banner200
banner222
22 Haziran 2014 Pazar 16:01
Önemli 11.Ceza Dairesi Kararları, TAAHHÜDÜ İHLAL
banner188
banner213
banner230
 ÖDEME ŞARTININ İHLALİ, TAAHHÜDÜN GEÇERLİLİK ŞARTLARI

YARGITAY 11. Ceza Dairesi
Esas: 2014/2326
Karar: 2014/2512


Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 09/12/2013 gün ve 2013/18498/75000 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 25/12/2013 gün ve KYB.2013/398784 sayılı ihbarnamesi ile;

Borçlunun ödeme şartını ihlal suçundan sanık ...hakkında yapılan yargılama sonucunda beraatine dair ...5. İcra Ceza Mahkemesinin 26/01/2012 tarihli ve 2011/684 Esas, 2012/29 sayılı kararına yönelik itirazın kabulü ile sanığın 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına ilişkin ...6. İcra Ceza Mahkemesinin 14/06/2012 tarihli ve 2012/70 Değişik İş sayılı kararını kapsayan dosyanın incelenmesinde; 

Sanığın taahhüdünü içeren 03/02/2011 tarihli tutanakta ödenmesi gerekli toplam borç miktarının tüm fer'ileri ile birlikte hesaplanıp açıkça gösterilmesi gerektiği, takip masrafları ile taahhüt tarihine kadar işlemiş faiz alacağının taahhütte açıkça yer almadığı gibi bunlardan feragat edildiğine dair alacaklı vekilinin beyanının da olmadığı, dolayısıyla söz konusu taahhütün hukuken geçersiz olduğu ve sanığa isnat edilen suçun oluşmadığı nazara alınmadan, itirazın reddi yerine yazılı şekilde kabulüne karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca, anılan kararın bozulması istenilmiş olmakla, Dairemize gönderilen dosya incelenerek gereği görüşüldü:

İncelenen dosya içeriğine, kanun yararına bozma istemine atfen düzenlenen ihbarnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden, ...6. İcra Ceza Mahkemesinin 14.06.2012 gün ve 2012/70 Değişik İş sayılı kararının 5271 sayılı CMK’nun 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, bu konuda CMK'nun 309/4-d maddesi gereğince karar verilmesi mümkün olduğundan, sanık hakkında hükmolunan tazyik hapsi cezasının çektirilmemesine, dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 13.02.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

ÖDEME TAAHHÜDÜNDE BELİRSİZLİK, TAAHHÜDÜN GEÇERSİZLİĞİ

YARGITAY 11. Ceza Dairesi
Esas: 2013/11074
Karar: 2013/8061


Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 15/04/2013 gün ve 2013/5880/24325 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 02/05/2013 gün ve KYB.2013/140291 sayılı ihbarnamesi ile;

Ödeme şartını ihlal suçundan sanıklar ... haklarında yapılan yargılama sonucunda beraatlerine dair ...5. icra Ceza Mahkemesinin 13/12/2011 tarihli ve 2011/1522 Esas, 2011/1813 sayılı kararına şikayetçi vekilinin yaptığı itirazın kabulü ile anılan kararın kaldırılmasına ilişkin ...1. İcra Ceza Mahkemesinin 19/03/2012 tarihli ve 2012/178 Değişik İş sayılı kararını müteakip, sanıkların 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 340. maddesi uyarınca 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmalarına dair ...5. İcra Ceza Mahkemesinin 10/07/2012 tarihli ve 2012/418 Esas, 2012/1183 sayılı kararına karşı sanık ...vekili tarafından yapılan itirazın reddine ilişkin ...1. İcra Ceza Mankemesinin 01/10/2012 tarihli ve 2012/511 Değişik İş sayılı kararını kapsayan dosyanın incelenmesinde; 

1- Sanık ...'a ilişkin ...5. İcra Ceza Mahkemesinin 10/07/2012 tarihli ve 2012/418 Esas, 2012/1183 sayılı kararına yönelik yapılan incelemede;

Borçlu sanıklar hakkında yürütülen ...13. İcra Müdürlüğünün 2010/24758 Esas sayılı takip dosyasında, sanıkların ödeme taahhüdünü içeren 20/01/2011 taahhüt tutanağında; borçlu tarafından ödenmesi gereken tahsil harcının gösterilmediği gibi, "ödeme tarihlerine göre işleyecek faiz borcu, fazlaya ilişkin haklar bakidir." şeklindeki metinde gözönüne alındığında, ödeme taahhüdünde belirsizlik bulunduğu, bu nedenlerden dolayı ödenecek toplam borç miktarının bütün fer'ileri ile birlikte hesaplanıp açıkça gösterilmemiş olması karşısında sanıkların taahhüdünün hukuken geçersiz bulunduğu anlaşılmakla, sanığın beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesinde isabet görülmemiştir.

2- Sanık M...'a ilişkin ...1. İcra Ceza Mahkemesinin 01/10/2012 tarihli ve 2012/511 Değişik İş sayılı sayılı kararına yönelik yapılan incelemede;

Borçlu sanıklar hakkında yürütülen ...13. İcra Müdürlüğünün 2010/24758 esas sayılı takip dosyasında, sanıkların ödeme taahhüdünü içeren 20/01/2011 taahhüt tutanağında; borçlu tarafından ödenmesi gereken tahsil harcının gösterilmediği gibi, "ödeme tarihlerine göre işleyecek faiz borcu, fazlaya ilişkin haklar bakidir." şeklindeki metinde gözönüne alındığında ödeme taahhüdünde belirsizlik bulunduğu bu nedenlerden dolayı ödenecek toplam borç miktarının bütün fer'ileri ile birlikte hesaplanıp açıkça gösterilmemiş olması nedeniyle sanıkların taahhüdünün hukuken geçersiz bulunduğu anlaşılmakla itirazın kabulü yerine, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca, anılan kararın bozulması istenilmiş olmakla, Dairemize gönderilen dosya incelenerek gereği görüşüldü:

...13. İcra Müdürlüğünün 2010/24758 Esas sayılı takip dosyasındaki 20.01.2011 tarihli ödeme taahhütünde borçlunun ödemesi gereken tahsil harcının açıkça gösterilmediği gibi, ödeme tarihlerine göre işleyecek faiz hesaplanmayıp, fazlaya ilişkin haklar saklı tutularak, toplam borç miktarının açıkça gösterilmemesi ve ödeme taahhütündeki belirsizlik nedeniyle hukuken geçersiz ise de;

Mercii ...1. İcra Ceza Mahkemesinin 19.03.2012 gün ve 2012/178 Değişik İş sayılı kararı ile; itirazın kabulüne karar verilmiş olup, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 271/2. maddesi uyarınca, itirazı yerinde gören merciin, aynı zamanda itiraz konusu hakkında da bir karar vermesi gerekir. Bu nedenle daha sonra yapılan işlemler ve verilen kararlar yok hükmünde olduğundan, belirtilen konuda da kanun yararına bozma yoluna gidilip gidilmeyeceği hususunda gereğinin takdir ve ifası için dosyanın Adalet Bakanlığına gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 16.05.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

TAAHHÜT TUTANAĞINDA TAHSİL HARCININ GÖSTERİLMEMESİ...

YARGITAY 11. Ceza Dairesi
Esas: 2013/4394
Karar: 2013/3766


Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 24/12/2012 gün ve 2012/18590/73022 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 23/01/2013 gün ve KYB.2013/4255 sayılı ihbarname ile;

Borçlunun ödeme şartını ihlali suçundan sanık İ... hakkında yapılan yargılama sonucunda beraatine dair ...1. İcra Ceza Mahkemesinin 27/04/2012 tarihli ve 2012/89 esas, 2012/453 sayılı kararına müşteki vekilinin yaptığı itirazın kabulü ile sanığın 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu'nun 340. maddesi gereğince 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair Mersin 2. İcra Ceza Mahkemesinin 07/06/2012 tarihli ve 2012/147 değişik iş sayılı kararını kapsayan dosyanın incelenmesinde;

...6. İcra Müdürlüğünün 2011/6269 esas sayılı takip dosyasında, sanığın ödeme taahhüdünü içeren 06/10/2011 tarihli taahhüt tutanağında borçlu tarafından ödenmesi gereken tahsil harcının gösterilmediği, dolayısıyla ödenecek toplam borç miktarının bütün fer'ileri ile birlikte hesaplanıp açıkça gösterilmemiş olması nedeniyle sanık tarafından yapılan taahhüdünün hukuken geçersiz bulunduğu anlaşılmakla itirazın reddi yerine, yazılı şekilde kabulüne karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca, anılan kararın bozulması istenilmiş olmakla Dairemize gönderilen dosya incelenerek gereği görüşüldü:

İncelenen dosya içeriğine göre kanun yararına bozma istemine atfen düzenlenen ihbarnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden ...2. İcra Ceza Mahkemesinin 07/06/2012 tarihli ve 2012/147 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK’nun 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, bu konuda CMK'nun 309/4-d maddesi gereğince karar verilmesi mümkün olduğundan, borçlu Hasan Bektaş hakkında ödeme şartını ihlal eyleminden dolayı hükmolunan tazyik hapsi cezasının çektirilmemesine, dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 07.03.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 kararara.com

 

banner229
Son Güncelleme: 24.06.2014 07:25
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol