banner200
banner235
banner225
28 Nisan 2014 Pazartesi 11:53
İŞÇİNİN AYLIK ÜCRETİNİN HACZİ, MUVAFAKATIN GEÇERSİZLİĞİ...
banner188
banner213
banner230

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu ve alacaklılar ...bank A.Ş. - ...Bankası A.Ş. tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

1) Alacaklı ...bank A.Ş.’nin temyiz incelemesinde;

İİK.nun 4949 Sayılı Kanunla değiştirilen 363/1.maddesinin son cümlesindeki kesinlik sınırının aynı kanunun ek 1.maddesinin 1.fıkrası uyarınca 01.01.2013 tarihinden itibaren artırılan miktarı dikkate alındığında uyuşmazlık konusu değerin 5.240,00 TL.yi geçmediği anlaşıldığından mahkeme kararının temyiz kabiliyeti yoktur. Temyiz dilekçesinin (REDDİNE), 

2)Borçlunun temyiz itirazlarının incelenmesinde:

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

E... 1. İcra Müdürlüğü’nün 2012/9998E. sayılı dosyasında Alacaklı vekili tarafından borçlu hakkında genel haciz yoluyla başlatılan icra takibi nedeniyle adı geçenin almakta olduğu aylık ücretinin 500 TL’sinin haczine muvafakat ettiğini açıklayıp, beyanı imzaladığı görülmektedir.

4857 Sayılı Kanunun 35.maddesine göre, işçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez, maaş üzerinde birden fazla haciz bulunması halinde dahi kesinti 1/4 ten fazla olamaz.

İİK.nun 83-a maddesine göre ise borçlunun, hacizden önceki bir dönemde haczi mümkün olmayan bir mal veya hakkın haczedilebileceğine dair alacaklıya yapmış olduğu anlaşma geçerli değildir. Anılan maddenin amacını açıklayan gerekçesinde de "....borçlunun, hacizden önce sonuçlarını tahmin edemeyeceği cihetle, bir mal veya maaş yahut ücretin haczedilemeyeceği yolunda şikayette bulunmayacağını bildirmesinin, lehine olan yasa hükmünün uygulanmasından feragat etmesinin hükümsüz sayılacağı, zira, bir malın ne derece haczedilemez olduğunun, borçlunun ve ailesinin haciz anındaki durumlarına göre saptanabileceği" ifade olunmuştur. Bu durumda haciz sırasında yada haciz işleminin gerçekleşmesinden sonraki dönemde borçlu haczedilmesi mümkün olmayan mal ve haklarla ilgili olarak bu hakkında vazgeçebilir. (HGK.nun 31.3.2004 tarih, 2004/12-167 E. 185 K.)

Somut olayda borçlu, 4857 Sayılı Kanunun 35.maddesi kapsamındaki aylık ücretinin 500 TL’sinin kesilmesine 10.09.2012 tarihinde muvafakat etmiş, ücret haczi 23.01.2013 ve müteakip aylar için uygulanmıştır. Bir başka anlatımla, borçlunun aylık ücretine haciz uygulanmadan önce aylık ücretinin haczine muvafakat edilmiş olduğundan, İİK.nun 83/a maddesinin düzenleme amacı olan, haczine muvafakat edilen şeyin haczinden önce, ondan yoksun kalmanın sonuçları önceden hissedilemeyeceğinden bu muvafakat geçerli değildir.

Borçlu, fiilen çalışmakta olup haczedilen maaşı da emekli maaşı olmadığından, olayda 5510 Sayılı Kanun’un 93/1. maddesinin uygulama yeri yoktur. Bu durumda, mahkemece 4857 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca maaşının ¼’ünü aşan kısım yönünden borçlu şikayetinin kısmen kabulü gerekirken yazılı şekilde tümüyle reddi isabetsizdir.

3) Alacaklı ...Bankası’nın temyiz itirazlarının incelenmesinde:

E... 3. İcra Müdürlüğü’nün 2012/5021 E. sayılı takip dosyası incelendiğinde; haciz tarihi itibariyle borçlunun fiilen çalıştığı, emekli olmadığı ve iş yerine yazılan haciz yazısına göre maaşının 1/4 üne haciz konulduğu görülmüştür.

Bu durumda mahkemece E... 3.İcra Müdürlüğü'nün 2012/5021 Esas sayılı icra dosyasına ilişkin maaş haczine yönelik şikâyetin 4857 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca reddi gerekirken yazılı şekilde kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ :Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile yukarıda 2 nolu bentte yazılı sebeplerle borçlu yararına ve alacaklı ...Bankası’nın temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda 3 nolu bentte yazılı nedenlerle bu alacaklı yönünden İİK'nun 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 06.06.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

kararara.com
banner229
Son Güncelleme: 28.04.2014 11:56
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol