banner200
banner222
08 Şubat 2014 Cumartesi 18:10
FESİH HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASI
banner188
banner213
banner230

Daire:9

Tarih:2014

Esas No:2011/48876

Karar No:2013/34057

Kaynak:Kişisel arşiv

İlgili Maddeler:TMK 2

İlgili Kavramlar:FESİH HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASI

T.C.

YARGITAY

9. Hukuk Dairesi

Y A R G I T A Y İ L A M I

 

ESAS NO                        : 2011/48876

KARAR NO                   : 2013/34057              

 

MAHKEMESİ             : ANKARA 2. İŞ MAHKEMESİ

TARİHİ      : 29/06/2011

NUMARASI                : 2010/639-2011/438

DAVACI   : DENİZ YILMAZ ADINA AVUKAT FATMA BAŞTERZİ

DAVALI    : TİWAY TURKEY LİMİTED ADINA AVUKAT MURAT YAZICI

 

DAVA        :Davacı, ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteğin reddine karar vermiştir.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi M.Başbayraktar Taşkın tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

 

Y A R G I T A Y K A R A R I

 

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı, Toreador Turkey Ltd.'e ait işyerinde 29.04.2005 tarihinde çalışmaya başladığını, şirketin satın alma yoluyla el değiştirerek unvanının Tiway Turkey Ltd.olduğunu, satım görüşmeleri sürerken davacı ile 06.11.2009 tarihinde avans sözleşmesi bağıtlanarak sözleşmeden önceki çalışmaları dolayısıyla işvereni ibra etmesi karşılığı davacı lehine bir takım taahhütlerde bulunulduğunu, anılan sözleşmenin 1. maddesi ile sözleşmede öngörülen bedelin ödendiğini, sözleşmenin 2. maddesinde davacının 07 .06. 2010 tarihinde davalı şirket bünyesinde çalışıyor olma koşuluna bağlı olarak ikinci bir ödemenin öngörüldüğünü, bu ödemeyi yapmak istemeyen işverenin iş akdini ihbar tazminatını peşin ödemek suretiyle 19.04.2010 tarihinde sona erdiğini, ancak ihbar öneli kullanması halinde ihbar önelinin 14.06.2010 tarihinde sona ereceğini, bu durumda 07.06.2010 tarihinde çalışıyor olacağını ve sözleşmenin 2. maddesindeki ödemeye hak kazanacağını, işverenin işçinin bildirim süresi içinde doğacak yeni haklarından işçiyi yararlandırmamak amacıyla peşin ödeme hakkını kötüye kullandığı hallerde işçinin bildirim süresi içinde doğacak haklarını talep edebileceğini ileri sürerek, ödenmeyen alacağının davalıdan tahsilini istemiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı, avans sözleşmesi kapsamında çalışanlara iki ayrı ödeme yapılmasının kararlaştırıldığını ve ilk ödemenin yapıldığını, sözleşmenin 2. maddesinde 2. ödemenin 7 Haziran 2010 tarihinde işçinin işyerinde çalışıyor olma koşuluna bağlandığını, davacının iş akdinin 19.04.2010 tarihinde feshedilerek 21.04.2010 tarihinde ihbar tazminatının ödendiğini, iş akdinin feshi ve ihbar tazminatının ödenmesi durumunda taraflar arasındaki hizmet ilişkisinin sona ereceğini ve artık ihbar öneli içinde doğacak haklardan işçinin yararlanamayacağını savunarak, davanın reddini istemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, önce işverenin kötüniyetinin varlığının , sonra da iş sözleşmesinin bu kötüniyetten dolayı fesih edildiğinin kanıtlanması gerektiğini, davacının dinlenen tanıklarının tartışmaya , duraksamaya, ikirciğe neden olmayacak şekilde sözleşmenin kötüniyetle fesih edildiğini söylemedikleri , tanık anlatımlarının zorlanarak, yorumlanarak işverenin kötüniyetli olduğu sonucuna ulaşılamayacağı, öte yandan işverenin gösterdiği fesih sebeplerinin doğru olduğunu davalı tanıkları ifadelerinde söyledikleri gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı davacı temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

Taraflar arasındaki uyuşmazlık, davacının sözleşme gereğince ödenmesi gereken avans alacağına hak kazanıp kazanmadığı noktasında toplanmaktadır.

Belirsiz süreli iş sözleşmesinin taraflarca ihbar öneli tanınmak suretiyle ya da ihbar tazminatı ödenerek her zaman feshi mümkün ise de, bu hakkın da her hak gibi Medenî Kanunun 2 nci maddesi uyarınca dürüstlük ve objektif iyiniyet kurallarına uygun biçimde kullanılması gerekir. Aksi takdirde fesih hakkının kötüye kullanılmış olduğundan söz edilir.

Somut olayda, Toreador Turkey Ltd şirketinin davalı tarafından devralındığı, bu devir sırasında işyerinde çalışan işçilerle avans sözleşmesi adı altında işyerinin davalı tarafından satın alması nedeniyle ödeme yapılacağı konusunda anlaşmaya varıldığı açıktır. Bu sözleşmenin 1. maddesinde 07.11.2009 gününe kadar 4576 $ karşılığı TLnin işçiye ödeyeceği, 2. maddesinde ise 07.06.2010 günü işyerinde çalışıyor olması koşuluna bağlı olarak 4576 $ karşılığı TL nin daha işçiye ödeyeceği düzenlenmiştir. 1. maddedeki ödeme süresinde yapıldıktan sonra 19.04.2010 tarihinde iş sözleşmesi kıdem ve ihbar tazminatı ödenerek geçerli nedenle denilerek feshedilmiştir. Ancak davalı işveren iş aktinin geçerli nedenle feshedildiğini ileri sürmüşse de bunu kanıtlayacak yazılı belge, bilgi sunmadığı gibi taraf tanıklarının ifadeleri, özellikle davalı tanığı Özge Tutum KARALLI ' nın ifadesi geçerli fesih nedenlerini teyit etmemiştir.

Bu nedenle avans sözleşmesindeki ödemenin dayandığı çalışma şartının gerçekleşmemesi davalı işverenin kendi eyleminden kaynaklandığından anılan alacağın davacının çalıştığı süre ile orantılı, bir başka deyişle kıstelyevm olarak davacıya verilmesi gerekirken yazılı şekilde reddi isabetsizdir.

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 19.12.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

Başkan

Ü. SAYIŞ

Üye

H. COŞKUN

Üye

M. ÇAMUR

Üye

M. K. TEPEDELEN

Üye

N. ŞENGÜN

 

 

 

KTA             T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi Y A R G I T A Y İ L A M I ESAS NO       : 2011/48876 KARAR NO         : 2013/34057               MAHKEMESİ            : ANKARA 2. İŞ MAHKEMESİ TARİHİ      : 29/06/2011 NUMARASI       : 2010/639-2011/438 DAVACI                     : DENİZ YILMAZ ADINA AVUKAT FATMA BAŞTERZİ DAVALI  : TİWAY TURKEY LİMİTED ADINA AVUKAT MURAT YAZICI DAVA :Davacı, ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteğin reddine karar vermiştir. Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi M.Başbayraktar Taşkın tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y A R G I T A Y K A R A R I A) Davacı İsteminin Özeti: Davacı, Toreador Turkey Ltd.'e ait işyerinde 29.04.2005 tarihinde çalışmaya başladığını, şirketin satın alma yoluyla el değiştirerek unvanının Tiway Turkey Ltd.olduğunu, satım görüşmeleri sürerken davacı ile 06.11.2009 tarihinde avans sözleşmesi bağıtlanarak sözleşmeden önceki çalışmaları dolayısıyla işvereni ibra etmesi karşılığı davacı lehine bir takım taahhütlerde bulunulduğunu, anılan sözleşmenin 1. maddesi ile sözleşmede öngörülen bedelin ödendiğini, sözleşmenin 2. maddesinde davacının 07 .06. 2010 tarihinde davalı şirket bünyesinde çalışıyor olma koşuluna bağlı olarak ikinci bir ödemenin öngörüldüğünü, bu ödemeyi yapmak istemeyen işverenin iş akdini ihbar tazminatını peşin ödemek suretiyle 19.04.2010 tarihinde sona erdiğini, ancak ihbar öneli kullanması halinde ihbar önelinin 14.06.2010 tarihinde sona ereceğini, bu durumda 07.06.2010 tarihinde çalışıyor olacağını ve sözleşmenin 2. maddesindeki ödemeye hak kazanacağını, işverenin işçinin bildirim süresi içinde doğacak yeni haklarından işçiyi yararlandırmamak amacıyla peşin ödeme hakkını kötüye kullandığı hallerde işçinin bildirim süresi içinde doğacak haklarını talep edebileceğini ileri sürerek, ödenmeyen alacağının davalıdan tahsilini istemiştir. B) Davalı Cevabının Özeti: Davalı, avans sözleşmesi kapsamında çalışanlara iki ayrı ödeme yapılmasının kararlaştırıldığını ve ilk ödemenin yapıldığını, sözleşmenin 2. maddesinde 2. ödemenin 7 Haziran 2010 tarihinde işçinin işyerinde çalışıyor olma koşuluna bağlandığını, davacının iş akdinin 19.04.2010 tarihinde feshedilerek 21.04.2010 tarihinde ihbar tazminatının ödendiğini, iş akdinin feshi ve ihbar tazminatının ödenmesi durumunda taraflar arasındaki hizmet ilişkisinin sona ereceğini ve artık ihbar öneli içinde doğacak haklardan işçinin yararlanamayacağını savunarak, davanın reddini istemiştir. C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti: Mahkemece, önce işverenin kötüniyetinin varlığının , sonra da iş sözleşmesinin bu kötüniyetten dolayı fesih edildiğinin kanıtlanması gerektiğini, davacının dinlenen tanıklarının tartışmaya , duraksamaya, ikirciğe neden olmayacak şekilde sözleşmenin kötüniyetle fesih edildiğini söylemedikleri , tanık anlatımlarının zorlanarak, yorumlanarak işverenin kötüniyetli olduğu sonucuna ulaşılamayacağı, öte yandan işverenin gösterdiği fesih sebeplerinin doğru olduğunu davalı tanıkları ifadelerinde söyledikleri gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. D) Temyiz: Kararı davacı temyiz etmiştir. E) Gerekçe: Taraflar arasındaki uyuşmazlık, davacının sözleşme gereğince ödenmesi gereken avans alacağına hak kazanıp kazanmadığı noktasında toplanmaktadır. Belirsiz süreli iş sözleşmesinin taraflarca ihbar öneli tanınmak suretiyle ya da ihbar tazminatı ödenerek her zaman feshi mümkün ise de, bu hakkın da her hak gibi Medenî Kanunun 2 nci maddesi uyarınca dürüstlük ve objektif iyiniyet kurallarına uygun biçimde kullanılması gerekir. Aksi takdirde fesih hakkının kötüye kullanılmış olduğundan söz edilir. Somut olayda, Toreador Turkey Ltd şirketinin davalı tarafından devralındığı, bu devir sırasında işyerinde çalışan işçilerle avans sözleşmesi adı altında işyerinin davalı tarafından satın alması nedeniyle ödeme yapılacağı konusunda anlaşmaya varıldığı açıktır. Bu sözleşmenin 1. maddesinde 07.11.2009 gününe kadar 4576 $ karşılığı TLnin işçiye ödeyeceği, 2. maddesinde ise 07.06.2010 günü işyerinde çalışıyor olması koşuluna bağlı olarak 4576 $ karşılığı TL nin daha işçiye ödeyeceği düzenlenmiştir. 1. maddedeki ödeme süresinde yapıldıktan sonra 19.04.2010 tarihinde iş sözleşmesi kıdem ve ihbar tazminatı ödenerek geçerli nedenle denilerek feshedilmiştir. Ancak davalı işveren iş aktinin geçerli nedenle feshedildiğini ileri sürmüşse de bunu kanıtlayacak yazılı belge, bilgi sunmadığı gibi taraf tanıklarının ifadeleri, özellikle davalı tanığı Özge Tutum KARALLI ' nın ifadesi geçerli fesih nedenlerini teyit etmemiştir. Bu nedenle avans sözleşmesindeki ödemenin dayandığı çalışma şartının gerçekleşmemesi davalı işverenin kendi eyleminden kaynaklandığından anılan alacağın davacının çalıştığı süre ile orantılı, bir başka deyişle kıstelyevm olarak davacıya verilmesi gerekirken yazılı şekilde reddi isabetsizdir. F) Sonuç: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 19.12.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. Başkan Ü. SAYIŞ Üye H. COŞKUN Üye M. ÇAMUR Üye M. K. TEPEDELEN Üye N. ŞENGÜN KTA

 

banner229
Son Güncelleme: 08.02.2014 18:13
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol