banner200
banner222
28 Nisan 2014 Pazartesi 11:57
SGK EMEKLİ MAAŞININ HACZİNE MUVAFAKAT EDİLMESİ
banner188
banner213
banner230
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
...İcra Müdürlüğü'nün 2012/82 Esas sayılı dosyasında borçlu hakkında kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla yapılan takipte, ödeme emrinin 02.02.2012 tarihinde tebliğinden sonra 16.10.2012 tarihinde borçlu bizzat icra müdürlüğüne başvurarak SGK'dan aldığı emekli maaşının tamamına haciz konulmasına muvafakat etmiştir. Mahkemece anılan hacze yönelik yapılan şikayet üzerine, borçlunun maaşının ¼’ünü aşan kısım üzerindeki haczin kaldırılmasına karar verilmiştir. 

28.02.2009 tarihinde yürürlüğe giren 5838 Sayılı Kanun'un 32. maddesiyle 5510 Sayılı SGK'nun 93/1. maddesinde yapılan değişiklikle; "Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde icra müdürü tarafından reddedilir" hükmü getirilmiştir. 

Somut olayda, ...İcra Müdürlüğü'nün 2012/82 Esas sayılı dosyasında hakkındaki takip kesinleştikten ve borçlu tarafından bu kanuna göre haczi yasak olan emekli maaşı üzerine haciz konulmasına muvafakat edildikten sonra, icra müdürlüğünce uygulanan haciz işlemi, anılan yasa hükmü karşısında geçerlidir. Bu düzenleme İİK'nun 83/a maddesi karşısında özel hüküm sayılır ve öncelikle tatbik edilir. 

O halde, mahkemece anılan dosya yönünden şikayetin reddine karar vermek gerekirken kısmen kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir. 

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 10/06/2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.
banner229
Son Güncelleme: 28.04.2014 12:09
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol