banner200
banner222
28 Aralık 2012 Cuma 22:53
SÜRÜCÜ BELGESİNİN 5 YIL GERİ ALINMASI
banner188
banner213
banner230
Daire:7
Tarih:2012
Esas No:2012/23726
Karar No:2012/25568
Kaynak:Dosya
İlgili Maddeler:2918 SK
İlgili Kavramlar:SÜRÜCÜ BELGESİNİN 5 YIL GERİ ALINMASI

T.C.
YARGITAY
7. Ceza Dairesi

Esas No : 2012/23726
Karar No : 2012/25568
Tebliğname No : K.Y.B. - 2012/224380


Y A R G I T A Y İ L A M I

Üçüncü kez alkollü araç kullanmak eyleminden dolayı kabahatli ..... hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 48/5. maddesi uyarınca .....Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce düzenlenen 31.12.2010 tarihli E-768491 sayılı trafik suç tutanağı üzerine, ...... Cumhuriyet Başsavcılığının 25.05.2011 tarihli ve 2011/16-233 sayılı idari yaptırım kararıyla uygulanan 3.600 Türk lirası idari para cezasını müteakip .....Cumhuriyet Başsavcılığının 29.02.2012 tarihli ve 2011/16 sayılı kabahatlinin sürücü belgesinin geri alınması talebi üzerine, sürücü belgesinin geri alınmasına yönelik talep hakkında karar verilmesine yer olmadığına dair, ..... Sulh Ceza Mahkemesinin 27.04.2012 tarihli ve 2012/233 değişik sayılı kararına yönelik itirazın reddine dair .... Asliye Ceza Mahkemesinin 12.06.2012 tarihli ve 2012/297 değişik iş sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığından verilen 13.08.2012 gün ve 47395 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren dava dosyası Cumhuriyet Başsavcılığının 29.08.2012 gün ve KYB. 2012-224380 sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu.
Mezkür ihbarnamede;
Dosya kapsamına göre, 22.05.2006 tarihinde 1. kez, 01.06.2006 tarihinde 2. kez alkollü araç kullanırken yakalanarak trafik görevlilerince geçici olarak sürücü belgesi geri alınan ......in, 31.12.2010 tarihinde 3. kez alkollü araç kullanırken yakalanması karşısında, 2918 sayılı Kanun'un 48/5. maddesinde yer alan "Yönetmelik ile belirtilen miktarların üzerinde alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücülerin, suçun işlendiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde; birinci defasında sürücü belgeleri altı ay süreyle geri alınır ve haklarında 265 300 000 lira para cezası uygulanır, ikinci defasında sürücü belgeleri iki yıl süreyle geri alınır ve haklarında 332 600 000 lira para cezası uygulanır ve bu sürücüler Sağlık Bakanlığınca, esas ve usulleri Sağlık ve içişleri Bakanlıklarınca çıkarılacak yönetmelikte gösterilen sürücü davranışlarını geliştirme eğitimine tabi tutulurlar, eğitimi başarıyla tamamlayanların belgeleri süresi sonunda iade edilir. Üç veya üçten fazlasında ise, sürücü belgeleri beş yıl süreyle geri alınır ve altı aydan aşağı olmamak üzere hafif hapis cezası ile birlikte 532 600 000 lira hafif para cezası uygulanır. Ayrıca, psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesine tabi tutulurlar. Bu değerlendirme ve muayene sonrasında uygun görülenlere, geri alma süresi sonunda sürücü belgeleri iade edilir. Psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesinin yapılmasına dair esas ve usuller yönetmelikte gösterilir." şeklindeki düzenlemeye nazaran, üç veya üçten fazla alkollü araç kullanma suçlarında aynı madde hükmünün uygulanması gerekeceği gözetilmeden, itirazın kabulü yerine yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmemiş ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozmaya atfen ihbar olunmuş bulunmakla Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;

Dairemizin 17.05.2006 tarihli ve 2006/1463-8099 sayılı benzer bir ilamında da belirtildiği üzere; 5252 sayılı Kanunun 7. maddesi ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 48/5. maddesindeki hafif hapis cezası idari para cezasına dönüştürülerek idari para cezasına karar verme yetkisi Cumhuriyet Savcısına verilmiş ise de, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 16. maddesinde idari yaptırım türleri belirlenmiş olup, bunlar arasında sürücü belgesinin geri alınmasının bulunmadığı, aynı Kanunun 19. maddesinde de diğer kanunlarda kabahat karşılığında öngörülen belirli bir süre için ruhsat ve ehliyetin geri alınması gibi yaptırımlara ilişkin hükümlerin, ilgili kanunlarda, bu kanun hükümlerine uygun değişiklik yapılıncaya kadar saklı olduğunun belirtildiği ve halen yürürlükte bulunan 2918 sayılı Kanunun 112/1. maddesinde yer alan “Sürücü belgelerinin geçici olarak geri alınması hariç olmak üzere bu Kanundaki; hafif para cezasını veya bununla birlikte hafif hapis cezasını, belgelerin geri alınması ve iptali veya işyerlerinin kapatılması cezasını gerektiren suçlarla ilgili davalara trafik mahkemelerinde, bunların bulunmadığı yerlerde yetki verilen sulh ceza mahkemelerinde bakılır.” şeklindeki düzenlemeler karşısında üçüncü kez alkollü araç kullandığı tespit edilen kabahatlinin sürücü belgesinin 5 yıl süreyle geri alınmasına karar verme yetkisinin sulh ceza mahkemesine ait olduğu kabulü gerekmektedir.
Bu durum karşısında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği bu nedenle yerinde görüldüğünden, ...... Asliye Ceza Mahkemesinin 12.06.2012 gün ve 2012/297 değişik iş sayılı kararının CMK.nun 309 maddesi uyarınca BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde mahkemesince yerine getirilmesine, 15.10.2012 günü oybirliğiyle karar verildi.
T.C. YARGITAY 7. Ceza Dairesi Esas No : 2012/23726 Karar No : 2012/25568 Tebliğname No : K.Y.B. - 2012/224380 Y A R G I T A Y İ L A M I Üçüncü kez alkollü araç kullanmak eyleminden dolayı kabahatli ..... hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 48/5. maddesi uyarınca .....Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce düzenlenen 31.12.2010 tarihli E-768491 sayılı trafik suç tutanağı üzerine, ...... Cumhuriyet Başsavcılığının 25.05.2011 tarihli ve 2011/16-233 sayılı idari yaptırım kararıyla uygulanan 3.600 Türk lirası idari para cezasını müteakip .....Cumhuriyet Başsavcılığının 29.02.2012 tarihli ve 2011/16 sayılı kabahatlinin sürücü belgesinin geri alınması talebi üzerine, sürücü belgesinin geri alınmasına yönelik talep hakkında karar verilmesine yer olmadığına dair, ..... Sulh Ceza Mahkemesinin 27.04.2012 tarihli ve 2012/233 değişik sayılı kararına yönelik itirazın reddine dair .... Asliye Ceza Mahkemesinin 12.06.2012 tarihli ve 2012/297 değişik iş sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığından verilen 13.08.2012 gün ve 47395 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren dava dosyası Cumhuriyet Başsavcılığının 29.08.2012 gün ve KYB. 2012-224380 sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu. Mezkür ihbarnamede; Dosya kapsamına göre, 22.05.2006 tarihinde 1. kez, 01.06.2006 tarihinde 2. kez alkollü araç kullanırken yakalanarak trafik görevlilerince geçici olarak sürücü belgesi geri alınan ......in, 31.12.2010 tarihinde 3. kez alkollü araç kullanırken yakalanması karşısında, 2918 sayılı Kanun'un 48/5. maddesinde yer alan "Yönetmelik ile belirtilen miktarların üzerinde alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücülerin, suçun işlendiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde; birinci defasında sürücü belgeleri altı ay süreyle geri alınır ve haklarında 265 300 000 lira para cezası uygulanır, ikinci defasında sürücü belgeleri iki yıl süreyle geri alınır ve haklarında 332 600 000 lira para cezası uygulanır ve bu sürücüler Sağlık Bakanlığınca, esas ve usulleri Sağlık ve içişleri Bakanlıklarınca çıkarılacak yönetmelikte gösterilen sürücü davranışlarını geliştirme eğitimine tabi tutulurlar, eğitimi başarıyla tamamlayanların belgeleri süresi sonunda iade edilir. Üç veya üçten fazlasında ise, sürücü belgeleri beş yıl süreyle geri alınır ve altı aydan aşağı olmamak üzere hafif hapis cezası ile birlikte 532 600 000 lira hafif para cezası uygulanır. Ayrıca, psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesine tabi tutulurlar. Bu değerlendirme ve muayene sonrasında uygun görülenlere, geri alma süresi sonunda sürücü belgeleri iade edilir. Psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesinin yapılmasına dair esas ve usuller yönetmelikte gösterilir." şeklindeki düzenlemeye nazaran, üç veya üçten fazla alkollü araç kullanma suçlarında aynı madde hükmünün uygulanması gerekeceği gözetilmeden, itirazın kabulü yerine yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmemiş ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozmaya atfen ihbar olunmuş bulunmakla Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü; Dairemizin 17.05.2006 tarihli ve 2006/1463-8099 sayılı benzer bir ilamında da belirtildiği üzere; 5252 sayılı Kanunun 7. maddesi ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 48/5. maddesindeki hafif hapis cezası idari para cezasına dönüştürülerek idari para cezasına karar verme yetkisi Cumhuriyet Savcısına verilmiş ise de, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 16. maddesinde idari yaptırım türleri belirlenmiş olup, bunlar arasında sürücü belgesinin geri alınmasının bulunmadığı, aynı Kanunun 19. maddesinde de diğer kanunlarda kabahat karşılığında öngörülen belirli bir süre için ruhsat ve ehliyetin geri alınması gibi yaptırımlara ilişkin hükümlerin, ilgili kanunlarda, bu kanun hükümlerine uygun değişiklik yapılıncaya kadar saklı olduğunun belirtildiği ve halen yürürlükte bulunan 2918 sayılı Kanunun 112/1. maddesinde yer alan “Sürücü belgelerinin geçici olarak geri alınması hariç olmak üzere bu Kanundaki; hafif para cezasını veya bununla birlikte hafif hapis cezasını, belgelerin geri alınması ve iptali veya işyerlerinin kapatılması cezasını gerektiren suçlarla ilgili davalara trafik mahkemelerinde, bunların bulunmadığı yerlerde yetki verilen sulh ceza mahkemelerinde bakılır.” şeklindeki düzenlemeler karşısında üçüncü kez alkollü araç kullandığı tespit edilen kabahatlinin sürücü belgesinin 5 yıl süreyle geri alınmasına karar verme yetkisinin sulh ceza mahkemesine ait olduğu kabulü gerekmektedir. Bu durum karşısında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği bu nedenle yerinde görüldüğünden, ...... Asliye Ceza Mahkemesinin 12.06.2012 gün ve 2012/297 değişik iş sayılı kararının CMK.nun 309 maddesi uyarınca BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde mahkemesince yerine getirilmesine, 15.10.2012 günü oybirliğiyle karar verildi
banner229
Son Güncelleme: 28.12.2012 22:57
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol