banner200
banner235
banner225
24 Aralık 2015 Perşembe 16:27
Kamu Hizmetinde Kullanılan Malların Haczi
banner188
banner213
banner230

 T.C.

YARGITAY

8. HUKUK DAİRESİ

Kamu Hizmetinde Kullanılan Malların Haczi

Belediye Mallarının Haczi

Haczedilmezlik Şikayeti

Şikayet Süresi

 

E. 2014/4394

K. 2015/3380

T. 9.2.2015

 

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire'ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

 

KARAR : Şikayetçi borçlu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı vekili İcra Mahkemesi'ne başvurusunda; vekil edeni aleyhine ilama dayalı başlatılan takipte, 18.6.2013 ve 15.7.2013 tarihli hacizlerdeki mahcuzların kamu hizmetinde fiilen kullanılan mallar olup haczedilmeyeceklerini ileri sürerek anılan her iki haczin kaldırılmasına karar verilmesini istemiştir.

 

Mahkemece, 5393 Sayılı Belediye Kanunu 15/son maddesine göre kamu hizmetinde fiilen kullanılan malların haczi mümkün olmadığı gerekçesiyle şikayetin kabulüyle menkul malların üzerine konulan haczin kaldırılmasına karar verilmiştir. Hüküm, alacaklı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

 

İİK'nun 82/12. maddesinden kaynaklı haczedilmezlik şikayeti, aynı Kanun'un 16/1. maddesine göre 7 günlük süreye tabidir. Şikayet süresi haczin öğrenildiği tarihten itibaren başlar.

 

Somut olayda, 18.6.2013 tarihli haciz işleminde borçlu belediye vekilinin hazır olduğu, bu tarihten itibaren 7 günlük şikayet süresinin geçtiği anlaşıldığından 18.6.2013 tarihinde haczedilen mallara yönelik haczedilmezlik şikayetinin süresinde İcra Mahkemesine başvurulmadığından reddi gerekirken kabulüyle hacizlerin yazılı gerekçe ile kaldırılması isabetsizdir.

 

15.7.2013 tarihinde haczedilen mallara yönelik şikayet incelendiğinde ise; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15/son maddesinde; "Belediyenin kamu hizmetinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim, harç gelirleri haczedilemez" düzenlemesine yer verilmiştir. Bu maddeye göre belediyenin haczedilmezlik şikayetinin kabul edilebilmesi için mahcuzların kamu hizmetinde fiilen kullanılması zorunludur. Anılan tarihte haczedilen derin dondurucu, sehpa, sandalye, tv, masa, koltukların fiilen kamu hizmetinde kullanıldığına dair dosya içerisinde herhangi bir delil elde edilememiştir. Kaldı ki, haczedilen menkul mallar her zaman için temin edilebilir niteliktedir.

 

Bütün bu açıklamalar ışığında, 15.7.2013 tarihinde haczedilen menkullerin haczedilmesinde yasaya aykırılık bulunmadığından haczedilmezlik şikayetinin reddine karar verilmesi gerekirken istemin kabulü yönünde hüküm kurulması doğru olmamıştır.

 

SONUÇ :  Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle Mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK'nun 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, taraflarca HUMK'nun 388/4. (HMK m. 297/ç) ve İİK'nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 9.2.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

banner229
Son Güncelleme: 24.12.2015 16:31
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol