banner200
banner222
28 Mart 2013 Perşembe 09:07
Şartla tahliye geri alma 4616 sk
banner188
banner213
banner230
Daire:1
Tarih:2012
Esas No:2012/4608
Karar No:2012/7559
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:4616 sayılı yasa
İlgili Kavramlar:şartla tahliye geri alma 4616 sk
T.C.
YARGITAY
1. Ceza Dairesi

Esas No : 2012/4608
Karar No : 2012/7559
Tebliğname No : YE - 2012/218602

Y A R G I T A Y İ L A M I
(KANUN YARARINA BOZMA İSTEMİ)

Hükümlü Yaser Bayrak’ın Erzincan Ağır Ceza Mahkemesinin 224/05/1999 tarih ve 199/19 esas, 1999/43 karar sayılı ilamı ile kasten adam öldürmek suçundan 765 sayılı TCK.nun 448, 51/1,59/2,81/1.maddeleri uyarınca 16 yıl 6 ay ağır hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, bu cezanın infazı sırasında Erzincan Ağır Ceza Mahkemesinin 02/11/2001 tarih, 2001/142 müteferrik sayılı kararı ile 4616 sayılı Yasanın 1/2, 647 sayılı Yasanın 19 ve 2148 sayılı Yasanın ek-2 maddesi gereğince, 13/09/2001 tarihinde şartla tahliyesine karar verildiği, hükümlünün deneme süresi içinde 14/11/2003 tarihinde suç işlemesi sebebiyle Bodrum 1.Asliye Ceza Mahkemesinin 2005/605 esas, 2006/463 sayılı kararı ile mahkum olduğu, şartla tahliyesinin geri alınması için talepte bulunulması üzerine Erzincan Ağır Ceza Mahkemesince 17/05/2005 tarih, 2005/153 müteferrik sayılı kararla bu talebin ret edildiği, hükümlünün ilk işlediği suçun kasten adam öldürmek, ikinci işlediği suçun hırsızlık olup, her ikisinin 765 sayılı TCK.nun sistemine göre cürüm olduğu, somut olayda her iki suçunda aynı nevi den olduğu gözetilmeden karar verilmesi yasaya aykırı görüldüğünden, 5275 sayılı CMK.nun 309.maddesi uyarınca anılan kararın bozulması Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 07/08/2012 gün 2012/13133/46529 sayılı yazıya istinaden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 17/08/2012 tarih, 2012/218602 sayılı müzekkeresi ile Kanun Yararına Bozma talep edilmiştir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
I) Olay :
Hükümlü Yaser Bayrak Erzincan Ağır Ceza Mahkemesinin 24/05/1999 tarih ve 1999/19-43 esas, karar sayılı ilamı ile kasten adam öldürmek suçundan 765 sayılı TCK.nun 448, 51/1, 59/2 ve 81/1.maddeleri gereğince 16 yıl 6 ay ağır hapis cezası ile cezalandırılmış olup, hüküm 02/02/2000 tarihinde kesinleşmiştir.
Bu cezanın infazına başlandıktan sonra 21/12/2000 tarihinde kabul edilen
…/…
Esas No : 2012/4608 S/2
Karar No : 2012/7559
Tebliğname No: YE - 2012/218602

4616 sayılı Yasanın 1/2.maddesi gereğince Erzincan Ağır Ceza Mahkemesinin 02/11/2001 tarih, 2001/142 müteferrik sayılı kararı ile 13/09/2001 tarihinde şartla tahliye edilmiştir.
Hükümlü deneme müddeti içinde, 14/11/2003 tarihinde işlemiş olduğu hırsızlık suçundan dolayı Bodrum 1.Asliye Ceza Mahkemesinin 02/06/2004 tarih, 2003/1428 esas, 2004/888 karar sayılı ilamı ile 765 sayılı TCK.nun 492/1, 81/2, 59 ve 71.maddeleri gereğince 2 yıl 22 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırıldığı, hükmün kesinleşmesi üzerine 4616 sayılı Yasa hükümleri doğrultusunda işlem yapılması için Erzincan Ağır Ceza Mahkemesine talepte bulunulmuştur. Erzincan Ağır Ceza Mahkemesi 17/05/2005 tarih, 2005/153 müteferrik sayılı kararı ile hükümlü kasten adam öldürmek suçundan 16 yıl 6 ay ağır hapis cezasına mahkum olduktan sonra, hırsızlık suçundan dolayı 2 yıl 22 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırıldığı 4616 sayılı Yasanın 1/4.maddesine göre hükümlünün aynı nevi den veya daha ağır suç işlemesi halinde infazın geri alınacağı, hükümlünün şartla tahliye edildikten sonra daha ağır bir suç işlemediği gerekçesi ile infazın geri alınma talebi reddedilmiştir.
II) Kanun yararına bozma istemine ilişkin uyuşmazlığın kapsamı:
4616 sayılı Yasanın 1/4. ve 647 sayılı Yasanın 19.maddesi gereğince 16 yıl 6 ay süreli ağır hapis cezasından şartla tahliye edildikten sonra deneme süresi içinde işlediği cürümden dolayı hapis cezasına mahkum edilirse iyi halliliğini kaybettiği kabul edilip şartla tahliyesinin geriye alınmasının gerekip gerekmeyeceğine ilişkindir.
III) Hukuksal değerlendirme;
21/12/2000 tarihinde kabul edilip, 22/12/2000 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 4616 sayılı “23 Nisan 1999 tarihine kadar işlenen suçlardan dolayı şartla salıverilmeye, dava ve cezaların ertelenmesine dair kanun.” İle bir kısım istisnalar dışında 23 Nisan 1999 tarihine kadar işlenen suçlara ilişkin dava ve cezaların ertelenmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır.
4758 sayılı Yasa ile değişik 4616 sayılı Yasanın 1/4.maddesinin 3.bendinde “mahkumiyet halinde verilen ceza dava zamanaşımı süresince ertelenir. Bu süre içinde, erteleme konusu suç ile aynı cins veya daha ağır şahsi hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir suç işlendiğinde ertelenen cezada infaz edilir. Aynı süre, erteleme konusu suç ile aynı cins veya daha ağır şahsi hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir suç işlemeksizin geçirildiğinde mahkumiyet vaki olmamış sayılır”
Görüldüğü üzere, ertelenen cezanın tekrar infaz edilebilmesi için önceki
.../...
Esas No : 2012/4608 S/3
Karar No : 2012/7559
Tebliğname No : YE - 2012/218602

suç ile aynı cins veya daha ağır şahsi hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir suç işlenmesi halinde mümkündür.
765 sayılı TCK.nun 11.maddesinde cezalar; ağır hapis, hapis, ağır cezayi nakti ve hidematı ammeden memnuiyet olarak sınıflandırılmıştır, bu sıraya göre ağır hapis cezası hapis cezasından daha ağır niteliktedir. 4616 sayılı Yasadaki anılan düzenlemeyle ağır hapis cezası gerektiren bir cürüm işledikten sonra şartla tahliye edilenin iyi halliliğini kaybettiğinin kabulü ile şartla tahliyesinin geri alınabilmesi için aynı nevi’den (ağır hapis) veya daha ağır ceza gerektiren bir suç işlemesi gerekmektedir. Somut olayımızda, ağır hapis cezasını gerektiren suçtan tahliye edilen hükümlünün hapis cezası gerektiren bir suç işlemesi nedeniyle iyi halliliğini kaybetmediği ve şartla tahliyesinin geri alınmasının mümkün olmadığı anlaşılmakla, Erzincan Ağır Ceza Mahkemesinin kararı usul ve yasaya uygun olduğundan kanun yararına bozma talebinin reddine karar vermek gerekmiştir.
IV) Sonuç ve Karar: Yukarıda açıklanan nedenlerle;
Erzincan Ağır Ceza Mahkemesinin 17/05/2005 tarih, 2005/153 müteferrik sayılı kararı usul ve Yasaya uygun görüldüğünden Kanun Yararına Bozma talebinin REDDİNE, diğer işlemlerin yapılabilmesi için dosyanın Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına (TEVDİİNE), 15/10/2012 gününde oybirliği ile karar verildi.
Başkan V. Üye Üye Üye Üye
S.Z.İskender M.N.Öztürk M.Üstüner D.Kahveci E.Yeşil


Başkan Vekili
Salih Zeki İskender

Karara Uygundur,
Yazı İşleri Müdürü
Mustafa Karacan.

V/T

banner229
Son Güncelleme: 28.03.2013 09:08
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol