banner200
banner235
banner225
Rahmi
Rahmi
11 Ocak 2015 Pazar 14:21
Yargıtay neleri cinsel taciz suçu kabul ediyor?
banner188
banner213
banner230
Yargıtay'ın farklı tarihlerde verdiği 5 farklı karar

 1-"Ay Çok Tatlı Alo Deyişin Var Tanışmak İster Misin"

2-Seninle beraber olmak istiyorum- mesaj

3- "Aşkım Nasılsın Bugün Bana Kızgın Mısın, Ben Seni Çok Seviyorum" –mesaj

4-"Seni Seviyorum,Güzelliğin Bozulmasın, Banyoya Gidelim vb" Sözleri Söylediği - Kişilerin Huzurunu Bozma Suçu/Taciz )- ev telefonundan

5-cinsel amaçlı mesaj

T.C.

YARGITAY

14. CEZA DAİRESİ

E. 2013/8034

K. 2013/9723

T. 26.9.2013

• ÇOCUĞUN BASİT CİNSEL İSTİSMARI (Sanığın Mağdureye Yönelik Fiziki Bir Temas Olmaksızın Cep Telefonundan Mağdurenin Kullandığı Cep Telefonuna "Ay Çok Tatlı Alo Deyişin Var Tanışmak İster Misin" Şeklinde Cinsel Amaçlı Mesaj Gönderdiği - Eylemin Cinsel İstismar Değil Cinsel Taciz Suçunu Oluşturduğu)

• CİNSEL TACİZ (Sanığın Mağdureye Yönelik Fiziki Bir Temas Olmaksızın Cep Telefonundan Mağdurenin Kullandığı Cep Telefonuna "Ay Çok Tatlı Alo Deyişin Var Tanışmak İster Misin" Şeklinde Cinsel Amaçlı Mesaj Gönderdiği/Suçun Oluştuğu - Çocuğun Basit Cinsel İstismarından Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu)

• CEP TELEFONUNDAN CİNSEL AMAÇLI MESAJ GÖNDERME (Sanığın Mağdureye Yönelik Fiziki Bir Temas Olmaksızın "Ay Çok Tatlı Alo Deyişin Var Tanışmak İster Misin" Şeklinde Mesaj Gönderdiği - Eyleminin Cinsel Taciz Suçunu Oluşturduğu)

• FİZİKİ BİR TEMAS OLMAKSIZIN CEP TELEFONUNDAN CİNSEL MESAJ GÖNDERME (Cinsel Taciz Suçunun Oluşması - Sanığın "Ay Çok Tatlı Alo Deyişin Var Tanışmak İster Misin" Şeklinde Mesaj Gönderdiği/Çocuğun Basit Cinsel İstismarı Suçundan Hüküm Kurulmasının Doğru Görülmediği)

• ADLİ PARA CEZASI (Cinsel Taciz - Sanığın Mağdureye Yönelik Fiziki Bir Temas Olmaksızın Cep Telefonundan Mağdurenin Kullandığı Cep Telefonuna "Ay Çok Tatlı Alo Deyişin Var Tanışmak İster Misin" Şeklinde Cinsel Amaçlı Mesaj Gönderdiği/5271 S. C.M.K.'nun 309 4d Bendinin Verdiği Yetkiye Dayanılarak Suç Konusunun Önem ve Değeriyle Meydana Gelen Zarar veya Tehlikenin Ağırlığı Nazara Alınarak Sanığın Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına Karar Verildiği)

5237/m.105

5271/m.231/5-8,309/4-d

ÖZET : Mahkemenin kabulüne göre mağdureye yönelik fiziki bir temas olmaksızın kendi cep telefonundan mağdurenin kullandığı cep telefonuna "ay çok tatlı alo deyişin var, tanışmak ister misin" şeklinde cinsel amaçlı mesaj gönderen sanığın eylemi 5237 Sayılı T.C.K.nın 105. maddesine uyan cinsel taciz suçunu oluşturduğu dosya kapsamından anlaşıldığından; çocuğun basit cinsel istismarı suçundan sanık hakkında mahkumiyetine dair verilen kararın bozulması gerekmiştir.

5271 Sayılı C.M.K.nun 309/4d bendinin verdiği yetkiye dayanılarak, sanığın suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeriyle meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı nazara alınarak takdiren 90 gün karşılığı adli para cezası cezalandırılmasına, sanığın sabıkasız oluşuyla dosyaya yansıyan kişilik özellikleri dikkate alınarak yeniden suç işlemeyeceği hususunda olumlu kanaate varıldığından 5271 Sayılı C.M.K.nın 231/5. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, 5271 Sayılı C.M.K.nın 231/8. maddesi gereğince sanığın beş yıl süreyle denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına karar verilmiştir.

DAVA : Dairemizin 4.5.2012 gün ve 2012/5627 Esas, 2012/5110 Karar sayılı kararına, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 16.10.2012 gün ve 2012/93679 Sayılı yazısıyla itiraz etmesi üzerine Dairemizce verilen 7.11.2012 gün ve 2012/13376 Esas, 2012/10966 Karar sayılı ilamıyla itirazın reddiyle dosyanın anılan hususta gerekli kararın verilmesi için gönderildiği Yargıtay Ceza Genel Kurulunca verilen 21.5.2013 gün ve 2012/14-1538 Esas, 2013/255 Sayılı Kararla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itiraznamesinin kabulüyle dosya hakkında 5271 Sayılı C.M.K.nın 309/4-d. maddesindeki yetkiye istinaden karar verilmesi için Dairemize geri gönderilmekle evrak incelendi;

Çocuğun basit cinsel istismarı suçundan sanık H. A.'ın yapılan yargılaması sonunda; atılı suçtan mahkumiyetine dair Didim (Yenihisar) 1. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 17.1.2012 gün ve 2011/375 Esas, 2012/18 Karar sayılı hükmün süresinde temyiz edilmemesi sebebiyle kesinleştirilerek infaza verilmesinin ardından O Yer Cumhuriyet Başsavcılığının başvurusu üzerine Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 20.3.2012 gün ve 16937 sayılı kanun yararına bozma istemlerine atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğnameyle Dairemize tevdi olunan evrakla ilgili yapılan inceleme sonucunda verilen 4.5.2012 gün ve 2012/5627-5110 Sayılı ilamla kanun yararına bozma isteminin kabulüyle Didim (Yenihisar) 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 17.1.2012 gün ve 2011/375 Esas, 2012/18 Karar sayılı hükmünün C.M.K.nın 309. maddesi uyarınca bozulmasına, müteakip işlemlerin mahkemesince yapılmasına karar verilmiş olup anılan karara karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 16.10.2012 gün ve 2012/93679 Sayılı itiraznamesiyle Dairemizce C.M.K.nın 309/4d. bendi gereğince bozma nedeni hükümlüye daha hafif bir ceza verilmesini gerektirdiğinden anılan bent uyarınca yargılamanın tekrarlanması yasağı bulunduğundan hükmün bozulmasıyla yetinilmeyip gereken kararın doğrudan Dairemizce verilmesi gerektiği belirtilerek vaki itirazın kabulüyle hükümlü hakkında daha hafif bir cezanın tayin edilmesi istenilmiş, Dairemizce verilen 7.11.2012 gün ve 2012/13376 Esas, 2012/10966 Karar sayılı ilamla itirazın reddedilmesi sonrası dosyanın itirazla ilgili nihai kararın verilmesi için gönderildiği Yargıtay Ceza Genel Kurulunca verilen 21.5.2013 gün ve 2012/14-1538 Esas, 2013/255 Sayılı Kararla söz konusu itirazın kabulüyle Dairemizin 4.5.2012 gün ve 2012/5627 Esas, 2012/5110 Karar sayılı bozma kararının kaldırılmasına ve belirtilen hukuka aykırılığın giderilmesiyle ilgili olarak 5271 Sayılı C.M.K.nun309/4-d. maddesindeki yetkiye istinaden karar verilmesi için dosyanın Dairemize gönderilmesine karar verilmekle gelen dava evrakı incelendi.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararı göz önüne alınarak yapılan inceleme sonucunda Dairemizin 4.5.2012 gün ve 2012/5627-5110 Sayılı Kanun Yararına Bozma kararının kaldırıldığı göz önüne alınarak yapılan değerlendirme sonucunda gereği düşünüldü:

KARAR : Mahkemenin kabulüne göre mağdureye yönelik fiziki bir temas olmaksızın kendi cep telefonundan mağdurenin kullandığı cep telefonuna "ay çok tatlı alo deyişin var, tanışmak ister misin" şeklinde cinsel amaçlı mesaj gönderen sanığın eylemi 5237 Sayılı T.C.K.nın 105. maddesine uyan cinsel taciz suçunu oluşturduğu dosya kapsamından anlaşıldığından Didim (Yenihisar) 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 17.1.2012 gün ve 2011/375 Esas, 2012/18 Karar sayılı hükmünün BOZULMASINA,

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 21.5.2013 gün ve 2012/14-1538 Esas, 2013/255 Karar sayılı ilamı uyarınca 5271 Sayılı C.M.K.nun 309/4d. bendinin verdiği yetkiye dayanılarak,

Sanığın cinsel taciz suçundan eylemine uyan 5237 Sayılı T.C.K.nın 105/1. maddesi gereğince suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeriyle meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı nazara alınarak takdiren adli para cezası tercih edilmek suretiyle takdiren 90 gün karşılığı adli para cezası cezalandırılmasına,

Sanığın yargılama sürecindeki davranışlarıyla cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri göz önüne alınarak 5237 Sayılı T.C.K.nın 62/1. maddesi uyarınca cezanın takdiren 1/6 oranında indirilerek neticeten 75 gün adli para cezası cezalandırılmasına,

Sanık hakkında belirlenen gün para cezasının sanığın sabıkasız oluşu ve dosyaya yansıyan kişiliğiyle şahsi ve ekonomik hali nazara alınarak 5237 Sayılı T.C.K.nun 52/2. maddesi uyarınca günlüğü 20 TL'dan paraya çevrilmek suretiyle sonuç olarak sanığın 1.500 TL adli para cezası cezalandırılmasına,

Sanığın ekonomik ve şahsi durumuna göre para cezasının birer ay ara ile sanıktan 10 eşit taksitte tahsiline, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde kalan kısmın tamamının muaccel olacağı ve ödenmeyen adli para cezasının 5237 Sayılı T.C.K.nın 52/4. maddesi gereğince hapse çevrileceğinin sanığa ihtarına, (ihtar yapılamadı),

Sanığın sabıkasız oluşuyla dosyaya yansıyan kişilik özellikleri dikkate alınarak yeniden suç işlemeyeceği hususunda olumlu kanaate varıldığından 5271 Sayılı C.M.K.nın 231/5. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, 5271 Sayılı C.M.K.nın 231/8. maddesi gereğince sanığın beş yıl süreyle denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına, takdiren sanığa bu maddede belirtilen tedbirlerden herhangi birinin uygulanmasına yer olmadığına,

5271 Sayılı C.M.K.nın 231/10. maddesi uyarınca denetimli serbestlik süresi içinde kasten yeni bir suç işlemediği takdirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşmesine, aksi halde açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen hükmün açıklanacağı hususunda sanığa ihtarat yapılmasına (yapılamadı),

SONUÇ : Yapılan yargılama giderleri olan toplam 29,50 TL'nın sanıktan alınarak hazineye gelir kaydına, dair katılanlarla sanığın yokluğunda C.M.K.nın309/5. maddesi gereğince itirazı kabil olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı" şeklinde hüküm kurulmasına, 26.09.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 T.C.

YARGITAY

14. CEZA DAİRESİ

E. 2012/1001

K. 2013/8440

T. 2.7.2013

• CİNSEL TACİZ ( Sanığın Mağdureyi Telefonla Aradığı ve Birlikte Olmak İstediğini Beyan Ettiği - İki Gün İçersinde Tekrar Aradığı ve Cinsel İçerikli Mesajlar Attığı/Zincirleme Suçun Oluştuğu Kabul Edildiğinden Cezada Artırım Yapılması Gerektiği )

• ZİNCİRLEME SUÇ ( Sanığın Mağdureyi Telefonla Aradığı ve Birlikte Olmak İstediğini Beyan Ettiği - İki Gün İçersinde Tekrar Aradığı ve Cinsel İçerikli Mesajlar Attığı/Zincirleme Suçun Oluştuğu Kabul Edildiğinden Cezada Artırım Yapılması Gerektiği )

• CEZANIN ERTELENMESİ ( Cinsel Taciz/Sanığın Cezasının Ertelendiği Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılıp Bırakılmayacağı Hususunda Karar Verileceği - Eylem İle Orantılı Olmayacağı Gerekçesiyle Uygulanmamasının Hukuka Aykırı Olduğu )

• HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Cinsel Taciz/Sanığın Cezasının Ertelendiği Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılıp Bırakılmayacağı Hususunda Karar Verileceği - Eylem İle Orantılı Olmayacağı Gerekçesiyle Uygulanmamasının Hukuka Aykırı Olduğu )

5237/m.105

5271/m.231

ÖZET : Cinsel taciz suçunda; mağdureyi telefonla arayarak birlikte olmak istediğini, onu sevdiğini söyleyen sanığın, sonraki iki gün içerisinde de hem telefonla arayıp benzer sözler söylemek, hem de gönderdiği mesajda cinsel içerikli ifadelere yer vermek suretiyle cinsel taciz suçunu zincirleme şekilde işlediği oluşa uygun olarak kabul edildiği halde, sanığın cezasının artırılmaması hukuka aykırıdır.

Sabıka kaydı bulunmayan ve tekrar suç işleyemeyeceği konusunda olumlu kanaat oluştuğu ifade edilerek hapis cezası ertelenen sanık hakkında, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olup olmadığına karar verilmesi gerekir. Eylem ile orantılı olmayacağı şeklindeki kanuni ve yeterli olmayan gerekçe ile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi hukuka aykırıdır.

DAVA : Cinsel taciz suçundan sanık S.D.'ın yapılan yargılaması sonunda; atılı suçtan mahkumiyetine dair Tokat 1. Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 7.1.2010 gün ve 2009/1040 Esas, 2010/38 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay'ca incelenmesi sanık müdafii ve O Yer Cumhuriyet Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğname ile Daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Mahkemece, 15.08.2009 günü mağdureyi telefonla arayarak birlikte olmak istediğini, onu sevdiğini söyleyen sanığın, sonraki iki gün içerisinde de hem telefonla arayıp benzer sözler söylemek, hem de gönderdiği mesajda cinsel içerikli ifadelere yer vermek suretiyle cinsel taciz suçunu zincirleme şekilde işlediği oluşa uygun olarak kabul edildiği halde, sanığın cezasının TCK.nın 43/1. maddesiyle arttırılması gerektiği gözetilmeyerek eksik ceza tayini,

Sabıka kaydı bulunmayan ve tekrar suç işleyemeyeceği konusunda olumlu kanaat oluştuğu ifade edilerek hapis cezası ertelenen sanık hakkında, CMK.nın 231/6. maddesindeki hususlar tartışılarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olup olmadığına karar verilmesi gerektiği gözetilmeyip, eylem ile orantılı olmayacağı şeklindeki kanuni ve yeterli olmayan gerekçe ile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi,

Kabul ve uygulamaya göre de;

SONUÇ : Nüfus kaydına göre suç tarihinde onsekiz yaşından küçük olan sanık hakkında hükmolunan kısa süreli hapis cezasının, TCK.nın 50/3. maddesine göre aynı maddenin 1. fıkrasındaki tedbirlerden birine çevrilmesi gerektiğinin gözetilmemesi, Yasaya aykırı, sanık müdafii ve O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek CMUK.nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 02.07.2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 T.C.

YARGITAY

14. CEZA DAİRESİ

E. 2011/22313

K. 2013/584

T. 25.1.2013

• CİNSEL TACİZ ( Sanığın Katılanın Kullanmış Olduğu Cep Telefonuna Değişik Zamanlarda Ayrı Ayrı "Aşkım Nasılsın Bugün Bana Kızgın Mısın, Ben Seni Çok Seviyorum" Şeklinde Çektiği Mesajların Zincirleme Biçimde Cinsel Taciz Suçunu Oluşturacağı )

• ZİNCİRLEME SUÇ ( Sanığın Katılanın Kullanmış Olduğu Cep Telefonuna Değişik Zamanlarda Ayrı Ayrı "Aşkım Nasılsın Bugün Bana Kızgın Mısın, Ben Seni Çok Seviyorum" Şeklinde Çektiği Mesajların Zincirleme Biçimde Cinsel Taciz Suçunu Oluşturacağı )

• CEP TELEFONUNA MESAJ GÖNDERMEK ( Sanığın Değişik Zamanlarda Ayrı Ayrı "Aşkım Nasılsın Bugün Bana Kızgın Mısın Ben Seni Çok Seviyorum" Şeklinde Çektiği Mesajların Zincirleme Biçimde Cinsel Taciz Suçunu Oluşturacağı )

5237/m.43, 105

ÖZET : Cinsel taciz suçunda; katılanın kullanmış olduğu cep telefonuna değişik zamanlarda ayrı ayrı "aşkım nasılsın, bugün bana kızgınmısın, ben seni çok seviyorum" şeklinde çektiği mesajların zincirleme biçimde cinsel taciz suçunu oluşturduğu gözetilmelidir.

DAVA : Cinsel taciz suçundan sanığın yapılan yargılaması sonunda; atılı suçtan beraatine dair Kahramanmaraş 3. Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 26.02.2009 gün ve 2008/949 Esas, 2009/162 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtayca incelenmesi O Yer Cumhuriyet Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğname ile Daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Katılanın aşamalardaki istikrarlı beyanları, tanık anlatımı ve tüm dosya içeriğine göre; sanığın, katılanın kullanmış olduğu cep telefonuna değişik zamanlarda ayrı ayrı "aşkım nasılsın, bugün bana kızgınmısın, ben seni çok seviyorum" şeklinde çektiği mesajların TCK.nın 105/1 ve 43/1. maddelerinde öngörülen zincirleme biçimde cinsel taciz suçunu oluşturduğu gözetilmeden sanığın bu suçtan mahkûmiyeti yerine, yerinde olmayan gerekçeyle beraatine hükmedilmesi,

SONUÇ : Kanuna aykırı, O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün CMUK.nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 25.01.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 T.C.

YARGITAY

14. CEZA DAİRESİ

E. 2011/6444

K. 2012/8973

T. 25.9.2012

• TELEFONLA KİŞİLERİN HUZURUNU BOZMA VE TACİZ ( Sanığın Mağdureyi Ev Telefonundan Birçok Kez Aradığı/Mağdureye Yönelik "Seni Seviyorum,Güzelliğin Bozulmasın, Banyoya Gidelim vb" Sözleri Söylediği - Kişilerin Huzurunu Bozma Suçu/Taciz )

• TELEFONLA ISRARLA ARAMA VE ZİNCİRLEME GERÇEKLEŞEN EYLEMLER ( Sanığın Birçok Kez Ev Telefonundan Araması ve Mağdurenin Kocasını Dövmekle Birçok Kez Tehdit Etmesi Nedeniyle Eylemin Zincirleme Gerçekleştiğinin Kabulü Gereği - Zincirleme Suç )

• ZİNCİRLEME SUÇ ( Sanığın Eylemlerinin Birden Çok Gerçekleştiğinden Zincirleme Eylemlerinin Bulunduğu ve Bu Nedenle Sanığın Cezasında Artırım Yapılacağı - Tehdit/Kişilerin Huzurunu Bozma/Cinsel Taciz Suçlarının Zincirleme Gerçekleştiği )

• CİNSEL TACİZ ( Sanığın Mağdureye ve Mağdure Zannıyla Diğer Mağdureye Ev Telefonu İle Arayarak Tacizde Bulunduğu )

• MAĞDURDA HATA ( Sanığın Mağdure Zannıyla Aradığı Diğer Mağdureye Yönelik Eylemlerinin Suçun Maddi Unsurlarından Olan Mağdurda Hata Nedeniyle Kasdedilenin Dışındaki Diğer Mağdureye Yönelik Suçun Beraatine Karar Verileceği - Cinsel Taciz )

5237/m. 30/1,43/1,105/1,106/1,123/1

ÖZET : Sanığın mağdureyi ev telefonunu birçok kez arayıp konuşmadan kapatması, devamınde mağdureye yönelik söylediğini zannederek diğer mağdureye yönelik telefonda birçok kez "seni seviyorum, güzelliğin bozulmasın, banyoya gidelim vb." sözleri söyleyip mağdurenin kocası öbür mağduru dövmekle birçok kez tehdit etmesi karşısında, mağdure yönünden kişilerin huzur ve sükununu bozma ve cinsel taciz suçlarının,zincirleme suçun ve mağdura ilişkin olarak ise yokluğunda tehdit eylemi nedeniyle cezalandırılması gerektiğinin gözetilmemesi hatalıdır.Sanığın, telefonla birçok kez ve ısrarla mağdureyi arayarak rahatsız etmesinin kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunun unsuru olduğu, zincirleme gerçekleştirilen eylemleri de kapsadığı gözetilmelidir.Sanığın bir mağdureve yönelik eylemlerinin diğerini kastederek ve o olduğunu sanarak gerçekleştirmesi halinde, suçun maddi unsurlarından olan mağdurda hata nedeniyle kastedilenin dışındaki mağdureye yönelik işlediği iddia olunan suçlardan beraati gerekir.

DAVA : Tehdit, kişilerin huzur ve sükununu bozma ve cinsel taciz suçlarından sanık Mehmet'in yapılan sorgulaması sonunda; atılı suçlardan mahkumiyetine dair Akkuş Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 06.03.2008 gün ve 2007/37 Esas, 2008/14 Karar sayılı hükümlerin Yargıtayca incelenmesi sanık müdafii ve O Yer Cumhuriyet Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğname ile Daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : O Yer Cumhuriyet Savcısının, 06.03.2008 günlü hükmü CMUK.nın 310. maddesinde yer alan bir aylık süreden sonra 08.04.2008 tarihinde temyiz ettiği anlaşılmakla temyiz isteminin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek CMUK.nın 317. maddesi uyarınca REDDİYLE, incelemenin sanık müdafiin temyiz itirazlarıyla sınırlı olarak yapılmasına karar verildikten sonra gereği düşünüldü:

KARAR : Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Sanığın, mağdure Emine'nin ev telefonunu birçok kez arayıp konuşmadan kapatması, devamınde mağdure Emine'ye yönelik söylediğini zannederek mağdure Rukiye'ye yönelik telefonda birçok kez "seni seviyorum, güzelliğin bozulmasın, banyoya gidelim vb." sözleri söyleyip mağdure Emine'nin kocası öbür mağdur Adem'i dövmekle birçok kez tehdit etmesi karşısında, mağdure Emine'ye ilişkin eylemleri nedeniyle TCK.nın 123/1,105/1, 43 ve 106/1, mağdur Adem'e ilişkin yokluğunda tehdit eylemi nedeniyle 106/1, 43 maddeleri uyarınca cezalandırılması gerektiğinin gözetilmemesi,

Sanığın mağdure Emine'yi telefonla ısrarla arayarak işlediği kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunun, içinde zincirleme gerçekleştirilen eylemleri de kapsadığı, birçok kez arayarak rahatsız etmenin suçun unsuru olduğu gözetilmeden, belirlenen cezanın TCK.nın 43. maddesi uyarınca arttırılması,

Mağdure Rukiye'ye yönelik eylemlerinin Emine'yi kastederek ve o olduğunu sanarak gerçekleştirmesi karşısında; TCK.nın 30/1. maddesinde öngörülen fiilin icrası sırasında suçun kanuni tanımındaki maddi unsurlardan olan mağdurdaki hata nedeniyle sanığın, Rukiye'ye yönelik işlediği iddia olunan suçlardan beraati yerine her mağdur için ayrı ayrı TCK.nın 105/1, 43, 106/1-2. cümle 43, 123/1, 43 maddeleri gereğince mahkumiyet hükümleri kurulması,

SONUÇ : Kanuna aykırı, sanık müdafiin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek CMUK.nın 321. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 25.09.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 T.C.

YARGITAY

14. CEZA DAİRESİ

E. 2012/5627

K. 2012/5110

T. 4.5.2012

• ÇOCUĞUN BASİT CİNSEL İSTİSMARI ( Mağdureye Cinsel Amaçlı Mesaj Gönderen Sanığın Eyleminin Cinsel Taciz Olduğu - Fiziksel Temas İçermediğinin Gözetileceği )

• CİNSEL TACİZ ( Mağdureye Cinsel Amaçlı Mesaj Gönderen Sanığın Eyleminin Cinsel İstismar Değil Cinsel Taciz Olduğu )

• CİNSEL AMAÇLI MESAJ ( Mağdureye Cinsel Amaçlı Mesaj Gönderen Sanığın Eyleminin Cinsel İstismar Değil Cinsel Taciz Olduğu )

• FİZİKSEL TEMAS ( Mağdureye Cinsel Amaçlı Mesaj Gönderen Sanığın Eyleminin Temas İçermediği - Cinsel İstismar Değil Cinsel Taciz Suçunu Oluşturduğu )

5237/m.103, 105

ÖZET : Çocuğun basit cinsel istismarı suçunda; mağdureye yönelik fiziki bir temas olmaksızın kendi cep telefonundan mağdurenin kullandığı cep telefonuna "ay çok tatlı alo deyişin var ya, tanışmak ister misin" şeklinde cinsel amaçlı mesaj gönderen sanığın eylemi cinsel taciz suçunu oluşturduğu halde suç vasfında yanılgıya düşülerek hüküm kurulması hukuka aykırıdır.

DAVA : Çocuğun basit cinsel istismarı suçundan sanık H. A.'ın yapılan yargılaması sonunda; atılı suçtan mahkumiyetine dair Didim ( Yenihisar ) 1. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 17.01.2012 gün ve 2011/375 Esas, 2012/18 Karar sayılı hükümde dosya kapsamına ve mahkemenin kabulüne göre sanığın cep telefonu ile 15 yaşını tamamlamamış olan mağdurenin kullanmakta olduğu cep telefonuna "ay çok tatlı alo deyişin var ya, tanışmak ister misin" şeklinde cinsel amaçlı mesaj gönderme eyleminin 5237 Sayılı T.C.K.nın 105. maddesinde düzenlenen cinsel taciz suçunu oluşturduğu gözetilmeden suç niteliğinde yanılgıya düşülerek yazılı biçimde basit cinsel istismar suçundan mahkumiyet hükmü kurulmasında isabet görülmediğinden bahisle, 5271 Sayılı C.M.K.nın 309. maddesi gereğince hükmün bozulması lüzumu Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 20.03.2012 gün ve 16937 sayılı, kanun yararına bozma istemlerine atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğnameyle Daireye ihbar ve dava evrakı birlikte tevdii kılınmakla gereği düşünüldü:

KARAR : Mahkemenin kabulüne göre, mağdureye yönelik fiziki bir temas olmaksızın kendi cep telefonundan mağdurenin kullandığı cep telefonuna "ay çok tatlı alo deyişin var ya, tanışmak ister misin" şeklinde cinsel amaçlı mesaj gönderen sanığın eylemi 5237 Sayılı T.C.K.nın 105. maddesine uyan cinsel taciz suçunu oluşturduğu halde suç vasfında yanılgıya düşülerek aynı Kanunun 103/1. maddesi uyarınca hüküm kurulması,

SONUÇ : Kanuna aykırı ve bu itibarla kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname münderecatı yerinde görüldüğünden Didim ( Yenihisar ) 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 17.01.2012 gün ve 2011/375 Esas, 2012/18 Karar sayılı hükmünün C.M.K.nın 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahkemesince yapılmasına ve dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına tevdiine, 04.05.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

banner229
Son Güncelleme: 11.01.2015 14:27
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol