”
 
 
MADDE 35- 2797 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 53- Yargıtay Birinci Başkanlığında bir Özel Kalem Müdürlüğü ile bir genel yazı işleri bürosu ve diğer idari bürolar; Yargıtay dairelerinde ve kurullarında birer, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında ise yeteri kadar yazı işleri bürosu yer alır.
 
Bürolarda bir yazı işleri müdürü, yeteri kadar şef, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, zabıt kâtibi, mübaşir ve hizmetli bulunur.
 
Yazı İşleri Müdürlüğüne, öncelikle hukuk fakültesi, sonra sırasıyla fakülte, adalet meslek yüksekokulu ve yüksekokul mezunu olup; Yargıtay İç Yönetmeliği ile Görevde Yükselme Yönetmeliğinde sayılan diğer nitelikleri taşıyan ve Yargıtayda en az beş yıl şef ya da adlî yargı mahkemelerinde aynı süreyle yazı işleri müdürlüğü yapmış olanlar, Yargıtay Yönetim Kurulunun takdiri ile atanır.
 
Şefliğe atanabilmek için en az yüksekokul mezunu olmak ve Yönetmelikte belirtilen diğer nitelikleri taşımak gerekir.
 
Müdürlüklere yapılacak atamalarda ve atanacakların bütün özlük haklarıyla sair işlemlerinde bu Kanun hükümleri dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ve personel mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.
 
Açılan kadrolara ilk kez atanacaklar yürürlükteki mevzuata göre belirlenir. Kurum içinden atamalarda görevde yükselme usulleri uygulanır. Naklen atanacaklar için ilgisine göre daire başkanı ya da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının inhaları göz önünde tutulur.
 
Yazı işleri müdürü, bürolarının birinci derecede sorumlu amiridir. Kalem işlerinin düzenli yürütülmesini sağlar ve Yargıtay İç Yönetmeliğinde gösterilen görevleri yapar.”
 
 
MADDE 36- 2797 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 53/A, 53/B, 53/C ve 53/D maddeleri eklenmiştir.
 
“Personel işleri
 
MADDE 53/A- Yargıtayın personel işleri, Birinci Başkanlığa bağlı Sicil Bürosunu yöneten Yazı İşleri Müdürlüğü ile Personel Müdürlüğü eliyle yürütülür.
 
Sicil Bürosu, Birinci Başkan, birinci başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeler ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinin sicillerini tutmak ve özlük işleri ile ilgili yazışmaları yürütmekle görevlidir.
 
Personel Müdürlüğü, yargı mensupları dışındaki personelin özlük işlerini yürütür.
 
Bu müdürlükler, fakülte mezunu ilgili müdürün yönetiminde yeteri sayıda şef, zabıt kâtibi ile hizmetlilerden oluşur.
 
Bu müdürlüklerin görevleri ve çalışma şekli İç Yönetmelikte düzenlenir.”
 
“İdarî ve malî işler
 
MADDE 53/B- Yargıtayın idarî ve malî işleri Birinci Başkanlığa bağlı İdarî ve Malî İşler Müdürlüğü ile daire, lojman ve levazım işlerini yürüten yazı işleri müdürlükleri ve garaj amiri olarak görevlendirilen personel eliyle yürütülür.
 
Bu müdürlüklerin görevleri ve çalışma usulleri İç Yönetmelikle belirlenir.”
 
“Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğü ve görevleri
 
MADDE 53/C- Bilgi İşlem Merkezi Yargıtay Birinci Başkanlığına bağlı olarak görev yapar ve fakülte mezunu bir müdür yönetiminde yeteri kadar şef, mühendis, bilgisayar programcısı, çözümleyici, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile teknisyenden oluşur.
 
Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
 
1.Yargıtay Başkanlığında bilgi işlem sistemini ilk derece ve bölge adliye mahkemeleri bilişim sistemiyle koordineli olarak kurmak, işletmek, bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, bilgi işlem sistemleri ile ilgili teknolojileri ve gelişmeleri takip ederek ihtiyaçlara göre gerekli güncellemeleri yapmak, Yargıtay Başkanlığının ihtiyaçlarına göre projeler üreterek yazılım geliştirmek ve güncellemek,
 
2. Gerektiğinde; diğer kamu kurum ve kuruluşlarının geliştirmiş olduğu yazılımlarla uyumunu sağlamak, uluslararası kapsamda, sistemler arası çevrim içi ve çevrim dışı veri akışını ve koordinasyonu sağlamak, bilişim teknolojileri ile ilgili ulusal ve uluslararası faaliyetlerde Yargıtay Birinci Başkanlığınca verilen görevleri yerine getirmek,
 
3. Yargıtayın faaliyet alanına ilişkin olarak hazırlanan karar, mevzuat, genelge, görüş, metin ve belgeleri, Türkiye’nin üyesi olduğu ve yargı yetkisi tanınan uluslararası mahkeme kararlarının kullanıcıların hizmetine sunulması için gerekli desteği sağlamak.
 
4. Yargıtay Başkanlığı bilgi sistemlerinde güvenlik politikalarının usul ve esaslarının belirlenmesi, uygulanması ve güncellenerek denetlenmesini sağlamak,
 
5. Bilgisayar ve bilgi sistemlerinin kullanılmasında Yargıtay Başkanlığınca çıkartılacak esasları hazırlamak, Yargıtayın tüm birimlerinde görev yapan bilgisayar kullanıcılarının taleplerini de dikkate alarak eğitimlerini sağlamak,
 
6. Yargıtay Başkanlığı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.”
 
“Basın Bürosu
 
MADDE 53/D- Yargıtay ve yargıyı ilgilendiren her türlü basın ve yayını izlemek, gerektiğinde bu konularda açıklama, düzeltme ve tanıtım yapmak ve Birinci Başkan ya da görevlendireceği kişi tarafından yapılan açıklamaları iletmek üzere, Birinci Başkanlığa bağlı bir Basın Bürosu kurulur. Basın Bürosu hizmetleri, Birinci Başkan tarafından görevlendirilen bir genel sekreter yardımcısı tarafından yürütülür.
 
Her türlü basın ve yayın kuruluşlarına, Yargıtay ve Yargıtay uygulamaları ile ilgili bilgi ve demeçler Yargıtay Birinci Başkanı ya da yetkili kılacağı yargı mensubu tarafından verilebilir.”
 
MADDE 37- 2797 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 54- Yargıtay, genel bütçe içinde kendi bütçesiyle yönetilir.
 
Yargıtay üst yöneticisi Yargıtay Birinci Başkanıdır. Harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisinin belirlenmesine ilişkin hususlar İç Yönetmelikte düzenlenir.
 
Yargıtay çalışanlarının bütçeye konulan yiyecek yardımı miktarının hesaplanmasında, Yargıtayda fiilen çalışanların sayısı dikkate alınır.”
 
MADDE 38- 2797 sayılı Kanunun 57 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.+
 
“Yargıtay İç Yönetmeliği ve yönergeler
 
MADDE 57- Yargıtaydaki kurulların, dairelerin, büroların ve Yargıtay üyeleri ile Yargıtay tetkik hakimleri ve Yargıtay Cumhuriyet savcılarının görev ve yetkileri ile çalışma usulleri; seçimlerin yürütülmesi, sayım kurullarının oluşturulması gibi seçimlerle ilgili konular; tutulacak defter ve kayıtlar ve kullanılacak basılı kağıtlar; bilgisayar ortamında tutulacak kayıtlar ve bunların muhafaza şekilleri; idari personelin atama, yükselme, ödüllendirme ve cezalandırılmasına dair hususlar ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer ayrıntılı düzenlemeler Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılacak iç yönetmelikte belirtilir.
 
İç Yönetmelikle düzenlenmeyen idari konularda, Birinci Başkanlıkça yönergeler çıkarılır.”
 
MADDE 39- 2797 sayılı Kanunun 61 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
 
“Birinci fıkrada sayılanların mazeret, hastalık ve aylıksız izinleri hakkında 657 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.”
 
 
 
 
MADDE 40- 2797 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“Birinci fıkrada sayılanlar, ilmi araştırma ve yayınlarda bulunabilirler. Esas görevleri yanında Birinci Başkanlık Kurulu kararıyla kanun komisyonlarına katılabilirler. Yükseköğretim kurumlarında Birinci Başkanlık Kurulu izni ile ders ve konferans verebilirler.”
 
MADDE 41- 2797 sayılı Kanunun 64 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 64- Yargıtay üyeliğine seçilenlerin sicil dosyaları Adalet Bakanlığınca Yargıtay Birinci Başkanlığına gönderilir. Yargıtay Birinci Başkanı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeleri ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinin özlük işleri Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu tarafından yerine getirilir.
 
Yargıtay tetkik hâkimleri ile Yargıtay Cumhuriyet savcılarının bu Kanunda belirtilenlerin dışındaki özlük işleri ve hakları Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından yerine getirilir.
 
Bunların dışında kalan Yargıtay personelinin özlük işleri, İç Yönetmelik hükümlerine göre Yönetim Kurulu ve Yargıtay Birinci Başkanlığınca yerine getirilir.”
 
MADDE 42- 2797 sayılı Kanunun 65 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“Onur günüve belgesi
 
MADDE 65- Adlî yılın başladığı gün aynı zamanda Yargıtayın ve mensuplarının onur günüdür.
 
O dönem içinde emekliye ayrılmış olan Yargıtay Birinci Başkanı, Birinci Başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeleri ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili onuruna, Birinci Başkanlıkça tensip edilecek tören ile onur belgesi ve geçmiş hizmetlerine şükran duygularını simgeleyen birer armağan verilir.
 
Bu amaçla yapılacak tören ile armağanların giderlerini karşılamak üzere her yıl Yargıtay bütçesine yeterli ödenek konur.
 
Yargıtay Başkan ve üyeliğinden emekli olanlara sıfatlarına göre, Onursal Yargıtay Birinci Başkanı, Onursal Yargıtay Birinci Başkanvekili, Onursal Yargıtay Daire Başkanı, Onursal Yargıtay Üyesi, Onursal Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Onursal Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili unvanları verilir.
 
Yargıtay ve mensuplarının onur gününü kutlamasına ilişkin usul ve esaslar Yargıtay İç Yönetmeliğinde düzenlenir.”
 
MADDE 43- 2797 sayılı Kanunun 66 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“Meslekî kıyafet
 
MADDE 66- Yargıtay üyeliğine seçilenler için yapılacak meslekî kıyafet töreninin biçim ve yöntemi ile Yargıtay Birinci Başkanı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinin duruşmalarda ve törenlerde giyecekleri meslekî kıyafetlerin özellikleri ve şekilleri, Yargıtay İç Yönetmeliğinde düzenlenir.”
 
 
MADDE 44- 2797 sayılı Kanunun 67 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen “Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcısı, Yargıtay Cumhuriyet başsavcı yardımcılarından” ibaresi “Yargıtay Cumhuriyet savcılarından” şeklinde, maddenin ikinci fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“Yargıtay Cumhuriyet savcılarından 2820 sayılı Kanun uyarınca başka bir yerde görevlendirilenlere, bu görevleri süresince birinci fıkra hükümlerine göre ödemede bulunulur.”
 
MADDE 45- 2797 sayılı Kanunun 67 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 67/A maddesi eklenmiştir.
 
“Bilgisayar verilmesi
 
MADDE 67/A- Yargıtay Birinci Başkanı, Yargıtay birinci başkan vekilleri, Yargıtay daire başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili ve Yargıtay üyeleri ile, Yargıtay tetkik hâkimlerine ve Yargıtay Cumhuriyet savcılarına görevlerinde kullanılmak üzere Yargıtay Başkanlığı tarafından zati demirbaş olmak kaydıyla bir adet bilgisayar verilebilir.
 
Bilgisayarların verilmesi ve devrine ilişkin usûl ve esaslar, Sayıştayın ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Yargıtay Birinci Başkanlığınca çıkartılacak yönetmelikle belirlenir.”
 
MADDE 46- 2797 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde geçen “Birinci Başkanlık” ibaresinden sonra gelmek üzere “kurullar”, 12 nci maddesinde geçen “Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili” ibareleri eklenmiştir.
 
 
MADDE 47- 2797 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde geçen “sekiz” ve “altı” ibareleri, sırasıyla “yedi” ve “beş” olarak, 55 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “ellimilyar liraya” ibareleri ise “yüzbin Yeni Türk Lirasına” olarak değiştirilmiştir.
 
 
MADDE 48- 2797 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasında geçen “adliye” ibareleri “adlî yargı ilk derece ve bölge adliye” şeklinde değiştirilmiş, 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin ikinci cümlesi madde metninden çıkartılmıştır.
 
 
MADDE 49- 2797 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve Kanuna bu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek 2 nci madde eklenmiştir.
 
“EK MADDE 1- Hizmetine gerek görülmeyen, çalışma ahengini bozan veya başarısız olan Devlet Memurları Kanununa tabi personel, Yönetim Kurulunun kararı ve Yargıtay Birinci Başkanının önerisi üzerine iktisap ettikleri kadro ve aylığa uygun olarak Adalet Bakanlığınca taşra kadrolarındaki görevlere atanabilirler.”
 
“EK MADDE 2-Bu Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelde Yargıtay Başkanlığı olarak yer alan bölüme eklenmiştir.”
 
MADDE 50- 2797 sayılı Kanuna geçici 10 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
 
“GEÇİCİ MADDE 11- Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra Birinci Başkanlık Kurulu, Yönetim ve Yayın kurullarının görevleri süre bitimine kadar devam eder.
 
GEÇİCİ MADDE 12- Bu Kanunda yapılması öngörülen yönetmelikler, Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç altı ay içinde hazırlanarak yürürlüğe konur. Yeni yönetmelikler çıkarılıncaya kadar mevcut yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
 
GEÇİCİ MADDE 13- Bu Kanunla değişik Yargıtay Kanununun 5 ve 14 üncü maddesi yürürlüğe girinceye kadar Yargıtayda yirmibir hukuk ve onbir ceza dairesi görevine devam eder. Birinci Başkanlık Kurulu gerektiğinde her zaman toplanarak dairelerin görevlerini ve iş bölümünü düzenleyebilir.
 
Bu Kanunla değişik Yargıtay Kanununun 14 üncü maddesi yürürlüğe girdiği tarihte daire başkanları ve üyelerin daireleri ile ilişkileri kesilir.
 
Birinci Başkanlık Kurulu Yargıtay kıdemini esas alarak, kıdemin eşit olması halinde en yaşlı olan tercih edilerek, başkanların önceki görevleri ve uzmanlıkları da göz önünde tutularak hukuk dairesi başkanları hukuk, ceza dairesi başkanları ceza dairelerinde başkan olarak görevlendirilirler.
 
Daire başkanlıklarına görevlendirme yapıldıktan sonra üyelerin dairelerde görevlendirilmesi yapılır.
 
Dairelerde görev verilemeyen daire başkanları, Birinci Başkanlık nezdinde görev yaparlar. Başkan sıfatıyla ceza veya hukuk genel kurullarına katılırlar. Birinci Başkanlıkta kanunlar hakkında görüş bildirme ve kanun taslağı hazırlamakla görevlendirilebilirler. Başkanlık hak ve yetkileri dört yıllık sürelerinin bitimine kadar devam eder.
 
Birinci Başkanlık nezdinde ceza dairesi başkanı bulunduğu sürece boşalan ceza dairesi, hukuk dairesi başkanı bulunduğu sürece boşalan hukuk dairesi için seçim yapılmaz.
 
Birinci Başkanlık nezdinde görev yapan daire başkanları Kanunun 14 üncü maddesiyle oluşan daire başkanlıklarında herhangi bir nedenle boşalma olması halinde bu maddenin dördüncü fıkrası uyarınca önceki başkanlıklarından kalan süreyle sınırlı olarak görevlendirilirler.
 
Dairelerdeki üye eksilmeleri, üyesi fazla olan dairelerden Birinci Başkanlık Kurulunca üye alınarak tamamlanır.
 
Üye sayısı ölüm, emeklilik ve kendiliğinden ayrılma veya diğer sebeplerle yüzellinin altına inmedikçe Yargıtaya üye seçimi yapılmaz.
 
GEÇİCİ MADDE 14- Bu Kanunla değişik Yargıtay Kanununun 5 ve 14 üncü maddeleri, bölge adliye mahkemelerinin kuruluşunun Resmi Gazete’de ilanından itibaren üç yıl sonra uygulanmaya başlanır. Bu tarihe kadar Yargıtay Kanununun 5 ve 14 üncü maddelerinin bu Kanunla değiştirilmeden önceki hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.”
 
 
MADDE 51- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
 
MADDE 52- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
 
(1) SAYILI LİSTE
 
 
 
KURUMU : YARGITAY BAŞKANLIĞI
 
TEŞKİLATI : MERKEZ
 
İHDAS EDİLEN KADROLARIN
 
SERBEST TUTULAN
 
KADRO KADRO
 
SINIFI UNVANI DERECESİ ADEDİ ADEDİ TOPLAM
 
GİH Şef 5 2 2
 
GİH Programcı 5 3 3
 
GİH Programcı 6 3 3
 
GİH Programcı 7 3 3
 
GİH Programcı 8 3 3
 
GİH Çözümleyici 4 1 1
 
GİH Çözümleyici 5 1 1
 
GİH Çözümleyici 6 1 1
 
GİH Çözümleyici 7 2 2
 
GİH Çözümleyici 8 2 2
 
GİH Bilgisayar İşletmeni 6 2 2
 
GİH Bilgisayar İşletmeni 7 1 1
 
GİH Bilgisayar İşletmeni 8 1 1
 
GİH Bilgisayar İşletmeni 9 1 1
 
GİH Bilgisayar İşletmeni 10 2 2
 
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 6 1 1
 
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 7 1 1
 
GİH Sekreter 8 1 1
 
TH Mühendis 5 3 3
 
TH Teknisyen 6 1 1
 
TH Teknisyen 7 1 1
 
TH Teknisyen 8 2 2
 
YH Hizmetli 11 2 2
 
TOPLAM 40 40
 
 
 
GENEL GEREKÇE
 
 
Bugün muhtelif ülkelerde yargılama faaliyeti ile görevlendirilmiş bulunan ilk derece mahkemeleri üzerinde itirazları inceleyen üst derecede mahkemeler bulunmaktadır. İlk derece mahkemelerince verilen kararların olaylara, kanuna ve usule uygunluğunu denetlemek görevini yüklenmiş olan bu ikinci derecedeki mahkemeler, bazı ülkelerde iki, bazı ülkelerde de üç kademede görev yapmaktadırlar.
 
Ülkemizde halen uygulanmakta olan sistem iki kademelidir. İlk derece mahkemeleri tarafından verilen kararların hem hukukiliğini, hem de olaylara uygunluğunu denetleyen Yargıtay vardır. İstinaf yargılamasının bulunduğu sistemlerde, ilk derece mahkemelerince verilen kararlar, ikinci kademedeki mahkemelerce olayı ispat ve kanuna uygunluk yönlerinden, üçüncü kademedeki mahkemelerce sadece kanuna ve hukuka uygunluk bakımından incelenmektedir. Diğer bir deyişle, üçüncü derecedeki mahkemeler birer “içtihat” mahkemesi durumundadır.
 
Bugün hemen hemen bütün ülkelerde, Yargıtayın karşılığı olan yüksek mahkemeler, birer içtihat mahkemesi görevini yapmaktadır ve bu mahkemeler olaylarla, ispat araçlarıyla değil, kanun uygulaması ile ilgilenirler. Oysa Türk Yargıtayı, ilk derece mahkemeleri ile kendisi arasında süzgeç görevini yapacak bir ara mahkemesi bulunmadığı için her iki görevi, yani hem içtihat yaratmak hem de istinafı yürütmek durumunda kalmıştır.
 
Bilindiği üzere, 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun ile kurulması öngörülen bölge adliye mahkemeleri ile istinaf yargılaması, Türk adlî yargı sistemi bakımından kabul edilmiştir. Bu mahkemeler tarafından uygulanacak yargılama kuralları ile kanun yolu olarak istinafa ilişkin özel kurallar; hukuk yargılaması bakımından 5236 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, ceza yargılaması bakımından 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, iş hukuku bakımından 5308 sayılı İş Mahkemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile icra ve iflas hukuku bakımından da 5311 sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile düzenlenmiş bulunmaktadır.
 
Anayasanın 154 üncü maddesi gereğince, adliye mahkemeleri tarafından verilen ve kanunun başka bir adlî yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii Yargıtaydır. Anayasanın bu hükmü dikkate alındığında, adlî yargı ilk ve ikinci derece mahkemeleri tarafından verilen karar ve hükümlerin temyizen inceleme mercii Yargıtaydır. 5235 sayılı Kanun gereği kurulacak olan bölge adliye mahkemeleri de bir üst mahkeme olarak adlî yargı mahkemesidir. Bu sebeple, Tasarıyla, bölge adliye mahkemeleri tarafından verilen kararların temyizen incelenmesi görevi Yargıtaya verilmektedir.
 
Tasarıyla, bölge adliye mahkemelerince incelenip kesinleştirilecek dosyaların sayısı düşünüldüğünde, bu mahkemelerin fiilen göreve başlamalarından itibaren Yargıtaya gelecek iş sayısı ve yoğunluğunda bir azalmanın olacağı dikkate alınarak, Yargıtayda daire ve üye sayısı azaltılmakta ve buna bağlı olarak Yargıtay dairelerine gelecek olan iş ve davaların getirilen yeni hükümler çerçevesinde yeniden dağılımı yapılmaktadır. Yine aynı sebeplerle, Yargıtayda kurulu bulunan kurulların oluşumu, yeni yapılanma gereği sayısal olarak belirlenmektedir.
 
Kanun Tasarısıyla, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının görevleri, Anayasada ve diğer kanunlarda yapılan değişikliklere paralel olarak, savcılık unvanları da muhtelif kanunlarda yapılan değişikliklere uygun olarak yeniden düzenlenmektedir.
 
 
Hukukun üstünlüğü ve içtihat birliğinin gerçekleştirilmesinde, insan hak ve özgürlüklerinin güvencesi olan Yargıtayın, yargı kararlarının hukuka uygun ve âdil olması yolundaki etkinliğinin artırılarak sürdürülmesi, ülke düzeyinde adlî yargı alanında hukuk uygulamasının içtihatları arasındaki uyum ve birliğin sağlanması, kurumsal anlamda eksikliklerin giderilerek çalışmalarının etkin ve verimli kılınması ve istinaf yargılamasının kabul edilmiş olması sebepleriyle, Yargıtayın görev kapsamının belirlenmesi amacıyla bu Kanun Tasarısı hazırlanmıştır.
 
 
MADDE GEREKÇELERİ
 
 
 
MADDE 1- 5235 sayılı Kanun gereğince kurulacak olan bölge adliye mahkemelerinin göreve başlamalarından itibaren, Yargıtaya gelecek iş sayısının önemli ölçüde azalacağı ve niteliğinin de değişeceği değerlendirilmektedir. Adlî yapıdaki bu değişiklik dikkate alınarak, Yargıtayın daire ve üye sayısı yeniden düzenlenmiştir. Birinci Başkanlık Kuruluna, iş yoğunluğuna göre dairelerin üye sayılarının tespit yetkisi verilmiştir.
 
 
MADDE 2- Maddeyle, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında “Başsavcı Başyardımcısı” ve “Başsavcı yardımcısı” şeklinde yer alan unvanlar diğer kanunlarda yapılan değişikliklere uygun hale getirilmiştir.
 
 
MADDE 3- Maddeyle, Hukuk ve Ceza Genel Kurullarının oluşumları ve çalışma şekilleri ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Bu kurulların ilk derece mahkemesi olarak görev yapmaları durumunda nasıl oluşturulacakları hususu belirlenmiştir. Çünkü “tabiî ve kanunî hakim” ilkesi gereğince yargılama yapacak hakimlerin önceden belirlenmesi zorunludur. Hakimlerin belirsiz olması, kanunî hakim ilkesine uygun düşmemektedir. Bu husus “adil yargılanma” hakkının da bir gereği olduğundan madde bu ilkeler çerçevesinde kaleme alınmıştır.
 
 
MADDE 4- Maddeyle, Yargıtayda daire ve üye sayısının azaltılmasına paralel olarak, Birinci Başkanlık Kurulunun oluşumu yeniden düzenlenmiştir.
 
 
MADDE 5- Maddeyle, Yüksek Disiplin Kurulunun oluşumu yeniden düzenlenmiştir. Ceza kovuşturmasında yer alma olasılığı karşısında, hâkimlik ve savcılık sıfatlarının örtüşmemesi ilkesinden hareketle, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının Yüksek Disiplin Kurulunda yer almaması uygun görülmüş, ayrıcaKurula katılacak başkan ve üye sayısı azaltılmıştır
 
 
MADDE 6- Maddeyle, Yargıtayın görevleri genel olarak belirlenmiş, ayrıca maddede belirtilen yüksek mahkeme başkan ve üyelerinin şahsî suçlarına ve bunların görevden doğan tazminat davalarına, ilk ve son derece mahkemesi olarak Yargıtayda bakılacağı hususu ayrıntılı biçimde düzenlenmiştir.
 
2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 55, 2575 sayılı Danıştay Kanununun 82, 1600 sayılı Askeri Yargıtay Kanununun 38, 1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun 33 ve 832 sayılı Sayıştay Kanununun 96 ncı maddelerinde sayılan başkan ve üyelerin şahsi suçlarında, Yargıtay Başkan ve üyeleri ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısına uygulanan hükümlerin uygulanması öngörüldüğünden, bu hükümlerin açıklığı da sağlanarak maddeye yansıtılması amaçlanmış ve özel kanunlarda bu yöne ilişkin düzenlemeler bulunduğu takdirde özel kanun kapsamına girenler hakkında da madde hükmünün uygulanması öngörülmüştür.
 
Diğer yandan, tazminata esas olan eylem ve işlemlerin yargısal görevden doğması esas kabul edilerek, madde kapsamına girenlerin görevden doğan tazminat davalarına da ilk ve son derece mahkemesi olarak Yargıtayda bakılacağı hususu da ayrıca belirtilmiştir.
 
 
 
 
 
MADDE 7- 2797 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde Yargıtayın hukuk ve ceza daire sayıları yeniden tespit edilmiş olduğundan, dairelerin görevlerinin belirlendiği bu maddenin de yeniden düzenlenmesi gerekmiştir. Bu çerçevede, Yargıtay ceza dairelerinin görevleri belirlenirken öncelikle değişen ceza sistemi gereği yapılan kanun değişiklikleri ile Yargıtay ceza dairelerinin yeni yapılanması gözetilmiştir.
 
Yargıtaya temyiz ve kanun yararına bozma incelemesi için gelecek işlerde, kanun sistematiği temel alınmak suretiyle suçların birbirleriyle olan ilişkisi ve yeni kanunî düzenlemeler sebebiyle gelebilecek muhtemel iş miktarı gözetilmiştir.
 
 
MADDE 8- Madde, 1 ve 13 üncü maddelerde yapılan değişikliklere paralel olarak düzenlenmiştir. Ayrıca, Hukuk ve Ceza Genel Kurullarına, maddenin birinci fıkrasının (1) inci bendinin (a) alt bendinde, bölge adliye mahkemelerinin kesin olarak verdikleri kararlar bakımından hukuk veya ceza daireleri arasında çıkabilecek uyuşmazlıkları, içtihatların birleştirilmesi yoluyla kesin olarak karara bağlama görevi verilmiştir.
 
Öte yandan, Kanunun 13 üncü maddesinin ikinci bendinde sayılanların görevden doğan tazminat davalarına Hukuk Genel Kurulunun, kişisel suçlarıyla ilgili ceza davalarına bakma görevi ise Ceza Genel Kurulunun görevleri arasında sayılmıştır.
 
 
MADDE 9- Maddenin birinci fıkrasının (4) üncü bendindeki, Yargıtay üyelerinin, yüksek mahkeme üyeliğinin gerektirdiği onur ve vakarı ile kişisel haysiyetlerine dokunan veya görev gereklerine uygun düşmeyen davranışlarından, kişisel ve görevle ilgili suçlarından dolayı inceleme veya soruşturma yapma görevi ile ilgili hüküm, Ceza Muhakemesi Kanununa uygun biçimde yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca inceleme ve soruşturma yapmanın usulüne ilişkin hükümler 43 üncü maddede düzenlendiğinden, bu hususa maddede yer verilmemiştir.
 
 
MADDE 10- Maddeyle, Yüksek Disiplin Kurulunun görev ve yetkileri yeniden düzenlenmiştir. Kanunun 43 üncü maddesinde disiplin cezaları sayılmış olduğundan, bu maddede sadece Kurulun disiplin kovuşturması yapma yetkisinin olduğu belirtilmiş, ayrıca disiplin cezaları sayılmamıştır.
 
 
MADDE 11- Maddeyle, Genel Sekreterliğininkonumu göz önünde tutularak görevleri açık şekilde sayılmış, 2797 sayılı Kanundaki yetkilerine ek olarak, Birinci Başkanlık Kurulunda çalışan büro personeline izin ve ceza verebilme yetkisi tanınmıştır.
 
 
MADDE 12- Maddeyle, daire başkanlarına 2797 sayılı Kanundaki yetkilerine ek olarak dairelerinde çalışan Yargıtay tetkik hakimleri ile kalem personeline mazeret izni verme, ayrıca kalem personeline disiplin cezası verme imkanı sağlanmıştır.
 
 
MADDE 13- Maddeyle, Yargıtayda görev yapan hakimlerin unvanları “Yargıtay tetkik hakimi” olarak değiştirilmiş, Yargıtay tetkik hakimlerinin kendilerine verilen dosya ve evrakı süresinde inceleyerek konuyla ilgili görüşlerini içeren bir rapor düzenlemeleri ve heyete sözlü açıklamada bulunmaları ayrıca daire başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmelerine yönelik düzenleme yapılmıştır.
 
 
MADDE 14- Maddeyle, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısına Anayasanın 69 uncu maddesi ve buna bağlı olarak 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanununun 102 nci maddelerinde yapılan değişiklik çerçevesinde, siyasi partileri kapatma davası açmanın yanı sıra “Devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılması için dava açma” imkânı getirilmiştir.
 
 
MADDE 15- Maddeyle, Yargıtay Cumhuriyet savcılarının görevleri ayrıntılı olarak düzenlenmiş, Ceza Muhakemesi Kanununda “karar düzeltme” yolu kaldırıldığından, 2797 sayılı Kanunda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının görevleri arasında sayılan bu husus madde metnine alınmamıştır.
 
Öte yandan, maddenin birinci fıkrasında yer alan Yargıtay Cumhuriyet savcılarının düzenledikleri evraka Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı adına imza atmaları yönündeki esas değiştirilerek kendi adlarına evrakı imzalama yetkisi verilmiştir.
 
 
MADDE 16- Maddenin son fıkrasında, Birinci Başkanlık Kuruluna Yargıtaydaki üye ihtiyacını yetkili Kurula duyurma görevi verilmiştir. Ancak yetkili Kurul olan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun bu duyuru üzerine seçim esnasında uyması gereken esaslarla ilgili bir kriter mevcut değildir. Maddenin son fıkrasında yapılan düzenlemeyle, Birinci Başkanlık Kuruluna ihtiyaç durumunu, ceza ve hukuk dairelerindeki boşluğu dikkate alarak yetkili Kurula bildirme, yetkili Kurula da bu ihtiyaç durumunu öncelikle dikkate alma görevi verilmiştir.
 
 
MADDE 17-5235 sayılı Kanun uyarınca bölge adliye mahkemelerinin kurulması sonucuna bağlı olarak Yargıtayın daire iş yoğunluğunda niteliksel ve niceliksel olarak azalma olacağından ve buna bağlı olarak da üye sayısı azalacağından, maddeyle Birinci Başkanlık Kurulunun üye sayısı azaltılmıştır. Ayrıca, Kanunun 39 uncu maddesinde kurulların toplanma yeter sayısı genel esas olarak belirlendiğinden, maddenin dördüncü fıkrasında Kurulun üye tam sayısıyla toplanacağına dair hükme gerek bulunmadığı anlaşılmakla maddenin dördüncü fıkrası madde metninden çıkartılmıştır.
 
 
MADDE 18- Maddeyle, Yüksek Disiplin Kurulunun oluşumu yeniden düzenlenmekte ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin Başkanlar Kurulu tarafından ad çekme suretiyle tespit edilmesi öngörülmektedir. 2797 sayılı Kanunda düzenlendiği şekliyle, iddia makamı görevi yapan Birinci Başkanlık Kurulunun, Yüksek Disiplin Kurulu üyelerini belirlemesi doğru görülmemiş, bu görevin üst kurul niteliğindeki Başkanlar Kuruluna verilmesi uygun bulunmuştur. Maddenin son fıkrasıyla Kurulun görevinin olayla sınırlı olduğu açıkça vurgulanmıştır.
 
 
MADDE 19- Maddeyle, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi düzenlenmiş, maddenin son fıkrasında seçimin iki yılda yapılacağı ve aynı daireden birden çok kişinin kurulda yer alamayacağı belirtilmiştir.
 
 
MADDE 20-Maddeyle, tetkik hâkimliğine atanacak hâkim ve Cumhuriyet savcılarının nitelikleri düzenlenmiş, bu nitelikler arasına süre şartıyla birlikte başarılı olma kriteri de eklenmiştir. Unvanları ise “Yargıtay tetkik hakimi” olarak değiştirilmiştir.
 
 
MADDE 21- Maddeyle, Yargıtay Cumhuriyet savcılığına atanacak hâkim ve Cumhuriyet savcılarının nitelikleri düzenlenmiş, ayrıca Yargıtay Cumhuriyet savcılarının, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Birinci Başkanlık Kurulunun görüşü alınarak Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca Yargıtay dışında bir göreve atanabilmeleri öngörülmüştür. Maddedeki “Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcısı ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı” kavramları çıkarılmış ve bu unvan mevcut kanunlara uygun şekilde “Yargıtay Cumhuriyet savcılığı” biçiminde düzenlenmiştir.
 
 
 
MADDE 22-Maddeyle, Yargıtayın çalışma usullerine ilişkin genel esaslar düzenlenmiştir. Daire ve kurullarda yargısal kararlar açısından oylamanın açık yapılacağı, kararların salt çoğunlukla alınacağı, kararların karşı oyla birlikte açıklanacağı belirtilmiştir. Gizli görüşmelerde ise konuşanların kimlikleri ile yapılan öneri ve konuşmaların içeriklerinin açıklanamayacağı vurgulanmış, ayrıca ret isteminin geçerli olabilmesi için, reddedilmeyen üyelerin bu Kanunda yer alan toplantı ve karar sayısından az olmamasının gerektiği belirtilmiştir. Karar verilmesi için zorunlu olan üye sayısını aşacak şekildeki ret istemleri, kurulların çalışmasını engelleyeceğinden bu düzenleme ile buna imkân tanınmamıştır.
 
 
MADDE 23- Maddeyle, Hukuk ve Ceza Genel Kurullarının içtihadı birleştirme toplantılarında hangi çoğunlukla karar verileceği yeniden düzenlenmiş, ayrıca Hukuk ve Ceza Genel Kurullarına katılacak başkan ve üyelerin kim tarafından ne kadar süreyle belirleneceğine ilişkin hüküm konulmuştur. Bu hükümle dairelerin çalışma programlarının düzenlenmesi sağlanarak, Genel Kurullara katılmalarına karar verilen başkan ve üyelerin bu görevlerine iki ay devam etmeleri öngörülmüş ve bunun sonucu olarak, Genel Kurulların kararlarında içtihat aykırılığının önlenmesi amaçlanmıştır.
 
 
MADDE 24- Maddeyle, Büyük Genel Kurulun ikinci toplantıda içtihadı birleştirme kararı vermesini sağlayacak şekilde düzenleme yapılmış, böylece Kurulun kısa sürede işi sonuçlandırması öngörülmüştür.
 
 
MADDE 25- Yüksek Disiplin Kurulu ile Birinci Başkanlık Kurulunun çalışma usul ve esasları 2797 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinde birlikte düzenlenmiş ise de, her iki Kurulun görev ve işlevleri farklı olduğundan, Birinci Başkanlık Kurulunun inceleme ve soruşturma yapmasıyla ilgili hükme bu maddede yer verilmiş, Yüksek Disiplin Kurulu ise 43 üncü maddede düzenlenmiştir.
 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının görüşü de dikkate alınarak, Birinci Başkanlık Kurulunun inceleme veya soruşturma sonucunda Yüksek Disiplin Kuruluna sevke gerek görmeyerek, dosyanın işlemden kaldırılmasına karar vermesi halinde, bu kararın kesin sayılmayıp, kamuoyunun bu konudaki bakış açısı da gözetilerek, kararın ikinci bir incelemeden geçirilmesinin isabetli olacağı düşünülmüştür. Bu düşünceden hareketle, maddenin son fıkrasında Birinci Başkanlık Kurulunca verilen “dosyanın işlemden kaldırılması kararı”nın Başkanlar Kurulunca incelenmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır. Yüksek Disiplin Kuruluna sevk kararının da Başkanlar Kurulunca incelenmesi öngörülmüştür.
 
 
MADDE 26- Yüksek Disiplin Kurulunun çalışmasının ayrıntılı olarak ele alındığı bu maddede, Yargıtay üyelerinden birisi hakkında disiplin işlemini gerektirecek herhangi bir ihbar söz konusu olduğunda, soruşturmanın nasıl yapılması gerektiği hususu düzenlenmiştir. Sekizinci fıkrada ise, Disiplin Kurulunca ilgili hakkında verilen disiplin cezalarının sicile işlenmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır.
 
 
MADDE 27- 5235 sayılı Kanunla paralel olarak, maddenin beşinci fıkrasında “adliye” yerine “adli yargı ilk derece ve bölge adliye mahkemeleri” ibaresi kullanılmış, maddenin altıncı fıkrasında ise, Adalet Bakanlığına içtihadı birleştirme kararlarını uygun vasıtalarla duyurma görevi verilmek suretiyle, uygun vasıtalarla diğer araçlar yanında özellikle elektronik ortamda yayımlanması amaçlanmıştır.
 
 
 
MADDE 28- Maddeyle, kişisel ve görevle ilgili suçların soruşturma ve kovuşturma usulü, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun getirdiği sisteme uygun olarak düzenlenmiştir. 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 93 üncü maddesiyle paralellik sağlanarak, ağır cezayı gerektiren suçüstü hallerinde soruşturmanın suç yerinin bağlı olduğu il Cumhuriyet başsavcısı tarafından bizzat yapılması öngörülmüştür.
 
Birinci Başkanlık Kurulunca görevlendirilen daire başkanı veya Yargıtay üyesinin yapacağı soruşturmayla ilgili Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerinin uygulanması gerektiği düşünülerek, bu soruşturma sırasında hakim kararının alınmasını gerektiren konularda soruşturmayla görevli kişinin, Yargıtayda olayla ilgili olarak oluşturulan kurula başvurması imkânı sağlanmıştır.
 
Ayrıca, Birinci Başkanlık Kuruluna intikal eden herhangi bir olay hakkında Kurulca soruşturma açılmamasına veya açılan soruşturma sonucunda kovuşturma yapılmamasına karar verilmesi hallerinde verilen kararlara karşı itiraz yolu açılmıştır.
 
 
MADDE 29- Maddeyle, yapılan soruşturma ve kovuşturmanın olumsuz sonuçlanmasının disiplin işleminin yapılmasına engel olamayacağı hususuna açıklık kazandıracak şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
 
MADDE 30- Kanunun 17 nci maddesinde idari kurulların kararlarına itiraz edilebileceği öngörüldüğü halde, itiraz usulü ve alınabilecek kararlar konusunda Disiplin Kurulu kararları hariç bir hüküm bulunmamakta idi. Maddeyle, bu konuya açıklık getirilmesi ve uygulamadaki duraksamaların giderilmesi amaçlanmıştır.
 
 
MADDE 31-Maddeyle, 2797 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrası değiştirilerek, Yayın Kurulu üyelerinin sayısı üçe indirilmiştir.
 
 
MADDE 32- 2797 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinde “Tasnif Kurulu” olarak yer alan birim, “Tasnif işleri” başlığı altında tekrar düzenlenmiş, bu birimin başkanı olan Yargıtay üyesi, yapılan değişiklikle tasnif işlerinden çıkartılmıştır.
 
 
MADDE 33- Maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri değiştirilerek, elektronik imkanların gelişmesine paralel şekilde, Yargıtay kararlarının elektronik ortama geçirilmesi ve arşivlenmesi yönünde düzenleme yapılmıştır.
 
 
MADDE 34- 2797 sayılı Kanuna 50 nci maddeden sonra gelmek üzere eklenen 50/A maddesiyle Yargıtay Kütüphanesi kurulmuştur. Çünkü, Yargıtay üyeleri, Yargıtay tetkik hakimi ve Yargıtay Cumhuriyet savcılarının inceleme ve araştırmalarında en önemli husus kaynak bulmaktır. Bunun da ilk aracı bir kütüphane oluşturmaktır. Bu nedenle, daha önce iç yönetmelikte düzenlenmiş bulunan Yargıtay Kütüphanesi kuruluşunun Kanuna alınması uygun görülmüştür.
 
 
MADDE 35- Maddeyle, Yargıtay Birinci Başkanlığında bir Özel Kalem Müdürlüğü birimi kurulmuştur. Ayrıca, yazı işleri büroları hizmetin gereğine uygun olarak yeniden düzenlenmiş, Devlet Personel Başkanlığının belirlediği isim ve unvanlar dikkate alınarak, bu birimlerde çalışacak personelin tespiti yapılmıştır.
 
 
MADDE 36- 2797 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinden sonra gelmek üzere 53/A, 53/B, 53/C ve 53/D maddeleri eklenmiştir.
 
Personel İşlerinin düzenlendiği 53/A maddesiyle, personel işlerinin tespit edilecek yazı işleri müdürleri eliyle yürütüleceği hüküm altına alınmıştır. Personel Müdürlüğünün yargı mensupları dışındaki personelin özlük işlerini yürütmesi amaçlanmıştır.
 
Yapılan düzenlemeye göre Sicil Bürosu ihdas edilmiş, bu Büro Yargıtay üyelerinin sicillerini tutmak ve özlük işlerini yürütmekle görevlendirilmiştir.
 
Kanuna eklenen 53/B maddesiyle, Yargıtayda İdarî ve Malî İşler Müdürlüğü ihdas edilmiş, bu Müdürlüğün daire, lojman ve levazım işlerini yürütmesi amaçlanmıştır.
 
Kanuna eklenen 53/C maddesiyle, bilişim alanındaki gelişmeler nazara alınarak, Yargıtayda Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğü kurulmuştur. Yargıtay Başkanlığında bilgi işlem sistemini ilk derece ve bölge adliye mahkemeleri bilişim sistemiyle koordineli olarak kurmak, bakım ve onarımlarını yapmak ve Yargıtay Başkanlığının ihtiyaçlarına göre projeler üretmek, bu Müdürlüğün görevleri arasında sayılmıştır.
 
Basın Bürosunun düzenlendiği 53/D maddesiyle, Yargıtay ve yargıyı ilgilendiren her türlü basın ve yayını izlemek, gerektiğinde bu konularda açıklama yapmak üzere bu Büro kurulmuştur. Getirilen hükme göre, Basın Bürosu Birinci Başkanlığa bağlı olup, Büronun hizmetleri Birinci Başkan tarafından görevlendirilen bir genel sekreter yardımcısı tarafından yürütülecektir.
 
MADDE 37- Maddeyle, 2797 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde yer alan bütçeyle ilgili hükümde değişiklik yapılmıştır. Getirilen düzenlemede esasa yönelik önemli bir farklılık olmayıp maddenin, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine paralel olarak düzenlenmesi amaçlanmıştır.
 
MADDE 38- Maddede, Yargıtaydaki kurulların, dairelerin, büroların ve Yargıtay üyeleri ile Yargıtay tetkik hakimleri ve Yargıtay Cumhuriyet savcılarının görev ve yetkileri ile çalışma usulleri; seçimlerin yürütülmesi, sayım kurullarının oluşturulması gibi seçimlerle ilgili konular; tutulacak defter ve kayıtlar ve kullanılacak basılı kağıtlar; bilgisayar ortamında tutulacak kayıtlar ve bunların muhafaza şekilleri; idari personelin atama, yükselme, ödüllendirme ve cezalandırılmasına dair hususlar ve Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlarda, iç yönetmelik çıkartılacağı ve bu yönetmeliğin Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından çıkartılacağı düzenlenmiş, ayrıca bu yönetmelikte düzenlenmeyecek olan idari konularda da Birinci Başkanlık tarafından yönerge çıkarılacağı belirtilmiştir.
 
 
MADDE 39- Maddeyle, maddenin birinci fıkrasında sayılanların mazeret, hastalık ve aylıksız izinleri hakkında, uygulamada ortaya çıkan bir takım sorunlar da göz önünde bulundurulmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümlerinin uygulanacağı öngörülmüştür.
 
MADDE 40- Maddeyle, Yargıtay Kanununun 62 nci maddesinin son fıkrası değiştirilmekte ve maddenin birinci fıkrasında sayılanların, ilmi araştırma ve yayınlarda bulunabileceği, esas görevleri yanında Birinci Başkanlık Kurulu kararıyla kanun komisyonlarına katılabilecekleri ve Yükseköğretim kurumlarında Birinci Başkanlık Kurulunun izni ile ders ve konferans verebileceği öngörülmektedir.
 
MADDE 41- Uygulamada karşılaşılan bir kısım sorunlar da göz önünde bulundurulmak suretiyle, maddede yapılan değişiklikle, hâlen uygulaması olan bir kısım işlemlere yasal dayanak oluşturulmuş ve bu suretle Yargıtay üyeliğine seçilenlerin sicil dosyalarının Adalet Bakanlığınca Yargıtay Birinci Başkanlığına gönderileceği, Yargıtay Birinci Başkanı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeleri ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinin özlük işlerinin Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu tarafından yerine getirileceği, Yargıtay tetkik hâkimleri ile Yargıtay Cumhuriyet savcılarının bu Kanunda belirtilenlerin dışındaki özlük işleri ve haklarının Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından yerine getirileceği, bunların dışında kalan Yargıtay personelinin özlük işlerinin ise İç Yönetmelik hükümlerine göre Yönetim Kurulu ve Yargıtay Birinci Başkanlığınca yerine getirileceği öngörülmüştür.
 
MADDE 42- Maddeyle Yargıtay Kanunun 65 inci maddesi değiştirilmekte ve adlî yıl, her yılın Eylül ayının altıncı günü açıldığından, Yargıtay onur gününün de aynı tarihe alınması öngörülmekte, ayrıca Yargıtay Başkan ve üyeliğinden emekli olanlara sıfatlarına göre, Onursal Yargıtay Birinci Başkanı, Onursal Yargıtay Birinci Başkanvekili, Onursal Yargıtay Daire Başkanı, Onursal Yargıtay Üyesi, Onursal Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Onursal Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili unvanlarının verileceği öngörülmektedir.
 
MADDE 43- Maddeyle, Yargıtay Kanunun 66 ncı maddesi değiştirilmekte ve Yargıtay üyeliğine seçilenler için yapılacak meslekî kıyafet töreninin biçim ve yöntemi ile Yargıtay Birinci Başkanı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinin duruşmalarda ve törenlerde giyecekleri meslekî kıyafetlerin özellikleri ve şekillerinin Yargıtay İç Yönetmeliğinde düzenleneceği öngörülmektedir.
 
 
MADDE 44- Maddeyle, Kanunun 67 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcısı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı yardımcılarından ibaresi değiştirilmekte ve Yargıtay Cumhuriyet savcılarından 2820 sayılı Kanun uyarınca başka bir yerde görevlendirilenler hakkında, bu görevleri süresince yapılacak ödemenin, maddenin birinci fıkrasına göre yapılacağı düzenlenmiştir.
 
 
MADDE 45- Maddeyle, Yargıtay Kanununa yeni bir madde eklenmekte ve Yargıtay Birinci Başkanı, Yargıtay birinci başkan vekilleri, Yargıtay daire başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili ve Yargıtay üyeleri ile, Yargıtay tetkik hâkimlerine ve Yargıtay Cumhuriyet savcılarına, görevlerinde kullanılmak üzere Yargıtay Başkanlığı tarafından zati demirbaş olmak kaydıyla bir adet bilgisayar verilebileceği hükme bağlanmaktadır.
 
MADDE 46- Maddeyle, Yargıtay Kanununun 2 nci maddesinde geçen “Birinci başkanlık” ibaresinden sonra gelmek üzere “kurullar” ve 12 nci maddesinde geçen, “Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı” ibaresinden sonra gelmek üzere, “veya Cumhuriyet Başsavcıvekili” ibareleri belirtilen maddelere eklenmektedir.
 
 
MADDE 47- Maddeyle, Kanunun 30 ve 55 inci maddelerinde yer alan bir kısım ibare ve ifadeler değiştirilmektedir.
 
MADDE 48- Maddeyle, bölge adliye mahkemelerinin kurulacağı da göz önünde bulundurularak Kanunun 1 ve 60 ıncı maddelerinde değişiklik yapılmakta, ayrıca 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin ikinci cümlesi madde metninden çıkartılmaktadır.
 
 
MADDE 49- Maddeyle, 2797 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi değiştirilmiş, ayrıca Kanuna ek 2 nci madde eklenmiştir.
 
Ek 1 inci maddede, hizmetine gerek görülmeyen, çalışma ahengini bozan veya başarısız olan 657 sayılı Kanuna tabi personelin Adalet Bakanlığınca, taşra kadrolarındaki görevlere atanabilmesine imkan sağlanmıştır.
 
Kanunla Yargıtaya yeni birimler eklenmesi nedeniyle, bu birimlerin çalışabilmesini sağlamak bakımından, gerekli personelin temini amacına yönelik olarak ek 2 nci maddeyle ek kadro ihdası öngörülmektedir.
 
 
MADDE 50- Kanuna geçici 10 uncu maddeden sonra gelmek üzere geçici maddeler eklenmiştir.
 
Geçici 11 inci maddeyle, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra Birinci Başkanlık, Yönetim ve Yayın Kurulunun süreleri sona erinceye kadar görevlerine devam etmeleri öngörülmüştür.
 
Geçici 12 nci maddeyle, bu Kanunda yapılması öngörülen yönetmeliklerin altı ay içinde hazırlanması öngörülmüştür.
 
Geçici 13 üncü maddede, Yargıtayda yirmibir hukuk ve onbir ceza dairesinin, istinaf mahkemelerinin kurulmasından itibaren üç yıl süreyle görevlerine devam etmeleri, süre sonunda dairesi kapanan başkan ve üyelerinin durumları düzenlenmiştir. Bu çerçevede dairesi kapanan başkanların kıdem durumları ve önceki görevleri esas alınarak hukuk-ceza ayırımı da dikkate alınarak boşalan dairelerde görevlendirilmeleri amaçlanmıştır.
 
Maddenin son fıkrasındaki düzenlemeyle, Yargıtaydaki üye sayısı yüzellinin altına inmedikçe üyelik seçiminin yapılmayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu madde Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe gireceğinden dolayı, Kanunun yayımı tarihinden itibaren üye sayısı yüzellinin altına inmedikçe Yargıtaya Yargıtay üyesi seçimi yapılamayacaktır.
 
Geçici 14 üncü madde ile, Yargıtayın halihazırdaki mevcut işinin bitirilebilmesi, diğer yandan ceza mevzuatındaki değişiklik nedeniyle yeni içtihatların oluşması bakımından, Yargıtay Kanununun bu Kanunla değişik 5 ve 14 üncü maddelerinin istinaf mahkemelerinin kuruluşundan üç yıl sonra uygulanması öngörülmüştür.
 
 
MADDE 51- Yürürlük maddesidir.
 
 

MADDE 52- Yürütme maddesidir.Yagrıtay Kanunu  baştan sona  değişiyor. Değşikliğe ilişkin tasarıya göre  Yargıtayda onüç hukuk, yedi ceza dairesi ve en fazla yüzelli üye bulunur. Her daire, bir daire başkanı ile yeteri kadar üyeden oluşacağı düzenlenmiş.

Tasarının tam metni şöyle :

 
YARGITAY KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
 
MADDE 1- 4/2/1983 tarihli ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 5- Yargıtayda onüç hukuk, yedi ceza dairesi ve en fazla yüzelli üye bulunur. Her daire, bir daire başkanı ile yeteri kadar üyeden oluşur.
 
Dairelerin üye sayıları Birinci Başkanlık Kurulunca belirlenir.”
 
 
MADDE 2- 2797 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 6- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili ile Yargıtay Cumhuriyet savcılarından oluşur.”
 
MADDE 3- 2797 sayılı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 7- Hukuk Genel Kurulu, hukuk dairelerinden seçilmiş birinci başkanvekili ile hukuk dairelerinin başkan ve üyelerinden; Ceza Genel Kurulu, ceza dairelerinden seçilmiş birinci başkanvekili ile ceza dairelerinin başkan ve üyelerinden oluşur.
 
Hukuk ve Ceza Genel Kurullarının içtihadı birleştirme toplantılarında; bu kurullara bağlı dairelerin her birinin mevcudu beş itibar edilerek toplamının en az üçte ikisi kadar üyenin, diğer toplantılarında, işi görüşme konusu olan daireden beşten fazla üyenin katılmaması koşuluyla bu kurullara bağlı daire sayısının en az iki katı üyenin bulunması zorunludur.
 
Toplantılara daire başkanlarının en az yarısından fazlasının ve başkanlarının katıldığı dairelerden bir, katılmadığı dairelerden iki üyenin katılması gerekir.
 
Ceza Genel Kurulunun içtihadı birleştirme toplantılarına ayrıca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili veya bunlardan biri katılır.
 
İtiraz ettiği konularda görüşünü açıklamak, müzakere ve oya katılmamak koşuluyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Ceza Genel Kuruluna bizzat katılabilir.
 
Hukuk ve Ceza Genel Kurullarındaki başkanlar yeter sayısı, başkanların izinli veya özürlü olması halinde aynı dairenin kıdemli üyesi ile doldurulur.
 
Birinci Başkanın başkanlık etmediği veya katılamadığı hâllerde Hukuk Genel Kuruluna hukuk dairelerinden, Ceza Genel Kuruluna ise ceza dairelerinden seçilmiş olan birinci başkanvekili başkanlık eder.
 
Birinci Başkanla belli kurulda onun yerini tutacak olan birinci başkanvekilinin katılamaması hâlinde, diğer birinci başkanvekili, onun da katılamaması halinde o toplantıya katılmış olan daire başkanlarından en kıdemlisi başkanlık görevini yapar.
 
2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunundaki ceza hükümlerinin uygulanmasına ilişkin daire kararlarının Ceza Genel Kurulunda incelenmesi sırasında ilgili dairenin başkan ve en az bir üyesi de Ceza Genel Kuruluna katılır.
 
Hukuk Genel Kurulu ile Ceza Genel Kurulu aşağıdaki şekilde çalışır:
 
1. İlk derece mahkemesi olarak görev yapan Hukuk Genel Kurulu, Birinci Başkan vekilinin başkanlığında tek numaralı hukuk daireleri başkanları ile çift numaralı hukuk dairelerinin kıdemli üyelerinden oluşur. Üye sayısının çift olması halinde davaya bakmakla görevli dairenin kıdemli üyesi kurula katılır.
 
Hukuki veya fiili engel bulunmadıkça yargılama aynı kurul tarafından yapılıp sonuçlandırılır. Zorunlu hâllerde, katılamayan başkan yerine o dairenin kıdemli üyesi, katılamayan üye yerine ondan sonraki kıdemli üye katılır.
 
Yargılama 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa göre yürütülür.
 
Karar taraflara tebliğ edilir. Kararlara karşı Hukuk Genel Kuruluna temyiz yoluna başvurulabilir.
 
Temyiz incelemesi yapacak olan Hukuk Genel Kurulu Birinci Başkanın başkanlığında, ilk derece yargılamasına katılmayan hukuk daireleri başkan ve üyelerinin katılımıyla oluşur. Hukuki veya fiili engeli bulunmayan bütün daire başkan ve üyelerinin kurula katılması zorunludur. İnceleme evrak üzerinde yapılır. İlk toplantıda üçte iki çoğunluk oyu, ikinci toplantıda salt çoğunlukla karar verilir. Kurul kararları kesindir.
 
2. İlk derece mahkemesi olarak görev yapan Ceza Genel Kurulu, Ceza Genel Kuruluna başkanlık eden Birinci Başkanvekilinin başkanlığında tek numaralı ceza dairelerinin başkanları ile çift numaralı ceza dairelerinin kıdemli üyelerinden oluşur. Üye sayısının çift olması halinde kurula, görülmekte olan davaya bakan özel daireden kıdem sırasına göre bir üye daha katılır. Hukukî veya fiilî engel olmadıkça yargılama aynı kurul tarafından yapılıp sonuçlandırılır. Zorunlu hâllerde katılamayan başkan yerine o dairenin kıdemli üyesi, katılamayan üye yerine o dairenin ondan sonraki kıdemli üyesi katılır.
 
Hukuki veya fiili engel olmadıkça yargılama aynı kurul tarafından yapılıp sonuçlandırılır. Zorunlu hâllerde katılamayan başkan yerine o dairenin kıdemli üyesi, katılamayan üye yerine o dairenin ondan sonraki kıdemli üyesi katılır.
 
Yargılama 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre yapılır.
 
İlk derece mahkemesi olarak görev yapan Ceza Genel Kurulu kararlarına karşı sanık, katılan ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından temyiz yoluna başvurulabilir.
 
Temyiz incelemesi yapacak olan Ceza Genel Kurulu Birinci Başkanın başkanlığında ilk derece yargılamasına katılmayan ceza daireleri başkan ve üyelerinin katılımıyla oluşur. Hukukî veya fiilî engel bulunmayan bütün daire başkan ve üyelerinin kurula katılması zorunludur. İnceleme evrak üzerinden yapılır. İlk toplantıda üçte iki çoğunluk, ikinci toplantıda ise salt çoğunlukla karar verilir. Kurul kararları kesindir.”
 
MADDE 4- 2797 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 10- Birinci Başkanlık Kurulu; Yargıtay Birinci Başkanının başkanlığında üçü daire başkanı, üçü Yargıtay üyesi olmak üzere altı asıl ve ikisi daire başkanı, ikisi Yargıtay üyesi olmak üzere dört yedek üyeden oluşur.”
 
MADDE 5- 2797 sayılı Kanunun 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 11- Yüksek Disiplin Kurulu; Yargıtay Birinci Başkanı, kıdemli birinci başkanvekili ile dört hukuk ve iki ceza dairesi başkanları ve başkanları katılmayan dairelerden seçilen üç üyeden oluşur.
 
Kurula ayrıca bir hukuk ve bir ceza dairesi başkanı ile bir hukuk ve bir ceza dairesi üyesi yedek üye olarak seçilir.”
 
MADDE 6- 2797 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 13- Yargıtayın görevleri şunlardır:
 
1. Adli yargı ilk derece ve bölge adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümleri son merci olarak inceleyip karara bağlamak,
 
2. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkan ve üyelerinin, başsavcılarının, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinin, Sayıştay Başkan ve üyelerinin ve ayrıca özel kanunlarında belirtilen kimselerin aleyhindeki görevden doğan tazminat davalarına ve bunların kişisel suçlarına ait ceza davalarına ve kanunlarda gösterilen diğer davalara ilk ve son derece mahkemesi olarak bakmak,
 
3. Kanunlarla verilen diğer işleri görmek.”
 
MADDE 7- 2797 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 14- Özel kanunlarda başkaca hüküm bulunmadığı takdirde,
 
1. Hukuk dairelerinden;
 
Birinci Hukuk Dairesi: Taşınmaz mallara ilişkin mülkiyet hakkına, sınırlı ayni haklara, şahsi haklara dayanan taşınmaz ile ilgili davalara, mera, yaylak, kışlak davaları,
 
İkinci Hukuk Dairesi: 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun birinci, ikinci ve üçüncü kitapları ile özel kanunlarda düzenlenmiş olan kişi, aile ve miras hukukuna ilişkin davaları,
 
Üçüncü Hukuk Dairesi: Kaynaklara, özel ve genel sulara işgal tazminatına, geçerli olup olmadığına bakılmaksızın 818 sayılı Borçlar Kanununun ikinci kısmında düzenlenmiş sözleşmelerle, özel kanunlara göre yapılan sözleşmelerden doğan davaları,
 
Dördüncü Hukuk Dairesi: Sebepsiz zenginleşme, haksız fiil, hizmet akdinden, genel ve özel kanunlardan doğan davaları,
 
Beşinci Hukuk Dairesi: Her türlü kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa ve vakfa ilişkin davaları,
 
Altıncı Hukuk Dairesi: Eser sözleşmesinden doğan davaları,
 
Yedinci Hukuk Dairesi: 3402 sayılı Kadastro Kanunundan doğan ve anılan Kanunun uygulanmasını gerekli kılan kadastro mahkemelerince ve genel mahkemelerce bakılan davaları,
 
Sekizinci Hukuk Dairesi: 6831 sayılı Orman Kanunundan ve 3402 sayılı Kanunun dördüncü maddesinden kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin genel mahkemeler ve kadastro mahkemelerinden verilen kararlarla, zilyetlik hukukuna ilişkin davaları,
 
Dokuzuncu Hukuk Dairesi: 818 sayılı Kanundaki hizmet akdinden kaynaklanan davalar hariç, iş hukuku ile ilgili kanunlardan doğan davaları,
 
Onuncu Hukuk Dairesi: Sosyal güvenlik hukukuna ilişkin kanunlardan doğan davaları,
 
Onbirinci Hukuk Dairesi: Onikinci Hukuk Dairesinin görevine giren işler ile mahkemelerden verilmiş iflas ve konkordatoya ilişkin hüküm ve kararlar, İcra ve İflas Kanununun 142, 151 ve 235 inci maddelerine ilişkin davalar ve şikayetler sonunda verilen hüküm ve kararlar, icra tetkik mercilerinden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 99 uncu maddesine göre verilen ihalenin feshine dair kararlar hariç, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile bu Kanunun diğer kanunlarda yer almasına rağmen ticari hüküm saydığı kuralların uygulanmasından doğan ve ticari sayılan uyuşmazlıklara ilişkin davaları,
 
Onikinci Hukuk Dairesi: İcra ve İflas Kanununun uygulanmasından doğan davalar ile iflas ve iflasın ertelenmesine ait hüküm ve kararları,
 
Onüçüncü Hukuk Dairesi: Ticari satış ile ilgili her türlü dava, konkordatonun tasdiki ile ilgili ticaret mahkemelerinden verilen kararlar, sıra cetveline itiraz ve şikayet ile ilgili ticaret mahkemelerinden ve icra mahkemelerinden verilen kararlar ile deniz, taşıma, sigorta hukuku hariç Onbirinci Hukuk Dairesinin görevine giren menfi tespit ve itirazın iptali davaları ile Yargıtayın diğer dairelerinin görevine girmeyen iş ve davaları,
 
inceler ve karara bağlar.
 
Hukuk dairelerinin görevlerini tayinde davadaki tavsif asıldır.
 
Bir davadaki uyuşmazlık konusu, taraflar arasındaki hukuki ilişkinin aslına değil de bu ilişkiden doğan diğer isteklerle ilgili ise, temyiz incelemesi asıl hukukî ilişkiye ait hüküm ve kararları incelemekle görevli dairece yapılır.
 
Bir davada birkaç hukuk dairesinin görevine giren uyuşmazlık söz konusu ise, temyiz incelemesi uyuşmazlığı doğuran asıl hukuki ilişkiye ait hüküm ve kararları inceleyen dairece yapılır.
 
Bir davada uyuşmazlık konusu hukuki ilişki birkaç dairenin görev alanına giren karma sözleşmeye yahut birden ziyade sözleşme türüne ayrı ayrı dayanıyorsa temyiz incelemesi bunlardan Borçlar Kanunundaki özel sözleşme türüne ilişkin davalara ait hüküm ve kararları incelemekle görevli dairece yapılır.
 
Bir dava dosyası ile ilgili olarak duruşma için tebligat yapıldıktan sonra, o dosya iş bölümü nedeniyle başka daireye gönderilmez.
 
2. Ceza dairelerinden;
 
Birinci Ceza Dairesi: 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının Birinci Kısmının Birinci Bölümünde ve İkinci Kısmının Birinci ve İkinci Bölümlerinde yazılı suçlara ilişkin hüküm ve kararları,
 
İkinci Ceza Dairesi: 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının İkinci Kısmının Dört, Beş, Yedi, Sekiz ve Dokuzuncu Bölümlerinde, Üçüncü Kısmının Birinci Bölümünde yazılı suçlara ilişkin hüküm ve kararları ile 6831 Sayılı Orman Kanununa giren suçlara ilişkin hüküm ve kararları,
 
Üçüncü Ceza Dairesi: 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının İkinci Kısmının Onuncu Bölümünde, Üçüncü Kısmının İkinci, Üçüncü ve Onuncu Bölümlerinde yazılı suçlara ilişkin hüküm ve kararları,
 
Dördüncü Ceza Dairesi: 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının Üçüncü Kısmının Dört ve Dokuzuncu Bölümlerinde, Dördüncü Kısmının Birinci Bölümünde yazılı suçlara ilişkin hüküm ve kararları,
 
Beşinci Ceza Dairesi: 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının İkinci Kısmının Altıncı Bölümünde ve Üçüncü Kısmının Yedi ve Sekizinci Bölümlerinde ve Dördüncü Kısmının İkinci Bölümünde yazılı suçlara ilişkin hüküm ve kararları,
 
Altıncı Ceza Dairesi: 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının Birinci Kısmının İkinci Bölümünde ve İkinci Kısmının Üçüncü Bölümünde, Üçüncü Kısmının Beşinci ve Altıncı Bölümlerinde, Dördüncü Kısmının Üçüncü, Dördüncü, Beşinci, Altıncı, Yedinci ve Sekizinci Bölümlerinde yazılı suçlara ilişkin hüküm ve kararlarla, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna giren suçlara dair hüküm ve kararları,
 
Yedinci Ceza Dairesi: Orman Kanunu ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun hariç, özel ceza kanunlarında yer alan suçlarla ilgili, mahkemelerden verilen kararlar, koruma tedbirleri nedeniyle tazminat davaları ile diğer dairelerin görevine girmeyen hüküm ve kararları,
 
inceler ve karara bağlar.
 
Yargılama görevi özel kanunlarınca Yargıtaya verilen kişilerin davaları, fiilin niteliğine göre benzeri fiillere ilişkin hüküm ve kararların inceleme yeri olan daireye ve bu dairelerden çıkacak kararların temyiz yolu incelemesi de Ceza Genel Kuruluna aittir.
 
Hüküm veren dairenin, Ceza Genel Kurulu kararına uymayarak kendi kararında direnmesi halinde Ceza Genel Kurulunca verilecek ikinci karar kesin olup, ilgili dairece uyulması zorunludur.
 
Ceza dairelerinin görevlerinin tayininde, davadaki tavsif esas alınır.
 
Muhtelif suçlara ait davalarda en ağırını incelemeye yetkili daire görevlidir. Temyizi hâlinde bunlardan sadece temyize konu olanlar nazara alınır.”
 
MADDE 8- 2797 sayılı Kanunun 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 15- Hukuk ve Ceza Genel Kurullarının görevleri şunlardır:
 
1. Yargıtay dairelerinin bozma kararlarına karşı adlî yargı ilk derece ve bölge adliye mahkemelerince verilen direnme kararlarını inceleyerek karar vermek,
 
2. a) Aynı veya farklı yer bölge adliye mahkemelerinin kesin olarak verdikleri kararlar bakımından hukuk daireleri arasında veya ceza daireleri arasında uyuşmazlık bulunursa,
 
b) Hukuk veya ceza daireleri arasında içtihat uyuşmazlıkları bulunursa,
 
c) Yargıtay dairelerinden biri; yerleşmiş içtihadından dönmek isterse, benzer olaylarda birbirine uymayan kararlar vermiş bulunursa,
 
Bunları içtihatların birleştirilmesi yoluyla kesin olarak karara bağlamak,
 
3. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi başkan ve üyeleri, başsavcıları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili, Sayıştay başkan ve üyeleri ile yargılama görevi özel kanunlarınca Yargıtay Genel Kurullarına verilen kişilere ait davaları ilk ve son derece mahkemesi olarak görmek ve hükme bağlamak ve ilgili daire tarafından ilk derece mahkemesi olarak verilen kararların temyiz ve itiraz yoluyla incelemesini yapmak,
 
4. Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
 
Hukuk ve Ceza Genel Kurullarına katılmak zorunda olan başkan ve üyelerin belirlenmesine ilişkin esaslar, görüşmelerin gündemi, yönetimi, çalışma gün ve saatleri, oylama ve karar, ön sorun ve öncelikle karara bağlanacak hususlar, kararın çıkmış sayılması, bu Kanun hükümleri çerçevesinde Yargıtay İç Yönetmeliği ile düzenlenir.”
 
MADDE 9- 2797 sayılı Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (4) ve (6) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“4. Yargıtay Birinci Başkanı, birinci başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeleri ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinin Yargıtay üyeliği onur ve vakarına ve kişisel haysiyetlerine dokunan veya görev gereklerine uygun düşmeyen davranışlarından, kişisel ve görevle ilgili suçlarından dolayı inceleme veya soruşturma yapmak,”
 
“6. Bu Kanun ve diğer kanunlarla verilen görevleri yerine getirmek.”
 
 
MADDE 10- 2797 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 19- Yüksek Disiplin Kurulu, Yargıtay üyeliği onur ve vakarına dokunan, kişisel haysiyet ve itibarını kıran veya görevin gerektirdiği tutum ve davranışlara uymayan Yargıtay Birinci Başkanı, birinci başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeleri ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili hakkında disiplin kovuşturması yapar.”
 
MADDE 11- 2797 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 23- Genel Sekreter, Yargıtayın yönetim işlerinde Birinci Başkanın yardımcısıdır.
 
Genel Sekreterin görevleri şunlardır:
 
1. Birinci Başkanın vereceği yönetim görevlerini yerine getirir ve bu Kanunda katılacağı belirtilen kurullara katılır.
 
2. Birinci Başkanlıkta çalışan büro personeline gerektiğinde mazeret izni verebilir.
 
3. Birinci Başkanlıkta çalışan büro personeline uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları verebilir.
 
Genel Sekretere, Birinci Başkanın onayı ile Yargıtay tetkik hâkimlerinden ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının muvafakati koşulu ile Yargıtay Cumhuriyet savcılarından yeteri kadar yardımcı ile genel sekreterlik hizmetleri için yeteri kadar memur verilir.
 
Birinci Başkan, Genel Sekreterin izinli veya özürlü olması hâllerinde bir Yargıtay üyesini geçici olarak görevlendirebilir.”
 
MADDE 12- 2797 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (2), (3) ve (4) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“2. Kararların zamanında yazılıp dosyaların mahallerine iadesini sağlamak ve gerekli tedbirleri almak,
 
3. Yargıtay tetkik hâkimleri ile kalem personeline mazeret izni vermek, kalem personelini denetlemek,
 
4. Kalem personeli hakkında ilgili kanunda belirtilen uyarma ve aylıktan kesme disiplin cezalarını vermek,”
 
 
MADDE 13- 2797 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“Yargıtay tetkik hâkimlerinin görevleri
 
MADDE 26– Yargıtay tetkik hâkimleri, kurul ve daire başkanlarının kendilerine verecekleri dosya ve evrakı, süresinde inceleyerek konuyla ilgili görüşlerini de içeren bir rapor düzenler, imzalar ve heyete sözlü olarak açıklarlar.
 
Başkan tarafından görevlendirilmeleri hâlinde verilen kararın gerekçeli taslağını hazırlarlar.
 
Birinci Başkan, kurul ve daire başkanlarının verecekleri diğer görevleri yerine getirirler.”
 
MADDE 14- 2797 sayılı Kanununun 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 27- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının görevleri şunlardır:
 
1. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığını temsil etmek,
 
2. Yüce Divanda Cumhuriyet savcılığı görevini yapmak,
 
3. Ceza Genel Kurulunda görülen davaların duruşmalarına katılmak,
 
4. Bizzat veya Yargıtay Cumhuriyet savcıları marifetiyle siyasi partilerin tüzük ve programlarının ve kurucularının hukukî durumlarının Anayasa ve kanun hükümlerine uygunluğunu, kuruluşlarını takiben ve öncelikle incelemek, faaliyetlerini takip etmek, gerektiğinde siyasi parti, siyasi parti üyesi veya kuruluşu hakkında mahallinde denetleme, inceleme ve soruşturma yapmak, yaptırmak,
 
5. Siyasi partilerin kapatılması ya da Devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılması için Anayasa Mahkemesine dava açmak,
 
6. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının verimli ve düzenli bir şekilde çalışmasını sağlamak ve bu yolda uygun göreceği her türlü tedbiri almak,
 
7. Yargıtay Cumhuriyet savcılarının bu göreve ve bu görevden başka görevlere atanmalarında yetkili mercie görüş bildirmek,
 
8. Yargıtay Cumhuriyet savcılarının yükselme ve ilerleme fişlerini düzenlemek,
 
9. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bürolarını ve personelini denetim ve gözetim altında bulundurmak veya bu denetim ve gözetimi tensip edeceği Yargıtay Cumhuriyet savcılarından birine yaptırmak,
 
10. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bürolarına naklen atanacak personelin inhalarını yapmak,
 
11. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında görevli personel hakkında belirtilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme disiplin cezalarını vermek,
 
12. Yargıtay Büyük Genel Kurulu ile Ceza Genel Kurulundaki içtihatların birleştirilmesi müzakere ve kararlarına katılıp oyunu kullanmak,
 
13. 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu ve diğer kanunlarla verilen görevleri yerine getirmek.
 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinin görevleri şunlardır:
 
1. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının kanunî nedenlerle görevi başında bulunmaması hâlinde, kanunların bizzat Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından yapılmasını öngördüğü görevler dahil, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının tüm görevlerini yerine getirmek,
 
2. Ayrıca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı görevi başında bulunsa dahi kanunların bizzat Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından yapılmasını öngördüğü görevler dahil olmak üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının vereceği işleri ifa etmek,
 
3. Yargıtay Büyük Genel Kurulu ile Ceza Genel Kurulundaki içtihatların birleştirilmesi müzakere ve kararlarına katılıp, oyunu kullanmak.”
 
MADDE 15- 2797 sayılı Kanunun 28 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“Yargıtay Cumhuriyet savcılarının görevleri
 
MADDE 28- Yargıtay Cumhuriyet savcılarının görevleri şunlardır:
 
1. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinin vereceği görevleri yapmak,
 
2. Kendilerine verilen dosyaların tebliğnamelerini, itiraz ve kanun yararına başvurma işlemlerini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı adına düzenlemek ve imza etmek,
 
3. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının vereceği diğer işleri yapmak.”
 
 
MADDE 16- 2797 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu ceza ve hukuk dairelerindeki ihtiyaç durumunu yetkili kurula bildirir. Kurul, seçimlerde belirtilen bu ihtiyaç durumunu öncelikle gözetir.”
 
MADDE 17- 2797 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddenin dördüncü fıkrası madde metninden çıkartılmıştır.
 
“Birinci Başkanlık Kuruluna seçilecek iki asıl daire başkanı ile bir yedek daire başkanı ve iki asıl üye ile bir yedek üye hukuk dairelerinden; bir asıl daire başkanı ile bir yedek daire başkanı ve bir asıl üye ile bir yedek üye ceza dairelerinden olmak üzere Yargıtay Büyük Genel Kurulunca seçilir. Birinci Başkanlık Kurulu üyeliğine aynı daireden birden fazla kimse seçilemez.”
 
MADDE 18- 2797 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 34- Başkanlık Kurulu tarafından Yüksek Disiplin Kuruluna sevk işlemi yapıldığında, Başkanlar Kurulunca ad çekme suretiyle üyeler belirlenerek Kurul oluşturulur.
 
Başkanlar Kurulunca dört hukuk dairesi ve iki ceza dairesi başkanı ile iki hukuk dairesi ve bir ceza dairesi üyesi asıl üye olarak seçilir.
 
Ayrıca aynı usulle bir hukuk dairesi ve bir ceza dairesi başkanı ile bir hukuk dairesi ve bir ceza dairesi üyesi yedek üye olarak belirlenir.
 
Hakkında soruşturma yapılan ile Birinci Başkanlık Kurulunda asıl veya yedek daire başkanı veya üye olarak karara katılanlar ad çekmeye dahil edilmezler.
 
Yüksek Disiplin Kurulunun görevi, oluşturulmasına neden olan işlem hakkında karar verilmesiyle sona erer.”
 
MADDE 19- 2797 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi madde metninden çıkartılmış, maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
 
“Yönetim Kuruluna aday çıkmadığı takdirde Birinci Başkanlık Kurulu boş olan üyelikler için üç katı aday gösterir.
 
Yönetim Kurulunun süresi iki yıldır. Aynı daireden birden çok kişi Kurulda yer alamaz.”
 
 
MADDE 20- 2797 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin başlığı “Yargıtay tetkik hâkimlerinin nitelikleri ve atanmaları” olarak, birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “tetkik” ibarelerinden önce gelmek üzere “Yargıtay” ibaresi eklenmiştir.
 
“Yargıtayda yeteri kadar Yargıtay tetkik hâkimi bulunur. Yargıtay tetkik hakimleri mesleklerinde fiilen en az beş yıl başarı ile adlî yargı hâkim ve Cumhuriyet savcılığı yapanlar arasından Birinci Başkanlık Kurulunun görüşü alınarak, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca atanır.”
 
 
MADDE 21- 2797 sayılı Kanunun 37 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“Yargıtay Cumhuriyet savcılarının nitelikleri ve atanmaları
 
MADDE 37- Yargıtay Cumhuriyet savcıları meslekte fiilen en az beş yıl başarı ile adlî yargı hâkim veya Cumhuriyet savcılığı yapanlar arasından Birinci Başkanlık Kurulunun görüşü alınarak, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca atanır.
 
Atamanın gecikeceği ve ihtiyacın zorunlu olduğu hâllerde, boş bulunan Yargıtay Cumhuriyet savcılığı kadrolarına, bu kadrolara atanma niteliğine sahip hâkimler ve Cumhuriyet savcıları, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca geçici yetki ile görevlendirilebilirler.
 
Yukarıdaki fıkralar uyarınca görevlendirilen ve atanan Yargıtay Cumhuriyet savcıları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının gösterdiği lüzum ve Birinci Başkanlık Kurulunun kararı uyarınca, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca başka bir göreve atanabilirler.”
 
 
MADDE 22- 2797 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 39- Kanunda belirtilen özel hükümler ayrık olmak üzere daireler ve kurullar üye tam sayısı ile toplanır.
 
Daireler ve kurullarda görüşmeler gizli olur. Görüşmeler sırasında öneri ve konuşma yapanların kimlikleri ile öneri ve konuşmaların içerikleri açıklanamaz.
 
Daireler ve kurullarda özel hükümler ayrık olmak üzere oylama açık olarak yapılır. Oylamanın gizli yapılması halinde oyların rengini belirtir işlem yapılamaz ve kararlara karşı oy yazılamaz.
 
Özel hükümler saklı kalmak kaydıyla daireler ve kurullarda kararlar salt çoğunlukla alınır. Alınan yargısal kararların sonuçları karşı oylarla birlikte açıklanır. Karara katılan başkan ve üyelerin adları, mahalline gönderilecek karar örneklerinde de gösterilir.
 
Dairelerin ve genel kurulların başkan ve üyeleri reddolunabilirler. Ret hususundaki istemler, reddolunan başkan ve üye katılmaksızın ilgili daire veya genel kurullarca incelenerek kesin olarak karara bağlanır. Daire ve kurulların toplantı sayılarının oluşmasını engelleyen toplu ret istemleri dinlenemez.”
 
 
MADDE 23- 2797 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi madde metninden çıkartılmış, maddeye aşağıdaki fıkralar ikinci ve son fıkra olarak eklenmiştir.
 
“İçtihadı birleştirme toplantılarında da karar için aynı yeter sayı aranır.”
 
“Hukuk ve Ceza Genel Kurullarına katılacak başkanlar, Birinci Başkan; üyeler ise, daire başkanı tarafından belirlenir ve ikişer aylık listeler hâlinde ilgili dairelere ve dairelerce de ilgili kurul başkanlıklarına sunulur. Daire başkanı, dairesine ait görüşülecek işin niteliğine göre belirlenenlerin dışında bir üyeyi kurula katılmak üzere görevlendirebilir.”
 
MADDE 24- 2797 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“Yargıtay Büyük Genel Kurulu, birinci toplantıda bulunanların üçte iki çoğunluğuyla karar verir. Ancak, birinci toplantıda bu çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantıda bulunanların çoğunluk oyu ile yetinilir.”
 
MADDE 25- 2797 sayılı Kanunun 42 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 42/A maddesi eklenmiştir.
 
“Birinci Başkanlık Kurulunca inceleme ve soruşturma yapılması
 
MADDE 42/A- Yargıtay Birinci Başkanı, birinci başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeleri ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinin, Yargıtay üyeliği onur ve vakarına ve kişisel haysiyetlerine dokunan veya görev gereklerine uygun düşmeyen davranışları ile kişisel ve görevden doğan suçlarını her ne surette olursa olsun öğrenen Birinci Başkan gerekli inceleme ve soruşturma işleminin yapılması için durumu Birinci Başkanlık Kuruluna bildirir.
 
Şu kadar ki;
 
1. Belli bir konuyu içermeyen veya somut delile dayanmayan,
 
2. Başvuru sahibinin adı, soyadı, imzası ile iş veya yerleşim yeri adresi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bulunmayan,
 
3. Daha önceden şikâyet konusu yapılıp sonuçlanan hususlarda yeni delil içermeyen,
 
4. Kanun yollarına başvuru sebebi olarak ileri sürülebilecek veya yargı yetkisi kapsamında kalan hususlara ilişkin bulunan,
 
5. Akıl hastalığı sebebiyle vesayet altına alınanlar ile henüz vesayet altına alınmamış olmakla birlikte bu hastalığa düçar oldukları sağlık kurulu raporu ile belirlenenlerce verilmiş olan,
 
İhbar ve şikâyetler işleme konulmaz. Ancak ikinci bentte yazılı şartları taşımayan ihbar ve şikâyetlerin somut delillere dayanması durumunda, konu hakkında gerekli araştırma ve inceleme yapılır.
 
Adalet Bakanlığı ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulundan gelen ihbar ve şikayetlerin sonucu Bakanlık ve Kurula bildirilir.
 
Birinci Başkanlık Kurulu ihbar ve şikayetin niteliğine ve delil durumuna göre inceleme veya soruşturma yapılmasına karar verir. İnceleme veya soruşturma dosyası hakkında inceleme veya soruşturma yapılan kişiden kıdemli olan, bu mümkün olmadığı takdirde eşit kıdemli, o da yoksa en yakın kıdemli başkan veya üye görevlendirilir. Birinci Başkanlık Kurulunda görev yapan daire başkanı ve üyelere de bu görev verilebilir.
 
İnceleme veya soruşturma yapmakla görevlendirilen, olayla ilgili her türlü delili toplar, gerek görürse ilgilinin savunmasını alarak düşüncesiyle birlikte düzenleyeceği raporu Birinci Başkanlık Kuruluna sunar.
 
Kurul, toplanan delilleri yeterli görmez ise inceleme veya soruşturmanın genişletilmesini isteyebilir.
 
Birinci Başkanlık Kurulu, toplanan delilleri yeterli görürse işin esasını görüşür. Eylemin kişisel ve görevden kaynaklanan suç niteliğinde olduğunu saptarsa soruşturmanın 47 nci madde uyarınca derinleştirilmesine, eylemin disiplin suçunu oluşturması halinde dosyanın Yüksek Disiplin Kuruluna sevkine ve aksi takdirde bir işlem yapılmasına gerek olmadığına karar verir.
 
Birinci Başkanlık Kurulunun Yüksek Disiplin Kuruluna sevk kararı ile bir işlem yapılmasına gerek olmadığına ilişkin kararına karşı Yargıtay Birinci Başkanı veya hakkında inceleme veya soruşturma yapılan kişi tarafından yapılan itiraz, Başkanlar Kurulunca incelenir ve kesin olarak karara bağlanır.”
 
 
MADDE 26- 2797 sayılı Kanunun 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 43- Soruşturma dosyasının Yüksek Disiplin Kuruluna intikali üzerine Birinci Başkan, kurulda görevli daire başkanı veya üyelerden bir kişiyi soruşturma yapmakla görevlendirir. Görevlendirilen başkan veya üyenin, hakkında soruşturma yapılandan kıdemli veya kıdemce yakın olması gözetilir.
 
Soruşturma ile görevlendirilen başkan veya üye konu ile ilgili toplanmayan delilleri toplar, lüzum gördüğü kişileri tanık olarak yeminle dinler. Bütün daire, kurum ve kuruluşlar ile özel ve gerçek kişiler sorulan hususlara cevap vermek zorundadır.
 
Görevlendirilen başkan veya üye tarafından ilgiliye savunmalarını bildirmesi için tebligat yapılır. İlgili, tebligat tarihinden itibaren on gün içinde savunma yapabilir. Bu süre içinde savunma yapılmadığı takdirde savunmadan vazgeçilmiş sayılır. Hakkında soruşturma yapılan bu dosyayı, soruşturma yapanın yanında inceleyebilir.
 
Soruşturmanın bitiminde görevli başkan veya üye evrakı kanaati ile birlikte ve bir rapor halinde Yüksek Disiplin Kuruluna sunar.
 
Yüksek Disiplin Kurulu res’en veya yazılı istem üzerine hakkında soruşturma yapılanın kurulda dinlenmesine karar verebilir. İlgili, vekili aracılığı ile de yazılı veya sözlü savunma yapabilir. Yüksek Disiplin Kurulu delilleri serbestçe takdir eder.
 
Yüksek Disiplin Kurulu üye tam sayısı ile toplanır. Soruşturma yapan kurula katılamaz, noksan üyelik yedeği ile tamamlanır ve ilk oylamada üçte iki çoğunluk oyu ile karar verilir. Oylamada bu sonuç sağlanamaz ise hemen ikinci oylamada salt çoğunlukla karar verilir.
 
Yüksek Disiplin Kurulu eylemi sabit görmez ise “disiplin cezası tayin ve takdirine yer olmadığına” aksi takdirde eylemin ağırlığına göre “uyarma” veya “görevden çekilmeye davet” işlemlerinden birinin uygulanmasına karar verir.
 
Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verilen uyarma ve görevden çekilmeye daveti içeren kararlar ilgilinin siciline işlenir.
 
Görevden çekilmeye davet kararının tebliğinden itibaren ilgili izinli sayılır.
 
Görevden çekilmeye davet olunan kişi, kararın kesinleşmesinden itibaren bir ay içinde görevden çekilmediği veya emekliliğini istemediği takdirde çekilmiş kabul edilir.”
 
MADDE 27- 2797 sayılı Kanunun 45 inci maddesinin beşinci fıkrasında geçen “adliye” ibaresi “adli yargı ilk derece ve bölge adliye” şeklinde, maddenin altıncı fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“İçtihadı birleştirme kararları, kararın verilmesini izleyen en kısa zamanda elektronik ortamda yayımlanır ve Adalet Bakanlığına bildirilir. Adalet Bakanlığı bu kararları, bütün adlî yargı mahkemelerine ve Cumhuriyet başsavcılıklarına gecikmeksizin uygun vasıtalarla duyurur.”
 
 
MADDE 28- 2797 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 46- Yargıtay Birinci Başkanı, birinci başkanvekilleri, daire başkanları, üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinin görevleriyle ilgili veya kişisel suçlarından dolayı haklarında soruşturma yapılabilmesi Birinci Başkanlık Kurulunun kararına bağlıdır. Ancak ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçüstü hâllerinin soruşturması genel hükümlere tabidir. Soruşturma, suç yerinin bağlı olduğu il Cumhuriyet başsavcısı tarafından bizzat yapılır.
 
Birinci Başkanlık Kurulu kendisine intikal eden veya ettirilen ihbar ve şikayetleri inceleyerek soruşturma açılmasını gerektirir nitelikte gördüğü takdirde, soruşturma yapılması için ceza veya hukuk dairesi başkanlarından veya üyelerinden birini görevlendirir. Aksi takdirde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verir. Bu karar Yargıtay Birinci Başkanının veya suçtan zarar görenin itirazı üzerine Başkanlar Kurulunca incelenir ve kesin olarak karara bağlanır.
 
Soruşturma ile görevlendirilen başkan veya üye, soruşturmayı tamamladıktan sonra evrakı Birinci Başkanlık Kuruluna gönderir.
 
Görevlendirilen başkan veya üye, soruşturmayı Ceza Muhakemesi Kanununun soruşturmaya ilişkin hükümlerine göre yapar. Soruşturma sırasında hakim kararı alınmasını gerektiren hususlarda istemi değerlendirmek üzere hakkında inceleme ve soruşturma yapılanın dairesi dışında kalan diğer dairelerden kura ile iki ceza bir hukuk dairesi üyesinden oluşmak üzere bir kurul oluşturulur. Bu kurulun vereceği kararlara vaki olabilecek itirazları incelemek üzere de, yine ilgilinin dairesi dışında kalan diğer dairelerin üyelerinden kur’a ile üç ceza, iki hukuk dairesi üyesinden oluşmak üzere yeni bir kurul oluşturulur. Oluşturulacak bu kurullara en kıdemli üye başkanlık eder. İstemler bu kurullarca evrak üzerinde incelenip sonuçlandırılır. Birinci Başkanlık Kurulu, incelediği evrakta eksiklik bulursa soruşturmayı yapana tamamlattırır. Kovuşturma açılmasına gerek görmediği takdirde evrakın işlemden kaldırılmasına karar verir. Bu karar Yargıtay Birinci Başkanının veya suçtan zarar görenin itirazı üzerine Başkanlar Kurulunca incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. Kovuşturma açılmasına gerek görüldüğü takdirde dosya, görevle ilgili suçlarda Yüce Divana, kişisel suçlarda Yargıtay Ceza Genel Kuruluna tevdi olunmak üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir.
 
Sanık, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve varsa katılan Ceza Genel Kurulunca verilen kararın tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde kararın temyizen incelenmesini isteyebilir.
 
Ceza yargılaması, bu Kanunun 7 nci maddesinin onuncu fıkrası uyarınca oluşturulan ve ilk derece mahkemesi olarak görev yapan Ceza Genel Kurulu tarafından yapılır.
 
Haklarında inceleme ve soruşturma yapılacakların, inceleme ve soruşturma mercilerinin tayininde son görev ve sıfatları esas alınır. Sıkıyönetim Kanununda sözü edilen yetkili izin mercii, Yargıtay Büyük Genel Kuruludur.”
 
MADDE 29- 2797 sayılı Kanunun 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 47- Yüksek Disiplin Kuruluna sevkedilen kişi hakkında aynı zamanda ceza yönünden soruşturma veya kovuşturma yapılması, disiplin işleminin uygulanmasına engel oluşturmaz.
 
Yüksek Disiplin Kurulu, ilgili hakkındaki ceza soruşturması veya kovuşturmasının sonucunun beklenmesine karar verebilir.
 
İlgili hakkındaki ceza soruşturması veya kovuşturmasının işlem yapılmasına yer olmadığı, düşme ve beraatle sonuçlanması gibi nedenlerle ortadan kalkması, disiplin işlemlerinin ayrıca uygulanmasına engel oluşturmaz.”
 
MADDE 30- 2797 sayılı Kanunun 47 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 47/A maddesi eklenmiştir.
 
“Başkanlar Kuruluna itiraz ve inceleme usulü
 
MADDE 47/A- Yönetim Kurulu, Birinci Başkanlık Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulunun bu Kanunda kesin olduğu belirtilen kararlar ve özel olarak düzenlenen hâller ayrık olmak üzere diğer kararlarına karşı ilgilisi tarafından kararların tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Başkanlar Kuruluna itiraz olunabilir.
 
İtiraz, kararların yerine getirilmesini durdurur.
 
İtiraza konu olan kararlara daire başkanı veya üye sıfatıyla katılmış olanlar, itirazı inceleyecek olan Başkanlar Kurulu toplantısına katılamazlar.
 
İtiraz, Başkanlar Kurulu tarafından evrak üzerinden incelenir, dosyadaki bütün bilgi ve belgeler okunduktan sonra gizli oylama yapılır.
 
Başkanlar Kurulu, itirazın reddine, itirazın kabulü ile kararın iptaline veya değiştirilmesine karar verebilir.
 
İtiraz üzerine verilen kararlar kesin olup, bu kararlarla ilgili olarak başka makam ve mercie başvurulamaz.”
 
MADDE 31- 2797 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“Yayın Kurulu, Yargıtayın yayın işlerinde görev yapmak üzere, Birinci Başkanlık Kurulunca Yargıtay üyeleri arasından seçilen üç üyeden oluşur. Kurul, belirli aralıklarla toplu çalışma yapar. Kurul, kendi üyelerinden birini gizli oyla başkanlığa seçer. Üyelerin görev süresi dört yıldır. Aynı kişiler yeniden seçilebilirler.”
 
MADDE 32- 2797 Sayılı Kanunun 49 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“Tasnif işleri
 
MADDE 49- Birinci Başkanvekilleri Genel Kurullardan, daire başkanları da dairelerden verilen ve emsal teşkil eden kararların en az iki adedini yayımlanmak üzere, kararların verildiği tarihten başlayarak en geç bir ay içinde, gerekirse özetleriyle birlikte yayın işleri müdürlüğüne gönderirler. Birinci Başkan bu görevin gereği gibi yerine getirilmesini denetler. Gönderilen kararların özetleriyle birlikte aynen yayımlanması zorunludur.
 
Kararlar elektronik ortamda da yayımlanır. Kararların yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslar İç Yönetmelikte düzenlenir.”
 
 
MADDE 33- 2797 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“a) Tasnif edilen Yargıtay içtihadı birleştirme, genel kurul ve daire kararlarını, mevzuat hükümlerine göre elektronik ortama geçirmek ve arşivleyerek saklamak,
 
b) Kararları ve özetlerini fihristleriyle, resmî külliyat olarak teselsül eden ciltler halinde yayımlamak ve yayınla ilgili tasnif giderlerini karşılamak,”
 
 
MADDE 34- 2797 sayılı Kanunun 50 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 50/A maddesi eklenmiştir.
 
“Yargıtay Kütüphanesi
 
MADDE 50/A- Yargıtay Birinci Başkanlığına bağlı Yargıtay Kütüphanesi kurulur. Bu kütüphanenin kaynakları, yönetimi, kitap ve dokümanların tasnifi, Yargıtay mensuplarına ve diğer kişilere hizmet şekil ve usulleri Birinci Başkanlıkça yapılacak yönetmelikte belirlenir.
 
Kütüphane Müdürlüğü, dört yıllık eğitim veren üniversitelerin kütüphanecilik bölümü mezunu bir müdür ile yeteri kadar personelden oluşur.”
 
 
MADDE 35- 2797 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 53- Yargıtay Birinci Başkanlığında bir Özel Kalem Müdürlüğü ile bir genel yazı işleri bürosu ve diğer idari bürolar; Yargıtay dairelerinde ve kurullarında birer, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında ise yeteri kadar yazı işleri bürosu yer alır.
 
Bürolarda bir yazı işleri müdürü, yeteri kadar şef, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, zabıt kâtibi, mübaşir ve hizmetli bulunur.
 
Yazı İşleri Müdürlüğüne, öncelikle hukuk fakültesi, sonra sırasıyla fakülte, adalet meslek yüksekokulu ve yüksekokul mezunu olup; Yargıtay İç Yönetmeliği ile Görevde Yükselme Yönetmeliğinde sayılan diğer nitelikleri taşıyan ve Yargıtayda en az beş yıl şef ya da adlî yargı mahkemelerinde aynı süreyle yazı işleri müdürlüğü yapmış olanlar, Yargıtay Yönetim Kurulunun takdiri ile atanır.
 
Şefliğe atanabilmek için en az yüksekokul mezunu olmak ve Yönetmelikte belirtilen diğer nitelikleri taşımak gerekir.
 
Müdürlüklere yapılacak atamalarda ve atanacakların bütün özlük haklarıyla sair işlemlerinde bu Kanun hükümleri dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ve personel mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.
 
Açılan kadrolara ilk kez atanacaklar yürürlükteki mevzuata göre belirlenir. Kurum içinden atamalarda görevde yükselme usulleri uygulanır. Naklen atanacaklar için ilgisine göre daire başkanı ya da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının inhaları göz önünde tutulur.
 
Yazı işleri müdürü, bürolarının birinci derecede sorumlu amiridir. Kalem işlerinin düzenli yürütülmesini sağlar ve Yargıtay İç Yönetmeliğinde gösterilen görevleri yapar.”
 
 
MADDE 36- 2797 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 53/A, 53/B, 53/C ve 53/D maddeleri eklenmiştir.
 
“Personel işleri
 
MADDE 53/A- Yargıtayın personel işleri, Birinci Başkanlığa bağlı Sicil Bürosunu yöneten Yazı İşleri Müdürlüğü ile Personel Müdürlüğü eliyle yürütülür.
 
Sicil Bürosu, Birinci Başkan, birinci başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeler ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinin sicillerini tutmak ve özlük işleri ile ilgili yazışmaları yürütmekle görevlidir.
 
Personel Müdürlüğü, yargı mensupları dışındaki personelin özlük işlerini yürütür.
 
Bu müdürlükler, fakülte mezunu ilgili müdürün yönetiminde yeteri sayıda şef, zabıt kâtibi ile hizmetlilerden oluşur.
 
Bu müdürlüklerin görevleri ve çalışma şekli İç Yönetmelikte düzenlenir.”
 
“İdarî ve malî işler
 
MADDE 53/B- Yargıtayın idarî ve malî işleri Birinci Başkanlığa bağlı İdarî ve Malî İşler Müdürlüğü ile daire, lojman ve levazım işlerini yürüten yazı işleri müdürlükleri ve garaj amiri olarak görevlendirilen personel eliyle yürütülür.
 
Bu müdürlüklerin görevleri ve çalışma usulleri İç Yönetmelikle belirlenir.”
 
“Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğü ve görevleri
 
MADDE 53/C- Bilgi İşlem Merkezi Yargıtay Birinci Başkanlığına bağlı olarak görev yapar ve fakülte mezunu bir müdür yönetiminde yeteri kadar şef, mühendis, bilgisayar programcısı, çözümleyici, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile teknisyenden oluşur.
 
Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
 
1.Yargıtay Başkanlığında bilgi işlem sistemini ilk derece ve bölge adliye mahkemeleri bilişim sistemiyle koordineli olarak kurmak, işletmek, bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, bilgi işlem sistemleri ile ilgili teknolojileri ve gelişmeleri takip ederek ihtiyaçlara göre gerekli güncellemeleri yapmak, Yargıtay Başkanlığının ihtiyaçlarına göre projeler üreterek yazılım geliştirmek ve güncellemek,
 
2. Gerektiğinde; diğer kamu kurum ve kuruluşlarının geliştirmiş olduğu yazılımlarla uyumunu sağlamak, uluslararası kapsamda, sistemler arası çevrim içi ve çevrim dışı veri akışını ve koordinasyonu sağlamak, bilişim teknolojileri ile ilgili ulusal ve uluslararası faaliyetlerde Yargıtay Birinci Başkanlığınca verilen görevleri yerine getirmek,
 
3. Yargıtayın faaliyet alanına ilişkin olarak hazırlanan karar, mevzuat, genelge, görüş, metin ve belgeleri, Türkiye’nin üyesi olduğu ve yargı yetkisi tanınan uluslararası mahkeme kararlarının kullanıcıların hizmetine sunulması için gerekli desteği sağlamak.
 
4. Yargıtay Başkanlığı bilgi sistemlerinde güvenlik politikalarının usul ve esaslarının belirlenmesi, uygulanması ve güncellenerek denetlenmesini sağlamak,
 
5. Bilgisayar ve bilgi sistemlerinin kullanılmasında Yargıtay Başkanlığınca çıkartılacak esasları hazırlamak, Yargıtayın tüm birimlerinde görev yapan bilgisayar kullanıcılarının taleplerini de dikkate alarak eğitimlerini sağlamak,
 
6. Yargıtay Başkanlığı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.”
 
“Basın Bürosu
 
MADDE 53/D- Yargıtay ve yargıyı ilgilendiren her türlü basın ve yayını izlemek, gerektiğinde bu konularda açıklama, düzeltme ve tanıtım yapmak ve Birinci Başkan ya da görevlendireceği kişi tarafından yapılan açıklamaları iletmek üzere, Birinci Başkanlığa bağlı bir Basın Bürosu kurulur. Basın Bürosu hizmetleri, Birinci Başkan tarafından görevlendirilen bir genel sekreter yardımcısı tarafından yürütülür.
 
Her türlü basın ve yayın kuruluşlarına, Yargıtay ve Yargıtay uygulamaları ile ilgili bilgi ve demeçler Yargıtay Birinci Başkanı ya da yetkili kılacağı yargı mensubu tarafından verilebilir.”
 
MADDE 37- 2797 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 54- Yargıtay, genel bütçe içinde kendi bütçesiyle yönetilir.
 
Yargıtay üst yöneticisi Yargıtay Birinci Başkanıdır. Harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisinin belirlenmesine ilişkin hususlar İç Yönetmelikte düzenlenir.
 
Yargıtay çalışanlarının bütçeye konulan yiyecek yardımı miktarının hesaplanmasında, Yargıtayda fiilen çalışanların sayısı dikkate alınır.”
 
MADDE 38- 2797 sayılı Kanunun 57 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.+
 
“Yargıtay İç Yönetmeliği ve yönergeler
 
MADDE 57- Yargıtaydaki kurulların, dairelerin, büroların ve Yargıtay üyeleri ile Yargıtay tetkik hakimleri ve Yargıtay Cumhuriyet savcılarının görev ve yetkileri ile çalışma usulleri; seçimlerin yürütülmesi, sayım kurullarının oluşturulması gibi seçimlerle ilgili konular; tutulacak defter ve kayıtlar ve kullanılacak basılı kağıtlar; bilgisayar ortamında tutulacak kayıtlar ve bunların muhafaza şekilleri; idari personelin atama, yükselme, ödüllendirme ve cezalandırılmasına dair hususlar ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer ayrıntılı düzenlemeler Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılacak iç yönetmelikte belirtilir.
 
İç Yönetmelikle düzenlenmeyen idari konularda, Birinci Başkanlıkça yönergeler çıkarılır.”
 
MADDE 39- 2797 sayılı Kanunun 61 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
 
“Birinci fıkrada sayılanların mazeret, hastalık ve aylıksız izinleri hakkında 657 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.”
 
 
 
 
MADDE 40- 2797 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“Birinci fıkrada sayılanlar, ilmi araştırma ve yayınlarda bulunabilirler. Esas görevleri yanında Birinci Başkanlık Kurulu kararıyla kanun komisyonlarına katılabilirler. Yükseköğretim kurumlarında Birinci Başkanlık Kurulu izni ile ders ve konferans verebilirler.”
 
MADDE 41- 2797 sayılı Kanunun 64 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 64- Yargıtay üyeliğine seçilenlerin sicil dosyaları Adalet Bakanlığınca Yargıtay Birinci Başkanlığına gönderilir. Yargıtay Birinci Başkanı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeleri ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinin özlük işleri Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu tarafından yerine getirilir.
 
Yargıtay tetkik hâkimleri ile Yargıtay Cumhuriyet savcılarının bu Kanunda belirtilenlerin dışındaki özlük işleri ve hakları Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından yerine getirilir.
 
Bunların dışında kalan Yargıtay personelinin özlük işleri, İç Yönetmelik hükümlerine göre Yönetim Kurulu ve Yargıtay Birinci Başkanlığınca yerine getirilir.”
 
MADDE 42- 2797 sayılı Kanunun 65 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“Onur günüve belgesi
 
MADDE 65- Adlî yılın başladığı gün aynı zamanda Yargıtayın ve mensuplarının onur günüdür.
 
O dönem içinde emekliye ayrılmış olan Yargıtay Birinci Başkanı, Birinci Başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeleri ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili onuruna, Birinci Başkanlıkça tensip edilecek tören ile onur belgesi ve geçmiş hizmetlerine şükran duygularını simgeleyen birer armağan verilir.
 
Bu amaçla yapılacak tören ile armağanların giderlerini karşılamak üzere her yıl Yargıtay bütçesine yeterli ödenek konur.
 
Yargıtay Başkan ve üyeliğinden emekli olanlara sıfatlarına göre, Onursal Yargıtay Birinci Başkanı, Onursal Yargıtay Birinci Başkanvekili, Onursal Yargıtay Daire Başkanı, Onursal Yargıtay Üyesi, Onursal Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Onursal Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili unvanları verilir.
 
Yargıtay ve mensuplarının onur gününü kutlamasına ilişkin usul ve esaslar Yargıtay İç Yönetmeliğinde düzenlenir.”
 
MADDE 43- 2797 sayılı Kanunun 66 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“Meslekî kıyafet
 
MADDE 66- Yargıtay üyeliğine seçilenler için yapılacak meslekî kıyafet töreninin biçim ve yöntemi ile Yargıtay Birinci Başkanı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinin duruşmalarda ve törenlerde giyecekleri meslekî kıyafetlerin özellikleri ve şekilleri, Yargıtay İç Yönetmeliğinde düzenlenir.”
 
 
MADDE 44- 2797 sayılı Kanunun 67 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen “Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcısı, Yargıtay Cumhuriyet başsavcı yardımcılarından” ibaresi “Yargıtay Cumhuriyet savcılarından” şeklinde, maddenin ikinci fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“Yargıtay Cumhuriyet savcılarından 2820 sayılı Kanun uyarınca başka bir yerde görevlendirilenlere, bu görevleri süresince birinci fıkra hükümlerine göre ödemede bulunulur.”
 
MADDE 45- 2797 sayılı Kanunun 67 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 67/A maddesi eklenmiştir.
 
“Bilgisayar verilmesi
 
MADDE 67/A- Yargıtay Birinci Başkanı, Yargıtay birinci başkan vekilleri, Yargıtay daire başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili ve Yargıtay üyeleri ile, Yargıtay tetkik hâkimlerine ve Yargıtay Cumhuriyet savcılarına görevlerinde kullanılmak üzere Yargıtay Başkanlığı tarafından zati demirbaş olmak kaydıyla bir adet bilgisayar verilebilir.
 
Bilgisayarların verilmesi ve devrine ilişkin usûl ve esaslar, Sayıştayın ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Yargıtay Birinci Başkanlığınca çıkartılacak yönetmelikle belirlenir.”
 
MADDE 46- 2797 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde geçen “Birinci Başkanlık” ibaresinden sonra gelmek üzere “kurullar”, 12 nci maddesinde geçen “Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili” ibareleri eklenmiştir.
 
 
MADDE 47- 2797 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde geçen “sekiz” ve “altı” ibareleri, sırasıyla “yedi” ve “beş” olarak, 55 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “ellimilyar liraya” ibareleri ise “yüzbin Yeni Türk Lirasına” olarak değiştirilmiştir.
 
 
MADDE 48- 2797 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasında geçen “adliye” ibareleri “adlî yargı ilk derece ve bölge adliye” şeklinde değiştirilmiş, 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin ikinci cümlesi madde metninden çıkartılmıştır.
 
 
MADDE 49- 2797 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve Kanuna bu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek 2 nci madde eklenmiştir.
 
“EK MADDE 1- Hizmetine gerek görülmeyen, çalışma ahengini bozan veya başarısız olan Devlet Memurları Kanununa tabi personel, Yönetim Kurulunun kararı ve Yargıtay Birinci Başkanının önerisi üzerine iktisap ettikleri kadro ve aylığa uygun olarak Adalet Bakanlığınca taşra kadrolarındaki görevlere atanabilirler.”
 
“EK MADDE 2-Bu Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelde Yargıtay Başkanlığı olarak yer alan bölüme eklenmiştir.”
 
MADDE 50- 2797 sayılı Kanuna geçici 10 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
 
“GEÇİCİ MADDE 11- Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra Birinci Başkanlık Kurulu, Yönetim ve Yayın kurullarının görevleri süre bitimine kadar devam eder.
 
GEÇİCİ MADDE 12- Bu Kanunda yapılması öngörülen yönetmelikler, Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç altı ay içinde hazırlanarak yürürlüğe konur. Yeni yönetmelikler çıkarılıncaya kadar mevcut yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
 
GEÇİCİ MADDE 13- Bu Kanunla değişik Yargıtay Kanununun 5 ve 14 üncü maddesi yürürlüğe girinceye kadar Yargıtayda yirmibir hukuk ve onbir ceza dairesi görevine devam eder. Birinci Başkanlık Kurulu gerektiğinde her zaman toplanarak dairelerin görevlerini ve iş bölümünü düzenleyebilir.
 
Bu Kanunla değişik Yargıtay Kanununun 14 üncü maddesi yürürlüğe girdiği tarihte daire başkanları ve üyelerin daireleri ile ilişkileri kesilir.
 
Birinci Başkanlık Kurulu Yargıtay kıdemini esas alarak, kıdemin eşit olması halinde en yaşlı olan tercih edilerek, başkanların önceki görevleri ve uzmanlıkları da göz önünde tutularak hukuk dairesi başkanları hukuk, ceza dairesi başkanları ceza dairelerinde başkan olarak görevlendirilirler.
 
Daire başkanlıklarına görevlendirme yapıldıktan sonra üyelerin dairelerde görevlendirilmesi yapılır.
 
Dairelerde görev verilemeyen daire başkanları, Birinci Başkanlık nezdinde görev yaparlar. Başkan sıfatıyla ceza veya hukuk genel kurullarına katılırlar. Birinci Başkanlıkta kanunlar hakkında görüş bildirme ve kanun taslağı hazırlamakla görevlendirilebilirler. Başkanlık hak ve yetkileri dört yıllık sürelerinin bitimine kadar devam eder.
 
Birinci Başkanlık nezdinde ceza dairesi başkanı bulunduğu sürece boşalan ceza dairesi, hukuk dairesi başkanı bulunduğu sürece boşalan hukuk dairesi için seçim yapılmaz.
 
Birinci Başkanlık nezdinde görev yapan daire başkanları Kanunun 14 üncü maddesiyle oluşan daire başkanlıklarında herhangi bir nedenle boşalma olması halinde bu maddenin dördüncü fıkrası uyarınca önceki başkanlıklarından kalan süreyle sınırlı olarak görevlendirilirler.
 
Dairelerdeki üye eksilmeleri, üyesi fazla olan dairelerden Birinci Başkanlık Kurulunca üye alınarak tamamlanır.
 
Üye sayısı ölüm, emeklilik ve kendiliğinden ayrılma veya diğer sebeplerle yüzellinin altına inmedikçe Yargıtaya üye seçimi yapılmaz.
 
GEÇİCİ MADDE 14- Bu Kanunla değişik Yargıtay Kanununun 5 ve 14 üncü maddeleri, bölge adliye mahkemelerinin kuruluşunun Resmi Gazete’de ilanından itibaren üç yıl sonra uygulanmaya başlanır. Bu tarihe kadar Yargıtay Kanununun 5 ve 14 üncü maddelerinin bu Kanunla değiştirilmeden önceki hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.”
 
 
MADDE 51- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
 
MADDE 52- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
 
(1) SAYILI LİSTE
 
 
 
KURUMU : YARGITAY BAŞKANLIĞI
 
TEŞKİLATI : MERKEZ
 
İHDAS EDİLEN KADROLARIN
 
SERBEST TUTULAN
 
KADRO KADRO
 
SINIFI UNVANI DERECESİ ADEDİ ADEDİ TOPLAM
 
GİH Şef 5 2 2
 
GİH Programcı 5 3 3
 
GİH Programcı 6 3 3
 
GİH Programcı 7 3 3
 
GİH Programcı 8 3 3
 
GİH Çözümleyici 4 1 1
 
GİH Çözümleyici 5 1 1
 
GİH Çözümleyici 6 1 1
 
GİH Çözümleyici 7 2 2
 
GİH Çözümleyici 8 2 2
 
GİH Bilgisayar İşletmeni 6 2 2
 
GİH Bilgisayar İşletmeni 7 1 1
 
GİH Bilgisayar İşletmeni 8 1 1
 
GİH Bilgisayar İşletmeni 9 1 1
 
GİH Bilgisayar İşletmeni 10 2 2
 
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 6 1 1
 
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 7 1 1
 
GİH Sekreter 8 1 1
 
TH Mühendis 5 3 3
 
TH Teknisyen 6 1 1
 
TH Teknisyen 7 1 1
 
TH Teknisyen 8 2 2
 
YH Hizmetli 11 2 2
 
TOPLAM 40 40
 
 
 
GENEL GEREKÇE
 
 
Bugün muhtelif ülkelerde yargılama faaliyeti ile görevlendirilmiş bulunan ilk derece mahkemeleri üzerinde itirazları inceleyen üst derecede mahkemeler bulunmaktadır. İlk derece mahkemelerince verilen kararların olaylara, kanuna ve usule uygunluğunu denetlemek görevini yüklenmiş olan bu ikinci derecedeki mahkemeler, bazı ülkelerde iki, bazı ülkelerde de üç kademede görev yapmaktadırlar.
 
Ülkemizde halen uygulanmakta olan sistem iki kademelidir. İlk derece mahkemeleri tarafından verilen kararların hem hukukiliğini, hem de olaylara uygunluğunu denetleyen Yargıtay vardır. İstinaf yargılamasının bulunduğu sistemlerde, ilk derece mahkemelerince verilen kararlar, ikinci kademedeki mahkemelerce olayı ispat ve kanuna uygunluk yönlerinden, üçüncü kademedeki mahkemelerce sadece kanuna ve hukuka uygunluk bakımından incelenmektedir. Diğer bir deyişle, üçüncü derecedeki mahkemeler birer “içtihat” mahkemesi durumundadır.
 
Bugün hemen hemen bütün ülkelerde, Yargıtayın karşılığı olan yüksek mahkemeler, birer içtihat mahkemesi görevini yapmaktadır ve bu mahkemeler olaylarla, ispat araçlarıyla değil, kanun uygulaması ile ilgilenirler. Oysa Türk Yargıtayı, ilk derece mahkemeleri ile kendisi arasında süzgeç görevini yapacak bir ara mahkemesi bulunmadığı için her iki görevi, yani hem içtihat yaratmak hem de istinafı yürütmek durumunda kalmıştır.
 
Bilindiği üzere, 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun ile kurulması öngörülen bölge adliye mahkemeleri ile istinaf yargılaması, Türk adlî yargı sistemi bakımından kabul edilmiştir. Bu mahkemeler tarafından uygulanacak yargılama kuralları ile kanun yolu olarak istinafa ilişkin özel kurallar; hukuk yargılaması bakımından 5236 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, ceza yargılaması bakımından 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, iş hukuku bakımından 5308 sayılı İş Mahkemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile icra ve iflas hukuku bakımından da 5311 sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile düzenlenmiş bulunmaktadır.
 
Anayasanın 154 üncü maddesi gereğince, adliye mahkemeleri tarafından verilen ve kanunun başka bir adlî yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii Yargıtaydır. Anayasanın bu hükmü dikkate alındığında, adlî yargı ilk ve ikinci derece mahkemeleri tarafından verilen karar ve hükümlerin temyizen inceleme mercii Yargıtaydır. 5235 sayılı Kanun gereği kurulacak olan bölge adliye mahkemeleri de bir üst mahkeme olarak adlî yargı mahkemesidir. Bu sebeple, Tasarıyla, bölge adliye mahkemeleri tarafından verilen kararların temyizen incelenmesi görevi Yargıtaya verilmektedir.
 
Tasarıyla, bölge adliye mahkemelerince incelenip kesinleştirilecek dosyaların sayısı düşünüldüğünde, bu mahkemelerin fiilen göreve başlamalarından itibaren Yargıtaya gelecek iş sayısı ve yoğunluğunda bir azalmanın olacağı dikkate alınarak, Yargıtayda daire ve üye sayısı azaltılmakta ve buna bağlı olarak Yargıtay dairelerine gelecek olan iş ve davaların getirilen yeni hükümler çerçevesinde yeniden dağılımı yapılmaktadır. Yine aynı sebeplerle, Yargıtayda kurulu bulunan kurulların oluşumu, yeni yapılanma gereği sayısal olarak belirlenmektedir.
 
Kanun Tasarısıyla, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının görevleri, Anayasada ve diğer kanunlarda yapılan değişikliklere paralel olarak, savcılık unvanları da muhtelif kanunlarda yapılan değişikliklere uygun olarak yeniden düzenlenmektedir.
 
 
Hukukun üstünlüğü ve içtihat birliğinin gerçekleştirilmesinde, insan hak ve özgürlüklerinin güvencesi olan Yargıtayın, yargı kararlarının hukuka uygun ve âdil olması yolundaki etkinliğinin artırılarak sürdürülmesi, ülke düzeyinde adlî yargı alanında hukuk uygulamasının içtihatları arasındaki uyum ve birliğin sağlanması, kurumsal anlamda eksikliklerin giderilerek çalışmalarının etkin ve verimli kılınması ve istinaf yargılamasının kabul edilmiş olması sebepleriyle, Yargıtayın görev kapsamının belirlenmesi amacıyla bu Kanun Tasarısı hazırlanmıştır.
 
 
MADDE GEREKÇELERİ
 
 
 
MADDE 1- 5235 sayılı Kanun gereğince kurulacak olan bölge adliye mahkemelerinin göreve başlamalarından itibaren, Yargıtaya gelecek iş sayısının önemli ölçüde azalacağı ve niteliğinin de değişeceği değerlendirilmektedir. Adlî yapıdaki bu değişiklik dikkate alınarak, Yargıtayın daire ve üye sayısı yeniden düzenlenmiştir. Birinci Başkanlık Kuruluna, iş yoğunluğuna göre dairelerin üye sayılarının tespit yetkisi verilmiştir.
 
 
MADDE 2- Maddeyle, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında “Başsavcı Başyardımcısı” ve “Başsavcı yardımcısı” şeklinde yer alan unvanlar diğer kanunlarda yapılan değişikliklere uygun hale getirilmiştir.
 
 
MADDE 3- Maddeyle, Hukuk ve Ceza Genel Kurullarının oluşumları ve çalışma şekilleri ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Bu kurulların ilk derece mahkemesi olarak görev yapmaları durumunda nasıl oluşturulacakları hususu belirlenmiştir. Çünkü “tabiî ve kanunî hakim” ilkesi gereğince yargılama yapacak hakimlerin önceden belirlenmesi zorunludur. Hakimlerin belirsiz olması, kanunî hakim ilkesine uygun düşmemektedir. Bu husus “adil yargılanma” hakkının da bir gereği olduğundan madde bu ilkeler çerçevesinde kaleme alınmıştır.
 
 
MADDE 4- Maddeyle, Yargıtayda daire ve üye sayısının azaltılmasına paralel olarak, Birinci Başkanlık Kurulunun oluşumu yeniden düzenlenmiştir.
 
 
MADDE 5- Maddeyle, Yüksek Disiplin Kurulunun oluşumu yeniden düzenlenmiştir. Ceza kovuşturmasında yer alma olasılığı karşısında, hâkimlik ve savcılık sıfatlarının örtüşmemesi ilkesinden hareketle, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının Yüksek Disiplin Kurulunda yer almaması uygun görülmüş, ayrıcaKurula katılacak başkan ve üye sayısı azaltılmıştır
 
 
MADDE 6- Maddeyle, Yargıtayın görevleri genel olarak belirlenmiş, ayrıca maddede belirtilen yüksek mahkeme başkan ve üyelerinin şahsî suçlarına ve bunların görevden doğan tazminat davalarına, ilk ve son derece mahkemesi olarak Yargıtayda bakılacağı hususu ayrıntılı biçimde düzenlenmiştir.
 
2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 55, 2575 sayılı Danıştay Kanununun 82, 1600 sayılı Askeri Yargıtay Kanununun 38, 1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun 33 ve 832 sayılı Sayıştay Kanununun 96 ncı maddelerinde sayılan başkan ve üyelerin şahsi suçlarında, Yargıtay Başkan ve üyeleri ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısına uygulanan hükümlerin uygulanması öngörüldüğünden, bu hükümlerin açıklığı da sağlanarak maddeye yansıtılması amaçlanmış ve özel kanunlarda bu yöne ilişkin düzenlemeler bulunduğu takdirde özel kanun kapsamına girenler hakkında da madde hükmünün uygulanması öngörülmüştür.
 
Diğer yandan, tazminata esas olan eylem ve işlemlerin yargısal görevden doğması esas kabul edilerek, madde kapsamına girenlerin görevden doğan tazminat davalarına da ilk ve son derece mahkemesi olarak Yargıtayda bakılacağı hususu da ayrıca belirtilmiştir.
 
 
 
 
 
MADDE 7- 2797 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde Yargıtayın hukuk ve ceza daire sayıları yeniden tespit edilmiş olduğundan, dairelerin görevlerinin belirlendiği bu maddenin de yeniden düzenlenmesi gerekmiştir. Bu çerçevede, Yargıtay ceza dairelerinin görevleri belirlenirken öncelikle değişen ceza sistemi gereği yapılan kanun değişiklikleri ile Yargıtay ceza dairelerinin yeni yapılanması gözetilmiştir.
 
Yargıtaya temyiz ve kanun yararına bozma incelemesi için gelecek işlerde, kanun sistematiği temel alınmak suretiyle suçların birbirleriyle olan ilişkisi ve yeni kanunî düzenlemeler sebebiyle gelebilecek muhtemel iş miktarı gözetilmiştir.
 
 
MADDE 8- Madde, 1 ve 13 üncü maddelerde yapılan değişikliklere paralel olarak düzenlenmiştir. Ayrıca, Hukuk ve Ceza Genel Kurullarına, maddenin birinci fıkrasının (1) inci bendinin (a) alt bendinde, bölge adliye mahkemelerinin kesin olarak verdikleri kararlar bakımından hukuk veya ceza daireleri arasında çıkabilecek uyuşmazlıkları, içtihatların birleştirilmesi yoluyla kesin olarak karara bağlama görevi verilmiştir.
 
Öte yandan, Kanunun 13 üncü maddesinin ikinci bendinde sayılanların görevden doğan tazminat davalarına Hukuk Genel Kurulunun, kişisel suçlarıyla ilgili ceza davalarına bakma görevi ise Ceza Genel Kurulunun görevleri arasında sayılmıştır.
 
 
MADDE 9- Maddenin birinci fıkrasının (4) üncü bendindeki, Yargıtay üyelerinin, yüksek mahkeme üyeliğinin gerektirdiği onur ve vakarı ile kişisel haysiyetlerine dokunan veya görev gereklerine uygun düşmeyen davranışlarından, kişisel ve görevle ilgili suçlarından dolayı inceleme veya soruşturma yapma görevi ile ilgili hüküm, Ceza Muhakemesi Kanununa uygun biçimde yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca inceleme ve soruşturma yapmanın usulüne ilişkin hükümler 43 üncü maddede düzenlendiğinden, bu hususa maddede yer verilmemiştir.
 
 
MADDE 10- Maddeyle, Yüksek Disiplin Kurulunun görev ve yetkileri yeniden düzenlenmiştir. Kanunun 43 üncü maddesinde disiplin cezaları sayılmış olduğundan, bu maddede sadece Kurulun disiplin kovuşturması yapma yetkisinin olduğu belirtilmiş, ayrıca disiplin cezaları sayılmamıştır.
 
 
MADDE 11- Maddeyle, Genel Sekreterliğininkonumu göz önünde tutularak görevleri açık şekilde sayılmış, 2797 sayılı Kanundaki yetkilerine ek olarak, Birinci Başkanlık Kurulunda çalışan büro personeline izin ve ceza verebilme yetkisi tanınmıştır.
 
 
MADDE 12- Maddeyle, daire başkanlarına 2797 sayılı Kanundaki yetkilerine ek olarak dairelerinde çalışan Yargıtay tetkik hakimleri ile kalem personeline mazeret izni verme, ayrıca kalem personeline disiplin cezası verme imkanı sağlanmıştır.
 
 
MADDE 13- Maddeyle, Yargıtayda görev yapan hakimlerin unvanları “Yargıtay tetkik hakimi” olarak değiştirilmiş, Yargıtay tetkik hakimlerinin kendilerine verilen dosya ve evrakı süresinde inceleyerek konuyla ilgili görüşlerini içeren bir rapor düzenlemeleri ve heyete sözlü açıklamada bulunmaları ayrıca daire başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmelerine yönelik düzenleme yapılmıştır.
 
 
MADDE 14- Maddeyle, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısına Anayasanın 69 uncu maddesi ve buna bağlı olarak 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanununun 102 nci maddelerinde yapılan değişiklik çerçevesinde, siyasi partileri kapatma davası açmanın yanı sıra “Devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılması için dava açma” imkânı getirilmiştir.
 
 
MADDE 15- Maddeyle, Yargıtay Cumhuriyet savcılarının görevleri ayrıntılı olarak düzenlenmiş, Ceza Muhakemesi Kanununda “karar düzeltme” yolu kaldırıldığından, 2797 sayılı Kanunda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının görevleri arasında sayılan bu husus madde metnine alınmamıştır.
 
Öte yandan, maddenin birinci fıkrasında yer alan Yargıtay Cumhuriyet savcılarının düzenledikleri evraka Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı adına imza atmaları yönündeki esas değiştirilerek kendi adlarına evrakı imzalama yetkisi verilmiştir.
 
 
MADDE 16- Maddenin son fıkrasında, Birinci Başkanlık Kuruluna Yargıtaydaki üye ihtiyacını yetkili Kurula duyurma görevi verilmiştir. Ancak yetkili Kurul olan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun bu duyuru üzerine seçim esnasında uyması gereken esaslarla ilgili bir kriter mevcut değildir. Maddenin son fıkrasında yapılan düzenlemeyle, Birinci Başkanlık Kuruluna ihtiyaç durumunu, ceza ve hukuk dairelerindeki boşluğu dikkate alarak yetkili Kurula bildirme, yetkili Kurula da bu ihtiyaç durumunu öncelikle dikkate alma görevi verilmiştir.
 
 
MADDE 17-5235 sayılı Kanun uyarınca bölge adliye mahkemelerinin kurulması sonucuna bağlı olarak Yargıtayın daire iş yoğunluğunda niteliksel ve niceliksel olarak azalma olacağından ve buna bağlı olarak da üye sayısı azalacağından, maddeyle Birinci Başkanlık Kurulunun üye sayısı azaltılmıştır. Ayrıca, Kanunun 39 uncu maddesinde kurulların toplanma yeter sayısı genel esas olarak belirlendiğinden, maddenin dördüncü fıkrasında Kurulun üye tam sayısıyla toplanacağına dair hükme gerek bulunmadığı anlaşılmakla maddenin dördüncü fıkrası madde metninden çıkartılmıştır.
 
 
MADDE 18- Maddeyle, Yüksek Disiplin Kurulunun oluşumu yeniden düzenlenmekte ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin Başkanlar Kurulu tarafından ad çekme suretiyle tespit edilmesi öngörülmektedir. 2797 sayılı Kanunda düzenlendiği şekliyle, iddia makamı görevi yapan Birinci Başkanlık Kurulunun, Yüksek Disiplin Kurulu üyelerini belirlemesi doğru görülmemiş, bu görevin üst kurul niteliğindeki Başkanlar Kuruluna verilmesi uygun bulunmuştur. Maddenin son fıkrasıyla Kurulun görevinin olayla sınırlı olduğu açıkça vurgulanmıştır.
 
 
MADDE 19- Maddeyle, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi düzenlenmiş, maddenin son fıkrasında seçimin iki yılda yapılacağı ve aynı daireden birden çok kişinin kurulda yer alamayacağı belirtilmiştir.
 
 
MADDE 20-Maddeyle, tetkik hâkimliğine atanacak hâkim ve Cumhuriyet savcılarının nitelikleri düzenlenmiş, bu nitelikler arasına süre şartıyla birlikte başarılı olma kriteri de eklenmiştir. Unvanları ise “Yargıtay tetkik hakimi” olarak değiştirilmiştir.
 
 
MADDE 21- Maddeyle, Yargıtay Cumhuriyet savcılığına atanacak hâkim ve Cumhuriyet savcılarının nitelikleri düzenlenmiş, ayrıca Yargıtay Cumhuriyet savcılarının, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Birinci Başkanlık Kurulunun görüşü alınarak Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca Yargıtay dışında bir göreve atanabilmeleri öngörülmüştür. Maddedeki “Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcısı ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı” kavramları çıkarılmış ve bu unvan mevcut kanunlara uygun şekilde “Yargıtay Cumhuriyet savcılığı” biçiminde düzenlenmiştir.
 
 
 
MADDE 22-Maddeyle, Yargıtayın çalışma usullerine ilişkin genel esaslar düzenlenmiştir. Daire ve kurullarda yargısal kararlar açısından oylamanın açık yapılacağı, kararların salt çoğunlukla alınacağı, kararların karşı oyla birlikte açıklanacağı belirtilmiştir. Gizli görüşmelerde ise konuşanların kimlikleri ile yapılan öneri ve konuşmaların içeriklerinin açıklanamayacağı vurgulanmış, ayrıca ret isteminin geçerli olabilmesi için, reddedilmeyen üyelerin bu Kanunda yer alan toplantı ve karar sayısından az olmamasının gerektiği belirtilmiştir. Karar verilmesi için zorunlu olan üye sayısını aşacak şekildeki ret istemleri, kurulların çalışmasını engelleyeceğinden bu düzenleme ile buna imkân tanınmamıştır.
 
 
MADDE 23- Maddeyle, Hukuk ve Ceza Genel Kurullarının içtihadı birleştirme toplantılarında hangi çoğunlukla karar verileceği yeniden düzenlenmiş, ayrıca Hukuk ve Ceza Genel Kurullarına katılacak başkan ve üyelerin kim tarafından ne kadar süreyle belirleneceğine ilişkin hüküm konulmuştur. Bu hükümle dairelerin çalışma programlarının düzenlenmesi sağlanarak, Genel Kurullara katılmalarına karar verilen başkan ve üyelerin bu görevlerine iki ay devam etmeleri öngörülmüş ve bunun sonucu olarak, Genel Kurulların kararlarında içtihat aykırılığının önlenmesi amaçlanmıştır.
 
 
MADDE 24- Maddeyle, Büyük Genel Kurulun ikinci toplantıda içtihadı birleştirme kararı vermesini sağlayacak şekilde düzenleme yapılmış, böylece Kurulun kısa sürede işi sonuçlandırması öngörülmüştür.
 
 
MADDE 25- Yüksek Disiplin Kurulu ile Birinci Başkanlık Kurulunun çalışma usul ve esasları 2797 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinde birlikte düzenlenmiş ise de, her iki Kurulun görev ve işlevleri farklı olduğundan, Birinci Başkanlık Kurulunun inceleme ve soruşturma yapmasıyla ilgili hükme bu maddede yer verilmiş, Yüksek Disiplin Kurulu ise 43 üncü maddede düzenlenmiştir.
 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının görüşü de dikkate alınarak, Birinci Başkanlık Kurulunun inceleme veya soruşturma sonucunda Yüksek Disiplin Kuruluna sevke gerek görmeyerek, dosyanın işlemden kaldırılmasına karar vermesi halinde, bu kararın kesin sayılmayıp, kamuoyunun bu konudaki bakış açısı da gözetilerek, kararın ikinci bir incelemeden geçirilmesinin isabetli olacağı düşünülmüştür. Bu düşünceden hareketle, maddenin son fıkrasında Birinci Başkanlık Kurulunca verilen “dosyanın işlemden kaldırılması kararı”nın Başkanlar Kurulunca incelenmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır. Yüksek Disiplin Kuruluna sevk kararının da Başkanlar Kurulunca incelenmesi öngörülmüştür.
 
 
MADDE 26- Yüksek Disiplin Kurulunun çalışmasının ayrıntılı olarak ele alındığı bu maddede, Yargıtay üyelerinden birisi hakkında disiplin işlemini gerektirecek herhangi bir ihbar söz konusu olduğunda, soruşturmanın nasıl yapılması gerektiği hususu düzenlenmiştir. Sekizinci fıkrada ise, Disiplin Kurulunca ilgili hakkında verilen disiplin cezalarının sicile işlenmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır.
 
 
MADDE 27- 5235 sayılı Kanunla paralel olarak, maddenin beşinci fıkrasında “adliye” yerine “adli yargı ilk derece ve bölge adliye mahkemeleri” ibaresi kullanılmış, maddenin altıncı fıkrasında ise, Adalet Bakanlığına içtihadı birleştirme kararlarını uygun vasıtalarla duyurma görevi verilmek suretiyle, uygun vasıtalarla diğer araçlar yanında özellikle elektronik ortamda yayımlanması amaçlanmıştır.
 
 
 
MADDE 28- Maddeyle, kişisel ve görevle ilgili suçların soruşturma ve kovuşturma usulü, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun getirdiği sisteme uygun olarak düzenlenmiştir. 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 93 üncü maddesiyle paralellik sağlanarak, ağır cezayı gerektiren suçüstü hallerinde soruşturmanın suç yerinin bağlı olduğu il Cumhuriyet başsavcısı tarafından bizzat yapılması öngörülmüştür.
 
Birinci Başkanlık Kurulunca görevlendirilen daire başkanı veya Yargıtay üyesinin yapacağı soruşturmayla ilgili Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerinin uygulanması gerektiği düşünülerek, bu soruşturma sırasında hakim kararının alınmasını gerektiren konularda soruşturmayla görevli kişinin, Yargıtayda olayla ilgili olarak oluşturulan kurula başvurması imkânı sağlanmıştır.
 
Ayrıca, Birinci Başkanlık Kuruluna intikal eden herhangi bir olay hakkında Kurulca soruşturma açılmamasına veya açılan soruşturma sonucunda kovuşturma yapılmamasına karar verilmesi hallerinde verilen kararlara karşı itiraz yolu açılmıştır.
 
 
MADDE 29- Maddeyle, yapılan soruşturma ve kovuşturmanın olumsuz sonuçlanmasının disiplin işleminin yapılmasına engel olamayacağı hususuna açıklık kazandıracak şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
 
MADDE 30- Kanunun 17 nci maddesinde idari kurulların kararlarına itiraz edilebileceği öngörüldüğü halde, itiraz usulü ve alınabilecek kararlar konusunda Disiplin Kurulu kararları hariç bir hüküm bulunmamakta idi. Maddeyle, bu konuya açıklık getirilmesi ve uygulamadaki duraksamaların giderilmesi amaçlanmıştır.
 
 
MADDE 31-Maddeyle, 2797 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrası değiştirilerek, Yayın Kurulu üyelerinin sayısı üçe indirilmiştir.
 
 
MADDE 32- 2797 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinde “Tasnif Kurulu” olarak yer alan birim, “Tasnif işleri” başlığı altında tekrar düzenlenmiş, bu birimin başkanı olan Yargıtay üyesi, yapılan değişiklikle tasnif işlerinden çıkartılmıştır.
 
 
MADDE 33- Maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri değiştirilerek, elektronik imkanların gelişmesine paralel şekilde, Yargıtay kararlarının elektronik ortama geçirilmesi ve arşivlenmesi yönünde düzenleme yapılmıştır.
 
 
MADDE 34- 2797 sayılı Kanuna 50 nci maddeden sonra gelmek üzere eklenen 50/A maddesiyle Yargıtay Kütüphanesi kurulmuştur. Çünkü, Yargıtay üyeleri, Yargıtay tetkik hakimi ve Yargıtay Cumhuriyet savcılarının inceleme ve araştırmalarında en önemli husus kaynak bulmaktır. Bunun da ilk aracı bir kütüphane oluşturmaktır. Bu nedenle, daha önce iç yönetmelikte düzenlenmiş bulunan Yargıtay Kütüphanesi kuruluşunun Kanuna alınması uygun görülmüştür.
 
 
MADDE 35- Maddeyle, Yargıtay Birinci Başkanlığında bir Özel Kalem Müdürlüğü birimi kurulmuştur. Ayrıca, yazı işleri büroları hizmetin gereğine uygun olarak yeniden düzenlenmiş, Devlet Personel Başkanlığının belirlediği isim ve unvanlar dikkate alınarak, bu birimlerde çalışacak personelin tespiti yapılmıştır.
 
 
MADDE 36- 2797 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinden sonra gelmek üzere 53/A, 53/B, 53/C ve 53/D maddeleri eklenmiştir.
 
Personel İşlerinin düzenlendiği 53/A maddesiyle, personel işlerinin tespit edilecek yazı işleri müdürleri eliyle yürütüleceği hüküm altına alınmıştır. Personel Müdürlüğünün yargı mensupları dışındaki personelin özlük işlerini yürütmesi amaçlanmıştır.
 
Yapılan düzenlemeye göre Sicil Bürosu ihdas edilmiş, bu Büro Yargıtay üyelerinin sicillerini tutmak ve özlük işlerini yürütmekle görevlendirilmiştir.
 
Kanuna eklenen 53/B maddesiyle, Yargıtayda İdarî ve Malî İşler Müdürlüğü ihdas edilmiş, bu Müdürlüğün daire, lojman ve levazım işlerini yürütmesi amaçlanmıştır.
 
Kanuna eklenen 53/C maddesiyle, bilişim alanındaki gelişmeler nazara alınarak, Yargıtayda Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğü kurulmuştur. Yargıtay Başkanlığında bilgi işlem sistemini ilk derece ve bölge adliye mahkemeleri bilişim sistemiyle koordineli olarak kurmak, bakım ve onarımlarını yapmak ve Yargıtay Başkanlığının ihtiyaçlarına göre projeler üretmek, bu Müdürlüğün görevleri arasında sayılmıştır.
 
Basın Bürosunun düzenlendiği 53/D maddesiyle, Yargıtay ve yargıyı ilgilendiren her türlü basın ve yayını izlemek, gerektiğinde bu konularda açıklama yapmak üzere bu Büro kurulmuştur. Getirilen hükme göre, Basın Bürosu Birinci Başkanlığa bağlı olup, Büronun hizmetleri Birinci Başkan tarafından görevlendirilen bir genel sekreter yardımcısı tarafından yürütülecektir.
 
MADDE 37- Maddeyle, 2797 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde yer alan bütçeyle ilgili hükümde değişiklik yapılmıştır. Getirilen düzenlemede esasa yönelik önemli bir farklılık olmayıp maddenin, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine paralel olarak düzenlenmesi amaçlanmıştır.
 
MADDE 38- Maddede, Yargıtaydaki kurulların, dairelerin, büroların ve Yargıtay üyeleri ile Yargıtay tetkik hakimleri ve Yargıtay Cumhuriyet savcılarının görev ve yetkileri ile çalışma usulleri; seçimlerin yürütülmesi, sayım kurullarının oluşturulması gibi seçimlerle ilgili konular; tutulacak defter ve kayıtlar ve kullanılacak basılı kağıtlar; bilgisayar ortamında tutulacak kayıtlar ve bunların muhafaza şekilleri; idari personelin atama, yükselme, ödüllendirme ve cezalandırılmasına dair hususlar ve Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlarda, iç yönetmelik çıkartılacağı ve bu yönetmeliğin Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından çıkartılacağı düzenlenmiş, ayrıca bu yönetmelikte düzenlenmeyecek olan idari konularda da Birinci Başkanlık tarafından yönerge çıkarılacağı belirtilmiştir.
 
 
MADDE 39- Maddeyle, maddenin birinci fıkrasında sayılanların mazeret, hastalık ve aylıksız izinleri hakkında, uygulamada ortaya çıkan bir takım sorunlar da göz önünde bulundurulmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümlerinin uygulanacağı öngörülmüştür.
 
MADDE 40- Maddeyle, Yargıtay Kanununun 62 nci maddesinin son fıkrası değiştirilmekte ve maddenin birinci fıkrasında sayılanların, ilmi araştırma ve yayınlarda bulunabileceği, esas görevleri yanında Birinci Başkanlık Kurulu kararıyla kanun komisyonlarına katılabilecekleri ve Yükseköğretim kurumlarında Birinci Başkanlık Kurulunun izni ile ders ve konferans verebileceği öngörülmektedir.
 
MADDE 41- Uygulamada karşılaşılan bir kısım sorunlar da göz önünde bulundurulmak suretiyle, maddede yapılan değişiklikle, hâlen uygulaması olan bir kısım işlemlere yasal dayanak oluşturulmuş ve bu suretle Yargıtay üyeliğine seçilenlerin sicil dosyalarının Adalet Bakanlığınca Yargıtay Birinci Başkanlığına gönderileceği, Yargıtay Birinci Başkanı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeleri ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinin özlük işlerinin Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu tarafından yerine getirileceği, Yargıtay tetkik hâkimleri ile Yargıtay Cumhuriyet savcılarının bu Kanunda belirtilenlerin dışındaki özlük işleri ve haklarının Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından yerine getirileceği, bunların dışında kalan Yargıtay personelinin özlük işlerinin ise İç Yönetmelik hükümlerine göre Yönetim Kurulu ve Yargıtay Birinci Başkanlığınca yerine getirileceği öngörülmüştür.
 
MADDE 42- Maddeyle Yargıtay Kanunun 65 inci maddesi değiştirilmekte ve adlî yıl, her yılın Eylül ayının altıncı günü açıldığından, Yargıtay onur gününün de aynı tarihe alınması öngörülmekte, ayrıca Yargıtay Başkan ve üyeliğinden emekli olanlara sıfatlarına göre, Onursal Yargıtay Birinci Başkanı, Onursal Yargıtay Birinci Başkanvekili, Onursal Yargıtay Daire Başkanı, Onursal Yargıtay Üyesi, Onursal Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Onursal Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili unvanlarının verileceği öngörülmektedir.
 
MADDE 43- Maddeyle, Yargıtay Kanunun 66 ncı maddesi değiştirilmekte ve Yargıtay üyeliğine seçilenler için yapılacak meslekî kıyafet töreninin biçim ve yöntemi ile Yargıtay Birinci Başkanı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinin duruşmalarda ve törenlerde giyecekleri meslekî kıyafetlerin özellikleri ve şekillerinin Yargıtay İç Yönetmeliğinde düzenleneceği öngörülmektedir.
 
 
MADDE 44- Maddeyle, Kanunun 67 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcısı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı yardımcılarından ibaresi değiştirilmekte ve Yargıtay Cumhuriyet savcılarından 2820 sayılı Kanun uyarınca başka bir yerde görevlendirilenler hakkında, bu görevleri süresince yapılacak ödemenin, maddenin birinci fıkrasına göre yapılacağı düzenlenmiştir.
 
 
MADDE 45- Maddeyle, Yargıtay Kanununa yeni bir madde eklenmekte ve Yargıtay Birinci Başkanı, Yargıtay birinci başkan vekilleri, Yargıtay daire başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili ve Yargıtay üyeleri ile, Yargıtay tetkik hâkimlerine ve Yargıtay Cumhuriyet savcılarına, görevlerinde kullanılmak üzere Yargıtay Başkanlığı tarafından zati demirbaş olmak kaydıyla bir adet bilgisayar verilebileceği hükme bağlanmaktadır.
 
MADDE 46- Maddeyle, Yargıtay Kanununun 2 nci maddesinde geçen “Birinci başkanlık” ibaresinden sonra gelmek üzere “kurullar” ve 12 nci maddesinde geçen, “Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı” ibaresinden sonra gelmek üzere, “veya Cumhuriyet Başsavcıvekili” ibareleri belirtilen maddelere eklenmektedir.
 
 
MADDE 47- Maddeyle, Kanunun 30 ve 55 inci maddelerinde yer alan bir kısım ibare ve ifadeler değiştirilmektedir.
 
MADDE 48- Maddeyle, bölge adliye mahkemelerinin kurulacağı da göz önünde bulundurularak Kanunun 1 ve 60 ıncı maddelerinde değişiklik yapılmakta, ayrıca 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin ikinci cümlesi madde metninden çıkartılmaktadır.
 
 
MADDE 49- Maddeyle, 2797 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi değiştirilmiş, ayrıca Kanuna ek 2 nci madde eklenmiştir.
 
Ek 1 inci maddede, hizmetine gerek görülmeyen, çalışma ahengini bozan veya başarısız olan 657 sayılı Kanuna tabi personelin Adalet Bakanlığınca, taşra kadrolarındaki görevlere atanabilmesine imkan sağlanmıştır.
 
Kanunla Yargıtaya yeni birimler eklenmesi nedeniyle, bu birimlerin çalışabilmesini sağlamak bakımından, gerekli personelin temini amacına yönelik olarak ek 2 nci maddeyle ek kadro ihdası öngörülmektedir.
 
 
MADDE 50- Kanuna geçici 10 uncu maddeden sonra gelmek üzere geçici maddeler eklenmiştir.
 
Geçici 11 inci maddeyle, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra Birinci Başkanlık, Yönetim ve Yayın Kurulunun süreleri sona erinceye kadar görevlerine devam etmeleri öngörülmüştür.
 
Geçici 12 nci maddeyle, bu Kanunda yapılması öngörülen yönetmeliklerin altı ay içinde hazırlanması öngörülmüştür.
 
Geçici 13 üncü maddede, Yargıtayda yirmibir hukuk ve onbir ceza dairesinin, istinaf mahkemelerinin kurulmasından itibaren üç yıl süreyle görevlerine devam etmeleri, süre sonunda dairesi kapanan başkan ve üyelerinin durumları düzenlenmiştir. Bu çerçevede dairesi kapanan başkanların kıdem durumları ve önceki görevleri esas alınarak hukuk-ceza ayırımı da dikkate alınarak boşalan dairelerde görevlendirilmeleri amaçlanmıştır.
 
Maddenin son fıkrasındaki düzenlemeyle, Yargıtaydaki üye sayısı yüzellinin altına inmedikçe üyelik seçiminin yapılmayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu madde Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe gireceğinden dolayı, Kanunun yayımı tarihinden itibaren üye sayısı yüzellinin altına inmedikçe Yargıtaya Yargıtay üyesi seçimi yapılamayacaktır.
 
Geçici 14 üncü madde ile, Yargıtayın halihazırdaki mevcut işinin bitirilebilmesi, diğer yandan ceza mevzuatındaki değişiklik nedeniyle yeni içtihatların oluşması bakımından, Yargıtay Kanununun bu Kanunla değişik 5 ve 14 üncü maddelerinin istinaf mahkemelerinin kuruluşundan üç yıl sonra uygulanması öngörülmüştür.
 MADDE 51- Yürürlük maddesidir.
MADDE 52- Yürütme maddesidir.
http://hukukmedeniyeti.org
Etiketler:

banner229
Son Güncelleme: 05.03.2016 14:58
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol