banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
08 Ocak 2013 Salı 16:16
TAKSİRLİ SUÇ-TEKERRÜR
 Daire:12 

Tarih:2012
Esas No:2012/1561
Karar No:2012/25584
Kaynak:dava dosyası
İlgili Maddeler:TCK 85-58
İlgili Kavramlar:TAKSİRLİ SUÇ-TEKERRÜR
T.C.
YARGITAY
12. Ceza Dairesi

TÜRK MİLLETİ ADINA
Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas no : 2012/1561
Karar no : 2012/25584
Tebliğname no : 9 - 2009/84172

İNCELENEN KARARIN;
Mahkemesi : Denizli 5. Asliye Ceza Mahkemesi
Tarihi : 21/10/2008
Numarası : 2006/392 - 2008/523
Sanıklar : 1-G....2- K..... 3- R......
4-H......
Katılanlar : 1-H......, 2- N.....
Suç : Taksirle öldürme
Suç Tarihi : 09/11/2006
Hüküm : 5237 Sayılı TCK'nın 85/1, 50/1-a, 4, 52/2-4. maddeleri
uyarınca mahkumiyet
Temyiz Eden : Sanıklar müdafileri ve katılanlar vekili
Tebliğname Düşünce : Onama


Taksirle öldürme suçundan sanıkların mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanıklar müdafileri ve katılanlar vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:
1- Sanıklar K..., R.....r ve H..... hükmün incelenmesinde;
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanıklar müdafilerinin kusur durumuna, katılanlar vekilinin ise sanıklara az ceza verildiğine ilişkin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün isteme uygun olarak ONANMASINA,
2- Sanık G........ hakkındaki hükmün incelenmesine gelince;
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanık müdafinin ve katılanlar vekilinin diğer yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine, ancak;
Sanığın tekerrüre esas adli sicil kaydı gözetilip 5271 sayılı CMK'nın 226. maddesi uyarınca ek savunma hakkı hatırlatılarak 5237 sayılı Kanunun 58. maddesinin tatbiki gerektiğinin gözetilmemesi,
Kanuna aykırı, sanık müdafii ve katılanlar vekilinin temyiz itirazları belirtilen nedenlerle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi gereğince isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 28.11.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

mahkemece verilen bozma konusu karar ise

Sanıklar K...., R......, G..... ve H.......’ın taksirle ölüme neden olma suçundan dolayı eylemine uyan 5237 sayılı TCK85/1 maddesi gereğince suçun işleniş biçimi, sanıkların kişiliği, suçun işlendiği zaman ve yer suç konusunun önem ve değeri, sanıkların taksire dayalı kusurunun ağırlığı nazara alınarak takdiren 2’ŞER YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMALARINA.
Sebepleri bulunmadığından sanıklara verilen iş bu cezadan başkaca takdiri artırım ve indirim yapılmasına yer olmadığına.
Sanıkların kişiliği sosyal ve ekonomik durumu ve suçun işlenmesindeki özelliklere göre sanıklara verilen hapis cezasının 5237 sayılı TCK.nun 50/1-a, 4 maddesi gereğince 1 gün karşılığı 20 YTL hesabıyla 2 yıl karşılığı 14.600.-YTL ADLİ PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİNE,
Sanıkların ekonomik ve şahsi halleri göz önüne alınarak TCK.nun 52/4 maddesi gereğince adli para cezasının ödenmesi için mehil verilmesine veya taksitlendirme yapılmasına takdiren yer olmadığına,
Suçun işlenmesi ile katılanların uğradığı zarar giderilmediğinden CMK.nun 231/6 maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına,
500 YTL vekalet ücretinin sanıklardan tahsili ile katılanlar H.....ve N......’e verilmesine,


bozma dayanağı adli sicil kaydı

1.C: 004002006C0000852; 31/01/2005; 31.01.2005; HONAZ ASLCM; 2005/131; 2005/211; 05/10/2005; 765SA;CK:455/1 455/S 59 72 94;647SA 4 6; 1,901 YTL AP.; 26/10/2005; ADLSCL KAYDI
T.C. YARGITAY 12. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas no : 2012/1561 Karar no : 2012/25584 Tebliğname no : 9 - 2009/84172 İNCELENEN KARARIN; Mahkemesi : Denizli 5. Asliye Ceza Mahkemesi Tarihi : 21/10/2008 Numarası : 2006/392 - 2008/523 Sanıklar : 1-G....2- K..... 3- R...... 4-H...... Katılanlar : 1-H......, 2- N..... Suç : Taksirle öldürme Suç Tarihi : 09/11/2006 Hüküm : 5237 Sayılı TCK'nın 85/1, 50/1-a, 4, 52/2-4. maddeleri uyarınca mahkumiyet Temyiz Eden : Sanıklar müdafileri ve katılanlar vekili Tebliğname Düşünce : Onama Taksirle öldürme suçundan sanıkların mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanıklar müdafileri ve katılanlar vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: 1- Sanıklar K..., R.....r ve H..... hükmün incelenmesinde; Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanıklar müdafilerinin kusur durumuna, katılanlar vekilinin ise sanıklara az ceza verildiğine ilişkin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün isteme uygun olarak ONANMASINA, 2- Sanık G........ hakkındaki hükmün incelenmesine gelince; Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanık müdafinin ve katılanlar vekilinin diğer yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine, ancak; Sanığın tekerrüre esas adli sicil kaydı gözetilip 5271 sayılı CMK'nın 226. maddesi uyarınca ek savunma hakkı hatırlatılarak 5237 sayılı Kanunun 58. maddesinin tatbiki gerektiğinin gözetilmemesi, Kanuna aykırı, sanık müdafii ve katılanlar vekilinin temyiz itirazları belirtilen nedenlerle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi gereğince isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 28.11.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. mahkemece verilen bozma konusu karar ise Sanıklar K...., R......, G..... ve H.......’ın taksirle ölüme neden olma suçundan dolayı eylemine uyan 5237 sayılı TCK85/1 maddesi gereğince suçun işleniş biçimi, sanıkların kişiliği, suçun işlendiği zaman ve yer suç konusunun önem ve değeri, sanıkların taksire dayalı kusurunun ağırlığı nazara alınarak takdiren 2’ŞER YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMALARINA. Sebepleri bulunmadığından sanıklara verilen iş bu cezadan başkaca takdiri artırım ve indirim yapılmasına yer olmadığına. Sanıkların kişiliği sosyal ve ekonomik durumu ve suçun işlenmesindeki özelliklere göre sanıklara verilen hapis cezasının 5237 sayılı TCK.nun 50/1-a, 4 maddesi gereğince 1 gün karşılığı 20 YTL hesabıyla 2 yıl karşılığı 14.600.-YTL ADLİ PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİNE, Sanıkların ekonomik ve şahsi halleri göz önüne alınarak TCK.nun 52/4 maddesi gereğince adli para cezasının ödenmesi için mehil verilmesine veya taksitlendirme yapılmasına takdiren yer olmadığına, Suçun işlenmesi ile katılanların uğradığı zarar giderilmediğinden CMK.nun 231/6 maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına, 500 YTL vekalet ücretinin sanıklardan tahsili ile katılanlar H.....ve N......’e verilmesine, bozma dayanağı adli sicil kaydı 1.C: 004002006C0000852; 31/01/2005; 31.01.2005; HONAZ ASLCM; 2005/131; 2005/211; 05/10/2005; 765SA;CK:455/1 455/S 59 72 94;647SA 4 6; 1,901 YTL AP.; 26/10/2005; ADLSCL KAYDI

Son Güncelleme: 08.01.2013 16:17
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177