03 Aralık 2015 Perşembe 10:16
İtirazın İptali

T.C

Yargıtay 19.Hukuk Dairesi

 

E: 2014/10499

K: 2014/17086

T: 27.11.2014

 

İtirazın İptali

Feragat

Fazlaya İlişkin Alacak

 

ÖZETİ: İcra takibi sırasında fazlaya ilişkin haklarını saklı tutmadığından davanın dayanağı ilamsız icra takibi 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı HMK'nın 309/3. maddesi hükmüne göre bu tarihten sonra yapılacak takiplerde ve/veya açılacak davalarda kısmi feragat halinde feragat edilen kısım açıkça belirtileceğinden, somut olayda takip 01.10.2011 tarihinden önce yapıldığından davacı artık fazlaya ilişkin kısımdan feragat etmiş sayılacaktır ve bakiye alacak talebinde bulunamayacaktır. Mahkemece bu yönler gözetilmeksizin yazılı şekilde karar verilmiş olması doğru görülmemiş olup, hükmün BOZULMASI gerekmiştir.

Taraflar arasındaki itirazın iptali davası ile birleşen 2008/31 ve 2008/296 Esas sayılı alacak davalarının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı asıl ve birleşen davaların kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı birleşen davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Karar: Davacı E... Demir Çelik Fab. A.Ş. vekili, asıl davada müvekkili şirketin muhasebecisi olan dava dışı Ender'in davalı şirkete karşılıksız olarak para transfer ettiğini bu nedenle başlatılan icra takibinin davalının haksız itirazı sonucu durduğunu belirterek itirazın iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davacı E... Demir Çelik Fab. A.Ş. vekili, birleşen 2008/31 sayılı davada ise, müvekkilinden haksız transfer edilen bedelin 38.350 TL olduğunun anlaşıldığını belirterek bu tutarın takipte istenmeyen 7.500 TL asıl alacağının 13.12.2001 tarihi itibarıyla işlemiş reeskont faiziyle davalıdan tahsilini istemiştir.

Davacı E... Demir Çelik Fab. A.Ş. vekili, birleşen 2008/296 sayılı dosyada ise, asıl davanın yargılaması sırasında alınan bilirkişi raporunda takibe kadar olan işlemiş reeskont faizi alacaklarının 53.966 TL olduğunun anlaşıldığını, takipte ise 46.569,12 TL İstemiş olduklarını belirterek aradaki fark olan 7.397 TL reeskont faizi alacaklarının davalıdan tahsilini istemiştir.

Davalı Ö... Demir Çelik Ltd. Ştl. temsilcisi Ahmet asıl ve birleşen davaların reddini istemiştir.

Mahkemece yapılan yargılamada toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davacı şirkete ait paranın davacı çalışanı dava dışı Ender tarafından davalıya haksız transfer edildiği ve bu sebeple davacının alacaklı olduğu gerekçesiyle asıl ve birleşen davaların kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı birleşen davalı vekilince temyiz edilmiştir.

1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere ve özellikle davalı şirket ile dosyada tefrik edilen davalı durumunda olan Ender'in davacıya karşı müteselsil sorumlu olduklarından tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla sorumlulukları çerçevesinde tahsilat yapılacağı tabi bulunduğundan davalı birleşen davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2- Davacı, asıl davanın konusunu oluşturan ilamsız icra takip dosyasında 30.850,00 TL. asıl alacak, 46.569 TL işlemiş faiz olmak üzere toplam 77.419,00 TL.nin takip tarihinden itibaren reeskont faizi ile birlikte tahsilini talep etmiş, ancak fazlaya ilişkin haklarını saklı tutmamıştır. Davacı birleştirilen davalarda hükme esas alınan bilirkişi raporuyla tespit edilen bakiye 7500 asıl alacak ve 7397 TL reeskont faiz alacağı talebinde bulunmuş ise de yukarıda belirtilen icra takibi sırasında fazlaya ilişkin haklarını saklı tutmadığından davanın dayanağı ilamsız icra takibi 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı HMK'nın 309/3. maddesi hükmüne göre bu tarihten sonra yapılacak takiplerde ve/veya açılacak davalarda kısmi feragat halinde feragat edilen kısım açıkça belirtileceğinden, somut olayda takip 01.10.2011 tarihinden önce yapıldığından davacı artık fazlaya ilişkin kısımdan feragat etmiş sayılacaktır ve bakiye alacak talebinde bulunamayacaktır. Mahkemece bu yönler gözetilmeksizin yazılı şekilde karar verilmiş olması doğru görülmemiştir.

Sonuç: Yukarıda (1) no'lu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) no'lu bentte açıklanan nedenlerle hükmün temyiz eden davalı birleşen davalı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 27.11.2014 gününde oybirliği ile, karar verildi.

Son Güncelleme: 03.12.2015 10:18
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol