banner237
30 Ekim 2014 Perşembe 15:36
İş Kazası Sonucu Maluliyetten Doğan Maddi ve Manevi Tazminat
 T.C.

YARGITAY

Yirmibirinci Hukuk Dairesi

E:2013/15671

K:2013/19384

T: 04.11.2013

-İş Kazası Sonucu Maluliyetten Doğan Maddi ve Manevi Tazminat

-Gerçek Ücret

Özet: Zararlandırıcı sigorta olayına maruz kalan kazalının maddi zararının hesaplanmasında, gerçek ücretinin esas alınması koşuldur. Gerçek ücret, işçinin kıdemi ve yaptığı işin niteliğine göre işçiye ödenmesi gereken ücrettir.

Davacının yaptığı işe göre ilgili meslek odalarından emsal ücret; davacının yaşı, mesleki kıdemi, eğitim durumu da belirtilerek kapsamlı araştırılmalı, aynı işte ve aynı pozisyonda çalışan kişiler dinlenmeli, dava dilekçesinde davacının 1.200,00 TL ücret ile çalıştığına dair beyanı da dikkate alındığında, talepten fazlaya hükmedilemeyeceği gözetilerek, davacının maddi tazminata konu olabilecek ücreti tespit edilip, tüm deliller değerlendirilerek bir karar verilmelidir.

(6100 s. HMK m. 26)

Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.

Hükmün, davalılardan A... Elektrik Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti. vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve tetkik hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerek-tirici nedenlere ve temyiz nedenlerine göre hükmü temyiz eden davalı şirket A... Elk. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddine,

2- Dava nitelikçe; 13.10.2006 tarihindeki iş kazasına bağlı olarak %13,2 m tınında sürekli iş göremezliğe maruz kalan sigortalının maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemlerine ilişkindir.

Mahkemece, 102.259,25 TL maddi, 15.000,00 TL manevi tazminatın davalılardan tahsiline karar verilmiştir.

Dosya kapsamından, davacının %13,2 oranında iş kazasına bağlı maluliyetinin bulunduğu, hükme esas alınan ve oluşa uygun bulunan 26.06.2012  tarihli kusur raporunda %80 oranında davalılar,%20 oranında ise davacı kazalının kusurunun bulunduğunun açıklandığı, davacının yaptığı işe göre Mahkemece emsal ücret araştırılmasının yapılmadığı, 08.04.2013 tarihli hesap raporunda davacının aylık ücreti olarak günlük 70,00 TL (asgari ücretin 5,52 katı kadar) ücretin hesaplamaya esas alındığı, buna karşılık dava dilekçesinde davacının kaza tarihinde aylık 1.200,00 TL (asgari ücretin yaklaşık 2 katı) ücret ile çalıştığının belirtildiği anlaşılmıştır.

Zararlandırıcı sigorta olayına maruz kalan kazalının maddi zararının he-saplanmasında, gerçek ücretinin esas alınması koşuldur. Gerçek ücretin ise işçi¬nin kıdemi ve yaptığı işin özelliği ile işin niteliğine göre işçiye ödenmesi gereken ücret olduğu, işyeri veya sigorta kayıtlarına geçmiş ücret olmadığı Yargıtay'ın yerleşmiş görüşlerindendir.

Ayrıca 6100 sayılı HMK'nın 26. maddesi kapsamında Mahkemeler taleple bağlılık kuralına göre tarafların talep sonuçları ile bağlı olup ondan daha fazla-sına karar veremezler.

Bu açıklamalardan olarak somut olayda, manevi tazminat davası bakımından verilen kararda bir isabetsizlik bulunmamakla birlikte, maddi tazminat davası bakımından davacının gerçek ücretinin ayrıntılı bir şekilde araştırılmadan, sadece hükmü temyiz etmeyen diğer davalı T... Tur. İnş. Mad. Nak. San. Tic. Ltd. Şti'nin cevap dilekçesinde belirttiği ve özetle "davacının birkaç günlük iş İçin günlüğü 70,00 TL çalışıyordu" şeklindeki beyanına göre tespit olunması hatalı olduğu gibi yine davacı yanın dilekçesinde 1.200,00 TL ücret ile çalışırken kazalandığını belirtmesine göre onun talebini aşacak ve HMK'nın 26. maddesine aykırılık teşkil edecek şekilde davacının aylık 2.100,00 TL ücret ile çalıştığını varsayan 08.04.2013 tarihli hesap raporuna itimat edilerek hüküm kurulması da doğru bulunmamıştır.

Mahkemece bu maddi ve hukuki olgulara dikkat edilmeden eksik araştır-ma ve hatalı değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

Yapılması gereken iş öncelikle, davacının yaptığı işe göre ilgili meslek odalarından emsal ücretini davacının yaşı, mesleki kıdemi, eğitim durumu da belirtmek suretiyle daha kapsamlı olarak araştırmak, yine aynı işte ve aynı pozisyonda çalışan başkaca kişiler var ise bu kişileri dinlemek ve dava dilekçesinde davacının 1.200,00 TL ücret ile çalıştığına dair beyânını da göz önününde tutarak davacının maddi tazminata konu olabilecek ücretini tespit edip tüm delilleri bir arada değerlendirerek maddi tazminat davası bakımından yeniden bir karar vermekten ibarettir.

O halde, davalı A... Elk. Taah. San. Tic. Ltd. Şti vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

Sonuç: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle (BOZULMASINA), temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 04.11.2013 gününde oy-birliğiyle karar verildi.

Son Güncelleme: 30.10.2014 15:38
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol