banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
Yeşim
Yeşim
24 Eylül 2016 Cumartesi 14:35
KONUT KREDİSİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI, FAİZİN DÜŞMESİ, YAPILANDIRMA ÜCRET
YARGITAY 13. Hukuk Dairesi
2015/38919 E.
2016/7488 K.

MAHKEMESİ :Tüketici Mahkemesi


Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalı bankadan konut kredisi kullandığını, faizlerin düşmesi üzerine kredinin yeniden yapılandırıldığını, davalı banka tarafından dosya masrafı ve yapılandırma adı altında şimdilik 3.000 TL kesinti yapıldığını ileri sürerek, bu kesintilerin iadesine karar verilmesini talep etmiş, 17.10.2014 tarihli celsede ıslah beyanı ile talebini 3.838,95 TL'ye çıkarmıştır.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın kabulü ile, 3.838,95 TL'nin tahsiline, 3.000 TL'sine dava tarihinden, bakiyesine ıslah tarihi olan 17.10.2014 tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı tarafça temyiz edilmiştir.

1-Davacı, eldeki davada konut kredisinin kullanımı sırasında kendisinden haksız yere alınan 3.838,95 TL masrafın davalıdan tahsilini istemiştir. Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş ise de, davalı kredinin kullanımı sırasında yaptığı zorunlu ve belgelendirilmiş masrafları tüketiciden isteyebilir. Davacı da kendisinden haksız yere kesilen, herhangi bir belgeye dayanmayan, ancak daha sonra da banka tarafından iade edilmeyen masrafların iadesini isteyebilir. Davalı, temyiz dilekçesinde davacıdan 01.11.2010 tarihinde 525 TL dosya masrafı alındığını, aynı gün 105 TL'lik dosya masrafı bedelinin davacının hesabına iade edildiğini ileri sürmüştür. Davalının bu iddiası ödeme def'i niteliğinde olup yargılamanın her aşamasında ileri sürülebilir. Hal böyle olunca mahkemece, davalının bu savunması üzerinde durularak gerekirse bilirkişi incelemesi yaptırılmak suretiyle sonucuna uygun bur karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

2-Bozma nedenine göre davalının sair temyiz itirazlarının incelenmesine bu aşamada gerek görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle, hüküm davalı yararına BOZULMASINA, ikinci bentte açıklanan nedenlerle davalının sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına peşin alınan 73,30 TL harcın istek halinde iadesine, 10/03/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

kararara.com
Son Güncelleme: 24.09.2016 14:37
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177