banner200
banner235
banner225
07 Mayıs 2014 Çarşamba 17:53
SELAM-TEVHİT/KUDÜS ORDUSU SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ ONAMA KARARI
banner188
banner213
banner230
 İNCELENEN KARARIN;
Mahkemesi : Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi
Tarihi : 17.01.2013
Numarası : 2006/294 – 2013/8

Sanıklar : 1- Hasan K....., 2- Mehmet Ş......, 3- Ekrem B......., 4- Recep A....., 5- Yusuf K......., 6- Fatih A......., 7- Abdulhamit Ç......, 8- Mehmet A.. T.......

Katılanlar : 1- Şükran Güldal MUMCU, 2- Özge MUMCU, 3- Ceyhan MUMCU, 4- Beyhan Gürsan MUMCU, 5- Şinasi Özgür MUMCU, 6- Ülke AKSOY, 7- Numan Arın AKSOY, 8- Kumru Hatun ÜÇOK, 9- Altınay KIŞLALI, 10- Mahmut Tankut KIŞLALI, 11- Nilhan Nur KIŞLALI, 12- Nil Dolunay ULUÇ (KIŞLALI), 13- Nilüfer KIŞLALI, 14- İçişleri Bakanlığı, 15-Hürriyet Gazetecilik A.Ş. 16- Atatürkçü Düşünce Derneği

Suç : Silahlı örgütün yöneticisi ve üyesi olmak
Suç tarihi : 06.10.1993, 06.05.2000, 24.03.2005
Hüküm : 1- Sanıklar Mehmet A.. T......, Hasan K..... ve Ekrem B....... hakkında; TCK'nın 314/1, 3713 sayılı Kanunun 5, TCK'nın 62, 53/1-2-3, 58/2-a-6-7-9, 63. maddeleri uyarınca mahkumiyet 
2- Sanıklar Abdulhamit Ç....., Fatih A...., Yusuf K....., Mehmet Ş...., Recep A..... hakkında; TCK'nın 314/2, 3713 sayılı Kanunun 5, TCK'nın 62, 53/1-2-3, 58/2-a-6-7-9, 63. maddeleri uyarınca mahkumiyet

Hükmedilen cezanın süresine göre şartları bulunmadığından, sanıklar Abdulhamit Ç.... ve Mehmet Ş....... müdafilerinin duruşmalı inceleme isteğinin 1412 sayılı CMUK'nın 318. maddesi uyarınca REDDİNE,
Sanıklar Abdulhamit Ç.... ve Mehmet Ş..... müdafilerinin duruşmalı inceleme talebi reddedildiğinden, sanık Hasan K.....'ın ise usulüne uygun olarak davet edilmesine rağmen duruşmaya gelmediği ve bir mazeret de bildirmediğinden tüm sanıklar yönünden duruşmasız olarak yapılan inceleme sonunda gereği düşünüldü:
Sanıklar hakkındaki kamu davasının kovuşturması sırasında;
Usul hükümlerine uyulduğu,
Mahkemenin yer ve madde itibariyle kamu davasına bakmaya yetkili olduğu, Kanuna uygun olarak teşekkül ettiği ve kurulu oluşturan hakimlerin yargılamaya ve hükme katılmalarına engel hallerinin bulunmadığı,
Dairemizin bozma kararları doğrultusunda usulüne uygun birleştirme kararlarının verildiği,
Duruşmalarda Cumhuriyet savcısının hazır olduğu,
Açık yargılama kurallarına uyulduğu,
Anayasanın 141/4. ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddelerinde belirtilen, davaların makul sürede bitirilmesi ve usul ekonomisi ilkelerine uygun olarak yargılamayı uzatmaya yönelik taleplerin reddine karar verildiği,
İstifa eden sanık müdafileri yerine CMK'nın 150/3. maddesine uygun olarak başka müdafilerin görevlendirildiği,
Son oturuma katılan sanık Recep A.......'a CMK'nın 216/3. maddesi uyarınca son sözün verildiği,
Savunma haklarının kısıtlanmadığı,
Hükmün gerekçeli olduğu belirlenerek yapılan incelemede;
I- Katılanlar Nilhan Nur Kışlalı, Nilüfer Kışlalı ve İçişleri Bakanlığı vekillerinin temyizleri bakımından,
Sanıklara yüklenen silahlı terör örgütünün yöneticisi ve üyesi olmak suçlarının niteliği itibariyle suçtan doğrudan zarar görmesi söz konusu olmayan katılan Nilhan Nur Kışlalı, Nilüfer Kışlalı ve İçişleri Bakanlığının, anılan suçlardan davaya katılmasına karar verilmesi hukuken geçersiz ve yok hükmünde olup hükmü temyize yetki vermeyeceğinden, katılanlar vekillerinin bu suçlardan kurulan hükümlere yönelik temyiz taleplerinin 1412 sayılı CMUK'nın 317. maddesi gereğince REDDİNE,
II- Sanıklar ve sanıklar müdafilerinin temyizlerine gelince;

1) DAVANIN AŞAMALARI
Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının 11.07.2000 tarih ve 1999/648 Hazırlık, 2000/158 Esas ve 2000/111 sayılı iddianamesi ile sanıklar Yusuf K...., Abdulhamit Ç....., Fatih A......, Hasan K.... ve Mehmet Ş....... hakkında Anayasayı ihlal suçundan 765 sayılı TCK'nın 146/1. maddesi uyarınca, sanık Mehmet A.. T..... hakkında yasadışı Tevhid-Selam/Kudüs Ordusu örgütünün üyesi olmak suçundan 765 sayılı TCK'nın 168/2. maddesi uyarınca cezalandırılmaları talebiyle açılan dava sonucunda, Ankara 2 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinin 07.01.2002 tarih ve 2000/102 Esas, 2002/1 sayılı kararı ile silahlı çetenin sair efradı olmak suçundan 765 sayılı TCK'nın 168/2, 59/2, 31, 33, 40, 3713 sayılı Kanunun 5. maddeleri uyarınca, sanıklar Abdulhamit Ç....., Fatih A....., Mehmet Ş..... ve Mehmet A.. T....'in ayrı ayrı 12 yıl 6 ay hapis, sanık Yusuf K.....'un 15 yıl hapis, sanık Hasan K.....'ın 18 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verilmiş, hükmün sanık müdafileri ve Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edilmesi ve sanıklar Hasan K.... ile Yusuf K..... yönünden re'sen de temyize tabi olması nedeniyle dosya Dairemize gönderilmiştir.
Dairemizce yapılan inceleme sonucunda, 12.11.2002 tarih, 2002/1641 Esas, 2002/2178 sayılı karar ile sanık Mehmet A.. T...... yönünden; "Sanığın dosya kapsamına göre çeşitli yayın organları çevresinde kurulan ve faaliyet gösteren örgütün kurucularından ve yöneticilerinden olduğu, bu doğrultuda yurt dışında çeşitli faaliyetler gösterdiği, örgütsel faaliyetlerinin niteliği itibariyle konumunun TCK'nın 168/1. maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği" gerekçesiyle, sanıklar Hasan K......, Yusuf K....., Abdulhamit Ç......, Fatih A..... ve Mehmet Ş....... yönünden; "Sanıklara yüklenen İran uyruklu Abbas Gulamzade'nin kaçırılmasına katılmak eylemine ilişkin olarak, aynı eylem nedeniyle İstanbul 3 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinin 1993/205 Esas sayılı dosyasında yargılanan Ekrem B....... hakkındaki davanın araştırılıp gerekirse davalar birleştirilerek sanıkların bu eyleme katılıp katılmadıklarının kuşkuya yer vermeyecek biçimde belirlenmesi bakımından kanıtların birlikte değerlendirilmesi gerektiği" gerekçesiyle hükmün bozulmasına karar verilmiştir.
İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının 17.12.1993 tarih ve 1993/1227 Hazırlık, 1993/1258 Esas ve 1993/1150 sayılı iddianamesi ile sanık Ekrem B...... hakkında İslami Hareket Örgütünün amaçları doğrultusunda Anayasayı ihlal suçundan 765 sayılı TCK'nın 146/1. maddesi uyarınca cezalandırılması talebi ile açılan dava sonucunda İstanbul 3 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinin 24.07.2000 tarih ve 1993/205 Esas, 2000/154 sayılı Kararı ile sanık Ekrem B......'ın 765 sayılı TCK'nın 146/1, 59/2, 31, 33, 40. maddeleri uyarınca müebbet ağır hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, hükmün sanık müdafii tarafından temyiz edilmesi ve re'sen de temyize tabi olması nedeniyle dosya Dairemize gönderilmiştir.
Dairemizce yapılan inceleme sonucunda, 28.02.2002 tarih, 2001/2696 Esas, 2002/431 sayılı Karar ile; "Sanık hakkında Abbas Golizade'nin kaçırılması eyleminden dolayı dava açılmadığı halde 1412 sayılı CMUK'nın 257. maddesine aykırı olarak bu eylemin kabule esas alınması" gerekçesiyle hükmün bozulmasına karar verilmiştir. Bozma sonrası İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının 11.09.2003 tarih ve 1993/1227 Hazırlık, 1993/1258 Esas ve 1993/1150 sayılı Ek iddianamesi ile sanık Ekrem B....... hakkında Abbas Golizade'nin kaçırılması eylemine katıldığı iddiasıyla Anayasayı ihlal suçundan 765 sayılı TCK'nın 146/1. maddesi uyarınca cezalandırılması talebi ile ek dava açılmıştır. Dairemizin 12.11.2002 tarih, 2002/1641 Esas, 2002/2178 Karar ve 28.02.2002 tarih, 2001/2696 Esas, 2002/431 sayılı Kararı sonrasında, sanık Ekrem B..... hakkındaki bu davanın İstanbul 3 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesince 12.01.2003 tarihinde 2002/207 Esas sayılı İslami Hareket Örgütüne ilişkin dosyadan tefriki ile Ankara 2 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinin 2002/139 Esas (5190 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 2004/216 Esas numarasını, Dairemizin 08.11.2006 tarih, 2006/1554 Esas, 2006/101 sayılı bozma kararından sonra ise 2006/294 Esas numarasını almıştır) sayılı Tevhid-Selam/Kudüs Ordusu örgütüne ilişkin dosyası ile birleştirilmesine karar verilmiştir. 
İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının 20.01.1998 tarih ve 1997/2626 Hazırlık, 1998/107 Esas ve 1998/94 sayılı iddianamesi ile sanık Yusuf K...... hakkında Anayasayı ihlal suçundan 765 sayılı TCK'nın 146/1. maddesi uyarınca cezalandırılması talebi ile açılan dava sonucunda, İstanbul 5 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinin 27.04.1999 tarih ve 1998/44 Esas, 1999/74 sayılı Kararı ile sanık Yusuf K......'un silahlı çete mensuplarına hal ve sıfatlarını bilerek yardım etmek suçundan 765 sayılı TCK'nın 169, 59/2, 3713 sayılı Kanunun 5. maddeleri uyarınca 3 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, hükmün sanık müdafii ve Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edilmesi nedeniyle dosya Dairemize gönderilmiştir.
Dairemizce yapılan inceleme sonucunda, 10.02.2000 tarih, 1999/1661 Esas, 2000/230 sayılı karar ile; "Dosya kapsamına, mahkemenin kabulüne göre, sanığın süreklilik ve çeşitlilik gösteren eylemlerinin niteliği itibariyle TCK'nın 168/2. maddesi kapsamında, örgütün sair efradı olmak suçunu oluşturduğunun gözetilmemesi" gerekçesiyle hükmün bozulmasına karar verilmiştir. Bozma sonrasında İstanbul 5 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesince, 15.03.2011 tarihinde sanık Yusuf K...... hakkındaki bu davanın Tevhid-Selam/Kudüs Ordusu örgütüne ilişkin davanın görülmekte olduğu Ankara 2 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinin 2000/102 Esas sayılı dosyası ile birleştirilmesine karar verilmiştir. 

Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının 28.03.2005 tarih ve 2005/137 Hazırlık, 2005/81 Esas ve 2005/56 sayılı iddianamesi ile sanık Recep A..... hakkında Tevhid-Selam/Kudüs Ordusu örgütünün üyesi olmak suçundan 765 sayılı TCK'nın 168/2. maddesi uyarınca cezalandırılması istemi ile açılan dava sonucunda, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 05.10.2005 tarih ve 2005/112 Esas, 2005/281 sayılı kararı ile sanığın beraatine karar verilmiş, hükmün Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edilmesi nedeniyle dosya Dairemize gönderilmiştir.
Dairemizce yapılan inceleme sonucunda, 06.01.2006 tarih, 2006/4711 Esas, 2006/5814 sayılı kararı ile; "Sanığın aleyhine beyanları bulunan başka dosya sanıkları Hakkı S..... Ş..... ve Hasan K...... haklarındaki dava sonucu araştırılarak mevcut deliller birlikte değerlendirilmek suretiyle hukuki durumunun takdir ve tayini gerektiğinin gözetilmemesi" gerekçesiyle hükmün bozulmasına karar verilmiştir. Bozma sonrasında mahkemece 21.03.2007 tarihinde sanık Recep A....... hakkındaki bu davanın aynı mahkemedeki Tevhid-Selam/Kudüs Ordusu Örgütüne ilişkin 2006/294 Esas sayılı dava dosyası ile birleştirilmesine karar verilmiştir. 
Sanıklar hakkında açılan davaların bu şekilde birleştirilmeleri sonucunda; Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 28.07.2005 tarih ve 2004/216 Esas, 2005/187 sayılı kararı ile sanıklar Hasan K..... ve Mehmet A.. T......'in Anayasal düzeni silah zoruyla yıkarak yerine din kurallarına dayalı devlet kurmayı amaçlayan silahlı çetenin özel görevli yöneticisi olmak suçundan lehe Kanun hükümleri dikkate alınarak 5237 sayılı TCK'nın 314/1, 62, 53, 63, 3713 sayılı Kanunun 5 ve 4959 sayılı Kanunun 4/c-2. maddeleri uyarınca ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis, sanıklar Mehmet Ş......., Fatih A....... ve Abdulhamit Ç......'in Anayasal düzeni silah zoruyla yıkarak yerine din kurallarına dayalı devlet kurmayı amaçlayan silahlı çetenin üyesi olmak suçundan lehe Kanun hükümleri dikkate alınarak 5237 sayılı TCK'nın 314/2, 62, 53, 63, 3713 sayılı Kanunun 5 ve 4959 sayılı Kanunun 4/c-2. maddeleri uyarınca ayrı ayrı 3 yıl 1 ay 15 gün hapis, sanık Yusuf K.......'un Anayasal düzeni silah zoruyla yıkarak yerine din kurallarına dayalı devlet kurmayı amaçlayan silahlı çetenin üyesi olmak suçundan lehe Kanun hükümleri dikkate alınarak 5237 sayılı TCK'nın 314/2, 62, 53, 63, 3713 sayılı Kanunun 5 ve 4959 sayılı Kanunun 4/c-2. maddeleri uyarınca ayrı ayrı 3 yıl 9 ay hapis, sanık Ekrem B.......'ın Anayasal düzeni silah zoruyla yıkarak yerine din kurallarına dayalı devlet kurmayı amaçlayan silahlı çetenin özel görevli yöneticisi olmak suçundan lehe Kanun hükümleri dikkate alınarak 5237 sayılı TCK'nın 314/1, 62, 53, 63, 3713 sayılı Kanunun 5. maddeleri uyarınca 15 yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verilmiş, hükmün sanık müdafileri ve Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edilmesi ve sanık Ekrem B....... yönüyle re'sen de temyize tabi olması nedeniyle dosya Dairemize gönderilmiştir.

Dairemizce yapılan inceleme sonucunda, 08.11.2006 tarih, 2006/1554 Esas, 2006/6101 sayılı karar ile sair temyiz itirazlarının reddine işaret edilerek sanık Ekrem B....... yönünden; "Sanık Ekrem B.......’ın üzerine atılı Ali Ekber Gorbani’nin kaçırılarak, sorgulanıp öldürülmesi olayına iştirak edip etmediğinin kuşkuya yer bırakmayacak biçimde ortaya konulması bakımından, İstanbul 3 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinin 1993/205 Esas sayılı dosyasında bulunan bu konuya ilişkin tüm ifade ve deliller getirtilerek incelenip, Yargıtay denetimine olanak verecek şekilde dosyaya konulması ve sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken eksik soruşturma ile yazılı şekilde hüküm kurulması", sanıklar Yusuf K......., Fatih A......., Abdulhamit Ç......, Mehmet A.. T......, Mehmet Ş....... ve Hasan K..... yönünden; "Sanıklar Yusuf Karakuş ve Fatih Aydın hakkında 765 sayılı TCK'nın 168/2. maddesi uyarınca dava açıldığı halde ek savunma hakkı tanınmadan 5237 sayılı TCK'nın 314/2. maddesi uyarınca hüküm tesisi", "Sanık Abdulhamit Ç......’in 4959 sayılı Kanundan yararlanma talebinin bulunmamasına karşın hakkında tayin olunan cezadan 4959 sayılı Kanunun 4/c-2. maddesi uyarınca indirim yapılması", "4959 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce yakalanan sanıklar Mehmet A.. T......, Hasan K....., Yusuf K......., Mehmet Ş......., Fatih A....... ...’ın örgüt içindeki konum ve faaliyetleriyle uyumlu şekilde bilgi vermek suretiyle örgütün dağılmasına veya meydana çıkarılmasına yardım ettiklerine ya da bilgi ve belge vererek, yahut bizzat çaba göstererek örgütün amaçladığı suçun işlenmesine engel olduklarına dair yeterli delil bulunmadığı, bu nedenle de yasada aranan koşulların oluşmadığı gözetilmeden haklarında anılan yasa hükümlerinin uygulanması" gerekçeleriyle bozulmasına karar verilmiştir.
Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 16.02.2012 tarihinde Dairemizin bozma kararına uyularak incelenmekte olan 17.01.2013 tarih, 2006/294 Esas, 2013/8 sayılı hüküm tesis edilmiştir.
2) DAVA KONUSU ÖRGÜTLER
a) Tevhid-Selam/Kudüs Ordusu 
Sanıklar Yusuf K......., Abdulhamit Ç......, Fatih A......., Hasan K....., Mehmet Ş......., Mehmet A.. T...... ve Recep A.......'ın üyesi oldukları dava konusu "Tevhid-Selam/Kudüs Ordusu" adlı örgütün, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün 12.06.2000 tarih 4240 sayılı ve 13.04.2005 tarih 70495 sayılı yazı cevapları ve tüm dosya kapsamından anlaşıldığı üzere; 1985 yılında yayına başlayan İstiklal ve Şehadet Dergileri ve sonra da Tevhid Dergisi, Zamana Selam ve Selam Gazetesi ile Selam Kültür ve Dayanışma Vakfı çevresinde oluştuğu, Türkiye'de mevcut Anayasal düzeni yıkarak yerine İran İslam Devrimini model alan bir devlet kurmayı amaçladığı, bir kısım üyelerinin İran'a giderek askeri bir kuruluş olarak bilinen Kudüs Ordusu ve İran gizli servisi Sawama mensuplarından askeri ve örgütsel eğitimin yanında silah ve mühimmat yardımı aldıkları, İran'a ait istihbarat teşkilatları tarafından kullanıldıkları, bu teşkilat mensuplarıyla birlikte ülkemizdeki Halkın Mücahitleri örgütü mensupları, A.B.D, İsrail, Mısır, Irak ve İngiliz uyruklu şahıslar ile aydınlara yönelik silahlı eylemler gerçekleştirdikleri anlaşılmaktadır. "Tevhid-Selam/Kudüs Ordusu örgütü" üyelerinin amaç suçun işlenmesi doğrultusunda;
1- 10.03.1988 tarihinde İstanbul Harbiye'deki Suud-Amerikan Bankası'na bomba konulması,
2- 25.10.1988 tarihinde Suudi Arabistan Büyükelçiliğinde görevli Abdulgani Bedevi'nin tabanca ile öldürülmesi, 
3- 02.04.1989 tarihinde İngiltere Büyükelçiliğinde görevli Hüseyin Osman'a ait araca ve Türk İngiliz Kültür Derneğindeki oto garajı önüne bomba konulması,
4- 16.10.1989 tarihinde Suudi Arabistan Büyükelçiliğinde görevli Abdurrahman El Silebi'ye ait araca bomba konulması,
5- 14.01.1990 tarihinde Suudi Arabistan Büyükelçiliğinde görevli Abdurrezzak Keşmiri'ye ait araca bomba konulması,
6- 18.06.1990 tarihinde Türkiye Diyanet Vakfı Kitap Satış Mağazasına bomba konulması, 
7- 31.01.1990 tarihinde Muammer Aksoy'un tabanca ile öldürülmesi,
8- 06.10.1990 tarihinde Bahriye Üçok'un bombalı paket ile öldürülmesi,
9- 26.03.1991 tarihinde Irak Büyükelçiliği görevlisi Kayıs Ali Hüseyin'e ait araca bomba konulması,
10- 28.10.1991 tarihinde A.B.D vatandaşı Victor Marwick'in aracına bomba konularak öldürülmesi ve Mısır Ankara Büyükelçiliğinde görevli Abdullah Hüseyin Kurabi'ye ait araca bomba konulması
11- 30.12.1991 tarihinde Hürriyet Gazetesi Ankara bürosu önüne bomba konulması,
12- 12.12.1991 tarihinde Hindistan Büyükelçiliğinde görevli Yash Palkumar'a ait araca bomba konulması,
13- 07.03.1992 tarihinde İsrail Büyükelçiliğinde görevli Ehud Sadan'ın aracına bomba konulması,
14- 24.01.1993 tarihinde Uğur Mumcu'nun aracına bomba konularak öldürülmesi,
15- 19.04.1994 tarihinde Yugoslavya Konsolosluğunda görevli Zivarov Simiç'e ait araca bomba konulması,
16- 07.06.1995 tarihinde Yuda Yürüm'e ait araca bomba konulması,
17- 14.07.1999 tarihinde Çankaya'daki elektrik trafosuna bomba konulması,
18- 21.10.1999 tarihinde Ahmet Taner Kışlalı'nın aracına bomba konularak öldürülmesi,
Olaylarını gerçekleştirdiği anlaşılmıştır. 

Tüm dosya kapsamı, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün 12.06.2000 tarih 4240 sayılı yazı cevabı da nazara alınarak verilen Dairemizin 12.11.2002 tarih, 2002/1641 Esas, 2002/2178 sayılı ve 08.11.2006 tarih, 2006/1554 Esas, 2006/6101 sayılı kararları ile sanıklar Ferhan Ö....., Necdet Y..... ve Rüştü A..... hakkında 765 sayılı TCK'nın 146/1, sanıklar Talip Ö......, Hakkı S..... Ş....., Mehmet K....., Mehmet G........, Adil A...... ve Murat N...... hakkında 765 sayılı TCK'nın 168/2. maddeleri uyarınca tesis edilen mahkumiyet hükümlerinin onanması sonucunda "Tevhid-Selam/Kudüs Ordusu"nun 765 sayılı TCK'nın 146. ve 5237 sayılı TCK'nın 309. maddeleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'nin Anayasal düzenini cebren ihlal suçunu işlemek amacıyla vahamet arz eden elverişli eylemleri gerçekleştirdiği ve 765 sayılı TCK'nın 168 ve 5237 sayılı TCK'nın 314. maddeleri kapsamında silahlı terör örgütü niteliğinde olduğu kabul edilmiştir. Esasen, "Tevhid-Selam/Kudüs Ordusu Örgütü"nün silahlı terör örgütü niteliği ilk kez 12.11.2002 tarihinde Yargıtay'ca kabul edilmiş ve 08.11.2006 tarihinde de bu kabul sürdürülmüştür.

b) İslami Hareket Örgütü 
Sanık Ekrem B.......'ın üyesi olduğu dava konusu "İslami Hareket Örgütü" adlı örgütün, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün 14.12.1994 tarih ve 33423/94 sayılı yazı cevapları ve tüm dosya kapsamından anlaşıldığı üzere, 1987 yılında Batman ilinde, İran'dan etkilenen bir grup tarafından oluşturulduğu, amacının; mevcut demokratik laik rejimi silah zoru ile yıkıp yerine şer'i esaslara dayalı bir rejim kurmak olduğu, örgüt üyelerinin; adam kaçırma ve öldürme, bombalama, silahlı gasp ve soygun, hırsızlık gibi eylemleri gerçekleştirdikleri anlaşılmaktadır. "İslami Hareket Örgütü" üyelerinin amaç suçun işlenmesi doğrultusunda;
1- 07.03.1990 tarihinde Mehmet Çetin Emeç ve Sinan Ercan'ın öldürülmesi, 
2- 04.09.1990 tarihinde Turan Dursun'un öldürülmesi,
3- 10.12.1991 tarihinde Sedat Simavi'nin mezarına bomba konulması,
4- 04.06.1992 tarihinde Ali Akbar Gorbani'nin kaçırılması ve öldüren kişilere teslim edilmesi,
5- 17.05.1994 tarihinde örgüt yararına fidye almak amacıyla Cristina Diana Cozantiono'nun kaçırılması, 
Olaylarını gerçekleştirdiği anlaşılmıştır. 
Tüm dosya kapsamı ve İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün 14.12.1994 tarih ve 33423/94 sayılı yazı cevapları nazara alınarak verilen Dairemizin 28.02.2002 tarih, 2001/2696 Esas, 2002/431 sayılı ve 26.01.2011 tarih, 2010/15978 Esas, 2011/331 sayılı kararları ile sanıklar İrfan Ç......., Tamer A......., Mehmet A... Ş....., Cengiz S......ve Mehmet Zeki Y.....hakkında 765 sayılı TCK'nın 146/1, sanık Mehmet Z.... D..... hakkında 5237 sayılı TCK'nın 314/1, sanıklar Rıdvan Ç......, Ziver K......, Mehmet O....., Gül A...... ve İhsan D..... hakkında 765 sayılı TCK'nın 168/2. maddeleri uyarınca tesis edilen mahkumiyet hükümlerinin onanması sonucunda "İslami Hareket Örgütü"nün 765 sayılı TCK'nın 146. ve 5237 sayılı TCK'nın 309. maddeleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'nin Anayasal düzenini cebren ihlal suçunu işlemek amacıyla vahamet arz eden elverişli eylemleri gerçekleştirdiği ve 765 sayılı TCK'nın 168 ve 5237 sayılı TCK'nın 314. maddeleri kapsamında silahlı terör örgütü niteliğinde olduğu kabul edilmiştir. Dairemizin 28.02.2002 tarih ve 2001/2696 esas 2002/431 sayılı kararına Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca sanıklardan Mehmet Z.... D..... bakımından yapılan itiraz üzerine, "İslami Hareket Örgütü"nün, silahlı terör örgütü niteliği Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 14.05.2002 tarih, 2002/101 Esas ve 2002/246 sayılı kararı ile de kabul edilmiştir. Esasen, "İslami Hareket Örgütü"nün silahlı terör örgütü niteliği ilk kez 28.02.2002 tarihinde Yargıtay'ca kabul edilmiş ve 26.01.2011 tarihinde de bu kabul sürdürülmüştür.

3) NETİCE VE KANAAT
Dava konusu Tevhid-Selam/Kudüs Ordusu ve İslami Hareket Örgütlerinin silahlı terör örgütü niteliğinde bulunduğu, Dairemizin bozma kararına uygun biçimde sanıkların anılan terör örgütlerinin üyesi ve yöneticisi oldukları, yönetici konumundaki sanıklardan Ekrem B.......'ın başta İslami Hareket Örgütünün Şura üyesi olmak gibi, Hasan K..... ile Mehmet A.. T......'in ise başta Tevhid-Selam/Kudüs Ordusu örgütünün yöneticileri olarak, İran'da Kudüs Ordusu ve İran gizli servisi Sawama ile bağlantıya geçip, örgütsel görüşmeler yapmak gibi örgütü sevk ve idare kapsamında faaliyetlerde bulundukları, üye konumundaki sanıkların ise başta İran'da örgütün amaçları doğrultusunda siyasi ve askeri eğitim almak, istihbarat çalışmaları yapmak, silah ve patlayıcı madde temin etmek gibi faaliyetlerde bulundukları yönündeki kabul ve uygulamada bir isabetsizlik görülmemiş olup,
Bozmaya uyularak yapılan yargılama sonunda toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanıkların suçlarının sübutu kabul, olay niteliğine ve kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin edilmiş, cezayı azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, 4959 sayılı Kanun hükümleri ve 5237 sayılı TCK'nın 221. maddesinin koşullarının gerçekleşmemesi nedeniyle uygulanmasına yer olmadığına karar verilmiş, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanıklar Recep A......., Mehmet A.. T......, Yusuf K......., Ekrem B......., Abdulhamit Ç...... müdafileri ile sanıklar Mehmet Ş......., Fatih A....... ve Hasan K.....'ın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükümlerin ONANMASINA, 31.03.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

E. Ertuğrul H. Yaman A. Toker F. Şentürk A. Kavun
Başkan Üye Üye Üye Üye 
T.C. YARGITAY 9. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2013/14623 Karar No : 2014/3651 Tebliğname No: 9 – 2013/194345 İNCELENEN KARARIN; Mahkemesi : Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi Tarihi : 17.01.2013 Numarası : 2006/294 – 2013/8 Sanıklar : 1- Hasan K....., 2- Mehmet Ş......, 3- Ekrem B......., 4- Recep A....., 5- Yusuf K......., 6- Fatih A......., 7- Abdulhamit Ç......, 8- Mehmet A.. T....... Katılanlar : 1- Şükran Güldal MUMCU, 2- Özge MUMCU, 3- Ceyhan MUMCU, 4- Beyhan Gürsan MUMCU, 5- Şinasi Özgür MUMCU, 6- Ülke AKSOY, 7- Numan Arın AKSOY, 8- Kumru Hatun ÜÇOK, 9- Altınay KIŞLALI, 10- Mahmut Tankut KIŞLALI, 11- Nilhan Nur KIŞLALI, 12- Nil Dolunay ULUÇ (KIŞLALI), 13- Nilüfer KIŞLALI, 14- İçişleri Bakanlığı, 15-Hürriyet Gazetecilik A.Ş. 16- Atatürkçü Düşünce Derneği Suç : Silahlı örgütün yöneticisi ve üyesi olmak Suç tarihi : 06.10.1993, 06.05.2000, 24.03.2005 Hüküm : 1- Sanıklar Mehmet A.. T......, Hasan K..... ve Ekrem B....... hakkında; TCK'nın 314/1, 3713 sayılı Kanunun 5, TCK'nın 62, 53/1-2-3, 58/2-a-6-7-9, 63. maddeleri uyarınca mahkumiyet 2- Sanıklar Abdulhamit Ç....., Fatih A...., Yusuf K....., Mehmet Ş...., Recep A..... hakkında; TCK'nın 314/2, 3713 sayılı Kanunun 5, TCK'nın 62, 53/1-2-3, 58/2-a-6-7-9, 63. maddeleri uyarınca mahkumiyet Hükmedilen cezanın süresine göre şartları bulunmadığından, sanıklar Abdulhamit Ç.... ve Mehmet Ş....... müdafilerinin duruşmalı inceleme isteğinin 1412 sayılı CMUK'nın 318. maddesi uyarınca REDDİNE, Sanıklar Abdulhamit Ç.... ve Mehmet Ş..... müdafilerinin duruşmalı inceleme talebi reddedildiğinden, sanık Hasan K.....'ın ise usulüne uygun olarak davet edilmesine rağmen duruşmaya gelmediği ve bir mazeret de bildirmediğinden tüm sanıklar yönünden duruşmasız olarak yapılan inceleme sonunda gereği düşünüldü: Sanıklar hakkındaki kamu davasının kovuşturması sırasında; Usul hükümlerine uyulduğu, Mahkemenin yer ve madde itibariyle kamu davasına bakmaya yetkili olduğu, Kanuna uygun olarak teşekkül ettiği ve kurulu oluşturan hakimlerin yargılamaya ve hükme katılmalarına engel hallerinin bulunmadığı, Dairemizin bozma kararları doğrultusunda usulüne uygun birleştirme kararlarının verildiği, Duruşmalarda Cumhuriyet savcısının hazır olduğu, Açık yargılama kurallarına uyulduğu, Anayasanın 141/4. ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddelerinde belirtilen, davaların makul sürede bitirilmesi ve usul ekonomisi ilkelerine uygun olarak yargılamayı uzatmaya yönelik taleplerin reddine karar verildiği, İstifa eden sanık müdafileri yerine CMK'nın 150/3. maddesine uygun olarak başka müdafilerin görevlendirildiği, Son oturuma katılan sanık Recep A.......'a CMK'nın 216/3. maddesi uyarınca son sözün verildiği, Savunma haklarının kısıtlanmadığı, Hükmün gerekçeli olduğu belirlenerek yapılan incelemede; I- Katılanlar Nilhan Nur Kışlalı, Nilüfer Kışlalı ve İçişleri Bakanlığı vekillerinin temyizleri bakımından, Sanıklara yüklenen silahlı terör örgütünün yöneticisi ve üyesi olmak suçlarının niteliği itibariyle suçtan doğrudan zarar görmesi söz konusu olmayan katılan Nilhan Nur Kışlalı, Nilüfer Kışlalı ve İçişleri Bakanlığının, anılan suçlardan davaya katılmasına karar verilmesi hukuken geçersiz ve yok hükmünde olup hükmü temyize yetki vermeyeceğinden, katılanlar vekillerinin bu suçlardan kurulan hükümlere yönelik temyiz taleplerinin 1412 sayılı CMUK'nın 317. maddesi gereğince REDDİNE, II- Sanıklar ve sanıklar müdafilerinin temyizlerine gelince; 1) DAVANIN AŞAMALARI Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının 11.07.2000 tarih ve 1999/648 Hazırlık, 2000/158 Esas ve 2000/111 sayılı iddianamesi ile sanıklar Yusuf K...., Abdulhamit Ç....., Fatih A......, Hasan K.... ve Mehmet Ş....... hakkında Anayasayı ihlal suçundan 765 sayılı TCK'nın 146/1. maddesi uyarınca, sanık Mehmet A.. T..... hakkında yasadışı Tevhid-Selam/Kudüs Ordusu örgütünün üyesi olmak suçundan 765 sayılı TCK'nın 168/2. maddesi uyarınca cezalandırılmaları talebiyle açılan dava sonucunda, Ankara 2 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinin 07.01.2002 tarih ve 2000/102 Esas, 2002/1 sayılı kararı ile silahlı çetenin sair efradı olmak suçundan 765 sayılı TCK'nın 168/2, 59/2, 31, 33, 40, 3713 sayılı Kanunun 5. maddeleri uyarınca, sanıklar Abdulhamit Ç....., Fatih A....., Mehmet Ş..... ve Mehmet A.. T....'in ayrı ayrı 12 yıl 6 ay hapis, sanık Yusuf K.....'un 15 yıl hapis, sanık Hasan K.....'ın 18 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verilmiş, hükmün sanık müdafileri ve Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edilmesi ve sanıklar Hasan K.... ile Yusuf K..... yönünden re'sen de temyize tabi olması nedeniyle dosya Dairemize gönderilmiştir. Dairemizce yapılan inceleme sonucunda, 12.11.2002 tarih, 2002/1641 Esas, 2002/2178 sayılı karar ile sanık Mehmet A.. T...... yönünden; "Sanığın dosya kapsamına göre çeşitli yayın organları çevresinde kurulan ve faaliyet gösteren örgütün kurucularından ve yöneticilerinden olduğu, bu doğrultuda yurt dışında çeşitli faaliyetler gösterdiği, örgütsel faaliyetlerinin niteliği itibariyle konumunun TCK'nın 168/1. maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği" gerekçesiyle, sanıklar Hasan K......, Yusuf K....., Abdulhamit Ç......, Fatih A..... ve Mehmet Ş....... yönünden; "Sanıklara yüklenen İran uyruklu Abbas Gulamzade'nin kaçırılmasına katılmak eylemine ilişkin olarak, aynı eylem nedeniyle İstanbul 3 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinin 1993/205 Esas sayılı dosyasında yargılanan Ekrem B....... hakkındaki davanın araştırılıp gerekirse davalar birleştirilerek sanıkların bu eyleme katılıp katılmadıklarının kuşkuya yer vermeyecek biçimde belirlenmesi bakımından kanıtların birlikte değerlendirilmesi gerektiği" gerekçesiyle hükmün bozulmasına karar verilmiştir. İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının 17.12.1993 tarih ve 1993/1227 Hazırlık, 1993/1258 Esas ve 1993/1150 sayılı iddianamesi ile sanık Ekrem B...... hakkında İslami Hareket Örgütünün amaçları doğrultusunda Anayasayı ihlal suçundan 765 sayılı TCK'nın 146/1. maddesi uyarınca cezalandırılması talebi ile açılan dava sonucunda İstanbul 3 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinin 24.07.2000 tarih ve 1993/205 Esas, 2000/154 sayılı Kararı ile sanık Ekrem B......'ın 765 sayılı TCK'nın 146/1, 59/2, 31, 33, 40. maddeleri uyarınca müebbet ağır hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, hükmün sanık müdafii tarafından temyiz edilmesi ve re'sen de temyize tabi olması nedeniyle dosya Dairemize gönderilmiştir. Dairemizce yapılan inceleme sonucunda, 28.02.2002 tarih, 2001/2696 Esas, 2002/431 sayılı Karar ile; "Sanık hakkında Abbas Golizade'nin kaçırılması eyleminden dolayı dava açılmadığı halde 1412 sayılı CMUK'nın 257. maddesine aykırı olarak bu eylemin kabule esas alınması" gerekçesiyle hükmün bozulmasına karar verilmiştir. Bozma sonrası İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının 11.09.2003 tarih ve 1993/1227 Hazırlık, 1993/1258 Esas ve 1993/1150 sayılı Ek iddianamesi ile sanık Ekrem B....... hakkında Abbas Golizade'nin kaçırılması eylemine katıldığı iddiasıyla Anayasayı ihlal suçundan 765 sayılı TCK'nın 146/1. maddesi uyarınca cezalandırılması talebi ile ek dava açılmıştır. Dairemizin 12.11.2002 tarih, 2002/1641 Esas, 2002/2178 Karar ve 28.02.2002 tarih, 2001/2696 Esas, 2002/431 sayılı Kararı sonrasında, sanık Ekrem B..... hakkındaki bu davanın İstanbul 3 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesince 12.01.2003 tarihinde 2002/207 Esas sayılı İslami Hareket Örgütüne ilişkin dosyadan tefriki ile Ankara 2 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinin 2002/139 Esas (5190 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 2004/216 Esas numarasını, Dairemizin 08.11.2006 tarih, 2006/1554 Esas, 2006/101 sayılı bozma kararından sonra ise 2006/294 Esas numarasını almıştır) sayılı Tevhid-Selam/Kudüs Ordusu örgütüne ilişkin dosyası ile birleştirilmesine karar verilmiştir. İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının 20.01.1998 tarih ve 1997/2626 Hazırlık, 1998/107 Esas ve 1998/94 sayılı iddianamesi ile sanık Yusuf K...... hakkında Anayasayı ihlal suçundan 765 sayılı TCK'nın 146/1. maddesi uyarınca cezalandırılması talebi ile açılan dava sonucunda, İstanbul 5 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinin 27.04.1999 tarih ve 1998/44 Esas, 1999/74 sayılı Kararı ile sanık Yusuf K......'un silahlı çete mensuplarına hal ve sıfatlarını bilerek yardım etmek suçundan 765 sayılı TCK'nın 169, 59/2, 3713 sayılı Kanunun 5. maddeleri uyarınca 3 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, hükmün sanık müdafii ve Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edilmesi nedeniyle dosya Dairemize gönderilmiştir. Dairemizce yapılan inceleme sonucunda, 10.02.2000 tarih, 1999/1661 Esas, 2000/230 sayılı karar ile; "Dosya kapsamına, mahkemenin kabulüne göre, sanığın süreklilik ve çeşitlilik gösteren eylemlerinin niteliği itibariyle TCK'nın 168/2. maddesi kapsamında, örgütün sair efradı olmak suçunu oluşturduğunun gözetilmemesi" gerekçesiyle hükmün bozulmasına karar verilmiştir. Bozma sonrasında İstanbul 5 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesince, 15.03.2011 tarihinde sanık Yusuf K...... hakkındaki bu davanın Tevhid-Selam/Kudüs Ordusu örgütüne ilişkin davanın görülmekte olduğu Ankara 2 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinin 2000/102 Esas sayılı dosyası ile birleştirilmesine karar verilmiştir. Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının 28.03.2005 tarih ve 2005/137 Hazırlık, 2005/81 Esas ve 2005/56 sayılı iddianamesi ile sanık Recep A..... hakkında Tevhid-Selam/Kudüs Ordusu örgütünün üyesi olmak suçundan 765 sayılı TCK'nın 168/2. maddesi uyarınca cezalandırılması istemi ile açılan dava sonucunda, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 05.10.2005 tarih ve 2005/112 Esas, 2005/281 sayılı kararı ile sanığın beraatine karar verilmiş, hükmün Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edilmesi nedeniyle dosya Dairemize gönderilmiştir. Dairemizce yapılan inceleme sonucunda, 06.01.2006 tarih, 2006/4711 Esas, 2006/5814 sayılı kararı ile; "Sanığın aleyhine beyanları bulunan başka dosya sanıkları Hakkı S..... Ş..... ve Hasan K...... haklarındaki dava sonucu araştırılarak mevcut deliller birlikte değerlendirilmek suretiyle hukuki durumunun takdir ve tayini gerektiğinin gözetilmemesi" gerekçesiyle hükmün bozulmasına karar verilmiştir. Bozma sonrasında mahkemece 21.03.2007 tarihinde sanık Recep A....... hakkındaki bu davanın aynı mahkemedeki Tevhid-Selam/Kudüs Ordusu Örgütüne ilişkin 2006/294 Esas sayılı dava dosyası ile birleştirilmesine karar verilmiştir. Sanıklar hakkında açılan davaların bu şekilde birleştirilmeleri sonucunda; Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 28.07.2005 tarih ve 2004/216 Esas, 2005/187 sayılı kararı ile sanıklar Hasan K..... ve Mehmet A.. T......'in Anayasal düzeni silah zoruyla yıkarak yerine din kurallarına dayalı devlet kurmayı amaçlayan silahlı çetenin özel görevli yöneticisi olmak suçundan lehe Kanun hükümleri dikkate alınarak 5237 sayılı TCK'nın 314/1, 62, 53, 63, 3713 sayılı Kanunun 5 ve 4959 sayılı Kanunun 4/c-2. maddeleri uyarınca ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis, sanıklar Mehmet Ş......., Fatih A....... ve Abdulhamit Ç......'in Anayasal düzeni silah zoruyla yıkarak yerine din kurallarına dayalı devlet kurmayı amaçlayan silahlı çetenin üyesi olmak suçundan lehe Kanun hükümleri dikkate alınarak 5237 sayılı TCK'nın 314/2, 62, 53, 63, 3713 sayılı Kanunun 5 ve 4959 sayılı Kanunun 4/c-2. maddeleri uyarınca ayrı ayrı 3 yıl 1 ay 15 gün hapis, sanık Yusuf K.......'un Anayasal düzeni silah zoruyla yıkarak yerine din kurallarına dayalı devlet kurmayı amaçlayan silahlı çetenin üyesi olmak suçundan lehe Kanun hükümleri dikkate alınarak 5237 sayılı TCK'nın 314/2, 62, 53, 63, 3713 sayılı Kanunun 5 ve 4959 sayılı Kanunun 4/c-2. maddeleri uyarınca ayrı ayrı 3 yıl 9 ay hapis, sanık Ekrem B.......'ın Anayasal düzeni silah zoruyla yıkarak yerine din kurallarına dayalı devlet kurmayı amaçlayan silahlı çetenin özel görevli yöneticisi olmak suçundan lehe Kanun hükümleri dikkate alınarak 5237 sayılı TCK'nın 314/1, 62, 53, 63, 3713 sayılı Kanunun 5. maddeleri uyarınca 15 yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verilmiş, hükmün sanık müdafileri ve Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edilmesi ve sanık Ekrem B....... yönüyle re'sen de temyize tabi olması nedeniyle dosya Dairemize gönderilmiştir. Dairemizce yapılan inceleme sonucunda, 08.11.2006 tarih, 2006/1554 Esas, 2006/6101 sayılı karar ile sair temyiz itirazlarının reddine işaret edilerek sanık Ekrem B....... yönünden; "Sanık Ekrem B.......’ın üzerine atılı Ali Ekber Gorbani’nin kaçırılarak, sorgulanıp öldürülmesi olayına iştirak edip etmediğinin kuşkuya yer bırakmayacak biçimde ortaya konulması bakımından, İstanbul 3 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinin 1993/205 Esas sayılı dosyasında bulunan bu konuya ilişkin tüm ifade ve deliller getirtilerek incelenip, Yargıtay denetimine olanak verecek şekilde dosyaya konulması ve sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken eksik soruşturma ile yazılı şekilde hüküm kurulması", sanıklar Yusuf K......., Fatih A......., Abdulhamit Ç......, Mehmet A.. T......, Mehmet Ş....... ve Hasan K..... yönünden; "Sanıklar Yusuf Karakuş ve Fatih Aydın hakkında 765 sayılı TCK'nın 168/2. maddesi uyarınca dava açıldığı halde ek savunma hakkı tanınmadan 5237 sayılı TCK'nın 314/2. maddesi uyarınca hüküm tesisi", "Sanık Abdulhamit Ç......’in 4959 sayılı Kanundan yararlanma talebinin bulunmamasına karşın hakkında tayin olunan cezadan 4959 sayılı Kanunun 4/c-2. maddesi uyarınca indirim yapılması", "4959 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce yakalanan sanıklar Mehmet A.. T......, Hasan K....., Yusuf K......., Mehmet Ş......., Fatih A....... ...’ın örgüt içindeki konum ve faaliyetleriyle uyumlu şekilde bilgi vermek suretiyle örgütün dağılmasına veya meydana çıkarılmasına yardım ettiklerine ya da bilgi ve belge vererek, yahut bizzat çaba göstererek örgütün amaçladığı suçun işlenmesine engel olduklarına dair yeterli delil bulunmadığı, bu nedenle de yasada aranan koşulların oluşmadığı gözetilmeden haklarında anılan yasa hükümlerinin uygulanması" gerekçeleriyle bozulmasına karar verilmiştir. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 16.02.2012 tarihinde Dairemizin bozma kararına uyularak incelenmekte olan 17.01.2013 tarih, 2006/294 Esas, 2013/8 sayılı hüküm tesis edilmiştir. 2) DAVA KONUSU ÖRGÜTLER a) Tevhid-Selam/Kudüs Ordusu Sanıklar Yusuf K......., Abdulhamit Ç......, Fatih A......., Hasan K....., Mehmet Ş......., Mehmet A.. T...... ve Recep A.......'ın üyesi oldukları dava konusu "Tevhid-Selam/Kudüs Ordusu" adlı örgütün, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün 12.06.2000 tarih 4240 sayılı ve 13.04.2005 tarih 70495 sayılı yazı cevapları ve tüm dosya kapsamından anlaşıldığı üzere; 1985 yılında yayına başlayan İstiklal ve Şehadet Dergileri ve sonra da Tevhid Dergisi, Zamana Selam ve Selam Gazetesi ile Selam Kültür ve Dayanışma Vakfı çevresinde oluştuğu, Türkiye'de mevcut Anayasal düzeni yıkarak yerine İran İslam Devrimini model alan bir devlet kurmayı amaçladığı, bir kısım üyelerinin İran'a giderek askeri bir kuruluş olarak bilinen Kudüs Ordusu ve İran gizli servisi Sawama mensuplarından askeri ve örgütsel eğitimin yanında silah ve mühimmat yardımı aldıkları, İran'a ait istihbarat teşkilatları tarafından kullanıldıkları, bu teşkilat mensuplarıyla birlikte ülkemizdeki Halkın Mücahitleri örgütü mensupları, A.B.D, İsrail, Mısır, Irak ve İngiliz uyruklu şahıslar ile aydınlara yönelik silahlı eylemler gerçekleştirdikleri anlaşılmaktadır. "Tevhid-Selam/Kudüs Ordusu örgütü" üyelerinin amaç suçun işlenmesi doğrultusunda; 1- 10.03.1988 tarihinde İstanbul Harbiye'deki Suud-Amerikan Bankası'na bomba konulması, 2- 25.10.1988 tarihinde Suudi Arabistan Büyükelçiliğinde görevli Abdulgani Bedevi'nin tabanca ile öldürülmesi, 3- 02.04.1989 tarihinde İngiltere Büyükelçiliğinde görevli Hüseyin Osman'a ait araca ve Türk İngiliz Kültür Derneğindeki oto garajı önüne bomba konulması, 4- 16.10.1989 tarihinde Suudi Arabistan Büyükelçiliğinde görevli Abdurrahman El Silebi'ye ait araca bomba konulması, 5- 14.01.1990 tarihinde Suudi Arabistan Büyükelçiliğinde görevli Abdurrezzak Keşmiri'ye ait araca bomba konulması, 6- 18.06.1990 tarihinde Türkiye Diyanet Vakfı Kitap Satış Mağazasına bomba konulması, 7- 31.01.1990 tarihinde Muammer Aksoy'un tabanca ile öldürülmesi, 8- 06.10.1990 tarihinde Bahriye Üçok'un bombalı paket ile öldürülmesi, 9- 26.03.1991 tarihinde Irak Büyükelçiliği görevlisi Kayıs Ali Hüseyin'e ait araca bomba konulması, 10- 28.10.1991 tarihinde A.B.D vatandaşı Victor Marwick'in aracına bomba konularak öldürülmesi ve Mısır Ankara Büyükelçiliğinde görevli Abdullah Hüseyin Kurabi'ye ait araca bomba konulması 11- 30.12.1991 tarihinde Hürriyet Gazetesi Ankara bürosu önüne bomba konulması, 12- 12.12.1991 tarihinde Hindistan Büyükelçiliğinde görevli Yash Palkumar'a ait araca bomba konulması, 13- 07.03.1992 tarihinde İsrail Büyükelçiliğinde görevli Ehud Sadan'ın aracına bomba konulması, 14- 24.01.1993 tarihinde Uğur Mumcu'nun aracına bomba konularak öldürülmesi, 15- 19.04.1994 tarihinde Yugoslavya Konsolosluğunda görevli Zivarov Simiç'e ait araca bomba konulması, 16- 07.06.1995 tarihinde Yuda Yürüm'e ait araca bomba konulması, 17- 14.07.1999 tarihinde Çankaya'daki elektrik trafosuna bomba konulması, 18- 21.10.1999 tarihinde Ahmet Taner Kışlalı'nın aracına bomba konularak öldürülmesi, Olaylarını gerçekleştirdiği anlaşılmıştır. Tüm dosya kapsamı, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün 12.06.2000 tarih 4240 sayılı yazı cevabı da nazara alınarak verilen Dairemizin 12.11.2002 tarih, 2002/1641 Esas, 2002/2178 sayılı ve 08.11.2006 tarih, 2006/1554 Esas, 2006/6101 sayılı kararları ile sanıklar Ferhan Ö....., Necdet Y..... ve Rüştü A..... hakkında 765 sayılı TCK'nın 146/1, sanıklar Talip Ö......, Hakkı S..... Ş....., Mehmet K....., Mehmet G........, Adil A...... ve Murat N...... hakkında 765 sayılı TCK'nın 168/2. maddeleri uyarınca tesis edilen mahkumiyet hükümlerinin onanması sonucunda "Tevhid-Selam/Kudüs Ordusu"nun 765 sayılı TCK'nın 146. ve 5237 sayılı TCK'nın 309. maddeleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'nin Anayasal düzenini cebren ihlal suçunu işlemek amacıyla vahamet arz eden elverişli eylemleri gerçekleştirdiği ve 765 sayılı TCK'nın 168 ve 5237 sayılı TCK'nın 314. maddeleri kapsamında silahlı terör örgütü niteliğinde olduğu kabul edilmiştir. Esasen, "Tevhid-Selam/Kudüs Ordusu Örgütü"nün silahlı terör örgütü niteliği ilk kez 12.11.2002 tarihinde Yargıtay'ca kabul edilmiş ve 08.11.2006 tarihinde de bu kabul sürdürülmüştür. b) İslami Hareket Örgütü Sanık Ekrem B.......'ın üyesi olduğu dava konusu "İslami Hareket Örgütü" adlı örgütün, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün 14.12.1994 tarih ve 33423/94 sayılı yazı cevapları ve tüm dosya kapsamından anlaşıldığı üzere, 1987 yılında Batman ilinde, İran'dan etkilenen bir grup tarafından oluşturulduğu, amacının; mevcut demokratik laik rejimi silah zoru ile yıkıp yerine şer'i esaslara dayalı bir rejim kurmak olduğu, örgüt üyelerinin; adam kaçırma ve öldürme, bombalama, silahlı gasp ve soygun, hırsızlık gibi eylemleri gerçekleştirdikleri anlaşılmaktadır. "İslami Hareket Örgütü" üyelerinin amaç suçun işlenmesi doğrultusunda; 1- 07.03.1990 tarihinde Mehmet Çetin Emeç ve Sinan Ercan'ın öldürülmesi, 2- 04.09.1990 tarihinde Turan Dursun'un öldürülmesi, 3- 10.12.1991 tarihinde Sedat Simavi'nin mezarına bomba konulması, 4- 04.06.1992 tarihinde Ali Akbar Gorbani'nin kaçırılması ve öldüren kişilere teslim edilmesi, 5- 17.05.1994 tarihinde örgüt yararına fidye almak amacıyla Cristina Diana Cozantiono'nun kaçırılması, Olaylarını gerçekleştirdiği anlaşılmıştır. Tüm dosya kapsamı ve İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün 14.12.1994 tarih ve 33423/94 sayılı yazı cevapları nazara alınarak verilen Dairemizin 28.02.2002 tarih, 2001/2696 Esas, 2002/431 sayılı ve 26.01.2011 tarih, 2010/15978 Esas, 2011/331 sayılı kararları ile sanıklar İrfan Ç......., Tamer A......., Mehmet A... Ş....., Cengiz S......ve Mehmet Zeki Y.....hakkında 765 sayılı TCK'nın 146/1, sanık Mehmet Z.... D..... hakkında 5237 sayılı TCK'nın 314/1, sanıklar Rıdvan Ç......, Ziver K......, Mehmet O....., Gül A...... ve İhsan D..... hakkında 765 sayılı TCK'nın 168/2. maddeleri uyarınca tesis edilen mahkumiyet hükümlerinin onanması sonucunda "İslami Hareket Örgütü"nün 765 sayılı TCK'nın 146. ve 5237 sayılı TCK'nın 309. maddeleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'nin Anayasal düzenini cebren ihlal suçunu işlemek amacıyla vahamet arz eden elverişli eylemleri gerçekleştirdiği ve 765 sayılı TCK'nın 168 ve 5237 sayılı TCK'nın 314. maddeleri kapsamında silahlı terör örgütü niteliğinde olduğu kabul edilmiştir. Dairemizin 28.02.2002 tarih ve 2001/2696 esas 2002/431 sayılı kararına Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca sanıklardan Mehmet Z.... D..... bakımından yapılan itiraz üzerine, "İslami Hareket Örgütü"nün, silahlı terör örgütü niteliği Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 14.05.2002 tarih, 2002/101 Esas ve 2002/246 sayılı kararı ile de kabul edilmiştir. Esasen, "İslami Hareket Örgütü"nün silahlı terör örgütü niteliği ilk kez 28.02.2002 tarihinde Yargıtay'ca kabul edilmiş ve 26.01.2011 tarihinde de bu kabul sürdürülmüştür. 3) NETİCE VE KANAAT Dava konusu Tevhid-Selam/Kudüs Ordusu ve İslami Hareket Örgütlerinin silahlı terör örgütü niteliğinde bulunduğu, Dairemizin bozma kararına uygun biçimde sanıkların anılan terör örgütlerinin üyesi ve yöneticisi oldukları, yönetici konumundaki sanıklardan Ekrem B.......'ın başta İslami Hareket Örgütünün Şura üyesi olmak gibi, Hasan K..... ile Mehmet A.. T......'in ise başta Tevhid-Selam/Kudüs Ordusu örgütünün yöneticileri olarak, İran'da Kudüs Ordusu ve İran gizli servisi Sawama ile bağlantıya geçip, örgütsel görüşmeler yapmak gibi örgütü sevk ve idare kapsamında faaliyetlerde bulundukları, üye konumundaki sanıkların ise başta İran'da örgütün amaçları doğrultusunda siyasi ve askeri eğitim almak, istihbarat çalışmaları yapmak, silah ve patlayıcı madde temin etmek gibi faaliyetlerde bulundukları yönündeki kabul ve uygulamada bir isabetsizlik görülmemiş olup, Bozmaya uyularak yapılan yargılama sonunda toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanıkların suçlarının sübutu kabul, olay niteliğine ve kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin edilmiş, cezayı azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, 4959 sayılı Kanun hükümleri ve 5237 sayılı TCK'nın 221. maddesinin koşullarının gerçekleşmemesi nedeniyle uygulanmasına yer olmadığına karar verilmiş, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanıklar Recep A......., Mehmet A.. T......, Yusuf K......., Ekrem B......., Abdulhamit Ç...... müdafileri ile sanıklar Mehmet Ş......., Fatih A....... ve Hasan K.....'ın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükümlerin ONANMASINA, 31.03.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. E. Ertuğrul H. Yaman A. Toker F. Şentürk A. Kavun Başkan Üye Üye Üye Üye 
banner229
Son Güncelleme: 07.05.2014 17:55
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol