banner200
banner235
banner225
20 Mayıs 2014 Salı 11:27
MAHKEME KARARLARINDA
banner188
banner213
banner230
 YARGITAY 12. Hukuk Dairesi

ESAS: 2013/15541

KARAR: 2013/23273

 

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 19.02.2013 tarih, 28591/5041 sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

 

Sözleşme tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 3226 Sayılı Kanun'un 19. maddesinde, kiracının iflası veya icra takibine uğraması halinde, finansal kiralama konusu malların takibin dışında tutulmasına veya iflasta tefrikine ilgili memurca karar verileceği, bu karara karşı yedi gün içinde icra mahkemesi nezdinde şikayette bulunulabileceği öngörülmüştür. Bu düzenleme ile, haczedilmezlik ve istihkak prosedüründen ayrı olarak finansal kiralama konusu malların haciz veya iflas dışında (takip dışında) bırakılacağı kuralı getirilmiştir. Buna göre borçlu kiracı ile finansal kiralama yapan kiralayanın bu hükümden yararlanma hakları bulunmaktadır.

 

Ne var ki, bu maddenin uygulanması taraflar arasında 3226 Sayılı Yasa'nın 8. maddesi koşullarında gerçek anlamda bir finansal kiralama sözleşmesinin varlığına bağlıdır. 3226 Sayılı Finansal Kiralama Yasası'nın 8. maddesinde; finansal kiralama sözleşmesinin noterlikçe düzenleme şeklinde yapılacağı emredici bir kural olarak düzenlenmiştir. Yine 8. maddenin 1. paragrafının 2. cümlesinde ise, taşınır mala ilişkin finansal kiralama sözleşmesinin, kiracının ikametgahı noterliğinde bu iş için tutulan özel sicile tescilinin gerektiği öngörülmüş olup, finansal kiralama sözleşmesinin noterce düzenleme şeklinde yapılıp yapılmadığı ve kiracının ikametgahı noterliğinde bu iş için tutulan özel sicile tescil edilip edilmediği icra mahkemesince re'sen araştırılmalıdır.

 

Somut olayda, borçlu ..........A.Ş'nin, Kocaeli Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 17.03.2011 tarih ve 2010/246 Esas, 2011/127 Karar sayılı ilamı ile iflasına karar verilmiş, Kocaeli 7. İcra Müdürlüğü'nün 2011/1 iflas sayılı dosyası ile 28.06.2011 tarihinde iflas idaresince finansal kiralama sözleşmesine konu mallar dolayısıyla İstanbul 13. Asliye Ticaret Mahkemesinde açılan davanın sonucunun beklenilmesine karar verildiği ve bu kararın şikayet konusu edildiği görülmektedir.

 

Mahkemece, şikayetin esası incelenerek finansal kiralama sözleşmesinin bulunup bulunmadığının, var ise borçlunun ikametgahı olan Gölcük Noterliği'nde bu iş için tutulan özel sicile tescil edilip edilmediğinin araştırılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile istemin reddine dair hüküm tesisi isabetsiz olup, hükmün bu nedenle Dairemizce bozulması gerekirken onandığı anlaşılmakla şikayetçinin karar düzeltme isteminin kabulü gerekmiştir.

 

Öte yandan 02.11.2004 tarihli ve 25658 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" hükümleri ile resmi yazışma kuralları belirlenmiş olup, 2.maddesi gereği bu yönetmelik tüm kamu kurum ve kuruluşlarını kapsamaktadır. Dolayısıyla mahkeme kararlarının şekil olarak yazımında da uyulması gereken yönetmeliğin 8.maddesi gereği, "Times New Roman" yazı tipi ile (12) karakter boyutunun kullanılması esastır.

 

Mahkeme kararında kullanılan (8) karakter yazı boyutu ise çok küçük olup, kararın okunmasında ve dolayısıyla anlaşılmasında güçlük bulunmaktadır.

 

HMK.nun 297.maddesinin 2.fıkrasında da belirtildiği üzere; hükmün açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde yazılması gerekirken anılan yazım kurallarına uyulmaması da doğru bulunmamıştır.

 

SONUÇ :Şikayetçinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 19.02.2013 tarih ve 2012/28591 Esas - 2013/5041 Karar sayılı onama ilamının kaldırılmasına, mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 20.06.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

kararara.com

banner229
Son Güncelleme: 20.05.2014 11:28
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol