banner200
banner222
30 Mayıs 2014 Cuma 15:58
GEÇ TESLİM EDİLEN DAİRE, MAHRUM KALINAN KİRANIN TAZMİNİ
banner188
banner213
banner230
 Taraflar arasındaki elatmanın önlenmesi, tazminat ve ecrimisil davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacılar vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. 
Davacılar vekili, müvekkilleri ile davalı yüklenici arasındaki arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesiyle 3 ve 7 no'lu dairelerin, müvekkillerden A...'e, 5 no'lu dairenin ise E...'na verileceğinin, inşaatın bitim tarihinin 30.12.2008 olduğunun ve inşaatın zamanında bitirilmediği takdirde yüklenici tarafından mal sahiplerine kira bedeli ödeneceğinin kararlaştırıldığını, yüklenicinin binayı zamanında bitirmediğini, müvekkillerinin, kendilerine ait dairelere girişin zor kullanılarak engellendiğini ileri sürerek, müvekkillerine ait taşınmazlara yönelik kullanım hakkının engellenmesi yönündeki davalı tarafın müdahalesinin men'ine, şimdilik sözleşmede belirtilen inşaatın bitim tarihi olan 30.12.2008 tarihinden itibaren 10.000,00 TL kira bedelinin davalıdan yasal faiziyle tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiş, 06.07.2012 havale tarihli ıslah dilekçesiyle, dava değerini 39.621,00 TL'ye yükseltmiştir.

Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre; davalının, edimlerini yerine getirmesine rağmen tapu devirlerinin yapılmadığı iddiasıyla ...2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2009/282 Esas sayılı dosyasında dava açarak, tapuda ferağ verilmesini talep ettiği, yargılama sonucu dava konusu inşaatın tamamlanma oranına ve tespit edilen eksikliklerine göre eksik ve ayıplı iş bedeli tespit edilip yüklenici tarafından depo ettirildiği ve sözleşme uyarınca yükleniciye verilerek, dairelerin tesciline karar verildiği, verilen hükmün arsa sahipleri tarafından temyizi üzerine Yargıtay 15. Hukuk Dairesi'nin 2011/7190- 2012/1139 Esas ve Karar sayılı ilamıyla bodrum katın eklenti haline getirilmesi iddiasının değerlendirilmemesi ve iskân izni almak üzere yükleniciye yetki verilerek izin alınması gerektiği gerekçeleriyle bozulduğu ve yargılamanın devam ettiği, anılan dosyada arsa sahiplerince, sözleşmenin süresinde yerine getirilmediği yönünde herhangi bir iddia ileri sürülmeyip, taşınmazın kullanımını engelleyecek nitelikte bulunmayan bir takım eksiklikler nedeniyle tapu devirlerinin yapılmadığının belirlendiği, işbu dosyada ise davacıların, kendilerine isabet eden dairelerin süresinde teslim edilmemesi nedeniyle sözleşme uyarınca kira bedeli ve taşınmaza müdahalenin men'ini talep ettikleri, uyuşmazlığın, ortak giderlerle ilgili tartışmadan sonra davacıların kendilerine ait dairelerin kullanımının engellendiği iddiasıyla başladığı, davacıların, ...3. Noterliği'nin 13.05.2011 tarihli ve 12173 yevmiye nolu ihtarnamesiyle davalının dairelerin kullanımını engellediğini belirtip, anahtarların teslim edilmesini isterken, "dava konusu meskenlerde oturulduğunu" beyan ettikleri, ihtarnameye verilen cevapta sözleşmede öngörülen tarihten önce dairelerin teslim edildiğinin bildirildiği, iskân ruhsatının alınmaması nedeniyle hukuki bir teslim söz konusu değil ise de, anılan dosya içeriği ve tanık beyanları ile dava konusu iki bağımsız bölümün eksik ve ayıplı işlerinin, binanın kullanımını engelleyecek nitelikte bulunmadığı, sözleşmede arsa sahiplerinden olan A...'e dairesi teslim edilmiş iken, davacılara teslim edilmemesinde davalının hiçbir yararının bulunmadığı, diğer dosyada, süresinde fiili teslim edilmeme ile ilgili herhangi bir iddianın bulunmadığı, davacılar tanığı H...'in beyan içeriğine göre babası A...'ye daire anahtarının teslim edilmesine rağmen davacıların dairelerinin anahtarlarının teslim edilmemesinin makul bir şekilde açıklanamadığı ve dairelerin, 2008 yılı Kasım ayından bu yana boş durduğunun ifade edildiği, keşif sırasında dava konusu 3 nolu dairede F... adlı kişinin bir yıldan fazla bir süredir kiracı olarak bulunduğunu ve kirayı davacı E...'nin oğlu tanık H...e ödediğini ifade ettiği, davacıların, sözleşmedeki teslim tarihinden bir süre önce başlamak suretiyle fiili hakimiyetlerin bulunduğu, fiilen daireleri teslim aldıktan sonra bir takım eksiklikleri nedeniyle süresinde teslim olmadığını iddia etme olanağının bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir. 

Kararı, davacılar vekili temyiz etmiştir.

1) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacılar vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde değildir.

2) Dava, müdahalenin önlenmesi ve kira tazminatının tahsili istemine ilişkindir. Taraflar arasındaki 08.08.2007 tarih ve 16023 yevmiye sayılı sözleşmenin 29. maddesi uyarınca inşaatın teslim tarihinin 30.12.2008 olduğu, 26. maddesi uyarınca iskân raporu çıkartılması ve bedelinin yükleniciye ait olduğu ve henüz iskân ruhsatının alınmamış olduğu uyuşmazlık dışıdır. Taraflar arasındaki sözleşmeye göre teslim iskân şartına bağlandığına ve henüz iskân ruhsatı alınmamış olduğu açık olduğuna göre inşaatın fiilen teslim edildiğinin ispat yükümlülüğü yükleniciye aittir. Taraflar arasında davacı arsa sahiplerine düşen dairelerin anahtarlarının verilmemesi nedeniyle hakaret ve müessir fiil iddialarıyla ilgili ...Cumhuriyet Başsavcılığı'nda 2010/3839 soruşturma sayılı evrakın bulunduğu, mahkemece tensiple verilen tedbir kararıyla davacılara, kendilerine isabet eden dairelerin verildiği anlaşılmaktadır. Davacılarca 13.05.2011 tarihinde davalıya gönderilen ...3. Noterliği'nin 12173 nolu ihtarnamesinde arsa sahiplerine ait meskene girilmesine engel olunduğu açıklanarak, anahtarların teslimi istenmektedir. Bu ihtarnamede davacı arsa sahipleri A... ve E..., diğer arsa sahibi A...'i kastederek, bu meskenlerde oturulduğunu belirtmiştir. Keşifte dinlenen F..., 3 no'lu dairede bir yıldan fazla süredir kiracı olduğunu beyan etmişse de bu süre mahkemece verilen tedbir kararı tarihine uymaktadır. Mahkemece, davalı tarafından uyuşmazlık konusu dairelerin davacılara teslimi kanıtlanamamasına rağmen arsa sahiplerine teslim edilmesi gereken tarihten önce teslim edildiğinin kabulünde isabet bulunmamaktadır. 

Bu durumda, mahkemece, sözleşmeye göre dairelerin teslimi gereken tarih ile teslimin olmadığının açık olduğu dava tarihi arasındaki kira kaybı hesaplanıp, sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yanılgılı gerekçeyle yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamıştır.

SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, diğer temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, davacılar yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 06.05.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

kararara.com
banner229
Son Güncelleme: 30.05.2014 15:59
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol