09 Haziran 2013 Pazar 13:38
Dava Dilekçesinde TC Kimlik Olmaması
Daire:11
Tarih:2013
Esas No:2012/9419
Karar No:2013/8579
Kaynak:KENDİ DAVAM
İlgili Maddeler:HMK 119/b
İlgili Kavramlar:Dava Dilekçesinde TC Kimlik Olmaması
T.C.
YARGITAY
11. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2012/9419
KARAR NO : 2013/8579
Y A R G I T A Y İ L A M I
MAHKEMESİ : İZMİR
TARİHİ : 04/04/2012
NUMARASI : …
DAVACI : ….
VEKİLİ : AV. MURAT MEŞELİ
DAVALI : …..
VEKİLİ : …..
Taraflar arasında görülen davada İzmir . Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 04.04.2012 tarih …….. sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Erhan Köse tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, müvekkilinin davalı şirketin ortağı olduğunu, 2011 yılında denetçi olarak seçildiğini, bu sırada şirketi zarar uğratıcı usulsüz işlemler yapıldığına vakıf bulunduğunu ileri sürerek, şirket ortaklığından çıkartılmasına izin verilmesini, kar payının ödenmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, yapılan inceleme sonucunda, dava dilekçesinde davacının adresinin bildirilmediği, verilen süreye rağmen eksikliğin giderilmediği gerekçesiyle, HMK'nın 119/b maddesi uyarınca davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Dava, şirket ortaklığından çıkmaya izin verilmesi istemine ilişkin olup, mahkemece davacı tarafın verilen süre içinde davacı asilin adresini bildirmediği gerekçesiyle, HMK’nın 119. maddesi uyarınca davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir. Oysa, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 119. maddesinde dava dilekçesinde bulunması gereken hususlar düzenlenmiş olup, ikinci fıkrasında ise, dava dilekçesinde bulunması gereken bu unsurlardan birinin eksik bırakılması veya yazılmaması durumunda mahkemenin davacıya eksikliğin tamamlanması için kesin süre vereceği, aksi halde davanın açılmamış sayılmasına karar verileceği belirtilmiştir. Bir başka deyişle, anılan Kanun'un 119. maddesinde belirtilen husus, dava dilekçesinde davacının adresinin hiç yazılmamış, bildirilmemiş olması halinde, davacı tarafa verilecek bir haftalık kesin süre içinde bu eksikliğin tamamlaması halinde uygulanacak yaptırımı düzenlemiştir.
Somut olayda, dava dilekçesine ekli vekaletnamede davacı asilin adresi belirtilmiş, yine mahkemece düzenlenen tensip tutanağı başlığında da davacının vekaletnamede belirtilen bu adresine yer verilmiş olup, artık bu durumda HMK’nın 119/b maddesinde belirtildiği üzere dava dilekçesinde davacının adresinin bildirilmediğinden bahsetmek mümkün değildir.
Bu itibarla, mahkemece işin esasına girilerek neticesine göre bir karar vermek gerekirken, yanılgılı değerlendirmelerle yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamış, kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 30.04.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Son Güncelleme: 09.06.2013 13:40
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol