banner200
banner235
banner225
16 Kasım 2012 Cuma 14:29
Yargıtay 5.ve6. hukuk dairelerinin önemli kararları
banner188
banner213
banner230
                                                                                           T.C

YARGITAY

BEŞİNCİ HUKUK DAİRESİ

 

E. 2012/7785

K. 2012/13124

T. 18.6.2012

 

·         Kamulaştırmasız Elatılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili

·         Acele Elkoyma

 

Özet: Acele elkoyma kararından sonra, tespit ve tescil davası açılması için gereken makul süre geçmesine rağmen davalı idarece dava açılmadığı, söz konusu ihtilafın kamulaştırmasız elatma olarak değerlendirilerek, işin esasına girilip sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken böyle bir araştırma yapılmadan aktif husumet yokluğu nedeniyle davanın reddine karar verilmesi isabetsizdir.

(2942 s. Kamulaştırma K. m.10,27)

T.C

YARGITAY

BEŞİNCİ HUKUK DAİRESİ

 

E. 2012/6265

K. 2012/12430

T. 11.6.2012

 

·         Kamulaştırmasız Elatılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili

·         Hukuki Elatma

 

Özet: İmar planının yürürlüğe girmesinden itibaren 5 yıllık süre içinde, idarelere kendilerine tahsis edilen yerleri kamulaştırma yetkisi verildiğinden, bu süre içinde taşınmaza fiilen elatılmadığı takdirde, hukuki elatmadan bahsedilemez.

         İmar programlarında, umumi hizmetlere ayrılan yerler ile özel kanunları gereğince kısıtlama konulan gayrimenkuller kamulaştırılıncaya veya umumi hizmetlerle ilgili projeler gerçekleştirilinceye kadar bu yerlerle ilgili olarak diğer kanunlarla verilen haklar devam edeceğinden bu süre içinde hukuki elatmadan söz edilemez.

(3194 s. İmar K.m. 10)

T.C

YARGITAY

BEŞİNCİ HUKUK DAİRESİ

 

E. 2012/3222

K. 2012/7175

T. 14.5.2012

 

·         Ortaklığın giderilmesi

·         6100 Sayılı HUK ve Mahkemeleri Kanunu’nun Uygulanması

·         Gider Avansı-Delil İkamesi Avansı

·         Dava Şartı

 

Özet: Dava, iki adet taşınmazın ortaklığının giderilmesine ilişkindir. Davanın açıldığı tarihte eksik veya hiç gider alınmamış olsa bile gider avansı dava şartı olmakla hüküm verilinceye kadar ikmal ettirilebilir. Bu durum davanın her aşamasında resen gözetilmesi gerekir. Gider avansının yatırılmaması halinde dava usulden reddedilir. Davacıya gider avansının ikmal edilmesi hususunda iki haftalık kesin süre verilmiş ise de, talep edilen giderlere nelerin dahil olduğu, bu giderler içinde delil ikamesine yönelik gider olup olmadığı ve miktarı belirtilmemiştir. Delil ikamesi avansının verilen kesin süre içinde yatırılmaması dava şartı nedeni ile davanın reddini gerektirmeyecektir. Taraf belirlenen sürede delil avansı giderini yatırmazsa dayandığı o delilden vazgeçmiş sayılır. Soyut kesin süre verilerek dava şartı noksanlığından davanın reddine karar verilmesi hukuka aykırıdır.

(6100 s. HMK m. 114, 115/2, 120)

T.C

YARGITAY

ALTINCI HUKUK DAİRESİ

 

E. 2012/3805

K. 2012/7819

T. 24.5.2012

 

·         Kiracılık Sıfatının Tespiti

·         Fuzuli Şagil

·         Yargılama Giderleri

 

Özet: 13.7.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Yasası’nın 15.maddesi ile belediye malları devlet malı statüsüne alınmış olup 2886 sayılı Yasa’ya göre kiraya verilen belediye taşınmazları hakkında da aynı hükmün uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Belediye Encümeni tarafından alınan sözleşmenin yenilenmeyeceği kararı davacıya bildirilmiş olup, kira süresi sona erdiğinden dava tarihi itibariyle davacı fuzuli şagildir. Kira süresinin bitiminden sonra tahsil edilen para ecrimisil niteliğinde olıp, davacıyı kiracı haline getirmez. Bu durumda, davanın haklı olduğundan söz edilemeyeceğinden yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılarak, davalı yararına vekâlet ücreti takdiri gerekir.

(5393 s. Belediye K.m.15)

T.C

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

 

E: 2012/17-215

K:2012/413

T:27.06.2012

 

·         Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

·         Tehlike Sorumluluğu

·         Sigorta Şirketinin Zarardan Sorumlu Olması

 

Özet: İşleten ile sigortacının sorumluluğu, hukuki niteliği itibariyle tehlike sorumluluğuna ilişkindir.

         İşletenin; eşi, usul ve füru, kendisine evlat edinme ilişkisi ile bağlı olanlar ve birlikte yaşadığı kardeşlerinin ölüm ve yararlanmaları halinde bundan kaynaklanan zararların zorunlu sigorta kapsamında olduğu kabul edilmelidir.

         Destekten yoksun kalma tazminatının konusu, desteğin yitirilmesi nedeniyle yoksun kalınan zarardır. Olaydan sonraki dönemde de, destek olmasa bile, onun zamanındaki gibi aynı şekilde yaşayabilmesi için muhtaç olduğu paranın ödettirilmesidir.

         Davacıların ölenin salt mirasçısı değil, destekten yoksun kalan üçüncü kişi sıfatıyla dava açtıkları, ölüm nedeniyle doğrudan davacılar üzerinde doğan destekten yoksunluk zararının oluşumundaki kusurun davacılara yansıtılamayacağı; dolayısıyla kusurlu araç şoförünün ve onun eylemlerinden sorumlu olan işletenin kusurunun, araç şoförünün desteğinden yoksun kalan davacıları etkilemeyeceği; aracın zorunlu mali sorumluluk sigortacısı davalı sigorta şirketi, işletenin üçüncü kişilere verdiği zararları teminat altına aldığına ve olayda sürücü kusurlu, destekten yoksun kalan davacılar da zarar gören üçüncü kişi konumunda bulunduklarından, davalı sigorta şirketi zarardan sorumlu olup, davacılar davalı sigorta şirketinden destekten yoksun kalma tazminatı isteyebilirler.

(2918 s. Trafik K. M. 85, 86,91,92)

(818 s. BK m. 41, 44, 45)

 

T.C

YARGITAY

BİRİNCİ HUKUK DAİRESİ

 

E: 2012/3762

K:2012/3371

T:26.03.2012

 

·         Tapu İptal İsteği

·         Vesayet Altına Alınma

·         Sıfat

 

Özet: Taraflardan birinin vesayet altına alınması ya da kendisine danışman atanması durumunda mahkemece duruşma ertelenir. Taşınmazın davacının babası adına kayıtlı iken vekili tarafından davalıya satış suretiyle devredildiği, daha sonra Sulh Hukuk Mahkemesince davacının babasının vesayet altına alınarak vasi atandığı davada, mahkemece vasiye davanın ihbarı ile husumete izin kararı alınarak vasi huzuru ile davanın yürütülmesi yerine sıfat yokluğu nedeniyle davanın reddine karar verilmesi isabetli değildir.

(1086 s. HUMK m. 42, 39/2)

(6100 s. HMK m. 54/1)

(4721 s. MK m. 462/8)

T.C

YARGITAY

BİRİNCİ HUKUK DAİRESİ

 

E: 2012/5177

K:2012/5766

T:17.05.2012

 

·         Çaplı Taşınmaza Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım

·         Muhtesat-Taşınmazın Bütünleyici Parçası

·         Zorunlu Dava Arkadaşlığı

 

Özet: Davada elatmanın önlenmesi isteği yanında yıkım isteği de olduğundan, taşınmaz üzerinde bulunan muhtesatın taşınmazın bütünleyici parçası olması nedeniyle tüm kayıt maliklerinin davada yer almaları zorunludur.

(4721 s. MK m. 684)

 

T.C

YARGITAY

ÜÇÜNCÜ HUKUK DAİRESİ

 

E: 2012/7258

K:2012/12925

T:22.05.2012

 

·         Alacağın Tahsili

·         Sebepsiz Zenginleşme

·         Husumet

·         İade

 

Özet: Davacıların dava dışı yükleniciden kaba inşaat olarak aldıkları dairelere masraf yaparak kullanmaya başladıkları, davalı arsa sahiplerinin yüklenici ile imzaladıkları sözleşmenin feshi ile taşınmazların arsa sahiplerine ait olması nedeniyle davacıların yaptıkları imalat bedeli kadar arsa sahipleri zenginleşmiş olup, kime karşı zenginleşme oluştuysa ona karşı talepte bulunulması gerektiğinden davalı arsa sahiplerine karşı davanın yöneltilmesi isabetlidir.

    Sebepsiz zenginleşme nedeniyle iade isteminde bulunabilmek için bir tarafın malvarlığının diğer tarafın malvarlığının diğer tarafın malvarlığı aleyhine çoğalması gerekli olup, bu azalma ve çoğalmanın dava konusu taşınmazın davacılar tarafından davalıya teslim edildiği tarihte gerçekleştiğinin kabulü zorunludur. Buna göre, giderlerin yapıldığı tarih itibariyle değil, taşınmazın fiilen davalıya teslim edildiği gün itibariyle sebepsiz zenginleşme miktarı iade anındaki değeri gözetilerek belirlenmelidir.

(818 s. BK m. 61, 63)

 

T.C

YARGITAY

ÜÇÜNCÜ HUKUK DAİRESİ

 

E. 2012/6314

K. 2012/15246

T. 14.6.2012

 

·         Müdahalenin önlenmesi ve ağaçların kaldırılması talebi

·         İyiniyetli Olmayan Zilyedin Hakları

 

Özet: Davalının davacıya ait parsel üzerindeki ağaçları taşınmazın çapa bağlanmasından sonra yapıp diktiği sabit olduğundan, malzeme sahibi davalı iyiniyetli değildir. Arsa sahibi davacı ağaçlar nedeniyle iyiniyetli olmayan malzeme sahibine tazminat ödemelidir. Tazminat ağaçların arazi maliki için taşıdığı en az değerle sınırlıdır. Hâkimin takdir yetkisini kullanması gerekir.

(4721 s. MK m. 688, 684, 718, 995/2, 723/son)

 

T.C

YARGITAY

DÖRDÜNCÜ HUKUK DAİRESİ

 

E. 2010/12929

K. 2012/863

T. 25.1.2012

 

·         Haksız Eylem Nedeniyle Tazminat

·         Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

·         Muhtaçlık Yaş Sınırı

·         Tazminat Miktarının Belirlenmesi

 

Özet: Destekten yoksun kalma tazminatı, ölenin sağ kalan çocuklarının askerlik ve eğitim gibi özel durumları yok ise destek ve muhtaçlık yaş sınırının en geç 22 (yirmiiki) yaş olduğu kabul edilmeli, bu yaş sonrası dönem için destek hesabı yapılmamalıdır.

(818 s. BK m. 41, 42, 43, 44, 45)

 

T.C

YARGITAY

DÖRDÜNCÜ HUKUK DAİRESİ

 

E. 2011/4215

K. 2012/6119

T. 10.4.2012

 

·         Kasten Adam Öldürme Nedeniyle Uğranılan Maddi ve Manevi Zararın Tazmini

 

Özet: Davacılar desteğinin günlük kazancının Minibüsçüler Esnaf Odası tarafından mahkemeye bildirilen tutar üzerinden hesaplanması gerekirken, salt tanık beyanlarında geçen tutarın hesaba esas alınması isabetsiz olmuştur.

(818 s. BK m. 45)

T.C

YARGITAY

YEDİNCİ HUKUK DAİRESİ

 

E. 2011/5525

K. 2011/5472

T. 27.9.2011

 

·         Yerel Mahkemenin Bozma Kararına Uyması

 

Özet: Bozma kararına uyulmakla lehine bozma yapılan taraf yararına kazanılmış hak, aynı doğrultuda işlem yapılması yolunda yerel mahkeme için zorunluluk doğar. Bozma dışında kalan yönler ise kesinleşir.

(09.05.1960 gün ve 21/9 sayılı YİBK)

 

T.C

YARGITAY

YEDİNCİ HUKUK DAİRESİ

 

E. 2012/1435

K. 2012/1742

T. 14.3.2012

 

·         Kadastro Tespitine İtiraz

·         Mirasçılar Arası Paylaşma

·         Eksik Araştırma

 

Özet: Kural olarak miras bırakanın ölüm gününden sonra mirasçıları arasında yöntemine uygun bir paylaşmanın varlığından söz edilebilmesi için, ortak miras bırakanın ölüm gününden sonra tüm mirasçılarının bir araya gelerek terekeyi kendi aralarında pay etmeleri, her bir mirasçının kendi payına düşeni aldıktan sonra terekedeki diğer miras haklarından vazgeçmesi gerekir. Ancak; her bir mirasçıya eşit yüzölçümde ve eşit verimlilikte taşınmaz ya da ekonomik yönden aynı parasal değerde menkul mal isabet etmesinin paylaşmanın koşulu olmadığı gözetilmelidir.

(3402 s. Kadastro K. m. 11, 15, 25, 26)

T.C

YARGITAY

SEKİZİNCİ HUKUK DAİRESİ

 

E. 2010/2664

K. 2010/3521

T. 28.6.2010

 

·         Delille Bağlılık

·         Kadastro Tutanakları

·         Kazanmayı Sağlayan Zilyetlik

·         Mülkiyetin Aktarılmasına İlişkin Tapu İptali ve Tescil

 

Özet: Kadastro tutanakları aksi sabit oluncaya kadar geçerli olan belgelerdir. Aksinin kanıtlanması halinde başlangıçtan itibaren kapsamlarının doğru olduğu kabul edilir. Taşınmazların ortak miras bırakandan kaldığı ve ölümünden sonra tüm mirasçıların katılımıyla terekenin paylaşılıp paylaşılmadığının mahkemece araştırılması gerekir. Yöntemine uygun bir paylaşımdan söz edilebilmesi için tüm mirasçıların paylaşıma katılımı zorunludur. Bu nedenle yeniden yapılacak keşifte ölen kişi yerine bildirilen tanık ile davalı tarafın bildirdiği tanıklar ve daha önceden dinlenen tanıklar yeniden dinlenmek suretiyle muristen kalan taşınmazların mirasçılar arasında ne şekilde paylaşıldığı, kimlere hangi parsellerin düştüğü, tüm mirasçıların yapılan paylaşıma katılıp katılmadıkları, kızlara da yer verilip verilmediği hususları gerekirse yerel bilirkişiler ve tanıklar yüzleştirilmek suretiyle açıklığa kavuşturulması, mirasçılara paylaşım sonucu düşen yerler var ise bunlara ait tapu kayıtlarının getirtilip uyuşmazlığın çözümünde değerlendirilmesi, herhangi bir paylaşımın yapılmadığı ya da tüm mirasçıların katıldığı bir paylaşımın söz konusu olmadığı durumunda ise paylaşımın yapılmadığı kabul edilerek davacıların miras payı oranında iptal ve tescile karar verilmesinin düşünülmesi, davalının dayandığı bağış senedinin bağışlandığı iddia edilen parsele uyup uymadığının keşfen belirlenmesi, sözü edilen parsele uyuyor ise taşınmazın kadastro öncesi tapusuz yer olması da gözetilerek yapılan bağışla mülkiyetin davalıya geçtiğinin kabul edilmesi ve tüm deliller değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekir.

(4721 s. MK m. 713/1)

(3402 s. Kadastro K.m.14)

T.C

YARGITAY

SEKİZİNCİ HUKUK DAİRESİ

 

E. 2010/5909

K. 2011/2973

T. 23.5.2011

 

·         Elatmanın Önlenmesi-Ecrimisil

·         Mal Rejiminin Tasfiyesinden Kaynaklanan Tapu İptali ve Tescil

·         Görev

 

Özet: Taraflar arasındaki evlilik birliği kesinleşen ilamla sona erdiğinden, taşınmaz kaydı üzerinde olmayan kişi o yerde oturmaya devam ederse haksız işgalci olur. Rızanın geri alındığı tarih ihtarnamenin tebliğ edildiği ya da davanın açıldığı gün olduğundan o tarihten itibaren işgalci kocadan haksız işgal tazminatı alınır.

Aile hukukundan kaynaklanan bütün davaların Aile Mahkemesinde bakılması gerekirken, davalı-birleşen davanın davacısı tarafından açılan tapu iptali ve tescil davasının elatmanın önlenmesi ve ecrimisil davası ile birleştirilmek suretiyle Asliye Hukuk Mahkemesinde bu sıfatla yargılama yapılması yasaya aykırıdır.

(4787 s. Aile Mah. K. m. 4)

(4721 s. MK m. 202 vd.)

T.C

YARGITAY

DOKUZUNCU HUKUK DAİRESİ

 

E. 2010/13065

K. 2012/23353

T. 18.6.2012

 

·         Ayrımcılık Tazminatı

·         İş Güvencesi Tazminatı

·         İşe İade

 

Özet: İşçinin hamileliği fesih için geçerli neden oluşturmaz. Hamilelik nedeniyle yapılan fesih işlemi, işe iade davasında yasa uyarınca geçersiz sayılıp, işçinin işe iadesi ile işe başlatılmaması halinde iş güvencesi tazminatına hükmedilir. İşverenin yaptığı fesih işlemi ayrıca ayrımcılık yasağını ihlal etse bile, yine de sonuç değişmez ve feshin geçersizliği ile işçinin işe iadesine karar verilir. İşe iade davasına bakan mahkeme, feshin geçersizliğinin tespitine ve işe iade ile işe başlatmama tazminatına hükmedip, işe başlatmama tazminatı yanında ayrıca ayrımcılık tazminatına hükmedemez.

(4857 s. İş K.m. 5,18,21)

Yargıtay Kararlarını vermeye devam edeceğiz

banner229
Son Güncelleme: 17.11.2012 10:02
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol