banner200
banner235
banner225
30 Aralık 2014 Salı 17:37
Güncel Yargıtay Ceza Daireleri Kararları
banner188
banner213
banner230
 T.C.
YARGITAY 
Altıncı Ceza Dairesi
E:2012/10982
K: 2014/20400
T: 11.11.2014

  • Yağma
  • Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma 
  • Kişinin Bağlanarak Hapsedilmesi

Özet:
Yakınanın el ve ayaklarının sanıklar tarafından bağlanarak, sabaha kadar evin içerisinde hürriyetinden yoksun kılındığı ve yağmalandığı olayda eylemin, 765 sayılı TCK’nın 499/1. maddesine 5237 TCK’nın ise 149/1. maddesinin (c) ve (h) bentlerinin yanı sıra (d) bendi ve 109/2-3/b maddelerine uygun bulunduğu gözetilmelidir.
(5237 s. TCK m. 109/2-3b, 149/1c,d,h)
(765 s. TCK m. 497/1, 499)

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Yakınanın el ve ayaklarının bağlanarak, sabaha kadar evin içerisinde hürriyetinden yoksun kılındığı ve yağmalandığının anlaşılması karşısında; sanığın eylemi 765 sayılı TCK'nın 499/1- maddesine uyduğu halde, anılan Yasanın 497/1. maddesi ile karşılaştırma yapılarak yazılı şekilde hüküm kurulması; ayrıca TCK'nın 149/1. maddesinin (c) ve (h) bentlerinin yanı sıra (d) bendi ve 109/2 3/b maddeleri ile de uygulama yapılması gerekliğinin düşünülmemesi, karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.
Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, uyulan bozmaya, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulu’nun takdirine göre, sanık Ertan savunmanının temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle, usul ve kanuna uygun bulunan hükmün isteme uygun olarak (ONANMASINA), 11.11.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


T.C.
YARGITAY 
Altıncı Ceza Dairesi
E:2012/11903
K:2014/20394
T: 24.11.2014

  • Hırsızlık
  • Yağm
  • Suç Vasfı

Özet:
Pazara çıkan şikayetçinin, el çantasını poşete koyup alışveriş yaptığı esnada sanığın aniden koşarak gelip, şikayetçinin elindeki içinde el çantası bulunan poşeti aldığı, şikayetçinin de poşeti sanığın elinden geri almak için zorladığı, ancak sanığın poşeti çekmeye devam ettiği sırada şikayetçinin yere düşerek basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaralandığı olayda eylemin yağma suçunu oluşturacağı gözetilmelidir.
(5237 s. TCK m. 141, 148)

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Oluş ve dosya içeriğine göre, olay tarihinde yakınanın pazara çıktığı, için de cep telefonu, 250 TL para ve kartlarının olduğu el çantasını poşete koyduğu, bir süre pazarda alışveriş yaptığı, dönerken bir ara yere çömelip elindeki poşetleri düzeltmek istediği, bu esnada sanığın aniden koşarak gelip, yakınanın elindeki İçinde el çantası bulunan poşeti aldığı, yakınanın bu poşeti sanığın elinden geri almak için zorladığı, ancak sanığın poşeti çekmeye devam ettiği sırada yakınanın yere düşerek basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaralandığının anlaşılması karşısında; eylemin yağma suçunu oluşturacağı gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması,
Bozmayı gerektirmiş, sanık Nurullah savunmanı ile o yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle istem gibi (BOZULMASINA), 24.11.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


T.C.
YARGITAY
Yedinci Ceza Dairesi
E:2013/13488
K:2014/17869
T: 28.10.2014

  • Marka Hakkına Tecavüz
  • Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması
  • Zarar Kavramı
  • Zincirleme Suç

Özet:
Marka hakkının ihlali suretiyle meydana gelen zararın basit bir araştırma ile tespit edilebilecek zarar niteliğinde olmaması nedeniyle, dosyaya yansıyan tespit edilmiş bir zararın bulunmaması ve diğer koşulların varlığı halinde hükmün açıklanması geri bırakılmalıdır.
Aynı gün sanığın işyerinde yapılan aramada farklı firmalar adına tescilli markaların taklidi olan ürünlerin bulunması karşısında, bir suç işleme kararının icrası kapsamında aynı suçun birden fazla kişiye karşı tek bir fiille işlenmesi sebebiyle eylemin, zincirleme suç kapsamında kaldığı gözetilmelidir.
(5237 s. TCK m. 43/1-2, 50/6)
(5271 s. CMK m. 231/6-c)
(556 s. KHK m. 61/A-l)
(5275 s. CGİK m. 106/4-9)

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adilin gereği görüşülüp düşünüldü;
1- Aynı gün sanığın işyerinde yapılan aramada farklı firmalar adına tescilli markaların taklidi olan ürünlerin bulunması karşısında, sanığın eyleminin 523/ sayılı TCK'nın 43. maddesinin birinci ve ikinci fıkraları gereğince bir suç işleme kararının icrası kapsamında aynı suçun birden fazla kişiye karşı tek bir fiille işlenmesi sebebiyle zincirleme suç kapsamında kaldığı gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi,
Kabul ve uygulamaya göre;
2- Sanığın işyerinde yapılan aramada C... D... markalı ürünler bulunmadığı halde kararda katılan olarak gösterilmesi,
3- Suçun işleniş şekli, suç yeri ve konusunun önem ve değeri itibariyle ali sınırdan uzaklaşılmasına gerek görülmediği belirtilmesine rağmen gün adli para cezasının teşdiden tayini,
4- 5271 sayılı CMK.nın 231. maddesinde düzenlenen "suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararı aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi" ve diğer objektif ve sübjektif koşulların varlığı halinde, CMK.nın 231/5. madde ve fıkrası gereğince, sanık hakkında aynı yasanın 231/6-c maddesi de değerlendirilerek tespit edilen söz konusu zararın giderilmesi durumunda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebileceği anlaşılmaktadır.
Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 03.02.2009 tarih ve 2008/11-250 Esas, 2009/13 sayılı kararında; "hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının objektif koşullarından biri olan zarardan kast edilen maddi zarar olup, bu zararın belirlenmesinde teknik bilgiye ihtiyaç duyulmayan hallerde hakim, kanaat verici basit bir araştırma yaparak zararı belirlemelidir." denilmektedir.
Bu ilkeler çerçevesinde her olaya özgü ayrı değerlendirme yapılarak, maddi zararın kanaat verici basit bir araştırma ile tespit edilebilmesi gerekir. Dosya kapsamından katılanın marka hakkının ihlali suretiyle meydana gelen zararın basit bir araştırma ile tespit edilebilecek zarar niteliğinde olmadığı ve dosyaya yansıyan katılanın tespit edilmiş bir zararı bulunmadığı gözetilmeden ve TCK'nın 62. maddesi gereğince "sanığın yargılama sırasındaki olumlu davranışları lehe takdiri indirim sebebi kabul edildiği" ve "sanığın geçmişteki halı ve mahkemedeki tutumuna göre cezasının ertelenmesi halinde tekrar suç işle inekten kaçınacağına dair kanaat oluştuğundan sanığa verilen hapis cezasının TCK'nın 51. maddesince ertelenmesine" karar verilmesiyle de çelişen şekilde sabıkasız olan sanığın dosyaya yansıyan olumsuz davranışlarının neler olduğu da gösterilmeden "sanığın müdahil tarafın zararını karşılamadığı, HAGB'nln caydırıcı olmaktan uzak sonuçları dikkate alındığında yargılama sırasında bir pişmanlık belirtisi göstermeyen sanığın tekrar suç işlemekten çekineceğine dalı kanaate varılamadığı" gerekçesiyle hükmün açıklanması,
5- Gün adli para cezasının miktarının belirlenmesi ve taksitlendirilmesinde uygulanan yasa maddesinin fıkralarının gösterilmemesi,
6- 30.06.2010 olan suç tarihinin karar başlığında yanlış yazılması.
7- Hükümden önce 01.03.2008 gün ve 26803 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 5739 sayılı Yasanın 5. maddesi ile yapılan değişiklikle, 5237 sayılı TCK.nın 50/6. madde ve fıkrasında yer alan "yaptırım" ibaresinin "tedbir" olarak değiştirilip, 5275 sayılı Yasanın 106. maddesinin 4. ve 9. fıkralarının yeniden düzenlenip, 10. fıkrasının da yürürlükten kaldırılması karşısında, hükümde infaz yetkisini kısıtlayacak şekilde para cezasının ödenmemesi halinde hapse çevirme yapılacağına karar verilmesi,
Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nın 321. maddesi uyarım .i isteme uygun olarak cezada kazanılmış hakkı saklı kalmak üzere (BOZULMASINA), 28.10.2014 gününde oybirliğiyle karar

banner229
Son Güncelleme: 30.12.2014 17:40
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol