banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
23 Ekim 2012 Salı 23:42
YARGITAY, İCRA İFLAS KARARLARINI YAYIMLAMAK ZORUNDA
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 2. Maddesi kapsamında Yargıtay’a başvurarak talepte bulunan avukatlar, Yargıtay’dan konu ile ilgili bilgi bekliyorlar.
Hukukihaber.net'in görüştüğü avukatlar ise; ilgili yasa hükmünün emredici nitelikte olduğunu söyleyerek, İcra ve İflas işlerine dair kararların TAMAMININ Yargıtay’ca yayımlandığı bir mecranın olmadığını belittiler.
Özel sektördeki bir çok yazılım şirketince ve bazı karar sitelerinde bu kararların ücretli olarak satıldığını belirten avukatlar, Yargıtay’ı yasal yükümlülüğünü yerine getirmeye davet ettiler. 
bilgi@yargitay.gov.tr mailine iletilmiş ve bilgi talep edilen örnek bir başvuru içeriği şu şekilde:    
“2004 Sayılı İcra İflas Kanunu’nun 14. Maddesinde “…Yargıtay, icra ve iflas işlerine ait kararların tamamını düzenli olarak yayımlar. Buna ilişkin esaslar Yargıtay tarafından yönetmelikle düzenlenir.” kuralına yer vermektedir. Tırnak içinde alıntılanan hükümle Yargıtay’a verilen görev kapsamında bugüne kadar yapılan işlerin Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca tarafıma bildirilmesini talep ederim. Saygılarımla. Av. KEMAL VURALDOĞAN”
İİK’nun ilgili 14. (Ek fıkra: 17/7/2003-4949/3 md.) maddesi şu şekilde:
Tüzük, yönetmelik ve yargıtay kararları :
Madde 14 – (Değişik: 18/2/1965 - 538/10 md.)
Bu kanunun uygulama şekli tüzükle, icra ve iflas daireleri ile tetkik mercilerinde tutulacak defterlerle dosyaların ve diğer basılı kağıtların düzenlenme şekilleri Adalet Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle tayin ve tesbit olunur.
(İkinci fıkra mülga: 6/6/1985 - 3222/47 md.)
(Ek fıkra: 17/7/2003-4949/3 md.) Yargıtay, icra ve iflâs işlerine ait kararların tamamını düzenli olarak yayımlar. Buna ilişkin esaslar Yargıtay tarafından yönetmelikle düzenlenir.
 
Son Güncelleme: 23.10.2012 23:44
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177