banner200
banner222
30 Kasım 2015 Pazartesi 12:05
Şikayetin ve İcranın Geri Bırakılması
banner188
banner213
banner230

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

 

E. 2014/32983

K. 2015/482

T. 13.1.2015

 

Şikayetin ve İcranın Geri Bırakılması

Çek

İbraz Süresi

Adi Havale

Zamanaşımı

 

6098/m. 146

818/m. 125

 

ÖZET : Takibe dayanak yapılan çeklerden birinin ibraz süresi 10 gün olup, çekte ibraz tarihi bulunmadığı gibi, ibraz süresi içerisinde de takibe geçilmemiştir.

 Takip dayanağı olan belge kambiyo senedi vasfını taşımadığından ( adi havale niteliğinde olduğundan ) on yıllık zamanaşımına tabi olup, sözkonusu senetteki alacak ile ilgili olarak anılan zamanaşımı süresi dolmamıştır.

 Takibe konu edilen çek ile ilgili zamanaşımı şikayetinin reddine karar verilmesi gerekir.

 DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

 KARAR : Alacaklı tarafından 29.9.2010 ve 20.10.2010 keşide tarihli ( 2 ) adet çeke dayalı olarak 30.11.2010 tarihinde başlatılan ve kesinleşen kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile icra takibine karşı borçlu, 19.11.2013 tarihinde icra mahkemesine yaptığı başvuruda, takip dayanağı çeklerin zamanaşımına uğradığını ileri sürerek icranın geri bırakılmasını talep ettiği, mahkemece zamanaşımı şikayetinin kabulüne karar verildiği görülmektedir.

 İcra takip dosyasının incelenmesinde; takip dayanağı 20.10.2010 keşide tarihli çek, ibraz süresinin bitim tarihi itibariyle uygulanması gereken 6762 Sayılı TTK'nun 726. maddesi uyarınca 6 aylık zamanaşımı süresine tabi olup, 20.9.2012 ile 16.9.2013 tarihleri arasında alacaklı tarafından zamanaşımını kesen bir takip işlemi yapılmaması ve belirtilen çek yönünden 6 aylık zamanaşımı süresinin geçmiş olması sebebiyle bu çekten kaynaklanan alacağa yönelik temyiz itirazları yerinde değil ise de;

 Somut olayda, takibe dayanak yapılan 29.9.2010 keşide tarihli çekin ibraz süresi 10 gün olup, çekte ibraz tarihi bulunmadığı gibi, ibraz süresi içerisinde de takibe geçilmediği görülmüştür. Bu durumda takip dayanağı olan 29.9.2010 keşide tarihli belge kambiyo senedi vasfını taşımadığından ( adi havale niteliğinde olduğundan ) 6098 Sayılı TBK'nun 146. maddesinde ( mülga 818 Sayılı BK'nun 125. maddesi ) düzenlenen on yıllık zamanaşımına tabi olup, sözkonusu senetteki alacak ile ilgili olarak anılan zamanaşımı süresinin dolmadığı açıktır.

 O halde mahkemece takibe konu edilen 29.9.2010 keşide tarihli çek ile ilgili zamanaşımı şikayetinin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile istemin tümden kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

 SONUÇ :  Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK'nun 366. ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 13.01.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

banner229
Son Güncelleme: 30.11.2015 12:08
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol