banner200
banner222
06 Ağustos 2014 Çarşamba 11:18
Hakim ve Savcıların Trafik Cezaları ve Trafik Suçları ile ilgili Yargıtay Kararları
banner188
banner213
banner230
Daire:7 Tarih:2013 Esas No:2013/452 Karar No: 2013/5802 Kaynak:Yargıtay İlgili Maddeler:2802 Sk. 93.Maddesi İlgili Kavramlar:Savcı ve hakimlerin kişisel - trafik suçlarında itiraz mercii - mahkeme T.C. YARGITAY 7. Ceza Dairesi Esas No : 2013/452 Karar No : 2013/5802 Tebliğname No : K.Y.B.- 2012/312307 Y A R G I T A Y İ L A M I 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 51/2-a maddesine aykırı davranmak eyleminden dolayı Söke Cumhuriyet Başsavcısı Ayhan Önder hakkında Manisa Emniyet Müdürlüğü Akhisar Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğince düzenlenen 05.11.2011 tarihli tespit tutanağı üzerine, 140,00 Türk Lirası idari para cezası uygulanmasına dair, Aydın 1.Ağır Ceza Mahkemesinin 01.12.2011 tarihli ve 2011/2063 değişik iş sayılı kararına karşı yapılan itirazın kabulü ile anılan kararın kaldırılmasına ilişkin aynı Mahkemenin 30.03.2012 tarihli ve 2011/2063 değişik iş sayılı kararına keza yapılan itirazın kabulü ile anılan Mahkemenin 30.03.2012 tarihli ve 2011/2063 değişik iş sayılı kararının kaldırılmasına ve 140,00 Türk Lirası idari para cezası ile cezalandırılmasına dair Nazilli 1.Ağır Ceza Mahkemesinin 25.07.2012 tarihli ve 2012/1641 değişik iş sayılı kararına Aydın Ağır Ceza Mahkemesine en yakın ağır ceza mahkemesinin Söke Ağır Ceza Mahkemesi olduğu gerekçesiyle yapılan itirazın kabulüne ilişkin NAZİLLİ 1.Ağır Ceza mahkemesinin 14.09.2012 tarihli ve 2012/1900 değişik iş sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığından verilen 10.12.2012 gün ve 70124 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 24.12.2012 gün ve KYB. 2012-312307 sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu. Mezkür ihbarnamede; Dosya kapsamına göre, benzer bir olay sebebiyle Yargıtay 7.Ceza Dairesinin 22.03.2011 tarihli ve 2008/8692 esas, 2011/2918 karar sayılı ilamında da değinildiği üzere, idari para cezasını gerektiren eylemin 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 93.maddesi kapsamında kişisel suç olduğunun anlaşılması halinde, anılan Kanunun "kişisel suçlarda soruşturma ve kovuşturma" kenar başlıklı 93/1.maddesinde yer alan "Hakim ve savcıların kişisel suçları hakkında soruşturma, ilgilinin yargı çevresinde bulunduğu ağır ceza mahkemesine en yakın ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısına ve son soruşturma o yer ağır ceza mahkemesine aittir." şeklindeki düzenleme ile 2802 sayılı kanun'un 92.maddesinde yer alan "89.maddede yazılı mercilerin tutuklamaya ve salıvermeye veya son soruşturmanın açılmasına yer olmadığına ilişkin kararlarına Cumhuriyet savcısı veya hakkında soruşturma yapılan tarafından genel hükümlere göre itiraz olunabilir. Bu itiraz, ilgilinin yargı çevresi içinde bulunduğu ağır ceza mahkemesi hariç olmak üzere, kararı veren mahkemeye en yakın ağır ceza mahkemesinde incelenir." hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, ilgili hakkında Aydın 1.Ağır Ceza Mahkemesince verilen idari para cezası kararına karşı yapılan itirazın görev yaptığı Söke Ağır Ceza Mahkemesince değerlendirilemeyeceği gözetilmeden, yazılı şekilde itirazın kabulüne karar verilmesinde isabet görülmemiş ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozmaya atfen ihbar olunmuş bulunmakla Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü; Esas No : 2013/452 Karar No : 2013/5802 Dosya kapsamına göre; 2918 sayılı yasaya aykırılıktan muteriz Söke Cumhuriyet Başsavcısı Ayhan Önder hakkında Aydın 1.Ağır Ceza Mahkemesinin 01.12.2011 gün ve 2011/2063 D.İş sayılı kararı ile verilen 140 TL idari para cezasına itiraz üzerine aynı mahkeme tarafından itirazın kabul edilerek anılan kararın 30.03.2012 tarihli kararla kaldırıldığı, bu karara karşı görüldü savcısı tarafından itiraz edildiği, itirazı inceleyen Nazilli 1.Ağır Ceza Mahkemesinin 25.07.2012 gün ve 2012/1641 D.iş sayılı kararı ile itirazı yerinde görerek Aydın 1.Ağır Ceza Mahkemesinin 30.03.2012 tarihli kararının kaldırıldığı ve 140 TL idari para cezası ile cezalandırılmasına karar verdiği ancak daha sonra muterizin yetki itirazı üzerine 25.07.2012 tarihli kararını kaldırdığı ve kanun yararına bozmaya konu olan 14.09.2012 tarih ve 2012/1900 D.İş sayılı kararı ile görevsizlik kararı verdiği anlaşılmıştır. 5271 sayılı CMK ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uyarınca itiraz üzerine verilen kararların kesin olduğuna şüphe yoktur. Bu nedenle itirazı inceledikten sonra yeniden ele alarak verdiği 14.09.2012 tarih ve 2012/1900 D.İş sayılı karar hukuken geçersiz ve yok hükmünde olduğundan bu nedenle yerinde görülmeyen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kanun yararına bozma isteminin REDDİNE, 13.03.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. Daire:7 Tarih:2014 Esas No:2013/23580 Karar No:2014/3023 Kaynak:Yargıtay İlgili Maddeler:2802 Sk 93.Maddesi İlgili Kavramlar:hakim ve savcıların trafik cezası, ilgilinin savcı olduğunun bilinmemesi T.C. YARGITAY 7. Ceza Dairesi Esas No : 2013/23580 Karar No : 2014/3023 Tebliğname No : K.Y.B.- 2013/384113 Y A R G I T A Y İ L A M I 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 47/1-B. maddesine aykırı davranmak eyleminden dolayı Menderes Cumhuriyet Savcısı Erkut Güçlü Kahraman’a ait aracın tescil plakasına fahri trafik müfettişince yapılan tespit üzerine, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün 05/04/2013 tarihli ve MA 2379253 sıra nolu trafik İdarî para cezası karar tutanağı ile uygulanan 166,00 Türk lirası İdarî para cezasına yönelik başvurunun reddine dair Karşıyaka 4. Sulh Ceza Mahkemesinin 04/09/2013 tarihli ve 2013/298-298 değişik iş sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığından verilen 03/12/2013 gün ve 73407 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 13/12/2013 gün ve KYB. 2013/184113 sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu. Mezkür ihbarnamede; Dosya kapsamına göre, Menderes Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan ınuterize ait 35 DME 40 plaka sayılı aracın, kırmızı ışık ihlâli yapmak eyleminden dolayı 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 47/1-B. maddesi gereğince aracın tescil plakasına idari para cezası uygulandığı olayda, araç sürücüsünün yüzüne karşı ceza verilmediğinden, görevlilerin araç sahibinin hâkim veya savcı olduğunu bilemeyeceklerinden, başvurunun reddine karar verilmiş ise de, Aracın tescil plakasına uygulanan idari para cezasının muterize tebliğini müteakip, ilgilinin Cumhuriyet savcısı olduğunu bildirerek, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 93. maddesi uyarınca hakkında işlem yapılması gerektiğinden bahisle itiraz etmiş olması karşısında, başta bilinmese dahi, artık itiraz eden kişinin hukuki konumunun öğrenildiği, Benzer bir olay sebebiyle Yargıtay 7. Ceza Dairesinin 22/03/2011 tarihli ve 2008/8692 esas, 2011/2918 sayılı ilamında da değinildiği üzere, idari para cezasını gerektiren eylemin 2802 sayılı Kanun’un 93. maddesi kapsamında kişisel suç olduğunun anlaşılması halinde, anılan Kanun’un “kişisel suçlarda soruşturma ve kovuşturma” kenar başlıklı 93/1. maddesinde yer alan “Hâkim ve savcıların kişisel suçları hakkında soruşturma, ilgilinin yargı çevresinde bulunduğu ağır ceza mahkemesine en yakıtı ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet başsavcısına ve son soruşturma o yer ağır ceza mahkemesine aittir.” şeklindeki düzenleme uyarınca, muterizin hâkim olduğunun anlaşılması sebebiyle, başvurunun kabul edilerek idari para cezası karar tutanağının iptali ile gereğinin takdir ve ifası için evrakın ilgilinin yargı çevresinde bulunduğu ağır ceza mahkemesine en yakın ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, ./.. -2- Esas No : 2013/23580 Karar No : 2014/3023 yazılı şekilde itirazın reddine karar verilmesinde isabet görülmemiş ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozmaya atfen ihbar olunmuş bulunmakla Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden Karşıyaka 4. Sulh Ceza Mahkemesinin 04/09/2013 gün ve 2013/298 değişik iş sayılı kararının CMK.nın 309/4. maddesi uyarınca BOZULMASINA, idari para cezasının kaldırılmasına, 26/02/2014 günü oybirliğiyle karar verildi. Daire:7 Tarih:2014 Esas No:2013/23580 Karar No:2014/3023 Kaynak:Yargıtay İlgili Maddeler:2802 Sk 93.Maddesi İlgili Kavramlar:hakim ve savcıların trafik cezası, ilgilinin savcı olduğunun bilinmemesi T.C. YARGITAY 7. Ceza Dairesi Esas No : 2013/23580 Karar No : 2014/3023 Tebliğname No : K.Y.B.- 2013/384113 Y A R G I T A Y İ L A M I 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 47/1-B. maddesine aykırı davranmak eyleminden dolayı Menderes Cumhuriyet Savcısı Erkut Güçlü Kahraman’a ait aracın tescil plakasına fahri trafik müfettişince yapılan tespit üzerine, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün 05/04/2013 tarihli ve MA 2379253 sıra nolu trafik İdarî para cezası karar tutanağı ile uygulanan 166,00 Türk lirası İdarî para cezasına yönelik başvurunun reddine dair Karşıyaka 4. Sulh Ceza Mahkemesinin 04/09/2013 tarihli ve 2013/298-298 değişik iş sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığından verilen 03/12/2013 gün ve 73407 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 13/12/2013 gün ve KYB. 2013/184113 sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu. Mezkür ihbarnamede; Dosya kapsamına göre, Menderes Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan ınuterize ait 35 DME 40 plaka sayılı aracın, kırmızı ışık ihlâli yapmak eyleminden dolayı 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 47/1-B. maddesi gereğince aracın tescil plakasına idari para cezası uygulandığı olayda, araç sürücüsünün yüzüne karşı ceza verilmediğinden, görevlilerin araç sahibinin hâkim veya savcı olduğunu bilemeyeceklerinden, başvurunun reddine karar verilmiş ise de, Aracın tescil plakasına uygulanan idari para cezasının muterize tebliğini müteakip, ilgilinin Cumhuriyet savcısı olduğunu bildirerek, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 93. maddesi uyarınca hakkında işlem yapılması gerektiğinden bahisle itiraz etmiş olması karşısında, başta bilinmese dahi, artık itiraz eden kişinin hukuki konumunun öğrenildiği, Benzer bir olay sebebiyle Yargıtay 7. Ceza Dairesinin 22/03/2011 tarihli ve 2008/8692 esas, 2011/2918 sayılı ilamında da değinildiği üzere, idari para cezasını gerektiren eylemin 2802 sayılı Kanun’un 93. maddesi kapsamında kişisel suç olduğunun anlaşılması halinde, anılan Kanun’un “kişisel suçlarda soruşturma ve kovuşturma” kenar başlıklı 93/1. maddesinde yer alan “Hâkim ve savcıların kişisel suçları hakkında soruşturma, ilgilinin yargı çevresinde bulunduğu ağır ceza mahkemesine en yakıtı ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet başsavcısına ve son soruşturma o yer ağır ceza mahkemesine aittir.” şeklindeki düzenleme uyarınca, muterizin hâkim olduğunun anlaşılması sebebiyle, başvurunun kabul edilerek idari para cezası karar tutanağının iptali ile gereğinin takdir ve ifası için evrakın ilgilinin yargı çevresinde bulunduğu ağır ceza mahkemesine en yakın ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, ./.. -2- Esas No : 2013/23580 Karar No : 2014/3023 yazılı şekilde itirazın reddine karar verilmesinde isabet görülmemiş ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozmaya atfen ihbar olunmuş bulunmakla Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden Karşıyaka 4. Sulh Ceza Mahkemesinin 04/09/2013 gün ve 2013/298 değişik iş sayılı kararının CMK.nın 309/4. maddesi uyarınca BOZULMASINA, idari para cezasının kaldırılmasına, 26/02/2014 günü oybirliğiyle karar verildi.
banner229
Son Güncelleme: 06.08.2014 11:22
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol