banner200
banner222
ela
ela
13 Ocak 2017 Cuma 11:35
Boşanmadan Ayrı Nafaka Davası Nisbi Harca Tabidir
banner188
banner213
banner230

TÜRK MEDENİ KANUNU (TMK)

II. Aile konutu

MADDE 194.- Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz.
Rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş, hakimin müdahalesini isteyebilir.
Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini (Ek ibare: 6518 - 6.2.2014 / m.44) “tapu müdürlüğünden” isteyebilir.
Aile konutu eşlerden biri tarafından kira ile sağlanmışsa, sözleşmenin tarafı olmayan eş, kiralayana yapacağı bildirimle sözleşmenin tarafı haline gelir ve bildirimde bulunan eş diğeri ile müteselsilen sorumlu olur. 


III. Birlikte yaşamaya ara verilmesi

MADDE 197.- Eşlerden biri, ortak hayat sebebiyle kişiliği, ekonomik güvenliği veya ailenin huzuru ciddi biçimde tehlikeye düştüğü sürece ayrı yaşama hakkına sahiptir.
Birlikte yaşamaya ara verilmesi haklı bir sebebe dayanıyorsa hakim, eşlerden birinin istemi üzerine birinin diğerine yapacağı parasal katkıya, konut ve ev eşyasından yararlanmaya ve eşlerin mallarının yönetimine ilişkin önlemleri alır.
Eşlerden biri, haklı bir sebep olmaksızın diğerinin birlikte yaşamaktan kaçınması veya ortak hayatın başka bir sebeple olanaksız hale gelmesi üzerine de yukarıdaki istemlerde bulunabilir.
Eşlerin ergin olmayan çocukları varsa hakim, ana ve baba ile çocuklar arasındaki ilişkileri düzenleyen hükümlere göre gereken önlemleri alır.
T.C
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO.2016/5135 
KARAR NO.2016/10343 
KARAR TARİHİ.26.05.2016
MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Nafaka-Aile Konutu Şerhi Konulması

BOŞANMA DAVASINDAN BAĞIMSIZ OLARAK AÇILAN TEDBİR NAFAKASI DAVASININ NİSBİ HARCA TABİ OLDUĞU.
 

TAPU KÜTÜĞÜNE AİLE KONUTU ŞERHİ TAPU MÜDÜRLÜĞÜNDEN DİREK İSTENE BİLECEĞİ.

ÖZET: 

1.) Boşanma davasından bağımsız açılan tedbir nafakası (TMK m.197) talebi nisbi harca tabi olup , talep edilen bir yıllık nafaka talebi üzerinden nisbi harcın tamamlanması (Harçlar Kanunu m. 30-32) gerektiği,

2.) Tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması isteğine ilişkin dava açmadan önce (TMK 194/3.m. yapılan değişiklik) , taşınmaz malın maliki olmayan eşin, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini, tapu müdürlüğünden isteyebileceğinden ; anılan yasal değişiklikten sonra, tapu müdürlüğünün, talebi hukuken veya fiilen yerine getirmediği belgelendirilmedikçe, malik olmayan eşin tapu kütüğüne konutla ilgili şerh konulmasını doğrudan dava yoluyla istemekte artık hukuki yararı bulunmadığından usulden reddine karar verilmesi gerektiği..

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı tarafından, tamamına yönelik olarak temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Davalının, tedbir nafakası davasına (TMK m.197) yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Davacının, boşanma davasından bağımsız açılan tedbir nafakası (TMK m.197) talebi nisbi harca tabidir. Davacı dava açarken maktu harç yatırmıştır. Yargı işlemlerinden alınacak harçlar ödenmedikçe yargılamaya devam edilemez. Davacıya istemiş olduğu bir yıllık nafaka talebi üzerinden nisbi harcı tamamlaması (Harçlar Kanunu m. 30-32) için süre verilmesi harç tamamlandığı takdirde işin esasının incelenmesi, aksi takdirde Harçlar Kanununun 30. maddesinde gösterilen usul çerçevesinde hareket edilmesi gerekirken, harç tamamlanmadan işin esasının incelenmesi usul ve yasaya aykırıdır.

2-Davalının, aile konutu şerhi konulması davasına yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Dava, tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması isteğine ilişkin olup, 28.04.2015 tarihinde açılmıştır. Türk Medeni Kanununun 194. maddesinin üçüncü fıkrası, 6.2.2014 tarihli 6518 sayılı Kanunla değiştirilmiş, yapılan değişiklikle, aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eşin, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini, tapu müdürlüğünden isteyebileceği kabul edilmiştir. Bu değişiklik 6518 sayılı Kanun, 19.2.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmakla aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Anılan yasal değişiklikten sonra, tapu müdürlüğünün, talebi hukuken veya fiilen yerine getirmediği belgelendirilmedikçe, malik olmayan eşin tapu kütüğüne konutla ilgili şerh konulmasını doğrudan dava yoluyla istemekte artık hukuki yararı yoktur. Çünkü aynı sonucu tapu müdürlüğüne yapacağı başvuruyla elde etmesi imkan dahilindedir. Davacının dava açmakta hukuki yararının bulunması, dava şartı (HMK m. 114/1-h) olup, davanın her aşamasında ileri sürülüp sürülmediğine bakılmaksızın hakim tarafından kendiliğinden gözetilir. (HMK m. 115/1) O halde, davanın hukuki yarar bulunmadığından, usulden reddine karar verilmesi gerekirken, bu husus nazara alınmadan davanın esasına girilip kabulüne karar verilmesi doğru bulunmamıştır. 

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 1. ve 2. bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.

www.kararara.com

banner229
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol