banner200
banner222
08 Aralık 2014 Pazartesi 17:00
Koşullu Salıverilme Kararının Geri Alınması
banner188
banner213
banner230
 T.C.

YARGITAY

Birinci Ceza Dairesi

 

E: 2014/4364

K:2014/4499

T: 15.10.2014

 

·                  Koşullu Salıverilme Kararının Geri Alınması

·                  İnfazın Durdurulması

·                  Lehe Yasanın Niteliği

·                  Kanunların Zaman Bakımından Uygulanması

 

Özet: 6459 sayılı Yasanın genel bir af yasası olmaması nedeniyle ancak yürürlüğe girdikten sonraki olaylarda uygulanabileceği, ikinci suçtan dolayı, birinci suçtan verilen şartla tahliye kararının geri alınması kararının, 6459 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği 30.04.2013 tarihine kadar geçerli olacağı, bu tarihte birinci suçun şartla tahliyesinin geri alınmasına ilişkin kararın infazının durdurulup, şayet hükümlü cezaevinde ise bu tarihten itibaren ikinci suçun infazına başlanılması, cezaevinde değil ise ikinci suç olan verilip kesinleşmiş kararın infazı için cezaevine alınması gerektiği gözetilmelidir.

 

(5275 s. CGİK geçici m. 5)

(6459 s. İHİÖBKDK m. 25, 26)

 

Adam öldürme ve gasp suçlarından, Eyüp 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 23.12.1980 tarihli ve 1980/64-197 sayılı ilamıyla, 30 yıl ağır hapis cezasına hükümlü Hürriyet'in, 25.11.1990 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere şartla salıverilmesine dair Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi'nin 13.04.1991 tarihli ve 1991/62 Müt. sayılı kararına müteakip, hükümlünün deneme süresinde suç işlediğinden bahisle, ikinci suç tarihi olan 12.01.1996 tarihinden itibaren şartla tahliyesinin geri alınmasına ilişkin Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 17.03.2011 tarihli ve 2011/56 Değişik İş sayılı kararına müteakip, hükümlü tarafından yapılan yeniden değerlendirme talebinin reddine dair anılan mahkemenin 13.06.2013 tarihli ve 2013/1202 Değişik İş sayılı kararına itirazın reddine ilişkin Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 18.07.2013 tarihli ve 2013/1506 Değişik İş sayılı kararını kapsayan infaz dosyası incelendi.

Dosya kapsamına göre, hükümlü Hürriyet hakkında Eyüp 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 23.12.1980 tarihli ve 1980/64-197 sayılı ilamıyla 30 yıl ağır hapis cezasına mahkumiyetine dair şartla tahliyeden geri alınan cezasının infazının yapıldığı süreçte 30.04.2013 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 6459 sayılı Kanun'un 25. maddesinde, "7 Kasım 1982 tarihinden önce işlemiş olduğu bir suç dolayısıyla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olan kişi hakkında, mahkum olduğu cezanın infazı sürecinde koşullu salıverildikten sonra deneme süresi içinde işlediği yeni bir suç sebebiyle koşullu salıverilme kararı geri alınmaz" şeklindeki düzenleme karşısında, bu durumun hükümlü lehine olduğu gözetilmeden itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden söz edilerek Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün 23.06.2014 gün ve 94660652-105-34-6639-2014-12664/42413 sayılı yazılı istemlerine müsteniden anılan kararın 5271 sayılı CMK'nın 309. maddesi gereğince kanun yararına bozulmasına ilişkin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 02.07.2014 tarih 2014/240933 sayılı tebliğnamesine bağlı dosyası Dairemize gönderilmekle okundu; gereği konuşulup düşünüldü.

 

I-                    OLAY:

 

Yağma suçunu işlemek için öldürmeye teşebbüs ve yağma suçlarından hükümlü Hürriyet'in, Eyüp 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 23.12.1980 tarihli ve 1980/64-197 sayılı kararı ile 30 sene ağır hapis cezası ile cezalandırılmasına müteakip, hükümlünün 25.11.1990 tarihinden geçerli olmak üzere koşullu salıverilmesine dair Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi'nin 13.04.1991 tarihli ve 1991/62 Müt. sayılı kararından sonra, hükümlünün deneme süresi içerisinde

 

12.01.1996                    tarihinde işlemiş olduğu yağma suçundan dolayı Yalova Ağır Ceza Mahkemesi'nin 10.03.1998 tarihli ve 1996/67 Esas, 1998/19 sayılı Kararı ile 22 yıl ağır hapis cezası ile cezalandırılması sebebiyle, şartla tahliye kararının geri alınarak ikinci suçun işlendiği 12.01.1996 tarihi ile bihakkın tahliye tarihi olan 03.06.2013 tarihi arasındaki sürenin aynen çektirilmesine dair, Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 17.03.2011 tarihli ve 2011/56 Değişik İş sayılı kararının infazı sırasında, hükümlünün, 6459 sayılı İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Bağlamında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 25. maddesi uyarınca şartla tahliyenin geri alınması kararının kaldırılması talebi üzerine, 4. Yargı Paketinde öldürmeye teşebbüs ve silahlı gasp suçlarıyla ilgili lehe hüküm bulunmadığından, ortadan kaldırma talebinin reddine ilişkin Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 13.06.2013 tarih ve 2013/1202 Değişik İş sayılı kararına müteakip, hükümlünün bu karara itiraz ettiği, Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 18.07.2013 tarih ve 2013/1506 Değişik İş sayılı kararı ile vaki itirazın reddine karar verildiği, Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 18.07.2013 tarih ve 2013/1506 Değişik İş sayılı kararın bozulması istemiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca kanun yararına bozma isteminde bulunulduğu anlaşılmaktadır.

 

II-                   Kanun Yararına Bozma istemine ilişkin Uyuşmazlığın Kapsamı:

 

Hükümlü Hürriyet'in yağma suçunu işlemek için öldürmeye teşebbüs ve yağma suçlarından koşullu salıverildikten sonra, denetim süresi içerisinde işlediği yağma suçundan 22 yıl hapis cezasına mahkûm edilmesi nedeniyle koşullu salıverilmenin geri alınmasından sonra, bu kararın infazı sırasında yürürlüğe giren 6459 sayılı Kanunun 25. maddesi ile 13.12.2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanuna eklenen geçici 5. madde de yer alan "7 Kasım 1982 tarihinden önce işlemiş olduğu bir suç dolayısıyla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm olan kişi hakkında, mahkûm olduğu cezanın infazı sürecinde koşullu salıverildikten sonra deneme süresi içinde işlediği yeni bir suç sebebiyle koşullu salıverilme kararı geri alınmaz" şeklindeki düzenlemenin hükümlü lehine olduğu, talebin kabulü yerine reddine karar verilmesinde isabet görülmediği noktasında toplanmaktadır.

 

III-                 Hukuksal değerlendirme:

 

Hükümlü Hürriyet'in 17.10.1979 tarihinde yağma suçunu işlemek için öldürmeye teşebbüs ve yağma suçlarından Eyüp 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 23.12.1980 tarihli ve 1980/64-197 sayılı kararı ile 765 sayılı TCK'nın 450/7, 62, 65/3, 497/2. maddeleri uyarınca sonuç olarak 30 sene ağır hapis cezası ile hükümlendirildiği, bu suçundan Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi'nin 13.04.1991 tarihli ve 1991/62 Müt. sayılı kararıyla 25.11.1990 tarihinden geçerli olmak üzere koşullu salıverildiği, hükümlünün 03.06.2013 olan bihakkın tahliye tarihi dolmadan 12.01.1996 tarihinde işlediği yağma suçundan Yalova Ağır Ceza Mahkemesi'nin 10.03.1998 tarih ve 1996/67 Esas, 1998/19 sayılı kesinleşmiş kararıyla 765 sayılı TCK'nın 497/2, 522. maddeleri gereğince 22 yıl ağır hapis cezası ile cezalandırıldığı, ilk mahkumiyet hükmüne ilişkin yapılan uyarlama yargılaması sonunda Eyüp 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 16.05.2006 tarih ve 1980/64 Esas, 1980/197 sayılı Ek Kararı ile 5237 sayılı TCK'nın 82/1-h, 35, 39/1. maddeleri uyarınca 8 yıl hapis ve 5237 sayılı TCK'nın 149. maddesi uyarınca 10 yıl hapis cezaları ile cezalandırılmasına karar verildiği, Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 17.03.2011 tarih ve 2011/56 Değişik İş sayılı kararı ile şartla tahliye kararının geri alınmasına ve deneme süresinde işlenen ikinci suç tarihi 12.01.1996 tarihi ile bihakkın tahliye tarihi olan 03.06.2013 tarihi arasındaki sürenin aynen çektirilmesine karar verildiği, bu kararın infazı sırasında, hükümlünün, 6459 sayılı İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Bağlamında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 25. maddesi uyarınca şartla tahliyenin geri alınması kararının kaldırılması talebi üzerine, Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 13.06.2013 tarih ve 2013/1202 Değişik İş sayılı kararı ile 4. Yargı Paketinde öldürmeye teşebbüs ve silahlı gasp suçlarıyla ilgili lehe hüküm bulunmadığından ortadan kaldırma talebinin reddine karar verildiği, hükümlünün bu karara itiraz ettiği, Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 18.07.2013 tarih ve 2013/1506 Değişik İş sayılı kararı ile vaki itirazın reddine karar verilmiştir.

 

30.04.2013 günlü Resmi Gazetede yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 6459 sayılı İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Bağlamında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 25 no'lu maddesiyle, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'a eklenen geçici 5. maddesinde "7 Kasım 1982 tarihinden önce işlemiş olduğu bir suç dolayısıyla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm olan kişi hakkında, mahkûm olduğu cezanın infazı sürecinde koşullu salıverildikten sonra deneme süresi içinde işlediği yeni bir suç sebebiyle koşullu salıverilme kararı geri alınmaz" denilmekte olup, 26. madde de "bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer" denilmektedir.

 

Görüldüğü gibi 6459 sayılı Yasa genel bir af yasası değildir. Ancak yürürlüğe girdikten sonraki olaylarda uygulanabilir. Bu nedenle ikinci suçtan dolayı, birinci suçtan verilen şartla tahliye kararının geri alınması kararı, 6459 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği 30.04.2013 tarihine kadar geçerlidir. 30.04.2013 tarihinde birinci suçun şartla tahliyesinin geri alınmasına ilişkin hararın infazının durdurulup, şayet hükümlü cezaevinde ise bu tarihten itibaren ikinci suçun infazına başlanılması, cezaevinde değil ise ikinci suç olan verilip kesinleşmiş kararın infazı için cezaevine alınması gerekir.

 

Açıklanan nedenlerle Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 18.07.2013 gün ve 2013/1506 Değişik İş sayılı kararının yasaya uygun olmadığı sonucuna varılarak aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur.

 

IV- Sonuç ve Karar:

Bu nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının istemi yerinde görüldüğünden, Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 18.07.2013 tarihli ve 2013/1506 Değişik İş sayılı kararının, 5271 sayılı CMK'nın 309. maddesi uyarınca (BOZULMASINA), diğer işlemlerin yapılabilmesi için dosyanın Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına (TEVDİİNE), 15.10.2014 gününde oybirliği ile karar verildi.

banner229
Son Güncelleme: 08.12.2014 17:06
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol