banner200
banner222
28 Kasım 2013 Perşembe 09:56
Lehe Kanunun Belirlenmesi
banner188
banner213
banner230

T.C.

YARGITAY

Yedinci Ceza Dairesi

E: 2012/23997

K:2013/14093

T: 24.06.2013

Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa Aykırılık

·         Bandrol Yükümlülüğüne Uymamak

·         Lehe Kanunun Belirlenmesi

Özet: Suça konu CD’lerdeki müzik ve filmlerin isimleri ile hak sahiplerini belirleyici şekilde bilirkişi raporu alınması ve 5846 sayılı Yasanın 75. maddesi gereği eser üzerinde manevi ve mali hak sahibi kişilerin şikayet haklarını kullanabilmelerini sağlamak amacıyla durumdan haberdar edilmesi, yasal süre içerisinde hak sahiplerinin birinin dahi şikayetçi olması halinde 5560 sayılı Yasa ile getirilen TCK ’nın 61/9. maddesinde yer alan düzenlemenin suç tarihi itibariyle uygulanamayacağı ve 5846 sayılı Yasa’nın 5728 sayılı Yasa ile değişik 71/1. maddesindeki düzenlemeye göre sanık hakkında 5 ila 730 gün arasında adli para cezası belirlenmesinin mümkün olduğu da dikkate alınarak lehe yasanın belirlenmesi gerektiği gözetilmelidir.

(5237 s. TCK m. 61/9)

(5846 S. FSEK m. 71/1,75,81/4,81/9-1-b, 81/13)

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;

Gerekçeli karar başlığında davada katılan sıfatı bulunmayan tüzel kişilerin "katılanlar" olarak yazılması mahallinde düzeltilebilir yazım hatası olarak görülmüştür.

I- Birleştirilen 2007/529 esas sayılı dosya bakımından sanık hakkında kurulan hükme yönelik olarak yapılan incelemede;

Yapılan duruşmaya, toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere, gösterilen gerekçeye ve takdire göre sanığın yerinde görülmeyen temyiz İtirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA,

II- 2006/1052 sayılı dosya bakımından sanık hakkında kurulan hükme yönelik olarak yapılan incelemede;

Sanık hakkında, 5846 sayılı Yasa'nın 5101 sayılı Yasa ile değişik 81/9- 1-b maddesi uyarınca cezalandırılması istemiyle kamu davası açıldığı ve 5846 sayılı Yasanın 08.02.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5728 sayılı Yasanın 143. maddesi ile değişik 81/4. maddesi ile yapılan karşılaştırma sonucunda 81/9-1- b maddesi uyarınca adli para cezası seçilerek lehe kabul edilen 81/4. madde uyarınca hüküm kurulduğu, 5846 sayılı Yasanın 08.02.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5728 sayılı Yasanın 143. maddesi ile değişik 81/4. maddesinde "Bandrol yükümlülüğüne aykırı ya da bandrolsüz olarak bir eseri çoğaltıp satışa arz eden, satan, dağıtan veya ticari amaçla satın alan ya da kabul eden kişi bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır." hükmüne yer verilmiş ise de, aynı maddenin içtimayı düzenleyen 13. fıkrasında yer alan "Bandrol yükümlülüğüne aykırılığın aynı eserle ilgili olarak 71. maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde tanımlanan suçla birlikte işlenmesi halinde, fail hakkında sadece 71. maddeye göre cezaya hükmolunur. Ancak, verilecek ceza üçte biri oranında artırılır." hükmü ve 5728 sayılı Kanunun 138. maddesiyle değişik 71/1. maddesindeki "Bu kanunda koruma altına alınan fikir ve sanat eserleriyle ilgili manevi, mali veya bağlantılı hakları ihlal ederek: Bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı hak sahibi kişilerin yazılı izni olmaksızın işleyen, temsil eden, çoğaltan, değiştiren, dağıtan, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma ileten, yayımlayan ya da hukuka aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan eserleri satışa arz eden, satan, kiralamak veya ödünç vermek suretiyle ya da sair şekilde yayan, ticari amaçla satın alan, ithal veya ihraç eden, kişisel kullanım amacı dışında elinde bulunduran ya da depolayan kişi hakkında bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur." şeklindeki hüküm uyarınca sanıkta yakalanan dava konusu CD lerin ayrıntılı tasnifi yapılmadığından hak sahiplik belgelerinin sunulamadığının MÜYAP vekili tarafından bildirilmesi karşısında 21.11.2006 tarihli bilirkişi raporunda bandrolsüz olduğu belirtilen CD'lerdeki müzik ve filmlerin isimleri ile hak sahiplerini belirleyici şekilde ek bilirkişi raporu alınması ve 5846 sayılı Yasanın 75. maddesi gereği eser üzerinde manevî ve mali hak sahibi kişilere şikayet haklarını kullanabilmelerini sağlamak amacıyla durumdan haberdar edilmesi, yasal süre içerisinde hak sahiplerinin birinin dahi şikayetçi olması halinde 16.9.2006 tarihli suç açısından 19/12/2006 tarihinde yürürlüğe giren 5560 sayılı Yasa ile getirilen TCK'nın 61/9. maddesinde yer alan "Adli para cezasının seçimlik ceza olarak öngörüldüğü suçlarda bu cezaya ilişkin gün biriminin alt sınırı, o suç tanımındaki hapis cezasının alt sınırından az; üst sınırı da, hapis cezasının üst sınırından fazla olamaz.”şeklindeki düzenlemenin suç tarihi İtibariyle uygulanamayacağı ve 5846 sayılı Yasa'nın 5728 sayılı Yasa ile değişik 71/1. maddesindeki "...kişi hakkında bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adil para cezasına hükmolunur." şeklindeki düzenlemeye göre sanık hakkında 5 gün ile 730 gün arasında gün adli para cezasının tercih edilebilmesi mümkün olup bu hususların dikkate alınması suretiyle lehe yasanın belirlenmesi bakımından 5846 sayılı Yasanın suç tarihinde yürürlükte bulunan 5101 sayılı Yasa ile değişik 81. maddesinin 9. fıkrasının 1/b alt bendi ile 5728 sayılı Yasa ile değişik 81/13. maddesi ve aynı Yasanın 71/1. madde hükümleri karşılaştırarak sanık yararına olan yasanın belirlenip sonucuna göre uygulama yapılması gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması,

Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün 5320 sayılı Yasa'nın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412, sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca (BOZULMASINA), 24.06.2013 günü oybirliğiyle karar verildi.

 

 

banner229
Son Güncelleme: 28.11.2013 09:58
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol