banner200
banner235
banner225
21 Haziran 2014 Cumartesi 08:32
KESİN VADE - ISLAH
banner188
banner213
banner230
 

Daire:9 
Tarih:2014 
Esas No:2012/6352 
Karar No:2014/11769 
Kaynak:Kişisel arşiv 
İlgili Maddeler
İlgili Kavramlar:KESİN VADE - ISLAH 
T.C.
YARGITAY
9. Hukuk Dairesi
Y A R G I T A Y İ L A M I

ESAS NO : 2012/6352 
KARAR NO : 2014/11769

MAHKEMESİ : ANKARA 8. İŞ MAHKEMESİ
TARİHİ : 13/12/2011
NUMARASI : 2010/822-2011/678
DAVACI : AHMET GÜLESEN ADINA AVUKAT MUHARREM ULAŞ DEĞİRMENCİ
DAVALI : T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI ADINA AVUKAT NURHAN KALPAK TÜRKMEN

DAVA :Davacı, fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Y.Özcan tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I 

A) Davacı isteminin özeti: 
Davacı vekili, davalı işveren nezdinde şoför olarak çalışan davacının, Ocak, Şubat, Kasım ve Aralık 2006 aylarında yaptığı çalışmaların karşılığının ödenmediğini ileri sürerek TİS de göz önüne alınmak sureti ile hesaplanacak fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti ve genel tatil ücreti alacaklarını istemiştir.
B)Davalı cevabının özeti: 
Davalı vekili, talebin zamanaşımına uğradığını, davacının Yapı İşleri Genel Müdürlüğü nezdindeki Özel Kalem Müdürlüğü'nde şoför olarak çalıştığını, fazla çalışma ödeneğinin Maliye Bakanlığınca Mart 2006 ayında serbest bırakıldığını, Ocak, Şubat 2006 aylarında fazla çalışma yapılmasının mümkün olmadığını, fazla çalışma puantajı yapılabilmesi için makam oluru gerektiğini, makam olurunun 01/03/2006 tarihinden itibaren geçerli olduğunu, makam olurunda şoförler için 135 saat, 15 pazar ve 5 bayram mesaisi verilmesi gerektiğinden davacıya bunlara ilişkin ödemenin yapıldığını, yetkili birim amiri tarafından imzalanmayan fazla çalışma puantajları karşılığı ücret ödenmesinin yasaya aykırı olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.
C)Yerel Mahkeme kararının özeti:
Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna göre, taleplerin sübut bulduğu gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir.
D)Temyiz: 
Karar süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
E)Gerekçe: 
1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir. 
2- Somut olayda, genel tatil ücreti ve hafta tatili ücreti açısından, davacının ıslah talebine karşı süresinde ileri sürülen zamanaşımı savunması gözetilmeksizin ve davacının ıslah dilekçesindeki talep de aşılmak sureti ile genel tatil ve hafta tatili ücretleri hakkında yazılı şekilde hüküm kurulması hatalıdır. 
3- Toplu iş sözleşmesinin 38. maddesine göre işçilerin istihkakının en geç müteakip ayın 3. günü akşamına kadar ödeneceği, ödeme gününün genel tatil, hafta tatili veya cumartesi gününe rastlaması halinde bayramı veya tatili izleyen günden hesaplanacağının belirtilmiş olmasına göre, davacının alacakları açısından temerrüt tarihinin en erken müteakip ayın 4. gününden itibaren başladığının, son ödeme gününün genel tatil, hafta tatili veya cumartesi gününe rastlaması halinde ise temerrüdün bu günleri izleyen günden sonra hesaplanacağı, bu nedenle temerrüt tarihinin müteakip ayın 4. gününden sonra dahi başlayabileceği gözetilmeksizin, alacakların tümüne müteakip eyın 3. gününden itibaren faiz yürütülmesini öngören bilirkişi raporunun esas alınması hatalıdır. Mahkemece yapılacak iş, TİS'ni tam olarak gözeten bir bilirkişi raporu alarak sonuca gitmektir. 
SONUÇ: 
Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 08.04.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
banner229
Son Güncelleme: 21.06.2014 08:34
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol