banner200
banner235
banner225
23 Kasım 2015 Pazartesi 10:59
Ceza Mahkemesi Kararının Hukuk Davasına Etkisi
banner188
banner213
banner230

  T.C.

YARGITAY

4. HUKUK DAİRESİ

 

E. 2015/633

K. 2015/4098

T. 2.4.2015

 

Ceza Mahkemesi Kararının Hukuk Davasına Etkisi

Maddi Tazminat

 

Özet: 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 53.maddesi uyarınca, beraat hükmünün hukuk mahkemesini bağlamayacağı, keza bir kısım davalıların eylemlerinin görevi ihmal suçunu oluşturduğu tespit edilerek davanın zamanaşımı nedeniyle ortadan kaldırılmasına karar verildiği, hakeza bilirkişi raporu ile de bu davalıların denetim görevini ihmal ettikleri anlaşılmakla, haklarındaki davanın reddine karar verilen davalıların diğer davalılarla birlikte belirlenen kurum zararından müteselsilen sorumlu tutulmaları gerektiği gözetilmelidir.

 DAVA : Davacı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı vekili tarafından, davalılar K. ve diğerleri aleyhine 18.8.2004 gününde verilen dilekçeyle maddi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 23.10.2014 tarihli kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili ile davalılar K., C. ve M. Z. vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

 KARAR : 1-) Dosyadaki yazılara, kararın bozmaya uygun olmasına, delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre tarafların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.

 2-) Davalılar K., C. ve M. Z.'nin ve davacı kurumun diğer temyiz itirazına gelince;

 Dava, kurum zararının tazmini istemine ilişkindir. Mahkemece davanın davalılar K., C. ve M. Z. yönünden kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm davacı ve davalılardan K., C. ve M. Z. tarafından temyiz edilmiştir.

 Davacı idare, çalışanları olan davalıların kusurlu eylemleri sonucu dava dışı hak sahiplerine ödenen bedelin kurum zararı olarak tahsilini istemiştir.

 Davalılar davanın reddini savunmuştur.

 Mahkemece, alınan bilirkişi raporuna itibar edilerek ceza mahkemesinde mahkumiyet alan davalılar K., C. ve M. Z. yönünden davanın kısmen kabulüne, davalılar B., H. ve S. yönünden davanın reddine karar verilmiştir.

 Dosya kapsamından; davalılar B.'ın il müdürü, H.'nin il müdür yardımcısı ve S.'ın idari işler şube müdürü olarak görev yaptıkları, haklarında resmi evrakta sahtecilik suçundan kamu davası açıldığı, yapılan yargılama sonucunda davalıların eylemlerinin görevi ihmal suçunu oluşturduğu, ancak bu suç yönünden davanın zamanaşımına uğradığı anlaşılarak davanın ortadan kaldırılmasına karar verildiği anlaşılmaktadır.

 Mahkemece bozmadan önce alınan ve hükme esas kabul edilen 23.7.2007 tarihli Sayıştay Uzmanı bilirkişiden alınan raporda da davalılar B., H. ve S. denetim görevini ihmal ettiklerini kurum zararından sorumlu oldukları yönünde tespitte bulunulmuştur.

 Şu halde; BK'nın 53. maddesi gereğince beraat kararının hukuk mahkemesini bağlamayacağı, kaldı ki davalılar B., H. ve S.'ın eylemlerinin görevi ihmal suçunu oluşturduğunun tespit edilerek davanın zamanaşımı sebebiyle ortadan kaldırılmasına karar verildiği, bilirkişi raporu ile davalıların denetim görevini ihmal ettiklerinin tespit edildiği anlaşılmakla davalılar B., H. ve S.'ın belirlenen kurum zararından diğer davalılar ile birlikte müteselsilen sorumlu tutulmaları gerekirken yanılgılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi doğru bulunmadığından kararın bozulması gerekmiştir.

 SONUÇ :  Temyiz olunan kararın yukarda (2) numaralı bentte gösterilen sebeple taraflar yararına BOZULMASINA; tarafların öteki temyiz itirazlarının ilk bentte gösterilen sebeple reddine ve temyiz eden davalılardan peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine 2.4.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

banner229
Son Güncelleme: 23.11.2015 11:02
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol