banner200
banner235
banner225
08 Şubat 2013 Cuma 17:17
Yargıtay 3.Ceza Dairesi Kararı FİİLİN HAKSIZLIK İÇERİĞİNİN AZLIĞI
banner188
banner213
banner230
Daire:3
Tarih:2012
Esas No:2012/1644
Karar No:2013/2810
Kaynak:DOSYA
İlgili Maddeler:TCK 86/2
İlgili Kavramlar:FİİLİN HAKSIZLIK İÇERİĞİNİN AZLIĞI

T.C.
YARGITAY
3. Ceza Dairesi
TÜRK MİLLETİ ADINA
Y A R G I T A Y İ L A M I
Esas No : 2012/1644
Karar No : 2013/2810
Tebliğname No : 2 - 2010/116563

İNCELENEN KARARIN;
MAHKEMESİ : .....Sulh Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 15/10/2009
NUMARASI : 2009/685 (E) ve 2009/998 (K)
SANIK : .....
KATILANLAR : ......
HÜKÜM : Sanığın mahkumiyetine dair,
TEMYİZ EDEN : Sanık müdafii ve katılanlar vekili

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;
Gereği görüşülüp düşünüldü;
Yapılan yargılamaya, toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere, mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, gösterilen gerekçeye ve uygulamaya göre katılanlar vekili ve sanık müdafiinin temyiz itirazlarının reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA, 23.01.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

ONANAN KARAR

DELİLLERİN TARTIŞILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ, Dosya üzerinden kül halinde yapılan inceleme sonucunda; Sanık hakkında kasten yaralama eyleminden dolayı TCK 86/2, 31/2 maddesi uyarınca cezalandırılması istemi ile mahkememize kamu davası açılmış ise de; teorik olarak ceza yargılaması hukukunda, yaptırımın birinci amacının ödetme, ikinci amacının ise faili ıslah etme ve yeniden topluna kazandırmak olduğu, demokratik hukuk devletinde yaptırımın başka bir amacının olamayacağı, somut olayda, failin mağdura, yakınına karşı yapıldığı iddia olunan cinsel taciz eylemi nedeniyle adli rapora konu olmayacak şekilde tokat ile vurduğu, sanığın bu eyleminin sonucu olarak ceza hukuku açısından tecziyesinin, cezanın ödetme ve ıslah etme amacını aşacağı, sanığın haksız tahrik boyutunu aşacak bir saikle eylemini gerçekleştirdiği ve eylem sonucu, mağdurda herhangi bir yaralanmanın meydana gelmediği ve tüm bu nedenlerle on beş yaşını ikmal etmeyen sanığın (5395 Sayılı Yasaya göre suça sürüklenen çocuğun) eylemindeki haksızlık içeriğinin azlığı nedeniyle CMK.nun 223/4-d maddesi gereğince sanığa takdiren ceza verilmesine yer olmadığına, yargılama giderinin CMK.nun 327/1 maddesi gereğince sanıktan tahsiline dair aşağıdaki hüküm kurulmuştur.
H Ü K Ü M ; Yukarıda ayrıntısı ve gerekçesi açıklanan nedenler ile;
Sanık hakkında kasten yaralama eyleminden dolayı TCK.'nun 86/2, 31/2 maddeleri gereğince cezalandırılması istemi ile açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonucunda işlenen fiilin haksızlık içeriğinin azlığı nedeniyle CMK.nun 223/4-d maddesi gereğince sanığa TAKDİREN CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,
Bu dava nedeni ile sanığın sarfına sebebiyet verdiği 27,00 TL çağrı kâğıdı gideri 598,00 TL zorunlu müdafiilik ve vekillik gideri olmak üzere toplam 625,00 TLden oluşan yargılama giderinin CMK.nun 327/1 maddesi gereğince sanıktan tahsili ile hazineye irat kaydına,
Dair, temyiz yasa yolu açık olmak üzere, yasa yoluna başvurma süresinin kararın açıklanmasından itibaren 7 gün olduğu, yasa yoluna başvurma usulünün mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt kâtibine tutturulacak tutanak ile yapılabileceği hususu açıklanarak katılan, Sanık, Sanık müdafii Katılan vekilinin yüzüne karşı kapalı duruşmada verilen karar okunup usulen anlatıldı.

adalet.org
banner229
Son Güncelleme: 08.02.2013 17:18
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol