18 Mayıs 2015 Pazartesi 13:10
Yargıtay Hukuk Dairesi Kararı
 YARGITAY

1. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2014/3460

Karar Numarası: 2015/2143

Karar Tarihi: 16.02.2015

ÇAPLI TAŞINMAZA ELATMANIN ÖNLENMESİ ECRİMİSİL VE ESKİ HALE İADE İSTEKLERİ

ECRİMİSİLİN KÖTÜNİYETLİ ZİLYEDİN GERİ VERMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU BİR ŞEYİ HAKSIZ OLARAK ALIKOYMASI NEDENİYLE HAK SAHİBİNE ÖDEMEK ZORUNDA KALDIĞI BİR TÜR HAKSIZ FİİL TAZMİNATI NİTELİĞİNDE BULUNDUĞU

TAŞINMAZA ELATAN KİŞİYE YÖNELTİLEN BU TÜR DAVALARDA DA DAVALININ KAYIT MALİKİ OLMASI GİBİ BİR ZORUNLULUK BULUNMAMAKTADIR

YIKIM İSTEKLİ DAVALARDA DAVANIN YAPININ ANA NÜVESİNİN ÜZERİNDE BULUNDUĞU TAŞINMAZIN TÜM MALİKLERİNE YÖNELTİLMESİ GEREKLİDİR

ÖZETİ: Elatmanın önlenmesi ve ecrimisil istekleri bakımından işin esasının incelenmesi, eski hale getirme isteği bakımından mahallinde yapılacak keşifte davacıya ait taşınmaza tecavüzlü olan yapılar bulunduğunun saptanması halinde yapının üzerinde bulunduğu diğer taşınmazın maliklerinin de davaya dahil edilmek suretiyle taraf teşkilinin sağlanması, ondan sonra işin esası incelenip sonucuna göre bir hüküm kurulması gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı olduğu üzere hüküm tesisi isabetsizdir. Kabule göre de, dava dilekçesindeki her üç istek bakımından dava değerinin, elatılan taşınmazın ve yıkımı talep edilen yapıların değeri ile istenilen ecrimisil miktarının toplamından oluştuğu gözetilerek, keşfen belirlenecek gerçek dava değeri üzerinden Harçlar Kanununun 26, 27, 28, 30 ve 32. maddelerinin öngördüğü şekilde işlem yapılıp davacı tarafça harcın ikmal edilmesi gerektiği de kuşkusuzdur.

Taraflar arasında görülen elatmanın önlenmesi, ecrimisil ve eski hale getirme davası sonunda, yerel mahkemece davanın reddine ilişkin olarak verilen karar davacı vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, tetkik hakiminin raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;

Dava, çaplı taşınmaza elatmanın önlenmesi, ecrimisil ve eski hale iade isteklerine ilişkindir.

Davacı, kayden maliki olduğu 2507 parsel sayılı taşınmaza, havuz inşa etmek, ağaçları kesmek ve tel örgü çekip kullanmak suretiyle davalı tarafından müdahale edildiğini ileri sürerek elatmanın önlenmesine, taşınmazın eski hale getirilmesine ve 1.000,00.-TL ecrimisile karar verilmesini istemiştir.

Davalı, dava konusu taşınmaza müdahale edildiği iddia edilen (2508 parsel sayılı) taşınmaza malik olmadığını bildirip davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, davalı 2508 parsel sayılı taşınmazda kayıt maliki olmadığından kendisine husumet yöneltilemeyeceği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Dosya içeriği ve toplanan deliller ile, çekişme konusu 2507 parsel sayılı taşınmazın davacı, müdahale olunduğu iddia edilen 2508 parsel sayılı taşınmazın ise dava dışı N. ile Ş. adına paylı mülkiyet üzere kayıtlı olduğu, davalının her iki taşınmazda kayıttan ve mülkiyetten kaynaklanan bir hakkı bulunmadığı, davacının; kendi taşınmazına elatan kişinin, kayıt maliklerinden Ş.'in babası olan davalı olduğunu, bu yerin yıllardan beri davalı tarafından kullanıldığını, keşif yapıldığında ve tanıkları dinlendiğinde bu hususun açıklığa kavuşturulacağını iddia ettiği görülmektedir.

Hemen belirtilmelidir ki; TMK'nın 683. maddesine dayalı elatmanın önlenmesi istekli davaların konusunu haksız eyleme dayalı tasarrufların oluşturduğu kuşkusuzdur. Eylem kimin tarafından yapılırsa, davanın ona yöneltilerek açılması ve sonucundan onun sorumlu tutulması asildir. Taşınmazın bir başkası tarafından da tasarruf edilmesinin ya da kullanıma sunulmasının, o yeri haklı ve geçerli bir neden olmaksızın tasarruf eden kişinin sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağı da açıktır.

Ayrıca, ecrimisil, kötüniyetli zilyedin geri vermekle yükümlü olduğu bir şeyi haksız olarak alıkoyması nedeniyle hak sahibine ödemek zorunda kaldığı bir tür haksız fiil tazminatı niteliğinde bulunduğuna göre, taşınmaza elatan kişiye yöneltilen bu tür davalarda da davalının kayıt maliki olması gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır.

Öte yandan, arzın mütemmim cüz'ü (bütünleyici parçası) olan muhtesatların, zeminin mülkiyetine tabi olmaları nedeniyle (TMK 684. md.) yıkım istekli davalarda, davanın yapının ana nüvesinin üzerinde bulunduğu taşınmazın tüm maliklerine yöneltilmesi gereklidir.

Hal böyle olunca; elatmanın önlenmesi ve ecrimisil istekleri bakımından işin esasının incelenmesi, eski hale getirme isteği bakımından mahallinde yapılacak keşifte davacıya ait taşınmaza tecavüzlü olan yapılar bulunduğunun saptanması halinde yapının üzerinde bulunduğu diğer taşınmazın maliklerinin de davaya dahil edilmek suretiyle taraf teşkilinin sağlanması, ondan sonra işin esası incelenip sonucuna göre bir hüküm kurulması gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı olduğu üzere hüküm tesisi isabetsizdir.

Kabule göre de, dava dilekçesindeki her üç istek bakımından dava değerinin, elatılan taşınmazın ve yıkımı talep edilen yapıların değeri ile istenilen ecrimisil miktarının toplamından oluştuğu gözetilerek, keşfen belirlenecek gerçek dava değeri üzerinden Harçlar Kanununun 26, 27, 28, 30 ve 32. maddelerinin öngördüğü şekilde işlem yapılıp davacı tarafça harcın ikmal edilmesi gerektiği de kuşkusuzdur.

Davacının temyiz itirazları yerindedir. Kabulü ile hükmün açıklanan nedenden ötürü (6100 sayılı Yasanın geçici 3. maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'nın 428. maddesi gereğince bozulmasına, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 16.02.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Son Güncelleme: 18.05.2015 13:12
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol