banner200
banner222
25 Ekim 2013 Cuma 13:04
Harç ve Vekâlet Ücreti
banner188
banner213
banner230
 T.C

YARGITAY

17. Hukuk Dairesi

 

E:2012/9674

K:2012/9513

T:18.09.2012

·         Davanın Konusuz Kalması

·         Harç ve Vekâlet Ücreti

 

Özet: Davalı borçlunun vergi borcunu ödediği, Limited Şirketi ortaklığı ve temsilciliğinden dolayı vadesi geçmiş borcu bulunmadığı anlaşıldığından konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına kararı verilmesi isabetlidir. Ancak bu durumda maktu karar ilam harcı alınması ve 6183 sayılı Yasanın uygulanmasından doğan davalar için Avukatlık ücretinin maktu olarak belirlenmesi gerektiği gözetilerek, davacı yararına maktu vekâlet ücreti takdir edilmelidir.

(2004 s. İİK m. 277)

(5904 s. GUKDK m.5)

Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı ve davalılar Mustafa, Zerrin, Ali, P… Zirai İlaç Tohum Gübre Ziraat Pet. Tic. Ltd.Şti. vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Hükmüne uyulan Dairemizin bozma ilamında özetle; dava konusu 7109 ada 16 parselde kayıtlı taşınmazla ilgili açılan tasarrufun iptali davasında iptal koşullarının ispatlanmaması nedeniyle davanın reddine bir isabetsizlik bulunmamasına göre bu parsele yönelik hükmün onanmasına, somut olayda Zerrin’in A.. Farm Ltd Şti’nin 1999-2006 yılları arasındaki vergi borcu nedeniyle ortak sıfatıyla sorumlu olduğu, hakkındaki takiplerin kesinleştiği, dava konusu 150 parselin ½ hissesinin 26.09.2009, 509 parselin ½ hissesinin 22.08.2002 tarihinde borçlarına karşılık Zerrin tarafından davalı Ali’ye onun tarafından P… Ltd Şti’ne, şirket tarafından da davalı Mustafa’ya satıldığı, yapılan satışlara yönelik davanın reddinin isabetli olmadığı mevcut delillerden davalı Ali’nin borçlunun durumunu ve amacını bilebilecek kişilerden olduğu dolayısıyla lehine yapılan tasarrufun, tasarruf tarihine kadar olan alacak ve ferileriyle sınırlı olarak 6183 sayılı Yasanın 30.maddesine göre iptaline, yine ali ile P.. Ltd Şti.,şirket ile davalı Mustafa arasındaki tasarruflarında aynı madde kapsamında değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmesi gereğine değinilmiştir.

Mahkemece iddia, savunma, toplanan deliller ve bozma ilamı doğrultusunda, Adana Vergi Dairesinin 26.05.2001 tarihli yazısında davalı borçlu Zerrin’in davacı kuruma borcu kalmadığı anlaşıldığından davanın konusuz kaldığı gerekçesiyle davaya konu 150 ve 509 parsellerle ilgili dava konusuz kaldığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş; hüküm, davacı ve davalılar Ali, Mustafa, Zerrin, P.. Zirai İlaç Tohum Gübre Ziraat Pet. Tic. Ltd. Şti vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, İİK 277 ve devamı maddeleri gereğince açılmış tasarrufun iptali istemine ilişkindir.

1-      Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve bozmanın kapsamı dışında kesinleşmiş olan yönlere ilişkin temyiz itirazları incelenemeyeceğine göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen bütün, davalılar Ali, Mustafa, Zerrin, P… Zirai İlaç Tohum Gübre Ziraat Pet. Tic. Ltd. Şti. vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2-      Gelir İdaresi Başkanlığı Adana Vergi Dairesi Başkanlığı Yüreğir Vergi Dairesi Müdürlüğünün 26.05.2011 tarihli yazısından davalı borçlu Zerrin’in kanuni temsilciliğinden ve %30 hissesi oranında ki vergi borcunu ödediği, Zerrin’in A.. Farm Tarım Ürünleri Ltd.Şti ortaklığı ve temsilciliğinden dolayı 25.05.2011 tarihi itibarıyla vadesi geçmiş vergi borcunun bulunmadığı belirtildiğinden konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmedilmesinde bir isabetsizlik bulunmamaktadır. Ancak bu durumda maktu karar ilam harcı alınması ve ayrıca 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 168.maddesinde değişiklik yapan 5904 sayılı Yasanın 35.maddesi “6183 sayılı Yasanın uygulanmasından doğan her türlü davalar için avukatlık ücreti tutarı maktu olarak belirlenir.” Hükmü gereğince davacı yararına maktu vekalet ücreti takdiri gerekirken karar ilam harcının nisbi hesaplanması ve davacı yararına nisbi vekalet ücreti takdir edilmesi doğru değil bozma nedeni ise de yapılan yanlışlığının giderilmesi yargılamanın tekrarını gerektirir nitelikte görülmediğinden hükmün harç ve vekalet ücreti yönünden 6100 sayılı HMK’ın geçici 3/2maddesi delaletiyle 1086 sayılı HUMK’nın 438/7.maddesi gereğince düzeltilerek onanması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin yerinde görülmeyen tüm, hükmü temyiz eden davalılar vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün 2 nolu bendinin tamamen hükümden çıkarılarak yerine “21,15TL maktu karar ilam harcının davalılar Mustafa, Ali, P..Ltd.Şti ve Zerrin’den müşterek ve müteselsilen tahsili ile Hazineye irat kaydına” ibaresinin yazılmasına ve 3.bendindeki” …9.503,44 TL nispi vekalet ücretinin …”ibaresinin çıkarılarak yerine “….1.200,00TL maktu vekalet ücretinin…”ibaresinin yazılmasına hükmün değiştirilmiş bu şekli ile (DÜZELTİLEREK ONANMASINA), 492 sayılı Harçlar Yasasının 13/J maddesi uyarınca davacıdan harç alınmamasına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden Mustafa, Ali,Zerrin, P…Zirai İlaç Tohum Gübre Ziraat Pet. Tic. Ltd.Şti’ne geri verilmesine 18.09.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

banner229
Son Güncelleme: 26.10.2013 00:06
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol