banner200
banner222
Yeşim
Yeşim
19 Şubat 2015 Perşembe 12:45
İki Haklı İhtarla Tahliye
banner188
banner213
banner230
Daire:6 
Tarih:2014 
Esas No:2014/4142 
Karar No:2014/5419 
Kaynak: kişisel arşiv 
İlgili Maddeler: TBK.352/2. 
İlgili Kavramlar: iki haklı ihtarla tahliye 

T.C.
YARGITAY
6. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2014/4142 
KARAR NO: 2014/5419 Y A R G I T A Y İ L A M I
İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Doğubayazıt Sulh Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 09/01/2014
NUMARASI : 2013/142-2014/1
DAVACI : N. B.
DAVALI : M. A.
DAVA TÜRÜ : Tahliye-Alacak

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye ve alacak davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Dava, iki haklı ihtar sebebiyle kiralananın tahliyesine, 6.000.- TL kira alacağın davalıdan tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece kiralananın tahliyesine, alacak talebinin reddine karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.
Türk Borçlar Kanun'unun 352/2. maddesi uyarınca açılacak iki haklı ihtar nedenine dayalı tahliye davasının kiraya veren tarafından açılması gerekir. Kiraya veren durumunda olmayan malikin bu davayı açabilmesi için daha önce kiracıya ihtar göndererek kira paralarının kendisine ödenmesini istemesi ondan sonra ihtarları göndermesi gerekir. Kiraya verenler birden fazla ise ihtarları birlikte göndermeleri ve yine davayı da birlikte açmaları zorunludur. Bu hususlar dava hakkına ilişkin olup, mahkemece kendiliğinden nazara alınır.
Türk Borçlar Kanun'unun 352/2. maddesi uyarınca iki haklı ihtar nedeniyle açılacak tahliye davasının kira süresinin, bir yıldan uzun süreli kiralarda ihtarların yapıldığı kira yılının bitiminden başlayarak bir ay içinde açılması zorunludur.
İki haklı ihtar nedeniyle açılan davada tahliyeye karar verilebilmesi için kiracıya bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde kira süresi içinde, bir yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmelerinde ise bir kira yılı veya bir kira yılını aşan süre içinde kira bedelini ödemediği için yazılı olarak iki haklı ihtarda bulunulması gerekir. İhtar tebliğinden sonra yapılan ödemeler iki haklı ihtarın oluşmasına engel teşkil etmez. Süresiz sözleşmelerde ve kira parasının yıllık ödenmesi gereken hallerde iki haklı ihtar oluşmaz.
Davacı, davalı ile aralarındaki sözlü kira ilişkisinin varlığından söz ederek, davalı tarafa bir kira döneminde, iki haklı ihtar tebliğ edilmesine rağmen, ihtarda istenilen kira bedellerinin davalı tarafından ödenmediğinden bahisle, iki haklı ihtara dayalı olarak kiralananın tahliyesini istemiştir. Davalı dava konusu taşınmazı kardeşinden satın aldığını, ancak tapunun davacı üzerine kayıt edildiğini, davanın reddini savunmuştur.
Davacı, dava dilekçesinde iki haklı ihtar sebebiyle kiralananın tahliyesini talep ettiğine göre, yukarıda açıklanan hususlara dayalı olarak, varlığından söz edilen sözlü kira ilişkisini, kira sözleşmesinin başlangıç tarihini, sözleşme süresini, aylık kira miktarını ve kiraların ödeme gününü ispat etmek zorundadır. Mahkemece bu hususta davacı taraftan tüm delilleri istenilmiş ise de, davacı tarafça herhangi bir delil ibraz edilmemiştir.

./..
-2-
ESAS NO : 2014/4142 
KARAR NO : 2014/5419

Bu durumda, mahkemenin kabulünde olduğu gibi davacı tarafça sözlü kira ilişkisinin varlığı, sözleşme başlangıç tarihi ve süresi ispat edilemediğinden, olayımızda iki haklı ihtar olgusunun gerçekleştiğinden söz edilemez. Mahkemece talebe konu edilen iki haklı ihtar sebebiyle tahliye davasının reddine karar verilmesi gerekirken, talep dışına çıkılarak davacının tapu maliki olması, davalının hakkı olmadığı halde dava konusu meskende oturuyor olmasından söz edilerek davaya konu yerin tahliyesine karar verilmesi doğru değildir.
Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenle davalının temyiz itirazlarının kabulü ile temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün kiralananın tahliyesine ilişkin kısmının BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 29.04.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

banner229
Son Güncelleme: 19.02.2015 12:46
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol